Skip to main content

Full text of "Lycophronis Alexandra"

See other formats


%Λ2*4ϊ — ' 

ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΒΟΚΙΡΤΟΒυΜ ΒΒΑΕΟΒΗΙΙΜ ΕΤ ΒΟΜΑΝΒΒϋΜ ΤΕυΒΝΕΒΙί, ΛβΙίΓιΐιπκ βά. Ηεηλετ. 2 νοίΐ.. 
νοτία ΜβΙοΓίβ, . . . Αθίΐθϊΐβ βά. Ηιιρ .... 

Αββοΐιΐηββ βά. ΡταηΚε 

βά. Β1α&$ 

Εά. πι&ί. ο. Ιηά. Αββοΐιίη. 
] Ιηά. ΑββοΜη. οοιηρ. Ρμη$3. 
ΑθβοΗγϋ ίΓ&^οθάϊαθ βά. ΤΥείΙ . . . 
Βία^χίΙ&β ίτ&ξοβάί&β 
[ ] 8β1ιο1. ία ΡθΓβ. βά. ηάΗηΚατάΙ 
ΑΙθχαηιΙβΓ Ι^βορ. βά. Βηηίσηαηη. 
Αιηηιίαηπβ Μ. βΛ.Οατ(ϋ/ιαιΐ8εη. 2 νοίΐ. 
Αη&οτβοη βά. Εο$β. Εά. Η . 
Αηάοοίάββ βά. ΒΙα.33. Εά. II 
Αηηα Οοιηηβηα, βά. ΚείβεΓ8είιείά. 
Αηί,ΐιΐηιιιβ βά. Κο$β .... 
ΑηΙ]ιθ1θ£ΪΗ Ογ. βά. 8ΐαΛΙιηηϊΙβΓ. Ι 

Π, 1 

Ιι&ί. Ι, 1 βά. Κί6»β. Εά. Π. . 

Π βά. ΒιΐϋοϊιίΙβι•. 2 £α8<;α 2ν11. ββη. 
Μ.\ 
9 — 

— .90 
1.35 

— .90 
2.40 
8 — 
6.40 
1.50 

— .30 
3.60 
1 — 
7.20 
1 — 
1.20 
7.50 
1 — 
6 — 
8 — 
4 — 
9.20 Αηίΐρΐιοη βά. Βίαια 2.10 

Αιιί οιιίηιιβ βά. 8ϋόΗ 1 . 80 

Αροΐΐοηίπβ ΡβΓ£. βά. Ηεϊύενρ. 2 νοίΐ. 9 . ■ 
Αροΐΐοηίιιβ ΒΙιοάίηβ βά. ΜενΤζεΙ . . 1.- 
Αρρίαηαβ βά. Μεηάβΐ33οΙιη. 2 νοίΐ. . 9. 
Αριιΐθί πίθίβ,ιιιΟΓρη. βά. υ. ά. ΥΙϊεΙ . 3. 
Αροΐο^ί», Είοπά» βά. ν. ά. ΥΙίεί 4.• 
ΑΓ€ΐιίηιβ(1β8 βά. Ηβ&ει-ρ. 3 νοίΐ. . 18. 
Αηδίε.ιβ βρίΒί. βά. ΨεηάΙαηά ... 4 . ■ 
Αγ ϊ «Ιορίι αηβ8 βά. ΒετρΚ. 2 νοίΐ. Εά. Π 3 . — 
Βοημία. 6 οοπιοβάΐαβ — .45 
ΑΗβΙοίβΙββ, άβ ρ&Γίί])ΐΐ8 αηϊιηαΐ. 

βά. ΣαηφανεΙ 1 . 80 

άβ βχίβ ροβίϊοα βά. 0/ιι•Ϊ3( . . — .60 

ρηγβίο» βά. ΡραηΙΙ 1 . 50 

βίΜοΛ Ευάβιηίβ, βά. 8ΐί,3βτηί/ιΙ . 1 . 80 

Νίοοπίίΐοΐίθα βά. 8υ,3εηι!Μ 1 . 80 

άβ οοβίο, »1. βά. ΡταηΙΙ .... 1 . 20 

άβ οο1θΓΪΙ)ΐΐ8, β,Ι. βά. ΡταηϊΙ . . — .60 

- ροΐϊϋοβ. βά. βύββτηϋιί. Εά. ΠΙ 2.40 
ιπα^Β.» πΐ0Γ»1ί£ΐ βά. 8α3ετηι'λΙ . 1.20 

άβ ίΐιιϊιηίΐ Ηβη ΠΙ βά. ΒΐεΜ . 1 . 20 

- &Γ8 Λβίοήο». βά. ΚώηβΓ. Εά. Π 3.60 
ηιβΙηαρη^ΒΪοα βά. Οιη'8ί . . 2.40 

Γγ&Β 111611 *». βά. Κοίβ 4.50 

- οβοοηοιηίο» βά. 8»8βιηίίΐ . . 1.50 

άβ ρΙίΛΐίβ βά. ΑρεΙΙ 3 . — 

ηοΙιχ.'Ά&ψ. βά. Β1α83. Εά.ΠΙ 1.80 
ραΓνα ηβ,ίιιτβ,ΐϊ». βά. ΒϊεΙΛ. . . 1.80 

Αιτίαιιΐ βχρβάϊίίο Αΐβχ. βά. ΑδίεΜ 1.20 

- βοήρί» ηϋΐηοΓ» βά. Εϋε>•Ηατά . 1.80 
ΑΙΙιβηαβιιβ βά. ΚαίΜ. 3 νοίΐ. . . . 17.10 
Αιΐ£ΐι&1πιΐ άβ οίν. άβΐ βά. Ώοηώα,Γΐ. 

Εά. Π. 2 νοίΐ 6 — 

οοπΓθδβίοιιιιπι 11. "ΧΤΓΓ βά. ΚηδΙΙ 2 . 70 
ΑηΙυΙιΐΓΪϋ βά. Ρβΐρβτ . . ... 1.50 

Αηβοηΐυβ βά. ΡείρβΓ 6.60 

Ααίοίγοαβ βά. Η11ΙΙ3& 3 . 60 

Ανίβηι Αγ»4θ3. βά. Βτεΐ)$ίρ 1 . — 

ΒαΙιγΙιιβ βά. 8εΗηείάεινϊη . . . — .60 

βά. Οηΐ3ία3. Εά. πιαίοΓ. ... 8.40 

Εά. πιΐιιΟΓ 4. 

Β&οοΙι^ΙΙΑΙβ ο&πηίηβ, βά. Β1α38 Εά. Π 2.40 
βοηβάΐοίΐ Γββαΐ» βά ΨδΙβΙϊη , 1.60 8<Λ• 
Μ Λ 
10.05 
1.30 
1.75 
1.30 
2.80 
8.60 

2.— 

— .60 
4.20 
1.25 
9.40 
1.40 
1.60 
8.60 
1.25 
6.60 
8.60 
4.60 

10.35 
2.50 
2.20 

10. 
1.40 

10. 
3.50 
4.50 

19.80 
4.50 
4.— 

— .75 

2.20 
-.90 
1.90 
2.10 
2.10 
1.60 
-.90 
2.80 
1.60 
1.60 
4.— 
2.80 
5.— Βοβίίπβ άβ ίηβΐ. η,ΓΐίΙιιη. βά. ΈΉ,βάΙείη 
άβ οοηΒοΙ,αΙϊοηβ βά. Ρεϊρετ . . 
οοπιιη. ίη 1ΐΙ>Γ. ΑΓίβίοίβίίβ 7ΐερι 
§ρμτιν(1ας τβο. Με%8ετ. 2 τοίΐ. . 
Βηοοίίοι Οταβοϊ βά. ΑΗτεη8. Εά. Π 
ΟαβΒίΐΓ βά. ΏίηΙετ. Εά. Π ηιΐη. . . 

1)β11. &&.11. Εά. Π πιίη. . 

1>β11. οΐνίΐβ. Εά. Π ϊηίη. 

βά. ΚϋΜετ. 1>β11. &»11. Εά. ιηΐη. 

Εά. πιβ,ίοΓ ... 

1)β11. οϊν. Εά. πιΐιι 

Εά. πιαίοΓ 

- 1). Αΐβχ., Ιο. Αίτ. Εά. ηιβ,ί. 

- Εά. ιηΐη 

Ι). Ηίβρ. ΕΓα^ιη. Ιηάΐοββ 
€:ι11ίηίι•,ί νϊίβ, 8. Η^ραίϋ 

0&881Ι18 ΡθΙΪΧ βά. Κθ8(! 

ϋ&ίο βά. ΚείΙ 

Οίΐΐιι 11<ΐ8 βά. ΜύΙΙετ 

— , Τϋ)θ11., ΡΓΟρβΓ*. βά. ΜηΙΙετ 

ΟβΛβίίβ ΐ&βιιία βά. ΡταεοΜετ. . . . 

ΟίΓοηίοα η»1η. βά. Ετίοίι. 2 νοίΐ. νοί. Ι 

ΟίοθΓΟ βά. ΜύΙΐΡΓ. 5 ραΓίθΒ (=11 νοίΐ. 

= 37ία8θο.). Ρ&τβΙ, 1.2. ^.3.45. 

8β1). Μ.4Λ0. Ρβ,Γβ Π, ί—Β.Μ 6.30. 

ββ\3. Μ. 7 . 80. Ρβ,ΓΒ ΠΙ, 1. 2. Μ.1 . 80. 

8θ1>. Μ.9 . — .Ρ»Γ8 IV, 1—3.^.6 . 30 

ββΐ). Μ. 7.80 

οταίί. 8β1. βά. ΜύΙΙβΓ. 2 ρ8Τ*β8 

- — βάά. Ε(>ετΆανά-ΗΙτ8ε1)/βΙάβν 

- βρΪΒίοΙβ,β βά. ~ΜΓε8εηΙ)ετ9. 2 νοίΐ. 
8β1. βά. Όίεΐ8θ}ι. 2 ρα,Γίββ £β1ι. Ι ββΐ). 
Μ \\Μ Λ 
5.60 


5 


10 


2 


70 


8 


70 


— 


60 


1 


50 


— 


75 


— 


60 


— 


75 


1 


20 


— 


60 


— 


90 


1 


. — 


— 


60 


1 


50 


3 


. — 


3 


— 


1 


. — 


— 


.45 


2 


.70 


— 


.60 


6 


80 9.70 
1.— 2. ΚΙ 
1.10 
-.9( 
1.10 
1.60 
-.90 
1.30 
1.40 

Μ 

1.901 
3.40, 
3. 
1 7. 90 
40 
10 

10 
70 2.20 
18.90 

7.20 

3.20 

2.— 

7.20 

4.• 

1.40 

1.• 

9.— 

4.60 

2.90 

2.• €1ίΐιιάϊαηϊ οαηηΐηα βά. ΚοεΗ. 

ϋΐβοηιβάββ βά. ΖίερΙβτ 

Οοταοβά. ΗοΓαί. βά. Λζ/ίΜλβ . . . 
€θηιηιο«1ΐ8ΐΐΗ8 βά. Σ,υ,άιυϊρ. 2 νοίΐ. 
[€οιΐ8ίιιηίΐιπΐ8] Ιηο. 1. άβ Ο. Μα&ηϋ 

βά. Ηεΐ}άβη>•είε1ι 

ΟοΓίιβΙίιιβ Νβρθ8 βά. ΡΊβο%εί3εη . . 

€οηιπί«8 βά. Σαηβ 

ΟτίΓΐΙαβ Κπϊηβ βά. νορεί 

Οηΐ)ΐ88Π8 βά. Ι/ιηι 

ΟβιηθίΓΪΗ8 Ογ^οηίπβ βά. ΏβοΜτηαηη 
Όβηΐ08ί1ιβιιβ8 βάά. Ώϊηάον/-ΒΙα88. 

3 νοίΐ. (=6 ρΕΓίββ). Εά. IV ηιΐη. 
3 νοίΐ. Εά. IV- πΐ8ΐθΓ . ϋΐοΐι^β βά. Μεΐ8ίεν. 

Γ»ΐιΐίΐΓθ1»ιΐ8 βά. Β1α,88 

Όίο 0« 88ΐ Η8 βά. Μέ&ετ. 5 τΐΐ. νοί. Ι. Π 
Βίο ΠΐΓΐ'ΒΟβ*. βά. ΏίηάοΓ/. νοί. Π 
Βίοάοτιιβ βά. ΥορεΙ. 5 νοίΐ. νοί. Ι — ΙΠ 
Βίοη^δίιιβ Ηαϋο. βά. ^ασο6ί/.νο1.Ι-ΠΙ 
— ορυβο. Λβί. βάά. ϋζεηεν βί Καάεν- 

τηαζίιετ. νοί. Ι 

Γ>ΐθρ1ι&ηΐιΐ8 βά. Ταηηε^. 2. νοίΐ . 
ΌοιίΕίαβ τβο. Ρ. ~Ψ/ε38ηετ. νοί. Ι . 

ΒΓΗΟΟηΙίηβ βά. ΒιιΗη 

Ερίο. Ογ. ϊτ&%ιά. βά. ΑίηΜ. Ι. . . 
Ερίο. ροββί 6γ. ΙιιάίΙ). οοτραβο. Ι. 

βάά. Β/αηάΙ βί ΨααΗηηιιΐΚ. 2νο11. 
Ερίοΐβΐιιβ βά. 8οΗεηΗ. Εά. ππιιογ 

Εά. Π18.Ϊ0Γ 

Ειιοΐΐάΐβ Είθΐιΐθΐιΐβι βά. Ηεϋιετρ. 5 νΐΐ. 
— — Ώα*» βά,^βΜ^β. Ορϋο» βά.5βί'6βί•^ 2.— 


•Δ• 


6.— 


7. - 


2.50 


3.41* 


3.60 


4.2(1 


2.70 


3.2(1 


1.20 


1.6(1 


2.70 


3.5(1 


— .60 


— .91 


— .30 


— .6< 


1.50 


2.- 


1.20 


1.6( 


2.40 


2.8( 


1.— 


1.4( 


4.50 


6.- 


7.20 


9.- 


1.50 


2.- 


1.— 


1 


8.10 


9._ 


2.70 


-Ι 


11.20 


18. -Ι 


9.60 


11.41 
<4ι 


6.— 


6.6] 


10.— 


11.-1 


ΙΟ- 


10.81 


Ι. 20 


1.6| 


3 — 


: Ι 


6.— 


7. Λ 


6.— 


6.6 1 


10 — 


10.8| 


24.60 


27. 4Ϊ 


10.— 


11. Γ Ι ΙΥ00ΡΗΚ0ΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝΟΚΑ. ΚΕΟΕΝβϋΙΤ 80ΗΟΜΑ ΥΕΤΕΕΑ 0ΟΒΙΟΙ8 ΜΑΚΟΙΑΝΙ ΑΌΌΙΒΐΐ αΟΌΟΈΈίΈΌνΒ ΚΙΝΚΕΙι. 
.^ϊϋο»•"•""•* 4 ™""•"""•••™»--..». 

■Ζ . . \\ 

<.': © Χ* 1 15 Κ Λ *£ :§:" 3 ΐ! 

'-- \ Η 

' '■■ .$/-> 

'-"'■* ι, /'/' 

ΕΙΡ8Ϊ11 

ΙΝ ΑΕϋΙΒϋδ Β. 01. ΤΕϋΒΝΕΚΙ. 
ΜΌΟΟΟΙ.ΧΧΧ. 


1ΙΡ8ΙΑΕ, ΤΤΡΙ8 Ε. β. ΤΕΤ7ΒΝΕΚΙ. ΡΓ&βί&ϋο. Οοάίοιιηι Ι^οορηΓοηβοππη ρΐ'&βδίίΐηΐίδδίιηαδ βδί; Μ 
(Μαι-οίειηηΒ 476), δ&βα XI., πΐθπιΊ3Γ£ΐηαο6ΐΐ8 , £ο1. πιοχ* 
1)6 οοάΐοβ ηοο ηπρβΠΊΐηβ β,οοπγ&ϊθ θ§ίϊ Ε. 8οη66Γ ίη Μη8* 
Εηβη&η. Νον. 8θγ. νοί. XXXIV (α. 1879) ρ. 280—282. 
Ργ&θϊθγ ίβχίπηι ο&πηίηίδ οοηϋηθΐ ρ3,Γ3,ρηΓ3,δ6Β άυαδ 8οηο1ί&- 

ηΐΐθ τΛθΠΊΐηΟ,, (^118,6 ηηΠΙΘΪΊβ ίηδί^ηίίο, &ά 8ΐη§π1θ8 νβΓ8118 

ΓθίβΓπηΐπΓ. Οί. 8οηβ6Γ 1. 1. ρ. 282. 

(^τιιιηι 3,. 1872 ίη Ιί&ΐί&ηι ρΓοηοίδοβιβι*, Ο&υ. ΏΆϊΙιιβγ 
ν. οΙ- ηιβ ΓΟ^εινίΐ, ηί οοάίοί ηιιίο οπγειιι πηρβΓίίΓθπι ηβοηοη 
δοηοΐία νβΐβΓ3; νίΓΟππη άοοΐοπιιη ίη ιΐδίπη ίΓ3,η8οηΒθΓ6ΐη. 
(^ηοά ηθ^οϋτιηι ΚΒβηίίδδίηΐΘ δηβοβρί. 

Α Μ&Γοίαηο άβήναίπβ βδί (βοάβχ ν&ίίοαηηδ (η. 1307); 
ο£. Ιπιηι. ΒβΙιΙιβΓ ίη ρΓ&βί&ί. η,ά βάίΐ. Ατ&ΐί, δοηθΘΓ ρ. 282 8η. 
Οοηίηΐβπιηΐ; Βειοηπιαηη *) δίβηάβΓ 2 ); δοηοΐία <1θ8οηρΒΪΐ 
ΕοββΓί 2 ). ΟοηιηιβηίαΓίηηι ραΓίίηι βάίάίΐ Βαοηηιαηη ίη 
ΙίβΐΌ ς[ηί ίηδαπΜΐιΐΓ ,,Οτοδδθ δίαάίδοηηΐβ ζη Εοδίοοίί 1848. 
— δοηοΐίει νθίιΐ8Ϊ8, ίη Ιι^οορηΓοηίδ ΑΙβχαηάΓειηι. Ε Οοάίοβ 
ΒΛΙίοίηβϋΗ,β ναΐίοο,ηαβ οηίίφΐίδδίηιο βάίάίί; Ιι. Β. Εοδίοοηπ, 
Τ^ρίδ ^. Μ. Οβϊ>θΓ£. 1848 [ρρ. XII. 30 ίη 4.]". 

Ώ& οοηιηίΘηίείΓπβ νβίβηΐίΐΐδ ίη Ιι^οορηΓοηβηι ηαβο 
οοπιρβΓίο, η&ββηιιΐδ. Ο&πηβη ϋκοτεινον θχρίίο&νίί Τηβο 
§Γ3,πιηι&ϋοιΐ8 , ηΐ οοΠί^ίηταΒ βχ δΐβρηο,ηο Β^αηίίο, ηυί 
άυοοηδ Ιοοίδ ίρδα Τηβοηίδ &&6ΐ•ί νβΛει: 1) ν. ΑΧνεια [ρ. 
50, 11 8ηη. Μθίη.]* τόπος Θράκης, ως ΑΧπεια Ζέλεια, άπο 
Αινείου. Θέων <Γ Αίνειάδκς ταντην καλεΓ, νπομνημ,α- 
τίξων τον Λυκόφρονα (ν. 1263) ^Αινείας δε μετά ττν 

τ ) 01 βάίΐ. βίαβ ρ. XXXVII. 2 ) ΒοΙιββΓ ρ. 282. ιν ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

Ιλίου πορ&ηΰιν εις Θράκην παρεγένετο και εκτιϋε πάλιν 
Αίνειάδας, οπού τον πατέρα ε-θ'αψε". — 2) ν. Κύτινα [ρ. 
399, 7 8ηη. Μβίη.]* πόλις Θεΰΰαλίας, ως Θέων εν νπο- 
μνηματι Αυκόφρονος (ει<1 ν. 1389). ο πολίτης Κυτι- 
νκΐος. εΰτι και Κυτίνιον μία των τριών 3 ) των Αωρικών. 
το έ&νικον Κντινιωτης. Οι. Οίβδβ άθ Τΐιβοηθ §τΆΏΐΐΏ&ύοο 
(ρίΒΒ. ίη3,υ§. Μοη&δΐ. 1*8 67) ρ. 50. ΟειΠίπιειοηΘα β<1 
δοηηβίά. νοί. II ρ. 37. δοηββΓ 1. 1. ρ. 273 Βη. — Ρςιγ»- 
ρηΐΈδίη φΐαηι ΒβΓνανίΐ Οοά. Ρεγ. 345 4 ) & Τηβοηβ ριο- 
ίθοΐαιη Θ88β ρΓθΙ)8ιΙ)ί1ί8 βδί οοηϊβοίητει δοηββπί 1. 1. ρ. 459. 
Ρΐ'&βίβΓ Τηβοηθπι οΐίηι Ι3,ηάα1)3,ί;ητ Αεκτίων φΐίάειηι ίη 
Ιτρροιηηβιηαήβ Ι^οορηΓοηίδ [Είτρηι. Μ. ρ. 434, 15 βς^.]: 
Ηπιος' όντως πρότερον εκαλεΐτο ο Άβκληπιός' η άπο των 
τροπών , η απο της τέχνης και της των χειρών ηπιότητος' 
ω καΐ γυναικά παρύί^ίβωβιν 5 ) 'Ιϊπιόνην, ε| ης αυτω γενέβ&αι 
Ιάδονα 6 ), Πανάκειαν' Αεκτίων εν υπομνηματι Αυκό- 
φρονος. — 8βά ϋβοΐίοηβηι ηαηο ηυΐΐιιιη β88β νοοαβηΐηηΐφΐβ 
ηοο ηοηιβη ίθτίίο/β Αβδοηΐ&ρπ ηΊί&β βχρηίίδββ, ίηΐβΓ νίΓΟδ 
άοοίοδ ίαιηάΐκίηηι οοηδί&ί. — 8ίηβ αηοΐοήδ ηοπιίηθ οοπι- 
πιβιηοΓΕίηίυ.Γ δοηοΐίο, ίη Ι^οορηι-οηβιη ίη Εΐτρηι. Μ. 
φΐ3,ΐ1;ιιθΓ Ιοοίδ; οί. Οίθδβ 1. 1. ρ. 50. 8ηηΐ Ετιίθΐη ηί: 1) 
ν. "Αμαντες [ρ. 76, 58] 7 ), 2) ν. "Ατλας [ρ; 164, 26], 
3) ν. Βάτεια [ρ. 191, 46], 4) ν. Είλενία [ρ. 298, 30]. 
— 0£. βϋαιη ΜίΠθΓ Μόΐ^η^βδ (Ρο,γ. 1868) ρ. 210, πΗ 
βχ Εφιη. ΕΙοΓβηϋηο εώ βάίίοΓβ βχοτίδδο αίϊβϊίιΐΓ : ,,Μάλακα^ 
ρ. *574, 16. Αάά. εν υπομνήματα Αυκόφρονός". — νίπιπι 
άοοΐηηι φιί Είτηιοΐο^ίοιιιη Μβ,^ηηπι οοηιρίίεινίί , οοππηβη- 
ίο,ήηιη υΐίθΓίοΓβιη φί&ηι ηηο ηοβίδ ηΐί Ιίοβΐ ΗδΗΓραβββ 
δοηββΓ 1. 1. ρ. 450 οδίβηάίΐ. — Εχ ηίβ Γοηίίβηδ, ρι-αβ- 
οίρυβ θχ Τηβοηβ οοππηβηί&ΐΊΗηι φίβηι οοάβχ Μαϊοί&ηαϊ! έ ) τεττάρων ΗοΜβη. 4 ) 0£ δοηββΓ 1. 1. ρ. 276-278. 
δ ) Λαραδί&ωαιν οοτΓηρΐηπι; οι. δοηββΓ 1. 1. ρ. 274 ηοΐ. 6 ) £β£. 
Ίαβώ οχχχΏ. Εατοη. ίη αρρβηά. ο,ά Οήοπίβ Ε£γπι. βά. δίαΓΒ ρ. 223. 
7 ) Βαοηιη. ίη βάϋ 8Π3, ρ. 218 Εΐγηιο1ο§ί νβΛά 8Ϊο νίάβηΐηΓ 
άίβροηβηάίΐ β88β: έκτισαν #ε Ενβοιαν [,,υτοβιη; νίά. δΐταο. ρ. 
449 (Οαβίΐηο.)] , ο&εν "Αβαντες έκλή&ηααν, και κατά μεταφοράν, 
"Αμαντες εν νπομνηματι Λνκόφρονος. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. ν 

οπϊο. αΐϋδ 8βΓν£ΐνίΐ, βιιχίΒδβ γθήδίπιΐΐβ θδί. Ε 8ο1ιο1. αά 
ν. 1389 [ρ. 191, 19 βς[. βά. ηοδΐι•.] άίδοίπιπβ Τΐιβοηίδ οοιηπιβη- 
ΐ&πιπη & οοηιρϊΐ3.ΐθΓί1)Π8 Β6ΙΊΟΓΪ8 είθίειΐίδ οοΓηιρίιιηι νβΐ 
πιπίίΐίίίΐίπι 6886 8 ). Ιί)ί Ιβ^ίΐπΓ: Αάκμων δε ορός Περαιβίας, 
ϊνθα ωκουν Λωριεΐς. Κντίνιον δε πολιχνών Δωριέων κτλ. 
€οηΪΓ& Τΐιβο 9 ): Κύτινα πόλις Θεΰΰαλίας. — Ε&.183, 
ίΓίΐάίί 8ο1ιο1. &ά ν. 1396 [ρ. 192, 7 δ^η. βά. ηοδίτ.]: 6 ίέ 
'Έ,ρυΰίχθων Αϊθων εκαλεΐτο, ως φηΰιν Ηΰίοδος, δια τον 
λιμόν. ΕιτοΓβιη ρβΓδρβχίΐ 6τθά. Ηβπηαηη οοΐΐ. Ορρ. βί 
ϋϋ. ν. 363 [δ ί' αλυζεται αΐθοπα λιμόν]; οί. Μδχοΐι- 
δοΐιβββΐ ίη οοΐΐβοίΐοηβ ΓΓβ,^ιηβηίοΓππι Ηβδίοάί θΐο. ρ. 388. 
■ — Νοηηυΐΐα 3,θί&ΐί6ΐη ΒβποΓβπι δ&ρίιιηί; οί. &ά ν. 643 
[ρ. 130, 16 βά. ηοδίΓ.]: η δε ' Ιβηρία νυν Σπανία καλείται. 
νΐοί ηοίαηάηπι βδί, ϋΐοάοηιπι 8ίοιι1ηπι ίηΐβΓ δοήρίοΓβδ 
Ογ&6008 Ιιαηο £ογιιιειιι ρήπταπι πδΐίΓραδδβ 10 ). 

Ι δ 3.8,0 π 8 Η,πίβηι Τ ζ βίζα 11 ) 8ο1αο1η8 1π8 φίοπιοάο 
πδΐΐδ δΐί, βχ οοππηβηΐβ,ήο βίυ.8 ίειοίΐβ ρβΓδρίοίΐπΓ. Ηγρο- 
πιηβιη&ΐΕΐ νβίβΓβ. πιογθ βπο βχδΟϊίρδίΐ; ρΙβΓ&φΐβ αά νβΓβυπι 
ίη οοιηιηβηίαήυηι δυππι ΐΓΕηδίπΙϋ;; οπιηΐα βχοπιανϋ; βί 
&πιρ1ί£ΐνϋ;. Νοηηυπι^παιη απίβπι αοοίάίί νίπ) ΗηιηαηίδΒίπιο, 
•αί νβΓβ. οπηι Μδίβ βοπιπιίδοβΓβΙ; νβΐ ροϋυβ ρΓΟΓδπδ £&ΐ8α 
ίΓ&άβΓβί. 0£. ο,ά ν. 1084 Ααμψίαις δίναιδι' 6 Αάμητος, 
ως φηΰι Φιλογένης, Ιταλίας ποταμός. Εγγογ6ιιι Τζβίζ&β 
οοΕΓ^ιιιιηΐ 8ο1ιο1ί3, ηοδΐΓα. — Ν&ιτΗ,ϋοηβιιι φΐ&,πι Τζβίζο, 
3,ά ν. 1232 βχ Ιΐίαάβ ραιτνα 8β Ιιο,ΐΐδίδδβ ρΓοβΐβΐιη* ^'Τΰτερον 
δε, της Τροίας πορθουμένης, ελευθερωθείς νφ' *Ελληνων 
αυτός ο Αινείας, η αιχμάλωτος άχθεις υπο Νεοπτόλεμου, 
ως φηΰιν ο την μικράν Ίλιάδα πεποιηκώς, και μετά την 
υπ Όρέΰτου εν Λελφοΐς του Νεοπτόλεμου άναίρεβιν ελευ- 
θερωθείς, οικεί πρώτον τα περί *Ραίκηλον και Άλμωνίαν, 8 ) Ββοϋβδίπΐθ δοΐΐθβΓ 1. 1. ρ. 273 8η. : ,,ϋαβ» άΐβ τα&οΜο\§βηά& 
Ζβϊί βίοΐα πηί άβπα. ΑιΐΒδοΙίΓβΐββιι, ΖβΓίβίζβη τιηά ΙηίβΓροΙίτβη 
8ΘΪΒ.Θ8 Οοιηπιβηΐι&Γδ ΐ36£ηΰ§ί; Ιι&ί, 6Γ&ΪΜ βίοΐι 3,ιΐ8 άθΓ Ν&πιβιι- 
Ιοβΐ^βίΐι άβΓ ΕιΜ3,πιη§6η ββί άβη £βχίοο£Γ£ΐρ1ιβη ιιηά ίη άβη 
δοΐιοΐίθη". 9 ) 8ηρΓ£ΐ ρ. IV. 10 ) V, 37. ΙιίΙ)ή ιηθϋοΓββ 
Σπανίαν. 01 ΤΙιβδαιίΓ. Ογ. ϋη£. νοί. VII (Ρ»γ. 1848—1854) 
ρ. 547 Β. ") 0£. δοΙιββΓ ρ. 442 8^<ι. η ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

πόλεις Μακεδονίας κτλ.] ηοη Ιιβδοηαβ, 86(1 8ίηπηία6 ειΐϋνβ 
ροβΐαβ ΙήΙ>πβηά3,ιη 6886 άοοβηπίΓ & 8οηο1. νβη. ειά Επήρ. 
Αηάι\ 14 β. ΟοΒθίο Γβρβϋΐο. — Αά ν. 1263 ηηάβοπη 
νβΓδπδ ειίϊβιΊ;, φΐ08 ΙιββοηΕβ ΐήοΐΐϊΐ; δβά φΐΐηφίβ ίαηίηηι 
νβΐβήδ ροβΐ&β 6886 ίάβηι 8οηο1. &ά Εηήρ. οδΐβηάίΐ, — Ρ1ΠΓ9, 
άεώηηΐ Μηβΐΐ. ίη βάίί. 8οηο1ίοι•ηιη Τζβΐζειβ ρ. 672 ηοί. 3 
ηη. ΒβΓηη&ΓΟ^ ΕΓαΐοδίη. ρ. 89. — Τζβίζευη ρΐ'αβΐβΓ 80110118, 
ηθ8Ϊ;Γ3, ηΐηΐΐ ζ,ά οαπηβη βχρϋοειικίπηι ίάοηβηιη — ηβ ραΓει- 
ρΙίΓαδΐη (ριϊοίβιη — ηαοηίδδβ 8ο1ΐ66Γ 1. 1. ρ. 445 οοδβιτανϋ;. 
Εάίϋοηί 8οηοΚο:πΐΗΐ νβΐβηιπι οιοϋοροΐα ηοηθδίίδδίηιο 
Γο^&ηΐβ Γβοβηδϊοηβηι ΑΙβχαηάΓ&β ειάίπηχί. Νοναιη Γβοο- 
^ηϊϋοηβπι οαΐΊηΐηίδ φΐηηι ηοη οοηδίΐίηηι βδδβΐ τιηα οτιηι 
8οηο1π8 βάβΓβ, Γβηι ίΐει ΐηδίίΐηί νά> οοάΐοβδ ιηβϋοΓβδ, ρΓ&β- 
86ΓΪίηι οοάά. ΜΑ 12 ) Ν 313 ) δβοριβΓβι*, Γαϋοηβ δίπιηΐ ηαοίία 
βηιβηάαΐίοηππι ηη.3,8 ροδί Β&οηηΐΕηηαιη ρηοΐίοί ίπήδ ίβοβηιηΐ 
νίη άοοίϊ. ί^τιοδ ίηΐβΓ βηιίηβΐ: Ε. 8οηβ6Γ, Ριό£. (χρηη&δϋ 
Ρίοβηβηδϊδ, φΐί ίη οοιηηιβηίαΐίοηβ δοηοΐαδίΐοει α. 1876 ίη 
Ιηοβηι βάίία δει^ει,οίδδπηηηι 86 οήΐΐοαηι οδίβηά,ΐί ίβχίηιηςιαβ 
ο&πηΐηίδ ηιηΐϋδ οοιταρίβΐίδ ΙίοβΓανίΐ. 

Ώ&Ιοβ,τώ. Τηήοί Κα,ίβηάίδ Ιιιΐϋδ &. ΜΏΟΟΟ^ΧΧΧ. 

Θ-οοΙοίτ©(1ιΐ8 Κίη&οΐ. 12 ) Α = Ρ&γ. 345. Οοηίαίβηιηί: Βαοηιη&ηη (οϊ. βάϋ. βΐαβ 
ρ. VII), Νίβδβ (8ο1ιθθγ 1. 1. ρ. 276). 13 ) Οοηΐαΐίΐ ϋαηη 

(δοηββΓ ρ. 287 ηοΐ. 3). ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Ι/^ΙεορΙίΓοη, Αΐβχ&ιιάτα, θά. Κϊηίεβί. δίαι,Α 

Α = Οοά. Ραήδ. Βίΐοΐ. Να*. 345. 

Μ = Οο<1. Μβ,γο. 476 88.60. XI. 

Ν 3 = Νβαρ. III (ΒΛ1. Ναι. Ι. Ε. 22.) αρ. Βαοηηι. 

Β = βάίϋο Ι^ηάονίοί Βαοηπιαηηί. (Γίϊρβ. 1830.) 

Ηβπη. = Οοάοίτ. Ηβπηαηη ίη οβηβηΓα βάϋίοηΪΒ Βαοηια&ηηίαηαβ 
(Οριΐδοο. V ρ. 230 8(1^.). 

8οη. = Ε. ΒοηββΓ ίη οοπιηιβηίαϋοηβ Μυββο Κηβηαηο Νον. $6γ. 
νοί. XXXIV (α. 1879) ίηβθΓία. 

8οη. Ργο§γ. = Ε. ΒοηββΓ ίη οοηιηιβηίο,ΐίοηθ δοηοΐαβϋοα φΐαβ 
ίηδοηΜίατ „ΡΓθ§Γαηιηι άββ Κοηί^ΐίοηβη Οχηιιιαδίΐΐιηδ ζη 
ΡΙοβη. (Μβπι 1876. Ιηηαΐΐ: 1) Νοηηυΐΐοβ Ι^οορηΓοηίδ 
Ιοοοβ θχρίίοαοαΐ, βηιβηάαΙ)αΐ; Ε. 8οηβθΓ βίο.". Λε\ω τα πάντα νητρεκώς, α μ ίύτορεΐς, 
ά(>%ν8 άη άκρας ' ην δε μηκνν&ή λόγος, 
ΰνγγνω&ι δέύτίοτ ' ον γαρ ηΰνχος κόρη 
ελνΰε χρηβμών, ώς πριν, αίόλον βτόμα' 
άλλ' αβπετον χεαύα παμμιγή βοήν, 5 

δαφνηφάγων φοίβαξεν εκ λαιμών οπα, 
Σψιγγος κελαινης γηρνν εκμιμονμενη. 
των αΰΰα &νμω καϊ δια μνήμης εχω, 
κλνοις αν, ωνα%, κάναπεμπάξων φρενϊ 
πυκνή, διοίχνει δνΰφάτονς αινιγμάτων 10 

οί'μας τνλίβΰων , ήπερ ενμα&ής τρίβος 
6ρ%"^ κελεύ&ω τ αν ύκότω ποδηγετεί, 
εγώ δ' άκραν βαλβίδα μηρίν&ον ΰχάόας, 
αν ειμί λοξών εις διεξόδους επών, 
πρώτην αράδας νύΰΰαν, ώς πτηνος δρομενς. 15 

Ήώς μεν αίπυν άρτι Φηγίον πάγον 
κραιπνοΐς νπερποτάτο Πηγάύον πτεροΐς, 
Τι%•ωνον εν κοίταιΰι της Κερνης πελας 
λιτίονβα, τον ύον άμφιμήτριον κάβιν. 
οί δ' ονβα γρώνης ενγάληνα χερμάδος 20 

νανται λίαζον κάπο γης έβχάζοβαν 

ΙΛΕΟΤΙΟΝΙ8 νΑΚΙΕΤΑβ. 2. άκρας οτιπι Α ΗβΓΠΙ. ρ. 235 οΓ. 
8<Λ. ρ. 275 ηο£. 2] άκρης Β. 6. δαφνηψάγον Έϊγτοο. Μ. ρ. 

797, 9. 9. ωνκΐ ουπι 3ο1ι.Ργο£Τ. ρ. 3] ω 'ναξΒ. 14. εις] εςΒ. 
18. κοίταιβι οαπι 8ο1ι. Ργο^γ. ρ. 12] κοίτΐ}6ΐ Β. της] ταΐς 
Ηβπη. ρ. 236. 20. οίον δ' ονβα γρώνη ενγάληνος χερμάδος 

οϋΆ,ϊ ΟτΤΆνατα. ίη οο<3. 8οΛ. Εΐ7ΐη. Μ. ρ. 241, 51 αρ. (}&ηΐ. 

1* !: ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

νόπληγγας. αϊ δε ιίαρ&ενοκχόνον Θεχιν 
ίουλότίεζοι δεινον ευώτΐες ύτιά&αις 
τΐελαργοχρώχες , αί Φαλακραϊαι κόραι, 
υτϊερ Καλνδνών λευκά φαίνουβαι, τίχίλα, 25 

αφλαόχα, καϊ φώββωνας ώργυιωμένους 
άτίαρκχίαις αρηβχήρος αΐ&ωνος ΐίνοαϊς. 
η δ 1 εν&εον ΰχάβαβα βακχεΐον ΰχόμα, 
"Λχης άτί' άκρων βουΐίλανοκχίΰχων λόφων, 
χοιώνδ' άτί αρχής ήρχ Αλεξάνδρα λόγων 30 

Αίαϊ, χάλαινα &ηλαμών κεκαυμενη, 
καϊ τίρόβ&ε μεν τίενκαιβιν ούλαμηφόροις 
χριεύτίέρου λεονχος, ον ΐίοχε γνά%Όΐς 
Τρίχωνος ήμάλαψε κάρχαρος κνων. 
εμτίνους δ$ δαιχρός ηΐίάχων φλοιδούμενος, 35 
χιν&ω λέβηχος, άφλόγοις ετι εΰχάραις, 
(ίμήριγγας έύχάλαζε κωδείας τΐέδω, 
6 χεκνοραίόχης , λνμεών εμής πάχρας. 
ο δενχέραν χεκοΰύαν αχρωχον βαρεί 
χνψας άχράκχω ΰχέρνον, εν χ* ανλω μέβω 40 
ΐίαχρος τιαλαιύτον χερύϊν όχμάΰας δέμας, 
Κρόνου ααρ' αίτίυν οχ&ον, εν&α γηγενούς 
ϊτΐπων χαρακχής έβχιν Ίβχένου χάφος. 
6 χην &αλάΰ6ης Αυβονίχιδος μυχούς 

ΐι. ν. 24. Ροβΐ πελαργοχρώτες νίΓ^αΙαπι ρθ8ϊΐί ιηοηβαΐβ 
Ηβπη. ρ. 235] απά&αις, \ πελαργοχρώτες αί κτλ. Β. 31. αϊ αϊ 
δτιϊά. ν. αϊ Τόπι. Ι, 2 ρ. 5, 7 Βθγππ., Βθά οϊ. Βαοηηι. αά Ιοο. 
32. πενκαιαιν] πενκτ]6ΐν Β. 33. τριεαπέρον] ε% ποντίου Οοά. 
V Εί^πα.. Μ. ρ. 428, 54 αρ. ΟτΕίβί. 35. προφήτης εγκάτοις 
τρλνδονμ,ενος β ΙιγοορηΓοηβ οϊϊ&ϊ 8ηίά. ν. φλνδούμ,ενος Τοια. II 
ρ. 1517, 5 Βθγππ., 8βά ο£. ΒθγπΙι. αά Ιοο. 37. χωδείαν Οοά. V 
Ε*7ΐη. Μ. ρ. 721, 13 αρ. β&ίβί. 40. μέΰον Α. 43. εστίν] 
£ΰτιν Β. 44. της 8ίβρπ. Β7Ζ. ρ. 148, 7 Μθίη. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 5 

ΰτενονς 6πιπεύου6αν άγρίαν κύνα 45 

κτανών ύπερ 6πήλυγγος ίχ&υωμένην, 
ταυροβφάγον λέαιναν, ην αύ&ις πατήρ 
βάρκας καταί&ων λοφνί6ιν δωμήβατο, 
Αέπτννιν ου τρέμουβαν ούδαίαν &εόν' 
εζηνάριζεν ον ποτ* άζίφω δόλω 50 

νεκνς, τον "Αιδην δεζίονμενος πάλαι. 
λενββω 6ε, τλημον, δεύτερον πυρουμενην, 
ταΐς τ Αιακείοις χερ6ί, τοις τε Ταντάλου 
Αέτριναν οίκουρου6ι λειψάνοις πυρός, 
παιδος καταβρω&έντος αί&άλω δέμας' 55 

το££ Τευταρείοίς βονκόλου πτερώμα6ι, 
τα πάντα προς φως η βαρύζηλος δάμαρ 
6τείλα6α κουρον τον κατηγορον %<θΌνο£ 
ά\ει, πατρός μομφαιβιν ηγριωμενη, 
λέκτρων θ' εκατι των τ επειΰάκτων γάμων. 60 
αύτη δε φαρμακουργός, ουκ ίάύιμον 
έλκος δρακοϋβα του %υνευνετου λυγρόν, 
Γιγαντοραίβτοις άρδιβιν τετρωμένου 
προς άν%•οπλίτου, %υνον 6γχη6ει μόρον , 
πύργων απ άκρων προς νεόδμητον νέκυν 65 
ροιζηδον εκβράΰαβα κύμβαχον δεμας' 
πό&ω δε του θανόντος ήγκι6τρωμένη, 
-φυχην περι6παίροντι φυ6η6ει νεκρω. 

Στένω, 6τενω 6ε δι66α και τριπλά, (5ορο£ &. ν. 45. οπιπενονβαν οηπι Μ 8οη. ρ. 287. οί. Ηβ8. Ορρ. 29 
οηιη αάηοίαί. ηοδίΐΓ.] όπιπτενονΰαν Β. 48. δωμήΰατο Β ίη ΟογγΪ£. 
ρ. 625] δομηαατο Β ίη ίβχΐυ. 51. δεξιονμενος οτιπι Α αϊ. 

βοπρβί, οί. Ηβπη. ρ. 236] δεξιονμενον Β. 54. Ααίτζινναν Α 
οταηι Ιβηιηι. 8οηο1. Μβ,ϊο., βοά ο£ 8οη. ρ. 282. 55. ηαταβςω- 
ϋ'έντος 8οη. ρ. 457] γ.αταφοο%%•έντος Β. 56. τοις τ' Ενταςείοις 
8οη. Ργο§γ. ρ. 4. 59. μομφαΐ6ΐν\ μομφήοιν Β. 6 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

αν&ις προς άλκήν καϊ διαρπαγας δόμων, 70 

και πυρ εναυγάζουΰαν α(6τωτήριον. 
6τένω 6ε, πάτρα, καϊ τάφους Ατλαντίδος 
δύπτου κέλωρος, ος ποτ εν ράπτω κυχει, 
οποία πορκος 'ΐ6τριευς τετρα6κελής , 
άβκώ μονήρης άμφελυτρώΰας δέμας, 75 

( Ρει&υμνιάτης κέπφος ως ενήζατο, 
Ζήρυν&ον αντρον της κυνο6φαγοϋς &εάς 
λιπών έρυμνον κτίβμα Κνρβάντων Σάον, 
οτ ήμά&υνε ΐίάόαν όμβρήΰας χ&όνα 
Ζηνδς καχλάζων ναβμός. οί άε προς πέδω 80 
πύργοι κατηρείποντο. το\ δ\ λοιύ%Ίαν 
νήχοντο μοΐραν προυμμάτων δεδορκότες. 
φηγδν δε, καϊ δρύκαρπα, και γλυκυν βότρνν 
φάλλαι τ ε καϊ δέλφινες, αϊ τ έπ άρβένων 
φέρβοντύ φώκαι λέκτρα &ουρω6αι βροτών. 85 

Λευ66ω &έοντα γρυνδν έπτερωμένον 
τρήρωνος εις αρπαγμα Πεφναίας κννός, 
ην τόργος υγρόφοιτος έκλοχενεται, 
κελνφάνον ΰτρόβιλον ώβτρακωμένην. 

Και δη 6ε ναντην *Λχερου6ία τρίβος 90 

καταιβάτις πύ^γαργον ου πατρός κόπρους 
ΰτείβοντα ρακτών βου6τά&μων %ενω6εται , 
ώς προ6&ε κάλλους τον &υωρίτην τριπλαϊς. Τι. V. 77. Ζήρνν&ον δΟΓίρδί οιιπι 8ί6ρ1ι. Β^ζ. ν. Ζήρνν&ος 
ρ. 296, 19 Μθίη. οί. Εί^πι. Μ. ρ. 411, 30—32] Ζηριν&ον Β. 
84. φάλλαι οιιιη Α Μ 8ο1χ. Ργο^γ. ρ. 5 ηοΐ 2] φάλαι Β. 

87. ίΐεφνα,ίας Β ίη ΟογγΪ£. ρ. 625] πεφναίας Β ίη ίβχία. 

88. νψίφοιτος Α ΆΪϊβτΛ Ιθοΐ. ίη πι3,γ£. ηοίαΐα; νγρόφοιχος οπιη 
Ιβπιιη. 8ο1ιο1. Μ Γβΐίφΐί. 89. ν,ελνφάνον οιιιη οοάά. νϋ;. Οίζ. 
8οη. Ργο^γ. ρ. 13] ν,ελνφάνω Β. 90. ( Αχεοονΰί<χ] ' Αχερουσία Β. 
93. τον] &εαΐς Ηθπη. ρ. 236. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 7 

άλλ' όβτρίμων μεν αντί, Γαμφηλάς όνου 

%αί Λάν περήόεις, άντϊ δ' εύχίλου κάπης 95 

%α\ μηλιαυ&μών ήδε χερβαίας πλάτης, 

τράμπις <?' όχηΰει και Φερέκλειοι πόδες 

όιββάς ΰαλάμβας κατά Γυ&είου πλάκας, 

έν αΐΰι προς κύνουρα καμπύλους βχάΰας 

Λεύκης οδόντας, εκτορας πλημμυρίδος, 100 

όκαρ&μών ίαύΰεις είναφώΰΰωνα ΰτόλον. 

%αί την ανυμφον πόρτιν άρπάβας λύκος, 

δυοΐν πελειαϊν ώρφανιόμένην γονής, 

καϊ δεϋτέραν εις αρκυν ό&νείων βρόχων 

ληΐτιν έμπταίύαΰαν ίζευτού πτερω, 105 

Θύΰαιΰιν αρμοί μηλάτων άπάργματα 

φλέγουδαν έν κρόκαιΰι και Βύνη &εα, 

βρέξεις ύπερ Σκάνδειαν Αίγίλου τ ακραν, 

αί'&ων έπακτηρ καγχαλών άγρεύματι. 

νήβω δ 1 ένϊ δράκοντος έκχέας πό&ον, 110 

Ακτής διμόρφου γηγενούς βκηπτουχίας, 

την δεϋτέραν εωλον ούκ όψει Κύπριν, 

ψυχρον παραγκάλιΰμα κά% όνειράτων 

ικεναΐς άφάΰΰων ώλέναιΰι δέμνια. 

6 γάρ 0ε ΰυλλέκτροιο Φλεγραίας πόβις 115 

ύτυγνος Τορώνης, ω γέλως άπέχ&εται 

και δάκρυ, νήις ά' ε6τι καϊ τητώ μένος 

άμφοΐν, 6 ©ρήκης εκ ποτ εις έπακτίαν, 

Τρίτωνος έκβολαϊβιν ηλοκιύμένην 

χέρόον περάΰας, ούχϊ ναυβάττ] βτόλω, 120 

ι,, ν. 94. αντί Β ΐη Οογγϊ^. ρ. 625] αντν Β ίη ίβχύα. 96. 
χςναέας πλάτεις Έϊγιη. 3?1ογ. ίη ΜίΠ. Μβΐ. ρ. 216. 98. χάπι 
Γν&είον οηηι Αα§. ΜθίηβΙίΘ ίη θά.^θρη. Βγζ. ρ. 214, 6 8οηρ8ΐ] 
κατά Γυ&ιον Β. 105. ληΐτιν] ληΐτιν Β ίη ΐθχία. 106. Θνβαι- 
αιν\ Θναΐββιν Β. 107. κρόκαισι] κρόκ^σι Β. 112. ν,νπςιν Β. 8 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

αλλ' άβτίβητον οίμον, οίά τις ύιφνεύς, 

κευ&μώνος εν ύήραγγι τετρηνας μυχούς, 

νερ&εν &αλά66ης ατραπούς διηνυόε, 

τέκνων άλύζας τας ζενοκτόνους πάλας} 

καϊ πατρι πέμψας τας έπηκόους λιτάς, 125 

βτηύαι παλίμπουν εις πάτραν , ο&εν πλάνης 

Παλληνίαν επήλ&ε γηγενών τροφόν' 

κείνος 6ε, Γοννενς ώβπερ, εργάτης δίκης, 

της & *Ηλίου δνγατρος Ίχναίας βραβεύς, 

επεββολήΰας λυγρά νο6φιεΐ γάμων, 130 

λίπτοντα κάόύης εκβαλων πελειάδος. 

ος τους Λύκου τε καϊ Χιμαιρέως τάφους 

χρηΰμοΐΰι κυδαίνοντας ουκ αίδούμενος, 

ονδ' Άνδέως έρωτας, ούδε τον ζένοις 

ΰύνδορπον Αίγαίωνος άγνίτην πάγον, 135 

ετλης &εών άλοιτος εκβηναι δίκην, 

λά%ας τράπεζαν κάνακυπώβας Θέμιν, 

άρκτου τι&ήνης εκμεμαγ μένος τρόπους. 

τοιγάρ ψαλάζεις εις κενόν νευράς κτύπον, 

αβιτα κάδώρητα φορμίξων μέλη. 140 

κλαίων δε πάτραν την πριν τ^αλωμενην 

ϊ%ύ\ χεροΐν εί'δωλον ήγκαλιΰμένος 

της πενταλέκτρον δυιάδος Πλευρωνίας. 

γυιαι γαρ ενναΰτηρας αμναμοι τριπλαϊς 

πηναις κατεκλώβαντο δηναιάς *Λλός, 145 

νυμφεΐα πεντάγαμβρα δαίβαβ&αι γάμων. 

δοιώ μεν ά^πακτηρας αύγάβαι λύκους 

πτηνούς τριόρχας αίετούς όφ&αλμίαςι 

τον ά' εκ Πλυνοΰ τε καπό Καρικών ποτών 

.£. ν. 131. Ζειποντος Είγπι. (χΐιά. ρ. 302, 36. 132. τον 
Α Ρω. Η Κ αρ. Β«Λιη. 136. δίκην] Οϊ. ΒΛ. ρ. 447. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 9 

βλαΰτόντα ρίζης, ημικρητα βάρβαρου, 150 

Έπειόν, ουκ Άργεϊον ακραιφνή γοναΐς. 

ου πάππον εν γαμφαΐΰιν Ένναία ποτέ 

"Ερκυνν' Έρινύς Θούρια Ηιφηφόρος 

αβαρκα μιβτΰλαβ 9 έτύμβευβεν φάρω, 

τον ώλενίτην χόνδρον ένδατουμένη. 165 

ον δη δις ηβηβαντα, κα\ βαρνν πό%ον 

φνγόντα Ναυμέδοντος άρπακτήριον , 

εβτειλ' Έρεχ&εύς εις Λετριναίους γύας] 

λευραν άλετρεύΰοντα Μόλπιδος πέτραν, 

του Ζηνϊ δαιτρευ&έντος Όμβρίω δέμας /ί 160 

γαμβροκτόνον ραίβοντα πεν&εροφ&όροις 

βουλαϊς άνάγνοις, ας 6 Καδμίλου γόνος 

ηρτυόε. τον δε λοΐ6&ον εκπιών βκυφον, 

φερωνύμους εδυψε Νηρέως τάφους, 

πανώλε&ρον κηλίδα Φωύζας γένει, 165 

δ την πόδαργον "Ψύλλαν ηνιοΰτροφών, 

και την οπλαΐς "Αρπινναν *Λρπυίαις ί'ΰην. 

τον δ' αύ τέταρτον αύ&όμαιμον οψεται 

κίρκου καταρρακτηρος , ον τ ε ύυγγόνων 

τα, δευτερεΐα της δαϊόφάλτου πάλης 170 

λαβόντα κηρύζουβιν. εν δε δεμνίοις, 

τον δ'| ονείρων πέμπτον εΰτροβημένον 

είδωλοπλάβτω προΰκαταζανεΐ ρέ&ει, 

τον μελλόνυμφον εύνέτην Κυταϊκης 

της ζεινοβάκχης, ον ποτ Οίνώνης φυγάς, 175 

ι., ν. 153. Έριννς] Έρινννς Β. 154. μΐΰτύλααα τνμβενσεν 
Ηβπη. ρ. 237. φάρω Είγια. Μ. ρ. 788, 32 ρΓθΙ)αηϋΙ)ΐιβ Ηθπϊι. 
ρ. 237. Εϋδοϊιΐ. Ορτίδοο. ρΜοΙΙ. Ι ρ. 699. 8ο1ι. ρ. 279. Ργο§γγ. 
ρ. 6 ηοΐ 2] τάφω Β. 158. είς~] ες Β. 164. τάφους] μνχονς 
8ϋ1ι. ρ. 278. 165. 9ωνξας] δωνί-ας Β. 167. καΐ τηνΐ νώμων 
&' οί. Ηβπη. ρ. 237. 10 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

μνρμων τον εζάπεζον άνδρώβας ΰτρατόν, 

Πελαΰγικον Τυφώνα γεννάται πατήρ, 

άφ' επτά παίδων φεψάλω όποδονμένων , 

μοννον φλέγονΰαν ε%αλν%αντα ύποδόν. 

χω μεν παλιμπόρεντος ϊ%εται τρίβον , 180 

6φήκας δαφοινονς χηραμών άνειρνύας, 

οποία κούρος δώμα κινήΰας καπνώ' 

ο£ δ' αν προγεννήτειραν ονλαμωννμον 

βνκταιΰι χερνίψαντες ώμηβταϊ πόριν, 

τον Σκνρίον δράκοντος εντοκον λεχώ 185 

Τ^ *Τ ^Γ ^Γ 

ην 6 ζννεννος Σαλμνδηΰίας άλος 
εντός ματενων ( Ελλάδος καρατόμον 
δαρόν φαληριώΰαν οίκήΰει βπίλον, 
Κέλτρον προς έκβολαϊύι λιμναίων ποτών, 
πο&ών δάμαρτα, την ποτ εν ϋφαγαΐς κεμας 190 
λαιμον προ&εϊβα φαόγάνων εκ ρνΰεται. 
βα&νς ά' εΰω ρηγμϊνος ανδη&ήύεται 
έρημος εν κρόκαιΰι ννμφίον δρόμος, 
<5τένοντος ατας και κενήν νανκληρίαν , 
και την αφαντον εϊδος ήλλοιωμένην 195 

γραΐαν, βφαγείων ήδε χερνίβων πέλας, 
"Αιδον τε παφλάζοντος εκ βν&ών ςρλο^Ι 
κρατήρος, ον μέλαινα ποιφνζει φ&ιτών 
βάρκας λεβητίζονβα δαιταλονργία. 

τ., ν. 180. παλψπόςεντος οηιη ΑΜ 3,1. 8οη. ρ. 285 βθ[. 290. 
448] ηαλιμηόρεντον Β. 184. χερνίψαντες οτιια ΔΜΝ 3 3,1. 8οη. 
ρ. 285 80[. 288 80[. Ηθγιπ. ρ. 237] χερνίψοναιν Β. 185. λεχώ] 
λεχώ, Β. Ροβϊ γβΓβιιπι ίππο Ιεοιιπεθ 8ΐ§ηΕ ροβιιί ηιοηβηί© 
8οη. ρ. 285. 186. Σαλμυθηβίας Β. ίη Οογπ£. ρ. 625 (βοπρΐπίΓΕπι 
ηΕηο ίιηρΓοβειί; Ηβπη. ρ. 235)] Σαλμνθησβίας Β ίη ίβχίτι. 
189. Κέλτρον] "ΐοτρον 8οη. ρ. 471. 191. ΐκ ςναεται Β ίη 

Οογπ£. ρ. 625] εν,ρνβεται Β ίη 1;βχία. 193. %ρό•Λαΐΰΐ\ κρόκ#σ& 
Β. — V. βυρΓΕ ε<1 ν. 107. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 11 

Χώ μεν τίατηύει χώρον αίάζων Σκύ&ην, 200 
£ίς πέντε %ου τιλειωνας ίμείρων λέχονς. 
οι $' άμφϊ βωμον του τιρομάντιος Κρόνου 
6νν μητρϊ τέκνων νηπίων κρεανόμου, 
όρκων το δευτεροϋχον αρύαντες ζνγόν, 
ΰτερράν ενοπλίΰουΰιν ώλέναις αλάτην, 205 

ύωτηρα Βάκχον των πάροικε πημάτων 
Έφάλτην άνευάζοντες, ω ποτ εν μυχοΐς, 
Λελφινίου παρ* άντρα Κερδώου &εον, 
Ταύρω κρυφαίας χέρνιβας καταριέται 
ο χιλίαρχος του πολιρραίΰτου ΰτρατοϋ. 210 

ω θυμάτων πρόύπαιον εκτίνων χάριν 
δαίμων Ένόρχης Φιγαλεύς Φαυύτήριος, 
λέοντα &οίνης, ίχνος εμπλε\ας λνγοις, 
ύχήΰει, το μη πρόρριξον αίότώΰαι ύτάχνν 
%είροντ όδόντι και λαφυύτίαις γνά&οις. 215 

Αεύΰΰω πάλαι δη βπεΐραν ολκαίων κακών, 
βύρουύαν άλμη κάπιροιζονΰαν πάτρα 
δεινάς άπειλάς και πυριφλεκτονς βλάβας. 

Ώς μη 6ε Κάδμος ώφελ' εν περιρρύτω 
Ι06γι φντεϋόαι δυΰμενών ποδηγέτην , 220 

τέταρτον ε% "Ατλαντος αθλίου βπόρον, 
των αύ&ομαίμων βυγκαταΰκάπτην Πρνλιν, 
τόμουρε προς τα λωΰτα νημερτεΰτατε. 
μη δ' Αίΰακείων ουμος ώφελεν πατήρ 
χρηβμών άπώΰαι νυκτίψοιτα δείματα, 225 

ι-, ν. 202. Κρόνον] Κράγον 8ο1ι. ρ. 463. Ιοουιη ίτ&οϊ&νίϊ Αιΐ£. 
Μοιηπιβ. ϋβίρΐι. ρ. 284 8η. 212. Φιγαλενς ουπι οο<1<ϊ. τηβΗοΓίΜβ 
8οϊι. ρ. 447 ηοΐ. 4. ο£. Β ίη ΟογγΪ£. ρ. 625] Φηγκλευς Β ίη. 
ΐβχίιι. 217. κάπιροιζονααν Ηβπη. ρ. 252] Υ,άηϊ (κάπι ίη, 

ΟογγΪ£. ρ. 625) ροιζονααν Β ίη ΐθχΐυ. πάτργ] πάτρΐ] Β. 
224. ονμός] δύμός Β. 12 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

μια δε κρύψαι τους διπλούς υπέρ Λάτρας 
μοίρα, τεφρώβας γνΐα Αημναίφ πυρί, 
ουκ αν τοόώνδε κΰμ επέκλυΰεν κακών. 

Καϊ δη Παλαίμων δέρκεται βρεφοχτόνος 
ζέουΰαν αί$υίαι<5ι πλεκτανοβτόλοις 230 

γραΐαν \ύνευνον 'ίΐγένου Τιτηνίδα. 

Καϊ δη διπλά ΰνν πατρι ραίεται τέκνα, 
βτερρω τυπέντα κλείδας εύάρχω μύλω, 
τα πρόβ&εν αύλητήρος εκπεφευγότα 
ψυδραιΰι φήμαις λαρνακοφ&όρους ριφάς, 235 
ω δη πι&ήΰας ΰτυγνος αρταμος τέκνων, 
αι&υιό&ρεπτος πορκέων λιναγρέτης, 
κρη&μοΐβι καϊ ραιβοιΰι νηρίταις φίλος, 
χηλω κατεδρνφαζε δίπτυχους γονάς. 
6υν τοις δ' 6 τλήμων, μητρός ου φράΰας &εάς 240 
μνήμων έφετμάς, άλλα λη&άργω όφαλείς, 
πρηνής %ανεΐται ΰτέρνον ούταΰ&εϊς ζίφει. 

Και δη ΰτένει Μύρινα και παράκτιοι 
ίππων φριμαγμον ηόνες δεδεγμέναι, 
όταν Πελαόγον άλμα λαιψηροϋ Λοάό^ 245 

εις %Ίν' έρείΰας λοι6&ίαν αϊ%ων λύκος, 
κρηναϊον ε% αμμοιο ροιβδήΰη γάνος, 
πηγάς άνοί\ας τάς πάλαι κεκρυμμενας. 

Και δη καταί%•ει γαΐαν ορχηΰτης "Αρης, 
ΰτρόμβω τον αίματηρον έπαρχων νόμον. 250 

άπαύα δ\ χ&ών προύμμάτων δηουμένη 
κείται, πέφρικαν δ' ωΰτε ληίου γύαι 

£. ν. 228. επέηλυζεν 8ο1ι. Ργο§ι\ ρ. 3. 233. ενάρχω (Πίτα 
Ευείαΐΐι. αά Οά. τ 114 ρ. 1857, 62 Κοπι. 685 Β&8. 8ο1ι. Ργο§γ. 
ρ. 15 8ς[.] ενάςχον Β. 238. Ηςή&μοιοι Α Ρο,γ. Ε. 244. θε- 
δεγμένοι Έίγαι. Μ. ρ. 423* 1. 250. Άρμάτειον Μβτιγ. δοΐιιιπάΐ 
Μη». Εΐιβη. Υοΐ. XXVI (1871) ρ. 222. 252. ληίον'] ληΐον Β. ΑΑΕΚΑΝΔΡΑ. 13 

λόγχαις άπούχίλβονχες. οιμωγή δέ μοι 

εν ώύϊ πύργων εξ άκρων ίνδάλλεχαι, 

προς αί&έρος κνροϋΰα νηνέμους έδρας, 255 

γόω γυναικών και καχαρραγαϊς πέπλων, 

αλλην ε% αλλΐ] βυμψοράν δεδεγμένων. 

' Εκείνο (?', ώ τάλαινα καρδία, κακόν 
εκείνο δάψει πημάτων ντίέρχαχον , 
€ντ' αν λαβράξων τίερκνος αίχμητης χάρων, 260 
πχεροΐΰι χέρΰον αίεχος διαγραφών 
ραιβω χυπωχην τόρμαν αγκύλι] βάΰει, 
κλάξων % αμικχον όχόμαχι ριγίΰχην βοήν, 
τον φίλχαχόν 6ου χών άγαΰχόρων χρόφιν 
Πχωου χε παχρός, άρπάΰας μεχάρβιον , 265 

ονυ%ι γαμφηλαΐΰί &' αίμάύΰων δέμας, 
εγχωρα χίφη καϊ πέδον χραίνη φόνω, 
λενράς βοώχης γαχομών δι' αύλακος, 
λαβών δε χανρου χον αεφαΰμένου δάνος, 
6κε&ρω χαλάνχω χρυχάνης ηρχημένον, 270 

αύ&ις χον άνχίποινον εγχέας ϊύον 
Πακχώλιον 6χα%•μοΐΰι χηλαυγή μύδρον, 
κραχηρα Βάκχου δύύεχαι, κεκλαυΰμένος 
νύμφαΐόΊν, αϊ φίλανχο Βηφύρου γάνος, 
Λειβη&ρίην &' ΰπερ&ε Πιμπλείας ύκοτίήν, 275 
ό νεκροπέρνας, ος Λροδειμαίνων τίόχμον, 
καϊ &ήλυν άμφϊ ΰώμα χλήόεχαι, τίέτίλον 
δνναι, παρ ίβχοϊς κερκίδος ψαύβας κρόχων, 

ι. ν. 255. κυρονσα Ηβπη. ρ. 238. 262. ξαιβοΐ 8ο1ι. Ργο^γ. 
ρ. 10. άγχνλφ οοάά. ,φΐίηςριβ αρ. ΒεοΙιιιι. 263. αζόματί] 
χάαμα Ηβπη. ρ. 250. 264. των φιλτάτών βον Εΐ^πι. Μ. 

ρ. 6, 21. 265. Πτωον] Πτώου Β. 266. γαμφηλήσί &' Β. 
271. αν&ίς 8οη. Ργο£γ. ρ. 11 οί. ηοίί. 2] αΰτις Β. εγχέας οαιη 
Α 8οΙι. ίβϊάβηι] εκχέας Β. 278. δνναί\ δνναι Β. 14 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

και λοΐβ%•ος εις γην δνΰμενών ρΐψαι πόδα, 

το βόν, %υναιμε, καν ϋπνω πτήβύων δόρυ. 280 

Ώ δαϊμον, οίον κίον αίβτώβεις δόμων, 
ερειΰμα Λάτρας δυΰτυχονς ύποβπάδας' 
ου μην άνατεί γ', ούδ' άνευ μόχ&ων πικρών, 
πένθους & 6 λϊ]6της Αωριευς γέλα ΰτρατός, 
επεγκαχάζων τον δεδουπότος μό<ρω, 286 

αλλ 9 άμφϊ πρύμναις την πανυότάτην δραμών 
πεύκαις βίου βαλβίδα Ουμφλεχ&ήΰεται, 
καλών έπ ευχαϊς πλεΐΰτα Φΰ%ιον Αία, 
πορ%•ουμένοι6ι κηρας άρκέΰαι πικράς. 
τότ οντε τάφρος, οντε ναυλόχων ύτα&μών 290 
πρόβλημα, και βταυροΐΰι κορΰωτη πτέρυζ, 
ον γεΐΰα χραιβμήΰονβιν , ονδ' έπάλζιες' 
άλλ' ως μέλιβΰαι όνμπεφνρμένοι καπνώ 
και λιγννος ριπαΐβι και γρννών βολαΐς, 
αφλαβτα και κόρνμβα καϊ κλάδων &ρόνονς 295 
πυκνοί κνβιβτητήρες «ξ εδωλίων 
πηδώντες, αιμάζονΰιν δ&νείαν κόνιν. 

Πολλούς δ' άριβτεΐς πρωτόλεια #' ^Ελλάδος 
αΐχμϋ φέροντας, και βποραϊς ώγκω μένους, 
αϊ 6αι κατα%μνοΰβιν ομβριμοι χέρες, 300 

φόνω βλνουΰαι κάπιμαιμώΰαι μάχης, 
εγώ δε πέν&ος ονχΐ μεΓον οί'6ομαι, 
τάς όάς ΰτένονΰα, και δι' αιώνος, ταφάς. 
οικτ^όν γάρ, οικτρον κεΐν' επόψομαι φάος, 
και πημάτων ϋψιβτον, ών κράντης χρόνος, 305 
μήνης ελίβΰων κύκλον ανδη&ήβεται. 

ι» ν. 279. §ΐι\)αι\ ςί-ψαι Β. 293. ανμπεφνςμένοί οοάά. φήη- 
φΐβ οοΐΐ. Εηώαΰι. &ά Ηοπι. II. 7, 243 ρ. 750, 39 Βοπι. 650 Β&β. 
8ο1ι. ρ. 284. 291. Ργο^γ. ρ. 21] ονμπεφνρμέναιΒ. 299. αιχμής 
Ηεπη. ρ. 239. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 15 

Αίαϊ, βτενάζω καϊ ΰόν εϋγλαγον &άλος, 
ώ ΰκύμνε, τερπνόν άγκάλιύμα βυγγόνων, 
ος τ αγρών δράκοντα πνρφόρω βαλών 
ϊνγγι τόξων, τον τνπέντα δ' εν βρόχοις 310 

μάρψας άφύκτοις βαιον άβτεργτ χρόνον, 
προς τον δαμέντος αύτος ου τετρωμένος, 
καρατομηθείς τύμβον αιμάζεις πατρός. 

Οί'μοι δυΰαίων, καϊ δίπλας άηδόνας, 
καϊ 6ον τάλαινα πότμον αιάξω, 6κύλα%. 315 

ων την μεν αύτόπρεμνον η τοκάς κόνις 
χανόνϋα κευ&μω χείΰεται διαΰφάγος, 
λεύΰΰουΰαν ατην άγχίπουν στεναγμάτων , 
ϊν άλμα πάππου, καϊ χαμεννάδος μόροι 
της λα&ρονύμφου πόρτιος μεμιγμένοι 320 

ΰκνμνω κέχυνται, πρϊν λαφύζαβ&αι γάνος, 
πρϊν εκ λοχείας γνϊα χυτλώΰαι δρόβω' 
6ε δ' ωμά προς νυμφεΐα καϊ γαμήλιους 
α%ει &υηλάς στυγνός "Ιφιδος λέων, 
μητρός κελαινης χερνιβας μιμούμενος, 325 

ην εις βαθεϊαν λαιμί&ας Ποιμανδρίαν 
ΰτεφηφόρον βονν δεινός άρταμος δράκων 
ραίόει τριπάτρω φαΰγάνω Κανδάονος, 
λυκο^ το πρωτόΰφακτον ορκιον ΰχάόας. 
ΰε δ 1 άμφϊ κοίλην αιχμάλωτον ηονα, 330 

πρέββυν Αολόγκων δημόλευβτον ώλεντ], 
επεΰβόλοις άραΐ6ιν ήρε&ιβμένγι 
κρύψει κυπάς τις χερμάδων έπομβρία, 
μαίρας όταν φαιουρόν άλλαζες δ ο μην. 

τ,, ν. 309. ος τ'] οτ' Ηθγιιι. ρ. 239. 314. τάς ΰάς ΡαΓ&ρΙΐΓ. 
ν&ί. 319. ΐν' άλμα πομπού και χαμεννάδος δίπλονν Έϊγια. 

Μ. ρ. 69, 26^ αλμκ 1βιηπΐ3, 8ο1ΐθ1. Μ. 326. εΙς\ ες Β. 
332. ηοε&ισμένβ Ο&Ίχίβν, οι. Ηθπη. ρ. 239] ήςε&ισμένην Β. 16 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

γ Ο ά' άμφι τνμβω τάγαμεμνονος δαμείς, 335 
κρητίϊδα τίηγω νέρ&ε καλλννεΐ τίλόκω, 
6 προς καλν%τρης της δμαίμονος τάλας 
ώνητος αί&αλωτον εις ΐίάτραν μολών, 
το Λριν δ' άμνδρον οννομ' αίΰτώΰας ΰκότω. 
όταν χελνδρος πυρβον ώμό&ριζ βαρνν 340 

άιίεμτίολητης της φυταλμίας χ&ονος 
φλέβας, τον ώδίνοντα μορμωτον λόχον 
άναψαλάξη γαΰτρος ελκνΰας ξνγά, 
της Σιβνψείας δ' αγκύλης λαμτίονρίδος 
λάμψη κακόν φρύκτωρον αντανέψιος 345 

τοις εις ΰτενην Λεύκοφρνν εκπετϊλωκόβι, 
και Λαιδοβρώτος Πορκέως νήΰονς δίπλας. 

'Εγώ δε τλημων ή γάμους αρνούμενη, 
εν Λαρ&ενώνος λαΐνον τνκίύμαβιν, 
ανις τεράμνων , εις άνώροφον βτεγην 350 

ειρκτης άλιβδνύαβα λνγαίας δέμας, 
η τον Θοραϊον Πτωον ( £1ρίτην &εον 
λίτίτοντ άλέκτρων έκβαλονόα δεμνίων , 
ώς δη κορείαν αφ&ιτον ιιετίαμένη 
προς γήρας άκρον, Παλλάδος ζηλώμα6ι 355 

της μιΰονύμφον Λαφρίας Πυλάτιδος, 
τημος βιαίως φάΰΰα αρός τόργον λεχος 
γναψαΐύιν αριίαις οίνάς ελκνβ&ηβομαι , 
η τίολλά δη Βονδειαν Αϊ&νιαν Κόρην 
άρωγον ανδά%α6α τάρρο&ον γάμων. 360 

η δ' εις τεραμνα δονρατογλνφον ΰτεγης 

τ*, ν. 338. εις οιπη Είτρηι. Οιιά. ρ. 479, 22] ες Β. 346. εκπε- 
πλωκόΰΐ 8ο1ι. ρ. 275 ηοΐ. 2] εκπεπλενκόαι Β. 352. Πτωον] 

Πτώον Β. 356. Πνλάτιδος οχαα. Σιθΐ>βοΐ5:. Ραΐΐιοΐ. δβπη. Οτ. 

ΡγοΙΙ. ρ. 373] Πνλαίτιδος Β. 358. γναφαΐαιν αρπαις οιιπι Α 
Ηβπη. ρ. 239] γαμφαΐοιν αςπης Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 17 

γλήνας ανω βτρέψαύα χώύεται βτρατω, 

ε% ουρανού πεΰοϋΰα καϊ θρόνων Αιός, 

ανακτι πάππω χρήμα τιμαλφέότατον. 

ενός δε λώβης αντί, μυρίων τέκνων 365 

* Ελλάς ΰτ ενάγει πάΰα τους κενόν ζ τάφους, 

ουκ όβτο&ήκαις, χοιράδων δ' εφημένους, 

ούδ' υότάτην κεν&οντας εκ πυρός τέφρην 

κρω<56οϊ6ι ταρχυ&εΐόαν , η &έμις φ&ιτών, 

άλλ' οίή>ομ' οικτρόν καϊ κενηρίων γραφάς, 370 

Φερμοΐς τεκόντων δακρύοις λελονμένας 

παίδων τε καϊ Φρήνοιόι, τοις δμευνίδων. 

Όφέλτα καϊ μύχουρε χοιράδων Ζάραζ, 
ΰπίλοί τε καϊ Τρύχατα καϊ τραχύς Νέδων, 
καϊ πάντα Λιρφω66οϊο και Αιακρίων 375 

γωλειά, καϊ Φόρκυνος οίκητήριον , 
οόων Στεναγμών έκβεβραΰμένων νεκρών 
όϋν ήμι&ραύότοις ικρίοις άκούΰετε. 
ούων δε ψλοίΰβων ραχίας άνεκβάτου 
δίναις παλιρροίοι6ιν ελκοντος ΰάλου. 380 

οΰων δε %"ύννων ήλοκίΰμένων ραφάς 
προς τηγάνοιβι κρατάς, ών καταιβάτης 
ΰκηπτος κατ ορφνην γενΰεται δηουμένων , 
όταν καρηβαρεϋντας εκ μέ&ης άγων, 
λαμπτήρα φαίνγ] τον ποδηγετην ΰκότου 385 

ΰίντης, αγρυπνώ προΰκα&ή μένος τέχνη. 

Τον δ οία δύπτην κηρύλον δίά βτενοϋ 

ι-, ν. 364. χρήμα] κτήμα οοάά. αρ. Βαοΐιιη. 8ο1ι. ρ. 457. 
369. η Φέμ,ίξ φ&ίτών Α οί. 8ϋ1ι. ρ. 288. 290] ώς ψ&οτών &έμι.ς 
Β. 370. γραφάς] γρ. ταφάς Μ ιη. Ι. 3,1. αρ. Βαοΐιπι. ϋί. 8ο1ι. 
ρ. 457. 374. <ϊε κατ Τρνχαντα Ηβπη, ρ. 240 οοΐΐ. 8ί)θρ1ι. Β^ζ. 
ν. Τρνχαι ρ. 639, 15 Μθίη. [Τρνχαι, πόλις Εννοίας. Λνκόφρων 
δε μεταφράσας Τρνχαντα καλεί.] 385. ακότον οοάά. αρ. 

Βαοΐιιη., οι. 8ο1ι. ρ. 456] 6%ότονς Β. 

Ι^ΙεορΙίΓοη, ΑΙβχΒ,ηάτα , βά. Κϊηΐεθί. 2 18 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

αύλώνος οί'ύει κύμα γυμνήτην φάγρον, 

δίπλων μεταξύ χοιράδων ΰαρούμενον. 

Γυραΐΰι δ' εν πετραιύι τερβαίνων πτερά 390 

βτάζοντα πόντου ? δευτέραν αλμην βπάΰει, 

βλη&εις άπ οχ&ων τω τριωνύχω δορί, 

ω νιν κολαύτης δεινός ούτάΰας λατρεύς, 

άναγκάΰει φάλλαιβι κοινωνειν δρόμου 

κόκκυγα κομπάζοντα μαψαύρας ύτόβους. 395 

ψυχρον δ' επ' άκταϊς εκβεβραΰμενον νεκυν 

δελφίνος άκτϊς Σειριά κα&αυανεϊ. 

τάριχον εν μνίοις δε καϊ βρύοις ΰαπρόν 

κρύψει κατοικτίύαϋα Νηΰαίας κάβις, 

Λίβκου μεγίύτου τάρρο&Ός Κυναι&έως. 400 

τύμβος δε γείτων ορτυγος πτερουμένης 

τρέμων φυλάξει ρόχ&ον Αιγαίας αλός. 

την Καΰτνίαν δε και Μελιναίαν &εόν, 

λυπρός παρ "Αιδην δεννάύει κακορρο&ών, 

η μιν παλεύΰει δυβλύτοις οΐΰτρου βρόχος, 405 

έρωτας ουκ έρωτας, άλλ' Έρινύων 

πικράν άποψήλαβα κηρουλκόν πάγην. 

"Απαβα δ' άλγη δένεται κωκυμάτων , 
ο6ην "Αραι&ος εντός ηδε δύΰβατοι 
Αειβή&ριαι 6φίγγου6ι Λωτίου πύλαι, 410 

οις ούμος εβται κάχερουβίαν πάρα 
ρηγμΐνα δαρον έβτεναγμένος γάμος, 
πολλών γαρ εν 6πλάγχνοι6ι τυμβευ&ήΰεται 

ι*, ν. 388. γνμνήτην β 00(1(1. Α Μ Βοΐι. Ργο^γ. ρ. 24] γνμνίτην 
Β. 394. φάλλαιαι] φάλαισι Β. — 0£. &ά ν. 84. 398. σαπρόν 
Ν 3 , οί. 8ο1ι. ρ. 289] ΰα&ρον Β. 401. πετρονμένηςίβ^ϋ&οΐαοΐ. Μ. 
403. Μελινναίαν Α αϊ. αρ. Βο,οΐιιη. 404. αδην Β. 406. Έρινύων] 
Έριννύων Β. 410. ΑειΒη&ρι,εα οιιιη οοάά. πίθΐίοπβιιβ] Λειβή- 
Φριοι Β. 411. ονμός] ονμός Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 19 

βρω&εις %ολυ6τοί%οι6ι καμτίέων γνά&οις 
νηρι^μος έβμός' οι δ' έτά ξένης ξένοι, 415 

Λαών έρημοι δεξιώνονται τάφους. 

Τον μεν γαρ Ήιών Στρυμόνος Βιβαλτία, 
Λψυν&ίων άγχουρος ήδε Βιΰτόνων', 
κοι^>οτροφον τιάγουρον Ήδωνών πέλας 
κρύψει, πρϊν η Τυμφρηΰτόν αύγάΰαι λέπας, 420 
τον τιατρϊ πλεϊότον εότυγημένον βροτών, 
ομηρον ος μιν &ήκε τετρήνας λύχνους, 
οτ εις νό%Όν τρήρωνος ηύνάόϋη λέχος. 

Τριΰΰούς δε ταρχύΰουΰι Κερκάφου νάτίαι 
"Λλεντος ουκ ατιω&ε καύηκας ποτών. 425 

τον μεν, Μολοΰβοϋ Κυιίέως Κοίτου κύκνον, 
6υός Λαρατίλαγχ&έντα &ηλείας τόκων, 
οτ εις όλύν&ων δήριν έλκύβας όοφην 
τον άν&άμιλλον, αυτός εκ μαντευμάτων 
βφαλεϊς ίαύΰει τον μεμορμένον τίότμον. 430 

τον δ' αύ τέταρτον εγγόνων Έρεχ&έως, 
ΛΙ&ωνος αύτάδελφον εν πλαΰταΐς γραφαΐς. 
τρίτον δέ, του μό<56υνας Έκτήνων τΐοτε 
βτερρα δικέλλγι βουόκαφήβαντος γόνον, 
ον Γογγυλάτης είλε Βουλαϊος Μυλεύς, 435 

άγηλάτω μάΰτιγι ΰυν&ραύΰας κάρα, 
ήμος ξυναίμους τίατρός αι Νυκτός κόραι 
τΐρός αύτοφόντην βτρηνον ώΐΐλιϋαν μόρου. 

ΑοιοΧ δε ρείθρων Πυράμου Λρός εκβολαΐς 

τ., ν. 420. πο\ν η] πρινη Β. 425. 'Άλεντος ουκ άπω&ε 

κανηκας ποτών Ηβηη. ρ. 241. 8ο1ι. ρ. 288. Ργο§γ. ρ. 6] καΰηκας, 
ουκ άπω&εν Άλέντα ποτών Β. 433. μ,όααυνας Β 9,3. ν. 1432] 
μόΰυνας Β ίη ΐβχίυ. 436. άγηλάτω ϋπηαΐ Εί^ιη. Μ. ρ. 10, 1. 
['άγηλάτω (βίο) Ρεγ. Α θΐ Ιθιππιβ, δοΐιοΐ. Μ.] αυν&λάβας Εΐγηι. 
Μ. 1. 1. 438. ωχλίβαν Ν 3 . 

2* 20 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

αύτοκτόνοις ΰφαγαΐΰι Αηραίνου κύνες 440 

δμη&έντες, αίχμάύουβι λοιβ&ίαν βοην 

ιίΰργων υπο πτέρναιΰι Παμφύλου κόρης. 

αίπνς δ' άλιβρος οχμος εν μεταιχμίω 

Μάγαρΰος αγνών ηρίων ύτα%"γ\6εται , 

ώς μη βλέιίωύυ, μηδέ νερτέρων έδρας 445 

δνντες, φόνω λουβ&εντας αλλήλων τάφους. 

οι %έντε δ\ Σφήκειαν εις Κεραβτίαν 

και Σάτραχον βλώ%αντες 'Τλάτου τε γην, 

Μορφώ τίαροικηΰουΰι την Ζηρυν&ίαν. 

ο μεν Λατρος μομφαϊΰιν ηλαύτρημένος 450 

Κυχρεΐος άντρων Βωκάρον τε ναμάτων, 

οΰ^ιό^ %νναιμος, ως ογαΰτρίου φονευς 

ιίώλου, νό&ον φίτυμα, Συγγενών βλάβη, 

τον λΰβύαν εν τΐοίμναιΰιν αίχμητηρίαν 

χεαντος, ον χάρωνος ώμηβτον δορά 455 

χαλκώ τορητον ονκ ετευζεν εν μάχη, 

μίαν προς "Αιδην καϊ φ&ιτους Λετίαμένον 

κέλευ&ον, ην γωρντος έκρυψε Σκύ&ης, 

ημος καταί&ων &ν6&λα Κωμνρω λέων 

6φώ τίατρϊ λάΰκε τάς έτίηκόους λιτάς, 460 

βκΰμνον τΐαρ' άγκάλαιόιν αίτα βράΰας. 

ον γάρ τι τίείβει φΐτυν, ώς 6 Λημνιος 

Λρηΰτηρ Ένυονς, ονιίοτ εις φύξαν τρατίεϊς 

ι,, ν. 442. τΐτέρντ]6ί Β. 443. άλιβρος οϊ. Ηβπη. ρ. 241] 

άλιβρώς Β. 447. οι πέντε ΐίον Σφ. εις Κεραβτίδα 8£βρ1ι. Β7Ζ. 
ν. Σφήκεια ρ. 595, 7 βη. Μβίη. 449. Ζηρνν&ίαν, οί. Β,ά ν. 77] 
Ζηριν&ίαν Β. 452. ονμος^ ονμός Β. όγαατρίον Μ 8ο1ι. ρ. 
281 ηοΐ. οοΐΐ. ρ. 447] όπατρίον Β. 454. ποίμναισιν ουιη Α 8,1.] 
ποίμνηοιν Β. αίχμητηρίαν οιιιπ Εοββοΐί. Ρ&,ίΐιοΐ. ββπη. Οχ. 

Ρΐ'οΐΐ.'ρ. 373 8ο1ι. Ργο^γ. ρ. 12] αίχματηρίαν Β. 457. αδην Β. 
461. άγκάλγ]σιν Β. αίτα οππι Α Β. ϊη 0ογγΪ£. ρ. 625] άείτα 
Β ϊη ίβχΐπι. 462. φΐτνν Β ΐη ϊηάΐοθ (τγβ,θοο ρ. 574] φίτνν Β 
ϊη ίβχΐιι. 463. ες Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 21 

ταύρος βαρύφρων, δυβμενεβτάτου ξένων 

έτυψε δώρω ΰπλάγχνον, άρνεύΰας λυγρόν 465 

πήδημα προς κνώδοντος αυτουργούς βφαγάς. 

έλα δε πάτρας τήλε Τραμβήλου κάΰιν, 

ον ή ζυναυμος πατρός έκλοχενεται, 

δο&εΐΰα πρωταίχμεια τω πυργοΰκάφω. 

ην δή ποτ , έν ρήτραιΰο δημοτών βτα&είς, 470 

γλαυκώ κελαινόν δόρπον ωτρννεν κυνι 

βτεϊλαυ τριπλάς &νγατρας 6 ΰπείρας βάβαζ,' 

τω Λαβαν αλμτ] πηλοποιοΰντι %%'όνα, 

όταν κλύδωνας έζερενγηται γνά&ων, 

λάβρω ύαλεύων πάν τρικυμία πέδον. 475 

ο $' άντϊ Λίπους βκορτιίον λαιμω ύΛαόας, 

Φόρκω κακής ώδΐνος έκλανβεν βάρος , 

χρήζων Λυ&έβ&αι πημάτων %νμβονλίαν. 

ο δεύτερος δε νήβον αγρότης μολών, 

χερσαίος αύτόδαιτος εγγόνων δρυός 480 

λυκαινομόρφων Ννκτίμον κρεανόμων,ί 

των πρόβ&ε μήνης φηγίνων πύρνων όχήν 

βπληδω κατ άκρον %εϊμα &αλψάντων πυρός, 

χαλκωρνχήβεί , καϊ τον έκ βό&ρου 6πα6ει 

βώλον, δικέλλΐ] πάν μεταλλεύων γνύ&ος. 485 

ου φΐτυν ήνάριζεν Οίταΐος ότόνυξ, 

/3οι;/3ώι/ο§ έν τόρμαιΰν &ρυλί£,ας δέμας. 

έγνω δ' 6 τλήμων 6υν κακω μα&ών έπος, 

ως πολλά, χείλευς καϊ δεπαβτραίων ποτών 

μέβω κυλίνδει μοίρα παμμήότωρ βροτών. 490 

ι., τ. 468. ξννεννος Ρβ,γ. Η. 8β1ά. οί. 8ο1ιο1. Μ »άν. 467 
Βη. 8ο1ι. ρ. 454. 470. ρήτρ-ηβι Β. 475. λανςω Α, οί". 8ο1ι. 
ρ ; 281 ηοΐ. Β. α,ά ν. 724. 479. αγρότης] άγςυοτης Β. 487. 
τόςμαίσι] τόρμαιβιν Β. 22 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

6 $' αυτός αργώ πάς φαληριών λύ&ρω 

ΰτόρ&υγζ, δεδουπώς τον κτανόντ ήμύνατο, 

πλη%ας άφύκτως άκρον όρχηβτοϋ βφυρόν. 

τρίτος δε τον μάρψαντος εκ κοίλης πέτρας 

κελωρ γίγαντος όπλα, τον ποτ εις λέχος 495 

λα&ραϊον αυτόκλητος Ίδαία πόρις, 

η ζώβ' ες "Αιδην ΐζεται καταφάτις , 

&ρήνοιβιν εκτακεΐύα, Μουνίτου τοκάς' 

ον δη ποτ άγρώΰΰοντα Κρηβτώνης εχις 

κτενεΐ, πατάτας πτερναν άγρίω βέλει, 500 

όταν τεκόντος αιχμάλωτος εις χέρας 

η πατρομήτωρ τον δνόψψ τε&ραμμένον 

βάλη νεογνόν όκύμνον. η μόνη ζνγόν 

δούλειον άμφήρειόαν 'Λκταίων Λ/ύκο^, 

της άρπαγείύης αντίποινα &υιάδος. 505 

ών όϋτράκου Στρόβιλος έντετμημενος 

κόρβην όκεπάζει ρϋμα φοινίον δορός. 

τα δ' άλλα &ριπόβρωτος αψανβτος δόμων 

ΰψραγίς όοκενίί., θάμβος εγχωροις μέγα. 

α δη προς αότρων κλίμακα ΰτήΰει δρόμον 510 

τοΐ£ ημι&νήτοις διπτύχοις Λαπερβίοις. 

ους μήποτ', ώ Ζεν ύώτερ, εις πάτραν έμην 

βτείλαις αρωγούς τη διύαρπάγω κρεκί. 

μηδέ πτ ερωτάς δπλίόαντες δλκάδας, 

πρύμνης απ άκρας γνμνόν αϊψηρδν πόδα 515 ι*, ν. 497. η — "Αίδην οτιπι 8οη. Ργο^γ. ρ. 5] η — οίδην Β. 
501. ες Β. 502. δόφνω ΑΝ 3 , οϊ. 8οη, ρ. 288. 506. ατρόβηλος Α. 
507. σκεπάζει οπιη Ηθίτη. ρ. 241, ο£. 8ο1ι. ρ. 275 ηοΐ. 2 Ργο^γ. 
ρ. 3] σκεπάσει Β. 509. δοκενει οητα Α 8οη. ΡΓ0£ΐ\ρ.3] δοκενσειΒ. 
510. κλίμακα οτιηι Α Υ&ϊ. 1307 (πι. Ι) 8ο1ι. Ργο§γ. ρ. 6 ηοί. 1] 
κλίμακας Β. 512. εις] ες Β. 515. άκρας βχαα. Α Ηθγιιι. 

ρ. 235] άκρης Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 23 

εις Βεβρνκων ρίψειαν έκβατηρίαν. 

μηδ' οι λεόντων τώνδε καρτερώτεροι, 

άλκήν αμικτοι' τους "Αρης έφίλατο, 

καϊ δΐ' Έννώ, και Τριγεννητος &εά 

Βοαρμία Αογγ&τις "Ομολωϊς Βία. 520 

όνκ αν τα χειρώνακτες έργάται διπλοί, 

Λρνμας τε κα-ϊ Προφαντός, ο Κρώμνης ανα%, 

έλατνπηϋαν κοιράνω ψενδωμότη, 

$ν ήμαρ άρκέύειε πορ&ηταΐς λνκοις, 

6τε%αι βαρεϊαν έμβολήν ραιΰτηρίαν, 525 

καίπερ προ πύργων τον Καναΰτραΐον μεγαν 

εγχώριον γίγαντα δνύμενών μοχλοί/ 

έχοντα, καϊ τον πρώτον ενΰτόχω βολή 

μαιμώντα τνψαι ποιμνίων άλάΰτορα. 

ον δη ποτ 1 αί'&ων πρώτα καινίΰει δόρυ 530 

κίρκος &ραόνς πήδημα λαιψηρον δικών, 

Γραικών αριΰτος, ω πάλαι τενχει τάφους 

άκτη Λολόγκων εντρεπης κεκμηκότι, 

Μαζονβία προνχονβα χερβαίου κέρως. 

αλλ" εβτι γαρ τις, εΰτι και παρ 1 ελπίδα 535 

ημΐν αρωγός πρενμενής 6 Λρύμνιος 

δαίμων Προμαν&ενς Λί&ίοιρ Γνράψιος, 

ος, τον πλανήτην Όρ&άνην όταν δόμοις 

ύίνιν καταρρακτήρα δέζωνται πικρον 

οί δείνα κάπό&εβτα πείβεΰ&αί ποτέ 540 

μέλλοντες, 'έν τε δαιτι καϊ &αλν6ίοις 

λοιβαιΰι μειλίΰΰω6ιν άότεργη Κράγον, 

ί,. ν. 516. εκβακτηρίαν Α 8,1. ουπι 01ιοβΓθΙ)θ80. ΐη Βθίτΐί. 
Αη. &γ. III ρ. 1353. 520. Όμολωϊς] Όμολώϊς Β. 525. στέξαι 
ΟαηΐθΓ, οί. Ηβπη. ρ. 241] ατέρξαι Β. 533. εντρεπής ΑΝ 3 οί. 
8ο1ι. ρ. 288. 454] ευπρεπής Β. 538. Όρ&άνην οϊ. Ηβπη. ρ. 
241. 8οη. ρ. 463] όρ&άγην Β. 542. μ,ειλίζωοιν Α. 24 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

&ήΰει, βαρυν κολωόν έν λέύχαις μέΰον. 

καϊ πρώτα μεν μύ&οίΰιν αλλήλους όδά% 

βρνζουύί κηκαβμοϊΰίν ώκρίωμένοί, 545 

αν&ις δ' έναιχμάβονβυν αύτανέψίοί, 

ανεψιαΐς ορνίΰί χραιύμήβαί γάμους 

βίαίοκλώπας άρπαγας τε ΰυγγόνων 

χρήζοντες, άλφής της άεδνώτου δίκην. 

ή πολλά δη βέλεμνα Κνηκιών πόρος 550 

ριφεντα τόλμαις αίετών έπό'ψεταί, 

απιβτα καϊ &αμβητά Φηραίοις κλυειν. 

ο μεν, κρανεία κοίλον ούτάόας ΰτύπος 

φηγοΰ κελαίνής, δίπτυχων εν α φ%•ερεϊ, 

λέοντα ταύρω ΰυμβαλόντα φύλοπίν. 555 

ο $' αύ ϋιγύμνφ πλεύρ' άναρρήζας βοός 

κλίνει προς ούδας. τω δε δευτέραν επί 

πληγήν ά&αμβης κριός έγκορυψεταί, 

άγαλμα πήλας των Άμυκλαίων τάφων. 

όμοϋ #ε χαλκός καϊ κεραύνωί βολαϊ 560 

ταύρους κατα%ανου6ίν, ων άλκήν ενός 

ούδ' δ Σκίαότης Όρχίευς Τελφούόίος 

έμέμψατ', έν χάρμαίΰί ραίβώΰας κέρας. 

καϊ τους μεν "Αίδης, τους ά' ΌλύμπίΟί πλάκες 

παρ ήμαρ αίεί δε%ίώ<5ονταί ξένους, 565 

φίλαυ&ομαόμους, άφ&ίτους τ ε καϊ φ&ίτοΰς. 

καϊ των μεν ήμϊν εύνάβεί δαίμων δόρυ, 

βαίόν τι μήχαρ έν κακοϊς δωρούμενος. 

άλλων ά' άπλατον χείρϊ κίνήύεί νέφος, 

ων ουδ' ό ( Ρθίθΰς ινίς εύνάξων μένος 570 

τ,, ν. 546. αν&ις οιιπι 8ο1ι. ΡΐΌ£Γ. ρ. 11 ηοί. 2] αντις Β. 550. 
ϋΓνηκιών 8ο1ι. ρ. Ί%%]Κνψ.είων~Β. 56&.ν.έοας]κέςωςΒΪΆ(}θΐΥ.]).625. 
564. 'Άιδης — Όλνμ,πιοϊ] αδης — ολύμπιοι Β. 570. ονδε Ψ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 25 

βχηΰει τον έννέωρον εν νηΰφ χρόνον, 
μίμνειν άνώγων, &ε6φάτοις τίετίειύ μένους, 
τροφην ά' άμεμφη τίάβι τριτίτυχους κόρας 
ί'ΰκων παρέ%ειν, Κυν&ίαν ο6οι βκοτίην 
μίμνοντες ηλάβκουβιν ΊνωΛον πέλας, 575 

Αίγύτίτιον Τρίτωνος ελκοντες ιίοτόν. 
ας δη Πρόβλαβτος εζεααίδευΰε &ραΰύς 
μυληφάτου χιλοΐο δαιδαλευτρίας, 
ερίίιν %ε ρέζειν ήδ' άλοιφαΐον λίπος, 
οίνοτρότΰους Ζάρηκος εκγόνους φάβας. 580 

αϊ και ότρατοϋ βουτιειναν ό&νείων κννών 
τρύχουΰαν άλ&ανου6ιν, έλ&οΰβαί τίοτε 
Σι&ώνος εις %•υγατρος ενναύτηριον. 
καϊ ταύτα μεν μίτοι&ι χαλκέων πάλαι 
ΰτρόμβων επιρροιξοϋβι γηραιαι κόραι. 585 

Κηφεύς δε καϊ Πράξανδρος, ου ναυκληρίας 
λαών ανακτες, άλλ' ανώνυμοι ΰΛοραί, 
Λεμτΐτοι ττεττα^τοί- γαΐαν ΐζονται &εάς 
Γόλγων άνάΰβης. ών ο μεν Λάκων δχλον 
άγων Θεράπνης, -θΐπτερο^ $' ά% '&λένου 590 

Αΰμης τε Βουραίοιΰιν ηγεμών ΰτρατοϋ. 

*0 δ' Άργυρίιαίαν Ααυνίων τιαγκληρίαν 
τίαρ' Λυβονίτην Φυλαμον δωμηΰεται, 
Ίίικράν εταίρων έτίτερωμένην ίδών 
οίωνόμικτον μοΐραν, οι &αλα66ίαν 595 τ,, ν. 578. δαιταλονςγίας Α 3,1. 589. Λάν,ων Α 3,1. 591. 
Δνμη τέΒονρέοισιν ηγεμών οχλον Έίγταα. Μ. ρ. 291, 13. Δύμη 
τε Βονραίοιβιν ηγεμών ατόλον 8ίβρη. Βγζ. ν. Βονρα ρ. 182, 22 
Μθίη. 592. Άργνρίππα Ι^βπιηιει 8οηο1. Μ. 8ίβρη. Βγζ. ν. ρ. 
115, 8 Μβΐη. 593. Φνλαμον δομηαετοα 8ΐβρη. Βγζ. ν. Ανσων 
ρ. 148, 6 Μθίη.; τον Ανσ, Πνραμον δομ. ΐάβπι ν. Χαονία. ρ. 
686, 16 Μθίη. 26 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

δίαιταν αΐνέύονΰι, πορκέων δίκην, 
κνκνοιύιν ίνδαλ&έντες ενγληνοις δομην. 
ράμφεΰβι δ' άγρώβΰοντες ελλόπων <9Όροι;§, 
φερώννμον νηβΐδα νάββονται πρόμον, 
^εατρομόρψω προς κλίτει γεωλόφω 600 

άγνιοπλαβτηβαντες εμπέδοις τομαΐς 
πνκνάς καλιάς, Ζή&ον έκμιμονμενοι. 
ομον δ' ες αγραν κατά κοιταίαν , νάπην 
ννκτωρ 6τελοννται, πάντα φενγοντες βροτών 
κάρβανον όχλον, εν δε γραικίταις πεπλοις 605 
κόλπων ιαν&μονς ή&άδας διζημενοι, 
καϊ κρίμνα χειρών κάπιδόρπιον τρνφος 
μάζης όπάΰονται, προβφιλες κννζονμενοί^ 
της πριν διαίτης τλημονες μεμνημενοι. 
Τροιζηνίας δε τρανμα φοιτάδος πλάνης 610 

εΰται κακών τε πημάτων παραίτιον, 
όταν &ρα6εΐα %Όνράς οίΰτρήβγι κύων 
προς λέκτρα. τύμβος δ 1 αντον έκβώβει μόρου 
*Οπλο6μίας, 6φαγαΐ6ιν ηντρεπιβμένον. 
κολο66οβάμων δ' εν πτνχαΐδιν Ανΰόνων 615 

ότα&είς, έρείύει κώλα χερμάδων επι 
τον τειχοποιον γαπεδων Άμοιβέως , 
τον ερματίτην νηος εκβαλών πετρον. 
κρίΰει δ' Άλαίνον τον καόιγνήτον ΰφαλείς, 
ενχάς άρονραις άμφ' ετητνμονς βάλει, 620 

Αηονς άνειναι μη ποτ ομπνιον ότάχνν, 
γνας τι&αιβώόόοντος άρδη&μώ Α ιός, 
ην μη τις αντον ρίζαν Αιτωλών βπάΰας, 
χερΰον λαχήνη, βονβϊν ανλακας τεμών. 

ι. ν. 596. αινΒΟονΰΐ 8ο1ι. ρ. 275 ηοί. 2] αΐνηβοναι Β. 605. 
γςοακίταις] γνναικί ταΐς Είγπι. Οπά. ρ. 299, 4. 609. τλήμονος Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 27 

βτηλαις ά' άκινήτοιΰιν δχμάβει αεδον, 625 

ας οντις ανδρών εκ βίας κανχήΰεται 
μετοχλίΰας ολίζον. ή γαρ άιίτέρως 
αύταϊ τίαλιμιίόρεντον ΐζονται βάύιν 
ανδηρ' άτίέζοις ΐχνεΰιν δατονμεναι. 
&ε6ς δε ΛοΜοΕ^ ΜΛνς ανδη&ήΰεται, 630 

οόοι ααρ' Ίονς γρώνον οικούνται τΐέδον, 
δράκοντα τον φ&είραντα Φαίακας κχανών. 

Οι δ' άμψικλνβτονς χοιράδας Γνμνηΰίας 
ΰ^νρνοδνται καρκίνοι τίετίλωκότες 
αχλαινον άμτίρεύβονΰι νήλιτΐοι βίον, 635 

τριτίλαϊς δικώλοις ΰφενδόναις ωτίλιβμενοι. 
ων αί τεκονβαι την έκηβόλον τέχνην 
άδορπα τΐαιδενΰονβι νητίίονς γονάς. 
ον γάρ τις αυτών ψίβεται ιίνρνον γνά&ω, 
τΐρϊν αν κρατηβΐβ να6τδν ενότόχφ λί&ω, 640 

ντΐερ τράφηκος 6ημα κείμενον <5κο7ΐον. 
και τόϊ μεν άκτάς εμβατήύονται λέπρας 
Ιβηροβοΰκονς αγχι Ταρχηΰον πύλης, 
"Αρνης παλαιάς γέννα, Τεμμίκων πρόμοι, 
Γραΐαν πο&ονντες και Αεοντάρνης Λαγούς, 645 
Σκώλόν τε καϊ Τέγνραν Όγχηΰτον &' εδος, 
κα\ χενμα ©ερμώδοντος 'Τψάρνον &' νδωρ. 

Τονς δ' άμφϊ Σνρτιν και Αιβνβτικάς πλάκας, 
6τενήν τε πορ&μον ΰννδρομην Τνρβηνικον, 
και μιζό&ηρος ναυτιλοφ&όρονς βκοπάς, 650 

της πριν &ανον6ης εκ χερών Μηκιβτέως ον ι-, ν. 635. άμπρευαοναινήλιπ Οοά. Υ&, Είγπι. Μ. ρ. 86, 35 
αρ. Οαίθί. 639. ψ-ήβεται Εί^ιη. Μ. ρ. 598, 1. 648. δΐβρίι. 
Βγζ. ν. Αίβνς ρ. 415, 18 Μβίη. : „Λίβν6τι%άς πΧάκα$" Λνχόφρω.ν, 
ο τίνες διά τον γ γράφοναι κακώς. — γράφεται δε καϊ Λιγν- 
ΰτιν,άς πλ. δοΐιοΐ. Μ. 28 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

τον ύτερφοτιέτιλον Σκατίανέως Βοαγίδα, 

άρπυιογούνων κλώμακάς τ αηδίνων 

τίλαγχ&έντας, ώμόοιτα δαιταλωμένους, 

Λρότΐαντας "Αιδης ιίανδοκενς άγρενβεται, 655 

λωβαιΰί Λαντοίαιβιν ίύτίαραγ μένους, 

ενα φ&αρέντων αγγελον λιτίών ομίλων, 

δελφινόβημον, κλώπα Φοινίκης &εας. 

ος οψεται μεν του ^ονο^λ^νοι» βτέγας 

χάρωνος, οί'νης τω κρεωφάγω ΰκνφον 660 

χερύϊ προτείνων, τοντίιδόρταον τίοτόν. 

έπόψεται δε λείψανον το%ευμάτων 

τον Κηραμνντον Πενκέως Παλαίμονος. 

ο£ Ίίάντα &ρανύ%αντες εντορνα όκάφη, 

βχοίνω κακήν τρήΰουβί κεΰτρέων αγρην. 665 

άλλος $' ε% αλλω μόχ&ος α&λιος μένει, 

του π,ρόβ&εν αίεϊ τίλεϊον ε%ωλέβτερος. 

Λοία Χάρυβδις ονχί δαίβεται νεκρών, 

Λοία ά' Έριννς μιζοπάρ&ενος κνων; 

τις ουκ αηδών ϋτεΐρα Κεντανροκτόνος , 670 

Αίτωλϊς η Κουρητις αίόλω μέλει 

πείβει τακηναι βάρκας άκμήνονς βοράς; 

Ίίοίαν δε &ηρότΐλα6τον ουκ έβόψεται 

δράκαιναν, εγκνκώύαν άλφίτω &ρόνα, 

καϊ κηρα κνωτΐόμορφον] ου δε δνβμοροι 675 

ύτένοντες ατας έν ύνφοΐΰί φορβάδες 

γίγαρτα χιλω ύνμμεμιγμένα τρύγος 

ι. ν. 652. Βονγαιάδα Ιθ^ίί Ε*γπι. Μ. ρ. 726, 28. 655. αδης Β. 
659. 08 οψεται μεν] επαίρεται δε ^βιηιηβ. δοΐιοΐ. Μ. 664. εντορνα 
8ο1ι. ρ. 447. ΡγΟ£γ. ρ. 21] εντόρνω Β. σκάφη οηπι ΑΜ Οίζ. 
8ο1ι. 11. 11.] σκάψει Β. — εντόρνω σκάφη σχοίνω Ηβπη. ρ. 242. 
669. Έριννς] 'Ερινννς Β. 672. άκμηνον Α, 8βά ακμ^νους 

8ο1ιο11. ιηίηιι. βΐηβάβιη οοάίοϊβ. αλεΕανδρα. 29 

καϊ ότέμφυλα βρύζουβιν. αλλά νιν βλάβης 

μώλυς ύαώΰει ρίζα καϊ Κτάρος φανείς 

Νωνακριάτης Τρικέφαλος Φαιδρός &εός. 680 

η%ει δ' έρεμνον εις άλήπεδον φ&ιτών, 

καϊ νεκρόμαντιν πέμπελον διζήΰεται 

ανδρών γυναικών είδότα %υνουύίας. 

ψυχαΐόι &ερμόν αίμα προόράνας βό&ρψ, 

καϊ φαόγάνου πρόβλημα», νερτέροις φόβον, 685 

πήλας άκούΰει κεΐ&ι πεμφίγων οπα 

λεπτην, άμανράς μάΰτακος προΰφ&έγμαΰιν. 

ο&εν Γιγάντων νήΰος η μετάφρενον 

&λάΰαΰα, καϊ Τνφώνος αγρίου δέμας, 

φλογμώ ζέουΰα δένεται μονόβτολον. 690 

εν ύι πι&ηκων πάλμυς άφ&ίτων γένος 

δύβμορφον εις κηκαύμον ωκιόεν τόβων, 

οι μώλον ώρό&υναν έκγόνοις Κρόνου. 

Βαίου δ' άμείψας τον κυβερνήτου τάφον, 

καϊ Κιμμέρων επαυλα κάχερουΰίαν 695 

ρόχ&οι6ι κυμαίνουΟαν οΐδματος χύόιν, 

"Οβΰαν τε καϊ λέοντος ατραπούς βοών 

χωΰτάς, Όβριμοϋς τ άλΰος ούδαίας Κόρης, 

Πυριφλεγές τε ρεϊ&ρον, εν&α δύΰβατος 

τείνει προς αΐ&ραν κράτα Πολυδέγμων λόφος. 700 

«| ου τα πάντα χύτλα καϊ πάΰαι μυχών 

πηγαί κατ Λύΰονϊτιν έλκονται χ&όνα. 

λιπών δε Λη&αιώνος υψηλόν κλέτας, 

τ,, ν. 679. μώλνς Μ Ηθπη. ρ. 243. 0ϊ. 8ο1ι. ρ. 287] μώλν Β. 
681. άλήπεδον ΑΜ (άλήπεδον 3,1.) 8ο1ι. ρ. 287 βς[. 290] άλίπεδον Β. 
684. ΰνος §άνας λάκ%ω Α. 686. πεμφίγων οχινα Α Ηθπιι. ρ. 
243] πεμφίδων Β. 692. γ.Ύ\γ.α6μ6ν\ ηημασμόν Β. ωκηοεν Α. 
694. Βαιον δοΐιοΐ. Μ. 700. αί'&ςαν οηνα. Ηθπϊι. ρ. 234] 

αΐ& ς αν Β. 30 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

λίμνην τ "Αορνον άμφοτορνωτήν βρόχω, 

καϊ χενμα Κωκντοΐο λαβρω&εν ΰκότω, 705 

Στνγος κελαινής ναβμόν, εν&α Τερμιενς 

δρκωμότονς ετενζεν άφ&ίτοις έδρας, 

λοιβάς τ άφν66ων χρνύεαις τίέλλαις γάνος, 

μέλλων Γίγαντας κατά Τιτήνας περάν 

%"ί\<5ει Ααείρα καϊ ξ,ννεννέττ] δάνος, 710 

τίήληκα κόρΰΤ] 3αοΐΌ£ Ίίρούάρμοΰας. 

κτενεϊ δ\ κούρας Τη&νος τίαυδος τριπλάς, 

οί'μας μελωδού μητρός εκμεμαγμενας, 

αντοκτόνοις ριφαϊ6ιν ε% άκρας ύκοτίης 

Τνρΰηνικον τΐρός κνμα δντιτονΰας πτεροΐς, 715 

οτίον λυνεργής κλώύις ελκνύει τίικρά. 

την μεν Φαλήρου τνρύις έκβεβραΰμένην 

Τλάνις τε ρεί&ρους δένεται τέγγων χ&όνα. 

ον βήμα δωμήΰαντες εγχωροι κόρης 

λοιβαϊβι καϊ % ν υβ% , λοι6υ Παρ&ενότίην βοών 720 

ετεια κνδανονβιν ο^ωνόν &εάν. 

άκτήν δε την Λρονχον6αν εις Ένιτιέως 

Λενκωόία ριφεΐύα, την εΐίώννμον 

τίίτραν όχήύεί δαρόν. εν&α λάβρος *Ις 

γείτων & 6 Λάρις ε%ερενγονται ποτά. 725 

Αίγεια δ' εις Τέριναν έκνανδ&λώΰεται,, 

κλύδωνα χελλνΰ6ον6α. την δε νανβάται 

κρόκαιΰι ταρχνΰονΰιν εν τιαρακτίαις, ζ., ν. 708. χρυσέοις Α. 714. αν,ρας οπνα. Α Ηβπη. ρ. 235] 
άκρης Β. 718. Γλάνίς τε Α. 724. λανρος Ύς Ρβ,γ. Ρ. 

725. γείτων &' ό] γείτων τε Ηβπη. ρ. 243. Λάρις οιιηι Ηθγπι. 
ρ. 234] Λάρις Β. 726. Τέριναν ουπι δίβρίι. Β^. ν. ρ, 617, 9 
807111η. ν. 306 [Οθο^γγ. Ογγ. Μϊηη. Ι ρ. 209 ΜυθΠ.] Μβΐη. 8οη. 
ρ. 281. Ργο§γ. ρ. 25] Τέρειναν Β. 727. χελλναοναα 8οη. ΡγΟ£γ. 
ρ. 25. 728. κρόκ^σι Β ίη Οοιτί§. ρ. 625. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 31 

Ώκινάρον δίναιΰιν άγχιτερμονα. 

λονβει δε ΰημα βονκερως ναύμοϊς άρης 730 

ορνι&όπαιδος ι6μα φοιβάζων τίοτοΐς. 

πρώτη δε καί αοτ αν&ι 6νγγόνων &εα 

κραίνων άτιάύης Μόψοπος ναναρχίας 

πλωτήρΰι λαμτΐαδονχον έντννεΐ δρόμον, 

χρηύμοΐς Λΐ&ήϋας. ον ποτ ανζήΰει λεώς 735 

Νεαπολιτών, οι ιίαρ ακλνΰτον ΰκέπας 

ορμών Μιΰηνον ΰτνφλα νάΰόονται κλίτη. 

βνκτας δ' εν άόκω ΰνγκατακλείΰας βοος 

τΐαλινΰτροβήτοις Λημοναΐς άλώμενος, 

κεραννίη μάΰτιγι 6νμφλεχ&η6εται 740 

κανηζ, ερινοϋ Λροΰκα&ήμενος κλάδω, 

ώς μη καταβρώξτ] νιν εν ρόχ&οις κλνδων, 

Χάρνβδιν έκφν6ω6αν έλκνΰας βν&ψ. 

βαιον δε τερφ&εις τοις Ατλαντίδος γάμοίς } 

άναντόχητον αντοκάβδαλον ΰκάψος 74*5 

βηναι ταλάΰΰει, και κνβερνηΰαι τάλας 

αντονργότενκτνν βάριν εις μεΰην τρόΐίΐν 

είκαϊα γόμφους προύτεταργανωμένην. 

ης οία τντ&ον Άμφίβαιος έκβράύας 

της κηρνλον δάμαρτος άπτήνα 6πόρον, 750 

ανταΐς μεύόδμαις καϊ 6νν ίκρίοις βαλεΐ 

ι,, ν. 729. δίναιΰιν] δίν^αιν Β. 730. άρης 8ο1ι. Ργο^γ. 
ρ. 25, ουίυ.8 νθΛο, 8αηΐ: ,,Ιηβρίοβ ίθβϋπιοιπα: Ώηίναρος 
ποταμός παρά Τέρειναν, άρης ήτοι ίβχνρός λεγόμενος. Τζβίζ. 
λοναει δε τον τάφον τοις νάμααιν 6 Ιΰχνρος βονκερως ήτοι 
ποταμός Υ&ϊ. 1307 Ιΰχνρος Ρ&γ. 0. νίηά. II φΐί βυα θχ ΆΙά 
ρΕΓΕίρΙίΓαβί άβΐίβαπιηΐ;. Υ&ϊβτ ατιίθΐη ίάθπίφΐθ <3οοίιπ8 §Γ3,ιηιη9,ίΐοιΐ8 
ίαϊΐ, οτιίηδ 6 οοπιιιιβηίαπο ίΐΐϊ Ιιαθο θχοθΓρδβπιηί : ρθΓβρβχθΓεώ βηίιη 
ίΐΐηά. άρής & Ιι^οορΙίΓοηβ Ιιϊο Β,άΙιΛίΐιιιπι 688β <ριοά ίτΐ8 ε!> βίβ 
ΐηίθΓρΓθΐί^ϊΐδ ΒαιηβΓθΙ; φΐί Ε 31 (455) *Αρες άρες, βροτολοιγε, 
μιαιφόνε , τειχεαιπλητα βογΛι ϊηΙοβΓθΐιί/'] "Αρης Β. 745. άναν- 
τόχητον Βοία. ρ. 278. Ργο§γ. ρ. 16 8^.] άνανλόχητον Β. 32 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

προς κνμα δνπτην έμπεπλεγμένον κάλοις. 

πόντου $' άνπνος ένβαρον μένος μνχοΐς, 

άβτω (?υνοί.κο? Θργικίας Άν&ηδόνος 

εΰται. παρ άλλον δ άλλος, ως πενκης κλάδον, 755 

βνκτης ότροβήύεί φελλόν εν&ρώΰκων πνοαίς. 

μόλις δε Βννής εκ παλίρροιας κακής 

άμπνζ βαώύει, ύτερνα δεδρνφαγμένον 

καϊ χείρας άκρας, αίς κρεαγράπτονς πέτρας 

μάρπτων, άλιβρώτοιΰιν αιμαχ&ήόεται, 760 

ΰτόρ&νγζι. νηύον δ' εις Κρόνω ΰτνγονμενην 

"Αρπην περάΰας, μεζέων κρεανόμον, 

άχλαινος ΐκτης πημάτων λνγρών κότας, 

τον μν&οπλάΰτην εζνλακτήύει γόον, 

αράς τετικως τον τνφλω&έντος δάκονς. 765 

ονπω μάλ' , ονπω, μη τοΰόβδ' νπνος λάβοι 

λη&ης Μέλαν&ον εγκλι%*έν& Ίππηγέτην. 

ηί-ει, γαρ, η%ει νανλοχον 'Ρεί&ρον ΰκέπας 

καϊ Νηρίτον πρηώνας. οψεται, δε πάν 

μέλα&ρον άρδην εκ βά&ρων άνάύτατον 770 

μνκλοις γνναικόκλωψιν. η δε βαΰβάρα, 

βεμνώς κα6ωρενον6α κοιλανει δόμονς, 

%Όίναιύιν ολ/3ον εκχεαΰα τλημονος. 

αντός δε πλείω των επϊ Σκαιαΐς πόνονς 

ίδών μολοβρός, τλήβεται μεν οίκετών 775 

ΰτνγνας ατίειλας ενλόφφ νώτω φέρειν 

δεννοίς κολαΰ&είς. τλήΰεται δε καϊ χερών 

πληγαϊς νπείκειν καϊ βολαΐβιν όβτράκων. 

τ,, ν. 753. ανπνος] ανπνος Β. 756. ατροφηβει Α. 759. 
■κ,ρεαγρέπτονς Γβροηθηάυιη οβηβθΐ Ηβπη. ρ. 243. 0£. 8ο1ι. ρ. 291. 
767. εγηλι9•ένϋ'''] άγκλι&έν&' 8ο1ι. ρ. 464. 772. Η,αβοωρενονΰα 
Έ\ψη. Μ. ρ. 493, 31—34, Εΐ^πι. β-ηά. ρ. 498, 49, 8βά κασω- 
ςενονΰα Εΐ^ηι. Μ. ρ. 190, 54. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 33 

ου γαρ ζέναι μάΰτιγες, άλλα δαψιλής 

βφραγϊς μενεΐ Θόαντος εν τίλευραΐς έτι, 780 

λύγοιΰι τετραν&εΐόα , τάς 6 λυμεών 

ετίεγκολάτίτειν άότένακτος αινεύει, 

εκουΰίαν ΰμώδιγγα ιίρούμάββων δομγ}, 

οτίως τίαλενβΎΐ δυο μένεις, καταΰκόαοις 

λώβαιύι και κλαυ&μοϊ<5ι φηλώΰας τίρόμον. 785 

δι/ Βομβυλείας κλιτυς ή Τεμμικία 

ΰψιβτον ήμΐν τιημ ετεκνωΰεν ποτέ, 

μόνος Ίίροζ οίκους ναυτίλων ΰω&εις τάλας. 

λοϊ6%Όν δε καύη% ω6τε κυμάτων δρομεύς 

ως κόγχος άλμη Λαντο&εν περιτριβείς, 790 

κτήβίν τε &οίναις Πρωνίων λαφυΰτίαν 

προς της Αακαίνης αινοβακχευτου κιχών, 

ΰύφαρ δανειται, ζιόντιον φυγών ΰκέτίας, 

κόραζ 6υν οΐίλοις Νηρίτων δρυμών Λελας. 

κτενει δε τύψας ηλευρά λοίγιος 6τόνυ\ 795 

κεντρω δυ6αλ&ής ελλοτίος Σαρδωνικης. 

κέλωρ δε τΐατρός αρταμος κλη&ήύεται, 

Άχιλλέως δάμαρτος αύτανεψιος. 

μάντιν δε νεκρον Ευρυτάν βτέψεο λεώς, 

ο τ αίτίυ ναίων Τραμτίυας εδε&λιον, 800 

εν η Λοτ αυ%Ίς *Ηρακλή φ&ίβει δράκων 

Τυμφαΐος εν %Όίναι6ιν Αι%•ίκων πρόμος, 

τον Αιακού τε καπό Περΰέως ΰτίοράς, 

καί Τημενείων ουκ ατίω^εν αιμάτων. 

ι. ν. 786. Βομβνλεια δίβρίι. Β^ζ. ν. Τέμ,μ,ιζ ρ. 615, 5 
Μβίη. 791. &οίνης ΙβναχαΛ δοΐιοΐ. Μ. 793. ΰΰφαρ Α, 8βά 

ΰνφαρ Έίγνα. ΕΙογ. ίη ΜΐΠ. Μβΐ. ρ. 275. βοά. V Είρη. Μ. ρ. 
737, 9 3.ρ. &3,ίδί. πόντων αηέπας φυγών οοάά. 3ΐίο[ΐιοί οτιιη οοά. 
V Εΐτπι. Μ. 3,ρ. (χαίβί. π. σκ. φαγών Είγτα. ΕΙογ. 1. 1. 801. 
πότ' <πιπι Ηθγπι. ρ. 234] ποτ Β. 802. δοίνίββιν Β. 

Ι^ορΙίΓοη, Α1βχ3,η<ΐΓ& , βά. Κϊηίεβί. 3 34 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

Περγη δε μιν θανόντα Τυρβηνών ορός 805 

εν Τορτυναία δένεται πεφλεγμενον, 
όταν ύτενάζων κηρας έκπνεύΰη βίον 
παυδός τε καϊ δάμαρτος, ην κτείνας πόΰις 
αύτος προς "Αιδην δευτέραν οδον Λερά, 
ϋφαγαΐς αδελφής ηλοκιύμενος δερην, 810 

Γλαύκωνος 'Λψνρτοιό τ αύτανεψίας. 
χω μεν τοιούτων &ΐνα πημάτων ίδών 
αΰτρεπτον "Αιδην δύνεται το δεύτερον, 
γαληνον ήμαρ ον ποτ εν ζωγι δρακών, 
ώ 6%έτλυ ', ως 6οι, κρεΐΰβον ην, μίμνείν πάτρα 815 
βοηλατούντα, καϊ τον έργάτην μνκλον 
κάν$ων ύπο ζενγλαιΰυ μεΰύαβονν ετι 
πλαβταιύι λύΰΰης μηχαναΐς οίΰτρημένον, 
η τηλυκώνδε πεΐραν οτληβαι κακών. 

*0 ά' αίνόλεκτρον αρπαγεϊβαν εύνέτης 820 
πλάτιν ματεύων, κληδόνων πεπυβμενος, 
πο&ών δε φάΰμα πτηνόν, εις αΐ&ραν φυγόν, 
ποίους δαλάΰβης ουκ ερεννηβει, μυχούς, 
ποίαν δ\ χερΰον ουκ άνιχνεύβει μολών; 
επόψεται μεν πρώτα Τυφώνος ΰκοπάς, 825 

καϊ πεμπελον γραϋν μαρμαρουμένην δέμας, 
καϊ τάς Έρεμβών ναυβάταις ηχ%ημενας 
προβλήτας άκτάς. οψεται δε ττλ^^οι/ο^ 
Μύρρας έρυμνον αΰτυ, της μο^οίττόκοι^ 
ώδΐνας εζελυβε δενδρώδης κλάδος. 830 

καϊ τον &εα κλαυβ&έντα Γαύαντος τάφον 

ι» ν. 809, 813. αδην Β. 812. τοβοντων οτιιη οοάά. ορϋιηίβ, 
οί. Ηθώιι. ρ. 243] τοβοντον Β. 816. βοηλατονντα οτχνα. ΑΜ 
8ο1ι. ρ. 287] βοηλατοϋντι Β. 817. ξενγλαιβί] ξεύγΐ7}6ΐ Β. 

818. οίβτρημένον ουπι Α Μ 8,1. 8ο1ι. ρ. 287. 290. Ργο£γ. ρ. 15] 
οιστςημένω Β. 822. αί'&ραν ΟΏτα Ηθπη. ρ. 234] αΐ&ραν Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 35 

Σχοινήδι μουΰόφ&αρτον Άρέντα $ένϊ], 

κραντήρι λευκώ τόν ποτ εκτανε πτελας. 

έπόψεται δε τύρύοας Κηφηίδας , 

κάί Λαφρίου λακτίΰμα& ( Ερμαίου ποδός, 835 

διΰβάς τ ε πέτρας, κέπφος αίς προβήλατο 

δαιτός χατίζων. αντί %>ηλείας $' εβη, 

τον χρυΰόπατρον μόρφνον άρπάόας γνά&οις, 

τον ήπατουργον αρΰεν' άρβυλόπτερον. 

πεψήΰεταυ δε του &εριΰτήρος %υρω, 840 

φάλαινα δυΰμίΰητος έξινωμένη, 

ίπποβρότους ώδΐνας οΐζαντος τόκων 

της δειρόπαιδος μαρμαρώπιδος γαλής* 

ος ξωοπλαΰτών άνδρας εξ άκρου ποδός 

άγαλματώΰας άμφελυτρώύει πετρών, 845 

λαμπτηροκλέπτης τριπλανοϋς ποδηγίας. 

έπόψεται δε τους &ερειπότους γύας, 

καν ρεΐ&ρον Άΰβύΰταο καϊ χαμευνάδας 

εύνάς, δυΰόδμοις &ηρΰί ΰυγκοιμώμενος. 

καϊ πάντα τλήΰε&' ουνεκ Αίγΰας κυνός 850 

της Φηλύπαιδος καϊ τριάνορος κόρης. 

ήζει δ' αλήτης εις Ίαπύγων ΰτρατόν, 

καϊ δώρ' ανάψει παρ&ένω Σκυλητρία, 

Ταμάΰιον κρατήρα καϊ βοάγριον, 

καϊ τάς δάμαρτος άύκέρας εύμαρίδας. 855 

ή%ει δε Σΐριν καϊ Λακινίου μυχούς, 

ι. ν. 832. Σχοίνήδι οτιπι Α Ηβπη. ρ. 244] Σχοινΐδι Β. 
834. Κηφηίδας] Κηφηΐδας Β. 844. ζωοπλαβτών] ζωοπλαατών 
Β. 847. τονς δαπι 8ο1ι. ρ. 287 ηοΐ. 2]' τάςΒ. 850. τλήαεο&' 
δίβρίι. Βγζ. ν. Λΐγνς ρ. 45, 3 Μβίη., 8βά οί. 8ο1ι. ρ. 467. οννε%' 
οηιη δΐβρίι. Βγζ. 1. 1. 8ο1ι. 1. 1.] εΐνεν,' Β. Μγνας β δΐθρίι. Βγζ. 
ΒΗκοΜ. Οραδοο. ΡΙαίΠ. Ι ρ. 706 8ο1ι. ρ, 467. 472 οιιιη ηοΐ. 3] 
Άργείας Β. 854. Ταμάασιον Ηβπη. ρ. 244. 856. Λακινίους 
δΐβρίι. Βγζ. ν. Αακίνιον ρ. 408, 16 Μβϊη. 

3* 36 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

εν οϊβι πόρτις ορχατον τευζει, δεα 

Όπλοβμία φυτοΐΰιν έζηόκημένον. 

γυναιξί δ' εΰται τε&μος έγχώροις, άεϊ 

πεν%•εϊν τον είνάπηχυν Αιακού τρίτον 860 

και Αωρίδος, πρηΰτήρα δαΐου μάχης, 

και μήτε χρυβω φαιδρά καλλύνειν ρέ%*η, 

μη® 1 άβροπήνους άμφιβάλλε6&αι πέπλους 

κάλχΐ} φορυκτούς, οννεκεν &εα &εος 

χερΰον μεγαν βτόρ&υγγα δωρεΐται κτίύαι. 865 

ηζει δε ταύρου γυμνάδας κακο%ένους 

πάλης κονίστρας, ον τε Κωλώτις τεκνοϊ, 

^Αλεντία κρείουΰα Αογγούρου μυχών, 

"Αρπης Κρόνου πήδημα Κογχειας & ύδωρ 

κάμψας, Γονοϋβάν τ 1 ήδε Σικανών πλάκας, 870 

καϊ &ηροχλαίνου βηκον ώμηΰτον λύκου, 

όν Κρη&έως άμναμος ορμίβας 6κάφος 

εδειμε πεντήκοντα 6υν ναυηγέταις. 

κρόκαι δ\ Μινυών εύλιπή βτελγίβματα 

τηρούβιν, άλμης ούδε φοιβάζει κλύδων, 875 

ούδ' όμβρία ΰμήχουβα δηναιον νιφάς. 

"Αλλους δε %•ΐνες οι τε Ταυχείρων πελας 
μύρμηκες αιάζουύιν έκβεβραύμένους 
ερημον εις "Ατλαντος οίκητήριον 
%•ρυλιγμάτων δέρτροιβι προΰβεβηρότας' 880 

Μόψον Τιταιρώνειον εν&α ναυβάται 
θανόντα ταρχύΰαντο, τυμβείαν & υπέρ 
κρηπΐδ' άνεΰτήλωΰαν Άργωου δορός 

τ,, ν. 870. Γονονΰάν τ'] Τονοναβάν τ' Ηθηη. "ρ•; 235. 
874. κρόκκαι Α Ιθΐηηια δοΐιοΐ. Μ. 875. τείρονΰΐν Α. 878. 
αΐάζοναιν 8ο1ι. Ργο§γ. ρ. 3. 22. 883. Άργφον οτιιη Α] Άς- 
γώον Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Β ι 

κλαΰ&εν πέτενρον, νερτέρων κειμήλιον, 
Ανόίγδα, Κιννφειος ην τεγγων ρόος 885 

ναΰμοΐς λιΛαίνει. τω δε Νηρεως γόνω 
Τρίτωνι Κολχις ώηαΰεν δάνος γννη 
χρνβώ ηλατνν κρατήρα κεκροτημένον, 
δείζαντι Λλωτήν οΐμον, η δια ύτενών 
μνρμων ένηΰει Τΐφνς α&ρανΰτον βκάφος. 890 
Γραικούς δε χώρας τοντάκις λαβείν κράτη, 
&αλα6607ΐαις (^ιορφο^ ανδάξει &εός, 
όταν Λαλίμπονν δώρον αγρανλος λεώς 
"Ελλην' όρέζΐ] νοΰψίΰας Λάτρας Αίβνς. 
ενχάς δε δειμαίνοντες Άββνΰται, κτέαρ 895 

κρνψονό' αψαντον εν χ&ονος νειροΐς μνχοΐς, 
έν ύι Κνφαίων #υ(?μορο2/ ύτρατηλάτην 
νανταις όννεκβράϋονύι Βορραΐαι τΐνοαί, 
τόν τ εκ Παλαν&ρων εκγονον Τεν&ρηδόνος, 
Άμφρνΰίων ύκητντονχον Ευρναμπίων, 900 

και τον δννάΰτην τον τίετρω&έντος λνκον 
άποινοδόραον και Λαγών Τνμφρηβτίων. 
ών οί μεν Αίγώνειαν α&λιοι ΐίάτραν 
Λο&ονντες, οί $' 'Εχΐνον, οί (5ε Τίταρον, 
Ίρόν τε, και Τρηχΐνα, καϊ Περραιβικην 905 

Γόννον Φάλαννάν τ', ήδ' Όλοβΰόνων γνας, 
και Καόταναίαν, άκτέριβτον έν ιίέτραις 
αιώνα κωκνΰονΰιν ήλοκιβμένοι. 

"Αλλην δ' επ' αλλΐ} κηρα κινηΰει &εός, 
λνγρήν Λρο νόύτου ΰνμφοραν δωρούμενος. 910 

ι. ν. 892. ανδάξει Βοία. Ργο§γ. ρ. 3] ανδάζεί Β. 893. λεω 
Ηβπη. ρ. 245. 896.. νηςοις ΈΙγιη. Μ. ρ. 604, 52. Ρ1ΐ3,νθΓ. ρ. 
1308, 4 βά. Β&8. Οί. Βυίά. νοί. Π, 1 ρ. 977 ΒβπΛ. 905. Τραχΐνα 
δίβρίι. Β^ζ. ν. Ίρο& ρ. 337, 8 Μθίη. 906. Φάλαννάν τ'] 

Φάλαννάν τ' Βαοίπη. ίη ΟογγΪ£. ρ. 625. 38 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

Τον δ' Αίβάρου τε ρεΐ&ρα και βραχνιϊτολις 
Οινωτρίας γης κεγχρίνβ βεβρωμένον 
Κρίμιύα φιτρον δένεται μιαιφόνον. 
αντη γαρ ακραν αρδιν εν&ννεϊ χεροϊν 
Σάλ%ιγ% άποψάλλονβα Μαιώτην πλόκον. 915 

Λνρα παρ* οχ&αις ος ιίοτε φλέβας &ραΰνν 
λέοντα ραιβώ χείρας ώιίλιβε Σκν&ΐ] 
δράκοντ άφύκτων γομφίων λνροκτνίίω. 
Κρα&ις δε τύμβους οψεται δεδονπότος, 
ενράζ Άλαίον Παταρέως ανακτόρων, 920 

Ναναι%•ος εν&α Λρός κλύδων ερενγεται. 
κτενονβι $' αντον Ανβονες Πελληνιοι 
βοηδρομονντα Λινδίων ότρατηλάταις , 
ους τηλε >Θερμνδρου τε Καρτίά&ον τ ορών 
τίλάνητας αΐ&ων ®ρα6κίας πέμψει κνων, 925 

ζ,ένήν έποικη 6 οντάς ό&νείαν χ&όνα. 
εν δ' αν Μακάλλοις 6ηκον εγχωροι μέγαν 
νΐίερ τάφων δείμαντες, αίανή &εόν 
λοιβαΐβι κνδανονΰι και &ν6&λοις βοών. 

Ό ά' ιτίτίοτεκτων Λαγαρίας εν άγκάλαις, 930 
εγχος πεφρικώς και φάλαγγα &ονρίαν, 
πατρώον ορκον εκτίνων ψενδώμοτον, 
ον άμφϊ μήλων των δορικτήτων τάλας 
πύργων Κομαι&ονς ύυμπεφνρμένων ΰτρατώ 
ΰτεργοζυνεννων οννεκεν ννμφευμάτων 935 

Άλοΐτιν ετλη την Κνδωνίαν Θραΰώ 

τ,, ν. 911. #' άθΐβΐ 8οη. ρ. 452 ηοΐ 3. 913. Ι^θοϋοηβηι 
Κςίμ,ισα βηααί 8ίβρη. Βγζ. ν. ρ. 385, 1 βη. Μβίη. 915. 
Μαιώτιν Α 3.1. 918. λνροκτνπον Μ, οι. 8οη. ρ. 460 βς[. 

λνροκτνπών Ηβπη. ρ. 245. 922. κτενονσι ί'] κτείνονσιν 8ίβρη. 
Βγζ. ν. Αναων ρ. 148, 2 Μβίη. 926. ό&νείονς 8οη. ρ. 287. 

χ&όνα 011111 ΑΜ 8οη. ρ. 286. 290 βς..] κόνιν Β. 930. Λαγςίας Α. 
936. "Αλοιτιν Α. ΑΑΕΗΑΝΔΡΑ. 39 

ορκωμοτηβαι, τάν τε Κρηβτώνης &ε6ν 
Κανδάον' η Μάμερτον οτιλίτην λνκον, 
6 μητρός εντός δελφνος ύτνγνην μάχην 
ύτήβας άραγμοϊς προς καβίγνητον χεροΐν, 940 
οντίω το Τιτονς λαμπρον ανγάζων φάος, 
ονδ' εκφυγών ώδϊνας άλγεινας τόκων, 
τοιγάρ ιίάτίοι φνζηλιν ηνδρωβαν ότΐάρον, 
ιινκτην μεν εβ&λόν, Λτώκα δ' εν κλάνω δοράς, 
και Λλεϊ<5τα τεχναις ώφελήβαντα ότρατάν. 945 
0£ άμφϊ Κΐριν και Κνλιΰτάρον γάνος 
επηλνς οΐ'κονς τηλε νάββεται Λάτρας, 
τα δ* εργαλεία, τοιβι τετρηνας βρετας 
τενζει ιίοτ εγχώροιόι μερμέραν βλάβην, 
κα&ιερώβει Μννδίας άνακτάροις. 950 

"Αλλοι δ 1 ενοικήΰονΰι Σικανών χ&όνα, 
τίλαγκτοϊ μολάντες, εν&α Αανμέδων τριτίλάς 
νανταις έδωκε Φοινοδάμαντος κάρας, 
ταϊς κητοδάρτιοις βνμφοραΐς δεδηγμενος, 
τηλον τίρο&εϊναι &ηρΰϊν ώμηΰταΐς βοράν, 955 
μολάντας εις γην εΰτίερον Ααιβτρνγάνων, 
οπού βννοικεΐ δαψιλης ερημιά, 
αι δ αν Λαλαιβτον μητερος Ζηρνν&ίας 
ΰηκον μέγαν δείμαντο, δωτίνην %~εα, 
μάρον φνγονβαι καϊ μονοικητονς έδρας, 960 

ι., ν. 946. Κνλιστάνον Ιθ^θηώιιη οβηββί 8ο1ι. ρ. 451, ηιιβιη 
οϊ. ρΓαβίθΓβο, ρ. 291. 444. 450 βη. V. Εφιη. Μ. ρ. 544, 30 6* 
ΡΗανοι•. ν. Κνλίατανος ρ. 1125, 38 βά. Βαβ., φΐοβ Ιοοοβ β,ίίυΐϋ; Β. 
952. Ααομέδων] Οι. 8οΚ ρ. 461. Ργο§γ. ρ. 15. — Αανμέδων 
νβΐ Ααμέδων Ηθγπι. ρ. 246. Σοουπι ίΓΟ,οίανϋ [ΐΒβηβΓ ίη Ιαίιηϊ 
Αηηαΐ. νοί. ΧΟΙ (1865) ρ. 235 [Αανμέδων ϋβ.]• 953. Φοινο- 
δάμναντος νβΐ Φοινοδαμναίον Ηθγπι. ρ. 246, 8θά οί. 8ο1ι. Ργο§ϊ. 
ρ. 15 ηο*. 2. 958. Ζηρνν&ίας, οι. &ά ν. 77] Ζηριν&ίας Β. 
960. μονηκοίτονς Α 3,1. 40 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

ών δη μίαν Κριμιβός, Ινδαλ&εϊς κννί, 

εζενζε λέκτροίς ποταμός' η δε δαίμονι 

τω Φηρομίκτω ύκύλακα γενναΐον τεκνοΐ, 

τριββών βννοικιβτηρα και κτίβτην τόπων. 

ος δη ποδηγών πτόρ&ον Άγχίΰον νό&ον 965 

αζει τρίδειρον νηβον εις ληκτηρίαν, 

των Λαρδανείων εκ τόπων νανβ&λούμενον. 

Λίγέβτα τλημον, 6οϊ δε δαιμόνων φραδαϊς 

πέν&ος μεγιβτον καϊ δι' αιώνος πάτρας 

εβται πνρός ριπαϊβιν ηδαλωμένης. 970 

μόνη δε πύργων δνβτνχεΐς καταΰκαφάς 

νήπανΰτον αίάζουβα καϊ γοωμένη 

δαρόν βτενάζεις. πάς δ\ λνγαίαν λεώς 

έβ&ήτα προβτρόπαιον εγχλαινούμενος 

ανχμώ πινώδης λνπρόν άμπρεύβει βίον. 975 

κράτος δ ί άκονρος νώτα καλλννεΐ φόβη, 

μνήμην παλαιών τημελονβ' όδνρμάτων. 

Πολλοί δε Σΐριν άμφι και Λενταρνίαν 
αρονραν οίκήΰονόιν, εν&α δύΰμορος 
Κάλχας όλνν&ων Σιβνφενς άνηρί&μων 980 

κείται, κάρα μάβτιγι γογγύλΐ] τνπείς, 
ρεί&ροιβιν ώκνς εν&α μύρεται Σίνις, 
άρδων βα&εϊαν Χωνίας παγκληρίαν. 
ιίόλιν ά' ομοίαν Ίλίω δνβδαίμονες 
δείμαντες, άλγννοϋβι Λαφρίαν κόρην 985 

Σάλπιγγα, δΐ]ώΰαντες εν ναω &εάς 
τους πρόβ& εδε&λον $ον&ίδας ωκηκότας. 
γληναις δ* άγαλμα ταϊς άναιμάκτοις μύΰει, 

ι. ν. 962. ποταμ,ος] κρουνός Ηβηη. ρ. 250. 963. σκνΖακα] 
■ανμ,α Ηβπη. ρ. 250. 965. νό&ον\ γονον Ρ&γ. Ο β,ρ. Β&οϊιτη. 
οοάά. ρΐθϊίφΐβ αρ. 8ο1ι. ρ. 457. 978. Λευτεςνίαν Α. 988. 
άνιπμάντοις Βοία., ρ. 278. Ργο£Γ. ρ. 18. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 41 

βτνγνην Αχαιών εις Ίάονας βλάβην 

λεϋβΰον, φόνον τ εμφυλον άγραύλων λύκων, 990 

όταν δανών ληταρχος ιρείας 6κύλα% 

πρώτος κελαινώ βωμον αιμάζη βρότω. 

"Αλλοι δε πρώνας δυΰβάτους Τυληόίους 
Αίνου &' άλι6μηκτοιο δειραίαν ακραν, 
Άμαζόνος βύγκληρον αρΰονται πεδον, 995 

δούλης γυναικός ζενγλαν ένδεδεγμένοι. 
ην χαλκομίτρου &ήΰ6αν ότρηρης κόρης 
πλανητιν αζει κϋμα προς %ενην χ&όνα. 
ης έκπνεούβης λοιπόν οφθαλμός τυπεις 
πι&ηκομόρφω πότμον Αίτωλώ φ&όρον 1000 

τεύξει τράφηκι φοινίω τετμημένω. 
Κροτωνιάται ά' α6τυ πέρβουβίν ποτέ 
Άμαζόνος , φ&έρΰαντες ατρομον κόρην, 
Κλητην, αναβΰαν της επωνύμου Λάτρας, 
πολλοί δε πρόΰ&εν γαΐαν εκ κείνης όδά% 1005 
δάψουβι πρηνιχ&έντες, ούδ' ατερ πόνων 
πύργους διαρραίΰουδι Ααυρητης γόνοι. 

Οι $' αύ Τέριναν, εν&α μυδαίνει ποτοΐς 
'&κίναρος γήν, φοϊβον εκβράββων ύδωρ, 
αλί] κατοικήβουόι κάμνοντες πικρά. 1010 

Τον ά' αύ τα, δευτερεΐα καλλιΰτευμάτων 
λαβόντα, καϊ τον εκ Αυκορμαίων ποτών 
βτρατηλάτην 6υν, καρτερόν Γόργης τόκον, 
τη μεν Αίβυΰΰαν ψάμμον αζουΰι πνοαί 

. τ,, ν. 991. ίρείας Ηβπη. ρ. 249. ϋββηθΓ ίη Ιαίιιιΐ Αηηαΐ. 
νοί. ΧΟΙ (1865) ρ. 235] ιέρειας Β. 993. Ύνληααίων 8ίβρ1ι. 
Β^ζ. ν. Τνληΰΰός ρ. 640, 19 ^Μβίη. 997. ότρηρης ουιη 1ίΙ)ΓΪ8 

ιηβΚοΓΐβηδ] Ότρηρης Β. 1000. φ&όρω 8θ1ι. ΡΐΌ£Γ. ρ. 16. 
1008. Τέριναν, ϋί. Άά ν. 726] Τέρειναν Β. 1009. νδωρ] γάνος 
8Λ. ρ. 467. 1014—16. τή — τή Α Μ ΒΛ. ρ. 284] πη — πη Β. 42 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

Θρήΰόαι ποδωτοΐς εμφορονμεναι λίνοις, 1015 

τγι δ' εκ Αιβνβΰης αύ&ις εμπίπτων νότος 

εις Άργνρίνονς και Κεραννίων νάπας 

αζει βαρεί πρηβτηρι ποιμαίνων αλα. 

εν&α πλανήτην λνπρον οψονται βίον 

Αακμωνίον πίνοντες Αϊαντος ροάς. 1020 

Κρά&ις δε γείτων ηδε Μυλάκων οροις 

χώρος ΰννοίκονς δέζεται Κόλχων Πόλαις, 

μαβτηρας ους &νγατρος εύτειλεν βαρνς 

Αίας Κορίν&ον τ άρχος, Είδνίας πόβις, 

την ννμφαγωγον εκκννηγετών τρόπιν, 1025 

οι προς βα&εΐ νάϋόαντο ζ/ιξηροϋ πάρω. 

"Αλλοι δε Μελίτην νηβον Ό&ρωνον πελας 
πλαγκτοϊ κατοικηΰονβιν ', ην πέριζ κλύδων 
εμπλην Παχννον Σικανος προβμάόϋεται, 
τον Σιβνφείον παιδος όχ&ηράν άκραν 1030 

επώννμόν πο& νότερω χρόνω γράφων 
κλεινόν &' ΐδρνμα παρ&ένον Αογγάτιδος, 
"Ελωρος εν&α ψνχρον έκβάλλει ποτόν. 

Παπποκτόνος $' Ό&ρωνόν οίκηΰει λνκος, 
τηλον πατρώα ρεϊ&ρα Κοΰκφν&ον ποδών. 1035 
0£ εν δαλάβΟη χοί^ά^ων βεβως επι 
ρήτρας πολίταις τάς ΰτρατοπλώτονς ερεΐ. 
χέρβον πατρώας ον γαρ αν φονή ποβϊ 
ψάνόαι, μεγαν πλειώνα μη πεφενγότα, 
δίκης εάόει τάρροΟΌ^ Τελφονΰία 1040 

τ., ν. 1016. εμπίτνων 8οη. ρ. 452. 1018. ποιμαίνων 

ΑΜΝ 3 8ο1ι. ρ. 284. 288] κνμαίνων Β. 1021. ορός δίιβρη. 

Β^. ν. Μνλαν,ες ρ. 461, 11 Μθίη. 1027. "Αλλοι δε ουιη Ρεγ. 
Ο (η. 2723) Ιθηιιη. Μ. 8*βρ1ι. Βγζ. ν. Ό&ρωνός ρ. 484, 13 Μβίη., 
Ηβπη. ρ. 249. 8οη. ρ. 452] "Αλλοι Β. 1031. γράφων χρόνω 
Α 8.1. 1038. φονή] φωνή Β. 1040. εάβαι, Ηβπη. ρ. 246; 
8βά οί. 8οη. Ργο^γ. ρ. 2. ΑΑΕΗΑΝΔΡΑ. 43 

Αάδωνος άμφι ρεΐ&ρα ναίουύα όκνλαζ. 
ο&εν, πεφευγώς ερπετών δεινην μάχην 
δ ρακοντ όμορφων, εις Άμαντίαν πάλιν 
πλώΰει. πέλας δε γης Άτιντάνων μολών, 
Πράκτιν παρ αυτήν αίπν νάββεται λέπας, 1045 
του Χαονίτου νάμα Πολυάν&ου δρέπων. 

γ Ο ά' Αυβονείων αγχι Κάλχαντος τάφων 
δνοΐν άδελφοΐν ατερος φευδηρίων 
%ένην επ όΰτέοιβιν ογχήβει κόνιν. 
δοραΐς δε μήλων τνμβον έγκοιμωμένοις 1050 

χρήΰει κα&' ϋπνον πάΰι νημερτη φάτιν, 
νόΰων δ' άκεΰτης Ααυνίοις κλη&ηΰεται, 
όταν κατικμαίνοντες Άλ&αίνον ροαί^ 
άρωγον ανδήβωΰιν Ήπίου γόνον 
άβτοΐβι καϊ ποίμναιβι πρευμενη μολεΐν. 1055 

εβται ποτέ πρεββενβιν Αιτωλών φάος 
εκεί γοηρον και πανέχ&ιβτον φανεν, 
όταν Σαλάγγων γαΐαν Άγγαίβων & εδη 
μολόντες αιτίζωΰι κοιράνον γύας, 
έβ&λής άρούρης πΐαρ εγκληρον χ&ονός. 1060 

τους δ' εις έρεμνον ζώντας ώμηύταϊ τάφον 
κρνφονβι κοίλης εν μυχοΐς διαόφάγος. 
τοις δ' άκτέρίΰτον βήμα Ααυνϊται νεκρών 
βτήβουβι χωβτω τροχμάλω κατηρεφές, 
χώραν δίδοντες, ην περ εχρηζον λαβείν 1065 

τον κρατοβρώτος παιδος ατρεβτον κάπρου. 

Τών Νανβολείων δ' εις Τέμεββαν εγγόνων 
νανται καταβλώζουόιν, εν&α Λαμπέτης ι,, ν. 1046. Πολναν&έος δίβρίι. Βγζ. ν. Χαονία ρ. 686, 15 
Μβΐη. 1047. τάφων] τόπων 8ίβρίΙ. Β^ζ. ν. Αυβων ρ. 148, 5 Μβίη. 
1055. ιίοίμ,ντββι Β. 1063. τοϊ δ' Α 3,1. οαιη Ιβππη. δοΐιοΐ. Μ. 44 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

ΊΐΐΛωνίον αρηώνος εις Τη&υν κέρας 

βκληρόν νένενκεν. άνχϊ δ\ Κρίβης ορών 1070 

Κροχωνιάχιν άνχίτίορ^μον αύλακα 

βοών άροχρενϋονύιν ολκαίω πχερώ, 

τΐάχραν Λίλαιαν κάνεμωρείας τίέδον 

Λο%Όνντες\ "Αμψιββάν χε και κλεινάς "Αβας. 

Σηχαια χλημον, 6οι δε Λρος πεχραις μόρος 1075 

μίμνει δνΰαίων, εν&α γνιονχοις τίέδαις 

οΐ'κχιΰχα χαλκείγ}6ιν ώργνιωμένη 

Φανή, %νρ\ φλέζαβα δεβτίοχών όχόλον, 

εκβληχον αίάζονΰα Κρά&ιδος Ίίελας 

χόργοιύιν αιώρημα φοινίοις δέμας. 1080 

ϋΛίλας δ' εκείνη 0ης φερώννμος χνχης 

Λοντον τζροβανγάζονβα φημιβ&ήβεχαι. 

Οι δ' αν Πελαργών άμφϊ Μεμβληχος ροάς, 
νηβόν τ ε Κερνεάτιν εκΛετΰλωκόχες , 
ντΐερ %6ρον Τνρϋηνον εν Ααμηχίαις 1085 

δίναιόιν, οίκήΰονΰι Αενκανών πλάκας, 
και χους μεν άλγη τίοικίλαι χε ΰνμφοραϊ 
ανοΰχον αίάζονχας εζονβιν χνχην, 
εμών εκαχι δνΰγάμων ρνΰχαγμάχων. 

Ονδ' οι χρόνω μολόντες ά<5%α6χώς δόμους, 1090 
ενκχαΐον έκλάμψονβι &νμάχων όέλας, 
χάριν χίνονχες Κερδνλα Ααρνν&ίω. 
χοιαΐόδ^ εχΐνος μηχαναΐς οίκοφΰΌρών, 
ιιαραιολίζ,ει χάς άλεκχόρων τΐικράς 
βχεγανόμονς ορνι&ας. ονδε νανφάγοι 1095 

λ^ξοι^ί. τίέν%Όνς δνβ μένεις φρνκχωρίαι, ι. ν. 1084. Κνςνεάτιν ΟΒχφΛΙΐ. Οί. 8ο1ι. ρ. 456 ηοΐ 2. 
1092. Κεςδύλίο Α αϊ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 45 

τίτόρ&ου διαρραιΰ&έντος, ον νεούκαφες 
κρύψει Λοτ εν κληροιβι Μη&ύμνης ύτέγος. 

Ό μεν γαρ άμφϊ χύτλα τάς δυύεξόδους 
ζητών κελεύ&ους αύχενιΰτηρος βρόχου 1100 

εν άμφιβλήότρω ΰυντεταργανωμένος 
τύφλας ματεύΰει χερύϊ κρο66ωτονς ραφάς. 
&ερμην δ' υτίαί λοντρώνος άρνεύων ΰτέγην, 
τιβηνα και κύπελλον έγκάρφ ρανεΐ, 
τυτίεϊς ΰκεπάρνω κόγχον εν&ήκτω μέόον. 1105 
οικτρά δε ιίέμφιζ Ταίναρον τιτερύ%εται , 
λυτίράν λεαίνης είΰι,δοϋβ 1 οίκουρίαν. 
εγώ δε δροίτης άγχι κεί6ομάί ^^δω, 
Χαλυβδικω κνώδοντι ύυντε&ραυΰμένη, 
έτίεί με, Λευκής πρέμνον η ότύτΐος δρυός 1110 
οτίως τις υλοκουρος εργάτης όρεύς, 
ρήζει τίλατυν τένοντα καϊ μετάφρενον, 
καϊ ιίαν λακίζου6 Ί εν φοναΐς ψυχρόν δέμας 
δράκαινα διψάς, κάτΐΐβάύ 1 έτι αύχένος, 
Λλη6ει γεμοντα &υμον αγρίας χολής, 1115 

ως κλεψίνυμφον, κού δορίκτητον γέρας 
δύΰζηλος άβτέμβακτα τιμωρουμένη, 
βοώϋα δ' ού κλύοντα δεύτίότην τίόύιν, 
&ευ6ω κατ ίχνος ηνεμωμένη τιτεροΐς. 
Οκύμνος δε τίατρος κηρα μαβτεύων φόνου, 1120 
εις βπλάγχν έχίδνης αύτόχειρ βάψει ξίφος, 
κακόν μίαΰμ έμφυλον άλ&αίνων κακω. 

Εμος δ* άκοίτης, δμωίδος νύμφης άνα%, 
Ζευς Σπ,αρτιάταις αίμύλοις κλη&ήύεται, 
τιμάς μεγίΰτας Οίβάλου τέκνοις λαχών. 1125 

ι,, ν. 1102. τύφλας οιπη ΑΜΝ 3 8ο1α. ΡγΟ£Γ. ρ. 6] τνφλαΐςΒ. 
1116. δοςυκτητον Α αϊ. 1123. δμ,ωίδος] δμωΐδος Β. 46 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

ου μην έμον νώνυμνον άν&ρώτιοις βέβας 

εΰται, μαραν&εν αύ&ι λη&αίω βκότω. 

ναον δέ μοι τευ%ου6ι Λαυνίων άκροι 

Σάλτιης Λαρ' οχ&αις, οι τε Αάρδανον τΐόλιν 

ναίουβι, λίμνης άγχιτέρμονες Λοτών. 1130 

κοϋραι δε παρ&ένειον εκφνγεΐν ζυγον 

όταν &έλω<$ι, νυμφίους άρνουμεναι, 

τους ( Εκτορείοις ήγλαϊΰ μένους κόμαις, 

μορφής έχοντας ΰίφλον η μώμαρ γένους, 

έμον τίερίΛτύζουΰιν ώλέναις βρέτας, 1135 

αλκαρ μέγιΰτον κτώμεναι νυμφευμάτων, 

Έρινύων έύ&ητα και ρέ%Όυς βαφάς 

%ειίαΰμέναι %•ρόνοι6ι φαρμακτηρίοις. 

κείναις εγώ δηναιον αφ&ιτος &εά 

ραβδηφόροις γυναιζιν αυδη&ήβομαι. 1140 

Πέν&ος δε τίολλαις τίαρ&ένων τητωμέναις 
τεύζω γυναιζϊν αυ&ις, αϊ ότρατηλάτην 
ά&ε6μόλεκτρον , Κύαριδος ληΰτην &εας, 
δαρόν βτένουΰαι, χληρον εις αναρ^ον 
τιέμψουβι παΐδας έΰτερημένας γάμων. 1146 

Λάρυμνα, καϊ Σπερχειέ, καϊ Βοάγριε, 
και Κϋνε, καϊ Σκάρφεια, καϊ Φαλωριάς, 
καϊ Ναρύκειον αβτυ, καϊ Θρονίτιδες 
Λοκρών άγυιαί, και Πυρωναΐαι νάτιαι, 
και %ας Όδοιδόκειος Ίλεως δόμος, 1150 

υμεΐς έμών εκατι δυββεβών γάμων, 
τιοινάς Τυγαία τίϋετ Άγρίύκα &εα, 

ι,, ν. 1126. νώννμνον] 1ιθ£βΙ>αΐ\ΐΓ νώννμον; οογγ. Ηθγιιι. ρ. 
235. 1137. Έρινύων] Έρινννων Β. 1138. πεπαβμέναι οπιη 
8ο1ι. Ργο£γ. ρ. 19, οί. θΐιηάβιη ίη Μυ8. Εΐιβιι. ρ. 278, 468] 
πεπαμέναι Β. 1149. Πνρωναιαι δΐβρίι, Β^ζ. ρ. 541, 14 Μβίη., 
οί. 8ο1ι. ρ. 472] Πνράν&ιοι Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 47 

τον χιλίωρον τάς ανύμφευτους χρόνον 

Λάλου βραβείαις γηροβοβκοϋόαο κόρας. 

αις άκτέρυότος εν %έν?] %έναις τάφος 1155 

ψάμμω κλύδωνος λυΛρος εκκλυΰ&ήόεται,, 

όταν άκάρτΐοος γνΐα 6υμφλε%ας φιντοΓ^ 

"Ηφαυΰτος εις &άλα6<5αν εκβράΰόΐ] 6τΐοδόν 

της εκ λόφων Τράρωνος εφ&ιτωμένης. 

αλλαι δ\ νύκτωρ ταϊς &ανουμέναις Ϊ6αι 1160 

Σι&ώνος εις Φυγατρός ϊ%ονται γνας, 

λα&ραΐα κάκκέλευ&α τιατίταλώμεναι , 

εως αν είό&ρέζωΰιν Άμφείρας δόμους 

λιταϊς Σ&ένειαν ικέτιδες γουνούμεναι. 

&εάς δ' όφελτρεύΰουΰί κοβμοϋόαι πέδον, 1165 

δρόΰω τε φοιβάύουύιν , άΰτεργη χόλον 

άΰτών φυγοϋβαι. πάς γαρ Ίλιενς άνηρ 

κόρας δοκεύύει, τΐέτρον εν χεροΐν έχων, 

η φάβγανον κελαινόν, η τανροκτόνον 

ΰτερράν κνβηλίν, η Φαλάκραΐον κλάδον, 1170 

μαιμών κορέΰΰαι χείρα διψώΰαν φόνου. 

δήμος δ' άνατεϊ τον κτανόντ ετίαινέβει, 

τε&μφ χαράζας, τούπιλώβητον γένος. 

Ί& μήτερ, ω δύόμητερ, ούδε 6ον κλέος 
ατΐυβτον εύται, Περβέως δε Λαρ&ένος 1175 

Βρομώ Τρίμορφος &ήΰεταί 6* ετιωτίίδα 

ι*, ν. 1157. φντοΐς ακ. γ. ϋ. όταν Ηθγπι. ρ. 246. 1162. 
κάκ ν,έλευ&α Ηθπη. ρ. 247. 1164. ιν,έτιδες] ί'ντορες Ηβπη. 
ρ. 251. 1165. όφελτοενοναι Έίγια. Μ. ρ. 644, 1. Ε^ιη. βτιά. 
ρ. 586, 39. 1172. άνατί Α οιιηι δοΐιοΐ. Μ. 1176. Εΐγηι. 

Μ. ρ. 368, 32: εηωπίδα (βίο βϊί&ω. Οοά. V. ορίίπιαβ ηούαβ αρ. 
Οβ,ίδί.)• ει μεν δαβννεται,, αημαίνει την άηόλον&ον • ει δε 
ψιλονται , την επιόκοπον , #ια τονς ωπας' Λναόφρων. εκ τον 
επω ετίωπίδες λέγονται αϋ Φεοαπαινίδες] επωπίδα Β. Όβ Ιβο- 
ΐίοηίβαβ οοάά. Ρο,γγ. ηοη οοηβίαί. — φ&ήβεταί α' επωπίδα 
Εϊγνα. ΓΙογ. ίη Μϋΐ. Μβΐ&η^ββ ρ. 124. 48 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

κλαγγαίβι ταρμύββουύαν ίννύχοις /3ροτοι;<?, 

οβοι μεδούβης Στρυμόνος Ζ,ηρυν&ίας 

δείκηλα μη βέβουβι, λαμπαδουχίαις, 

% , ν6%'λοις Φεραίαν έζακεύμενοι %εάν. 1180 

ψευδήριον δε νησιωτικός 6τόνυ% 

Πάχυνος εζει βεμνον εξ όνειράτων , 

ταϊς δεΰποτείαις ώλέναις ωγκωμένον 

ρείθρων Έλώρου πρόβ&εν έκτεριβμένης' 

ος δη παρ' άκταΐς τλημονος ρανεΐ χοάς, 1185 

τριαύχενος μηνιμα δειμαίνων δεάς, 

λευΰτηρα πρώτον ουνεκεν ρίψας πέτρον 

"Λιδγι κελαινών θυμάτων άπάρξεται. 

Συ δ', ώ %ΰναιμε, πλείστον &\ έμης φρενός 
6τερχ&είς, μελά&ρων έρμα καϊ Λάτρας όλης, 1190 
ουκ εις κενόν κρηπΐδα φοινίξεις φάνω 
ταύρων, ανακτι των Όφίωνος θρόνων 
πλείβτας άπαρχάς θυμάτων δωρούμενος. 
άλλ' αξεταί 6ε προς γενε&λίαν πλάκα 
την εξόχως Γραικοΐβιν έξυμνημένην, 1195 

οπού 6φε μητηρ η πάλης εμπείραμος 
την πρόβ&' αναΰΰαν εμβαλοϋΰα Ταρτάρω 
ώδΐνας εζέλνόε λα&ραίας γονής, 
τάς παιδοβρώτους εκφνγονΰ' δμευνέτου 
&οίνας άπεπτους, ούδ' έπίανεν βορά 1200 

νηδνν, τον άντίποινον εκλάψας πέτρον, 
εν γυιοκόλλοις βπαργάνοις είλημένον, 
τύμβος γεγώς Κένταυρος ώμόφρων βποράς. 
νήΰοις δε μακάρων εγκατοικήΰεις μέγας 

ι., ν. 1178. Ζηςνν&ίας, ν. αά ν. 77] Ζηςιν&ι'ας Β. 1179. 
αέβωαι Α 3,1. 1180. ί£α%ενϋ•μ,ενοι ΑΝ 8 , ο,ϊ. 8Λ. ρ. 288. 

1192. Όφίονος Ηθγηι. ρ. 247. 1204. νήαοι,ς μακάςτων (γβΐ 

μκ-καρτών) Ηβπη. ρ. 251. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 49 

ηρως, αρωγός λοιμικών τοζευμάτων, 1205 

οΛον 6ε Λει6&ε\ς 'ίΐγύγου 6τΐαρτος λεώς 

χρηόμοΐς Ιατρού Λεψίου Τερμιν&έως 

«| 'Οφρυνείων ήρίων άνειρύβας 

α%ει Καλύδνου τύρΰι,ν Άόνων τε γην 

6ωτήρ\ όταν κάμνωΰιν οπλίτη 6τρατω 1210 

τιέρ&οντι χώραν Τηνέρου τ ανάκτορα. 

κλέος δε 6ον μέγι6τον Έκτήνων αρόμοί 

λοφαΐβι κυδανούβιν άφ&ίτοις ί'6ον. 

"Ηζει δε Κνωΰόόν κατά Γόρτννος δόμους 
τούμον ταλαίνης Λημα, τΐάς δ' ανάστατος 1215 
εβται ΰτρατηγών οίκος, ον γαρ ηύνχος 
τΐορκενς δίκωιίον ΰέλμα ναυΰτολών έλα, 
Αεύκον 6τροβη6ων φύλακα της μοναρχίας, 
"ψνδραΐβιν εχ&ραν μηχαναίς άναφλέγων. 
ος ούτε τέκνων φείΰετ ', ούτε ΰνγγάμον 1220 

Μήδας δάμαρτος, ήγρίωμένος φρένας, 
ου Κλειύυ&Ύΐρας Φυγατρός, ής πατήρ λέχος 
δρετιτω δράκοντυ 6υγκαταινέ6ει τίικρόν. 
τίάντας $' άνάγνοις χερΰϊν εν ναω κτενεϊ, 
λώβαι6ιν αίκυβ&έντας Όγκαίον βό&ρου. 1225 

Γένους δε Ίίάτίιίων των έμων αύ%Ίς κλέος 

τ,, ν. 1218. φύλακα της] ρνβιον Ηθπη. ρ. 251. 1219. 
<ψνδραΐΰΐν 8ο1ι. ρ. 278 ηοΐ. 2] ιρνδραΐαί τ Β. άναφλέγων 
8ο1ι. ρ. 278 οοΐΐ. Ργο^γ. ρ. 18 β 8ο1ιο11. ιηϊιιη., άναπνέων οι. Β] 
άναπλέκωνΒ. 1222. Κλει&νραςΈίβπα. ρ.251. 1226 844. δοΐι. νθίΐ.: 
Έντεν&εν περϊ 'Ρωμαίων λέγει, ν,αϊ Λνκόφρονος έτερον νομι- 
ΰτέον είναι το ποίημα, ον τον γράιραντος την τραγωδίαν' 
ΰννή&ης γαρ ων τω Φιλαδέλφω , ον% αν περί ^Ρωμαίων διελέγετο. 
νβΓ8υ8 1226—1280 βΐ 1446—1450 ροθίαβ δβηοήδ αθΐίΐΐίδ Θ886 
δίαίιιβπιηΐ Ι;, δοΐπηκίΐ βΐ 0. Γγ. Ηβπηαηη ίη Μτΐ8. ΕΗβηαιι. 
Νον. 8θγ. νοί. VI (α. 1848) ρ. 135—137. 610. ^θΐοΐε. Ίτ&%%. 
Ογγ. νοί. III ρ. 1260; οί. ς[Π3,β άβ δβηίβηΐϋδ 01ι. Ι. Γοχ. &\ 
(χ. νν^ΐίθβθΐά βΟΓίρβϋ; ΌοβάθΓΐβίη ϊη Μτίδ. Κΐιβηαη. νοί. III (μ,. 

Ι^ορΙίΓοιι , Α1βχίΐιιάΓ&, θ ά. Κϊηΐεθί. 4 50 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

μεγιΰτον ανζήΰονΰιν αμναμοί ποτέ, 

αίχμαΐς το πρωτόλειον αραντες βτεφος, 

γης και &αλάβ6ης βκηπτρα και μοναρχίαν 

λαβόντες. ονδ' αμνηΰτον, ά&λία πατρίς, 1230 

κνδος μαραν&εν έγκατακρνψεις ζόφω. 

τοιονύδ' εμάς τΐζ ΰνγγονος λείψει διπλούς 

ΰκνμνονς λέοντας, έ'ξο^ον ρώμη γένος, 

6 Καΰτνίας τε της τε Χειράδος γόνος, 

βονλαΐς αριΰτος, ονδ' ονοΰτος εν μάχαις. 1235 

0£ πρώτα μεν "Ραίκηλον οϊκήόει μολών, 

Κιΰΰον παρ αίπνν πρώνα καϊ Λαφνότίας 

κεραΰψόρονς γυναίκας, εκ δ' Αλμωπίας 

πάλιμπλανητην δένεται Τνρΰηνία 

Λιγγενς τε θερμών ρεΐ&ρον εκβράύΰων ποτών, 1240 

και Τΐϊύ' "Άγνλλης &' αί πολνρρηνοι νάπαι. 1829) ρ. 465—473. Λνκόφρονα τον σκοτεινον α Ι^οορηΓοηβ 
Οηαΐοίάβηδί άϊνβΓδαηι β88θ οβηδθί Νίβοηηι: ίη Μτΐ8. Βηοη. Ι 
(1827) ίαβο. 2 ρ. 108 80[0[. — ΟοηΊίΓα ίοΐιηιη ο&,πηβη ροθΐαβ 
Οη&ΐοίάβηδΐ νπκϋο&,ΐ'ΐ ροβδβ ρυΐαΐ; Οΐϊηΐοη [Ραβί. ΗβΠβη. β<3. 
ιηο,ί. νοί. ΠΙ ρ. 13 Ά,ά &. 250 3,. Οηι\ η&ί.] , σαίηδ νθΛα β,ρρο- 
ηίηιηδ. ,,Ι^οορηίΌη βββηΐδ ίο η&,νβ οοιηρίθίβοί ίηβ Αλεξάνδρα 
ηοΐ οηΐγ η,Άβν ίηο ϊτβ&ίγ ο£ ΐΐαβ Εοπιαηδ "ννίΐη Ρηΐ1α<ΐΘΐρ1ιυ8 ΐη 
Β. 0. 273, βηΐ αίΐβΓ ίηβ ητδΐ; ηαν&Ι νίοΐοπβδ ο£ ΐΐαβ Κ,οηι&,ηδ. 
Ηθηοβ Ιιΐβ θχρΓθδδΐοη ν. 1229 γης — λάβοντες (φΐ8,θ ο,ά Όηίΐϋ 

νΐοίοιτ,&,ηι ηαναΐβπι οβΙθΟβΓπηι&,πι βρβοϊ&,Γβ οβηβθί) 

Βγοορίη-οη ρΓΟΟαοΙγ ββ^αη ίο οβ άίδίίη^υΐδηβοί ίη ίηβ 

ΐ3β§ίηηίιι^ ο£ ίηβ Γβί^η ο£ Ρηϋαάβίρηηδ Β. Ο. 280 .... 3,ηά 
οοηϋηαβοί ίη Γβρυΐο,ΐίοη &1 Ιβ&δί; ίο Β. 0. 250, άητΐη^ ίηβ ίΪΓδί 
7β3,Γδ οί ίηβ ίΐΓβΐ Ρηηίο ν?Άτ, & ρβήοά ο£ ίηΐΓίγ γβο,ΐ'δ." — Ρ1πγ3, 
ά&,οιιηί ^βίοΐι. Τϊά§§. &ιτ. 1. 1. οηιη ηοίί. 38—40. 0. Ργ. 
ΗβΓηι. 1. 1. 1230. αμνηστος Α. 1231. εγ-αατακρν'ψεν Α 8,1. 
1233. έξοχος ρώμτ] γεγώς Α. 1238. Αλμωπίας οποί 8ίβρη. 

Βγζ. ν. ρ. 76, 17 Μβίη., 8οη. ρ. 472] Άλμωνίας Β. 1239. 

πάλιμπλανητην οηιη 8ίβρη. Β^ζ. 1. 1.] πάλιν πλανήτην Β. 
1240. Λνγηενς Ιβιηηΐβ, 8οηο1. Μ. 1241. &' οηι ΑΝ 3 , β£. 

8οη. ρ. 288. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 51 

6νν δέ ΰφι μίζει φίλιον εχ&ρος ων ύτρατόν, 
όρκοις κρατήβας καϊ λιταϊς γονναύμάτων 
νάνος, Ίίλάναιβι %άντ έρεννηόας μνχόν 
αλός %ε καϊ γης. ύνν δε δίπτυχοι τόκοι 1245 
Μνβών ανακτος, ον ποτ Οίκονρός δόρυ 
γνάμψει ΰέοινος, γνΐα βννδηΰας λνγοις, 
Τάρχων τε καϊ Τνρβηνός, αΐ&ωνες λύκοι,, 
των Ηρακλείων εκγεγώτες αιμάτων, 
εν&α τράτΐεζαν εΐδάτων πλήρη κιχών, 1250 

την νΰτερον βρω&ειΰαν εξ όπαόνων, 
μνήμην παλαιών λήψεται &ε6πι6μάτων. 
κτίβει δε χώραν εν τόποις Βορειγόνων 
υπέρ Λακίον Ααννίον τ ωκιΰμένην, 
πύργους τριάκοντ' ', έζαρι&μήβας γονάς 1255 

βυος κελαινης, ην άπ' Ίδαίων λόφων 
καϊ Ααρδανείων εκ τόπων ναυβ&λώβεται, 
ιβηρί&μων Φρέπτειραν εν τόκοις κάπρων 
ης καϊ πόλει δείκηλον άν&ήβει μια 
χαλκω τυπώβας καϊ τέκνων γλαγοτρόφων. 1260 
δείμας δε ΰηκόν Μννδία Παλληνίδι, 
πατρφ 7 άγάλματ έγκατοικιεϊ &εών. 
α δη, παρώβας καϊ δάμαρτα καϊ τέκνα 
καϊ κτηβιν άλλην όμπνίαν κειμηλίων , 
6υν τω γεραιω πατρϊ πρεββειώΰεται, 1265 

πέπλοις περιοχών, ήμος αίχμηται κύνες, τ,, ν. 1242. βνν δε βψι μίξει φίλτρον, εχ&ρός ων ατρατώ νθΐ 
— φίλτρον έχ&ρός ων, βτρατόν ορκοις κτλ. Ηβπιΐ. ρ. 251 80[. 
1254. Λατίου Λαννίον τ' 81θρ1ι. Βγζ. ν. Λαννιον ρ. 221, 17 
80[. Μβΐη.] Λατίνους Λαννίονς τ Β. — Λαν,ίον οΟΓΠίρΐυιη, 

ω 

εί. 8ο1ι. ρ. 472. 1260. τνπείσης Ν 3 , τυπείοας Α, ο£. 8ο1ι. 
ρ. 288. 52 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

τα πάντα Λάτρας ΰυλλαφύζαντες πάλω, 
τοντω μόνω πόρωύιν αϊρεΰιν, δόμων 
λαβείν δ χρ^ζεο κάπενεγκαΰ&αι δάνόζ. 
τω καϊ παρ' εχ&ροΐς εύΰεβέύτατος κρι&είς, 1270 
την πλεΐύτον νμ,νη&εΐΰαν εν χάρμαις πάτραν 
εν όψιτέπνοις όλβίαν δωμήΰεται, 
τύρΰιν μακεδνάς άμφϊ Κιρκαίου νάπας 
^ Αργούς τε κλεινόν ορμον Αιήτην μέγαν, 
λίμνης τε Φόρκης Μαρΰιωνίδος ποτά 1275 

Τιτώνιόν τε χεϋμα, του κατά χ&ονός 
δύνοντος εις άφαντα κευ&μώνος βά&η, 
Ζωΰτηρίου τε κλιτύν, εν&α παρ&ενου 
βτνγνόν Σιβύλλης εβτίν οίκητήριον , 
γρώνω βερέ&ρω βυγκατηρεφες βτέγης. 1280 

τοβαϋτα μεν δνβτλητα πείθονται κακά 
οι την έμην μέλλοντες αίΰτώόειν πάτραν. 
Τί γαρ ταλαίνΐ] μητρι τη Προμη&έως 
ξυνόν πέφυκε καϊ τροφω Σαρπηδόνος, 
ας πόντος "Ελλης καϊ πετραι Συμπληγάδες 1285 
καϊ Σαλμυδηΰός και κακό%εινος κλύδων, 
Σκύ&αι6ι γείτων, καρτεροΐς εί'ργει πάγοις, 
λίμνην τε τέμνων Τάναϊς ακραιφνής μέΰην 
ρεί&ροις ορίζει, προΰφιλεΰτάτην βροτοΐς 
χίμετλα Μαιώταιβι &ρηνου6ιν ποδών. 1290 

ολοιντο ναϋται πρώτα Καρνϊται κύνες, 
οΓ την βοώπιν ταυροπάρ&ενον κόρην 
Λερνης άνηρείψαντο , φορτηγοί λύκοι, 
τίλάτιν πορεϋύαι κηρα Μεμφίτη πρόμω, 
εχ&ρας δε πυρβόν ήραν ήπείροις διπλαΐς. 1295 
αύ&ις γάρ υβριν την βαρεΐαν αρπαγής 
Κουρήτες άντίποινον Ίδαΐοι καπ^ο^ ΑΑΕΚΑΝΔΡΑ. 53 

ξηχοϋνχες, αιχμάλωτου ήμπρευβαν τίόριν 
εν χαυρομόρφω χράμτίιδος χυΐίώμαχι 
Σαραιίχίαν Λικχαΐον εις άνάκχορον 1300 

δάμαρχα Κρήτης Άβχερω βχραχηλάχτ]. 
ουδ' οϊ γ' άτιηρκέβ&ηβαν άνχ ί'ΰων ί'ΰα 
λαβόνχες, άλλα κλώιία 6υν Τεύκρω βχραχον 
και 6νν Σκαμάνδρω Αραυκίω φυχοΰτίόρω 
εις Βεβρύκων εβχειλαν οίκηχήριον , 1305 

ΰμίν&οιβι δηρίύονχας, ων άπο 0Λοράς 
έμους γενάρχας έ%έφυ6ε Αάρδανος, 
γη μας Άρίββαν Κρήββαν ευγενή κόρην. 

Και δεύτερους έπεμψαν "Αχρακας λύκους 
χαγω μονοκρήπιδι κλέψονχας νάκην, 1310 

δρακονχοφρούροις έΰκετΐαΰμενην βκοτιαϊς. 
ος εις Κνταιαν χήν Αιγυΰχικήν μολών, 
και χον χεχράτινην νδρον εννάόας θρόνους, 
και γυρά χαύρων βαβχάόας ΐίυριτίνόων 
άροχρα, και λεβηχι δαιχρευ&εις δέμας, 1315 

ουκ άόμενως εμαρψεν ερράου βκύλος, 
αλλ* αύχόκληχον άρπάύας κεραΐδα, 
χήν γνωχοφόνχιν καϊ χεκνων άλάΰχορα, 
εις χήν λάλη&ρον κίβΰαν ήρμαχίζαχο, 
φ&ογγήν εδώλων Χαονιχικών άτιο 1320 

βροχηόίαν ιεΐΰαν, εμπαιον δρόμων, 

ι. ν. 1300. Σαρεηναν Α. 1304. ζ/ρακίί'ω Α; οί. Β&οΐιηι. 
1308. 'Λςίσβην Εΐγπι. Μ. ρ. 143, 56. 1309.' "Λτραηας οππι 

8ΐβρ1ι. Βγζ. ν. "Ατςαζ [ρ. 143, 9 Μθίη.], τιηάβ Ιβοϋοηβπι Γβοβρϋ; 
8θ1ΰ8 οοά. Ματο. 465 [ν. 8ο1ι. ρ. 453. 472], οϊ. Εηβϋώΐι. αά 
Ηοπι. II. Β 754 ρ 337, 15 Κοιη. 255 Β&β.] άρπαγας Β. 1312. 
Βίθρίι. Β^ζ. ν. Κντα ρ. 398, 16 βς[. Μβίη.: %αϊ Κνταία, Λνκόφρων 
»05 εις Κνταιαν την Λιβνοτίνην μολών", φΐο,β ν6ΓΪ)3. §•βο§Γ8,ρ1ιο 
9»1)ίικΙίθίΐΛ ΜθϊιιθΙςθ. 1316. σκύλος 8ο1ι. ρ. 275 ηοί. 2, ο£. Ργο^γ. 
ρ. -17 ηοΐ. 1; ακντος οοάά.] ν,ντοςΒ. 1320. εδώλων Ιβιηιηο. 8ο1ιο1.Μ. 54 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

Πάλιν δ ο πέτρας αύκέρας άνειρνϋας 
καϊ φα<5γάνον ζωύτήρα καϊ ζίφος πατρός, 
6 Φημίον παις, Σκνρος ώ λνγρονς τάφους 
κρημνών ενερ&εν αίγίλιψ ροιζονμενων 1325 

πάλαι δοκενει τάς άταρχντονς ριφάς, 
6νν &ηρι βλώζας [τω ύπάύαντι δηίας 
Μύβτΐ] Τροπαίας μαΰτόν εν&ηλον &εάς, 
ζωβτηροκλέπτης , ν εικός ώρινεν διπλούν, 
ΰτόρνην τ άμέρβας καϊ Θεμιΰκνρας απα 1330 
την τοζόδαμνον νοΰφίύας Όρ&ωβέαν. 
ης αϊ ζυναιμοι παρθένοι Νεποννίδος, 
"Εριν λιπονΰαι, Λάγμον, ηδε Τήλαμον, 
"και χενμα Θερμώδοντος Άκταΐόν τ ορός, 
ποινάς^ ά&έλκτονς & άρπαγας διζημεναι, 1335 
νπερ κελαινον "Ιβτρον ηλαβαν Σκν&ας 
ϊππονς, ομοκλητειραν ιεΐΰαι βοην 
Γραικοΐόιν άμνάμοις τε τοις Έρεχ&έως. 
και Λαβαν Άκτην έζεπόρ&ηβαν δορί, 
τους ΜοψοΛείονς αί&αλώβαβαι γύας. 1340 

Πάππος δε Θράκης ον^ό^ αίβτώβας πλάκα 
χώραν τ Έορδών και Γαλαδραίων πέδον, 
ο ρους επηζεν άμφι Πηνειού ΐίοτοις, 
ϋτερράν τραχήλω ζενγλαν άμφι&εις πεδαις, 
αλκή νέανδρος, εκπρεπέβτατος γένονς. 1345 

ηδ' αντί τούτων τάρρο%Όν βοηλάτην 
τον έξάπρνμνον, βτερφος εγχλαινονμενον , 
ΰτείλαβα, λίΰτροις αίπνν ηρειψεν πάγον, ι., ν. 1327. δηίας] δηΐας Β. 1328. ενγλαγον Ραι\ 0. 
1333. ? Ιςιν β οοά. Ρεγ. 8ο1ι. ρ. 453. 1340. τονς οαιη ΑΜ 
8ο1ι. ρ. 287] τάς Β. 1341. ονμος] 6νμός Β. 1342. «αί 
Γαλαδςαΐον πέδον 8ίβρ1ι. Βγζ, ν. Γαλάδςαι ρ. 196, 9 Μθΐη. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 55 

τον ή τίαλίμψρων Γοργάς εν κλήροις &εών 
κα&ιερώΰει, τίημάτων άρχηγέτις. 1350 

αν&ις δ Κ ε κίρκοι , Τμώλον έκλελοιτΐότες 
Κίμψον τε και χρνβεργά Πακτωλού ποτά, 
%α\ νάμα λίμνης, έν&α Τνφώνος δάμαρ 
κεν&μώνος αίνόλεκτρον ενδατει μνχόν, 
"Αγυλλαν Ανόονΐτιν εϊΰεκώμαΰαν, 1355 

δεινην Αιγνύτίνοιΰι τοϊξ τ άφ' αίματος 
ρίζαν γιγάντων Σι&όνων κεκτημένοις 
λόγχης εν νβμίναιβι μί%αντες ΐΐάλην. 
ειλον δε Πΐΰαν καϊ δορίκτητον χ&όνα 
Λαβαν κατειργάβαντο την 'Όμβρων %ελας 1360 
καϊ Σαλτίίων βεβώΰαν δχ&ηρών πάγων. 

Αοΐ6&ος δ 7 εγείρει γρννος άρχαίαν έριν, 
τινρ ένδον ηδη το τίρϊν εΖμιίτων φλογί, 
ετίεϊ Πελαΰγονς είδε *Ρννδακον Λοτών 
κρω66οΐΰιν δ&νείοιόι βάψαντας γάνος. 1365 

η δ' αν&ις οιύτρηβαΰα τιμωρουμένη 
τριτιλάς τετρατίλάς αντιτίθεται βλάβας, 
τίορ&ονΰα χώρας . άντίτίορ&μον φόνα. 

Πρώτος μεν ηζει Ζηνι τω Ααιίερύίω 
ομώνυμος Ζευς, ος καταιβάτης μολών 1370 

βκηΐΐτώ τΐυρώΰει πάντα δυΰμενών ύτα%•μά. 
6υν φ &ανονμαι, καν νεκροΐς ύτρωφωμένη 
τα λοίιί άκούΰω ταν&\ ά νυν μέλλω &ροεΐν. 

Ο δεύτερος δε τον τίεφαΰμένου κέλωρ 
εν αμφιβλήΰτροις , ελλοιιος μννδον δίκην, 1375 ι. ν. 1354. ενδανει^ οοΐΐ. Είγπι. Μ. ρ. 250, 10 8ο1ι. ρ. 451 
8ς[. 0£. Ηβπη. ρ. 248] ενδάνει Β. 1355. είοεκώμασεν 8ίβρ1ι. 
Βγζ. ν. "Λγνλλα ρ. 23, 12 Μβίη. 1357. κεκτημένοις] πεπα- 

μένοις 8ϋΐί. ρ. 468. 1358. νΰμΐντ^ΰι Β. 1372. στςοφονμένη Α. 56 ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

κατά ι&αλώβει γαϊαν όδνείαν, μολών 
χρηόμοΐς Ίατρον 6νν πολυγλώΰβω ΰτρατφ. 

Τρίτος ά' ανακτος τον δρυηκόπου γόνος, 
την τευχοπλάύτιν παρ&ενον Βραγχηΰίαν 
παραιολίζας , βώλον εμπεφυρμενην 1380 

ναβμοΐς όρέζαι τω κεχρημενω δάνος, 
ΰφραγΐδα δελτω δάκτυλων εφαρμόΰαι, 
Φ&ειρών όρείαν νάΰΰεται μοναρχίαν , 
τον πρωτόμι6&ον Κάρα δγιώΰας βτρατόν, 
όταν κόρη καβωρίς, εις επείΰιον 1385 

χλεύην υλακτήύαΰα, κηκάβΐ] γάμους 
ννμφεΐα προς κηλωΰτά καρβάνων τελειν. 

Οι δ 9 αύ τέταρτοι της Αυμαντείου βποράς, 
Αακμώνιοί τε και Κυτιναΐοι Κόδροι, 
οϊ Θίγρον οίκηΰουβι Σάτνιόν τ ορός, 1390 

και χερΰόνηΰον του πάλαι ληκτηρίαν 
&εα Κυρίτα πάμπαν εύτνγημένου , 
της παντομόρφου βαΰΰάρας λαμπουρίδος 
τοκήο^, ητ άλφαιΰι ταΐς κα&' ημεραν 
βούπειναν άλ&αίνεβκεν άκμαίαν πατρός, 1395 
ό&νεΐα γατομοϋντος Λί!#ωνος πτερά. 

*0 Φρύ% δ' άδελψον αίμα τιμωρούμενος, 
πάλιν τι&ηνόν άντιπορ&ήΰει %%όνα 
του νεκροτάγου, τάς ά&ωπευτονς δίκας 
φ&ιτοΐΰι ρητρεύοντος άβτεργεΐ τρόπω. 1400 

0£ δη ποτ άμφώδοντος εξ άκρων λοβών ι>. ν. 1385. νασσωςές Εί^ιη. Μ. ρ. 493, 31—34, Ε^ιη. ΕΙογ. 
ΐη ΜίΠ. Μβΐ. ρ. 178, 8θά οί. &ά ν. 772 (ηαοωρίς βπηαΐ Εΐγπι. 
Οτυά. ρ. 302, 48.) 1387. κηλοστά §αςβνρων τελ. Εΐ^πι. βιιά. 1. 1. 
1390. Θίβςον δΐβρίι. %ζ. ν. ρ. 314, 9 Μθϊη. 1393. λν[>πνρίδας 
Εΐγηι. Μ. ρ. 190, 56, 8βά λαμπονρίδοξ τβοϊβ 0ο<3. Υ Είρ. (τίώί. 
1397. αδελφών Α αϊ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. $7 

φ&έρΰας κύφελλα, καλλννεΐ παρωτίδας, 
δαπταις τιτνΰκων αίμοπώταιΰιν φόβον. 
τω πάΰα Φλεγράς αϊα δονλω&ήΰεται 
Θραμβονΰία τε δειράς η τ επάκτιος 1405 

ΰτόρ&υγζ, Τίτωνος αϊ τε Σι&όνων πλάκες 
Παλληνία τ άρονρα, την 6 βονκερως 
Βρνχων λιπαίνει, γηγενών υπηρέτης. 

Πολλών δ' εναλλάξ πημάτων άπάρζεται 
Κανδαΐος η Μάμερτος, η τί χρη καλεϊν 1410 

τον αιμοφνρτοις έΰτιώμενον μάχαις; 

Ου μάν νπεί%ει γ' η 'πιμη&έως τοκάς, 
άλλ' άντϊ πάντων Περβέως ενα 6ποράς 
ΰτελεϊ γίγαντα, τω &άλα60α μεν βατή 
πεζω ποτ εΰται, γη δε ναν6&λω&η<5εται 1415 
ρη66οντι πηδοΐς χερΰον. οί #ε Ααφρίας 
οίκοι Μαμερΰας, η&αλωμένοι φλογϊ 
6νν καλίνοι6ι τειχεων προβλήμαΰι, 
τον χρηΰμολεβχην αΐτιάβονται βλάβης, 
ψαίννν&α Φεβπίζοντα Πλούτωνος λάτριν. 1420 
ΰτρατφ ά' άμίκτω πάβα μεν βρα^β'ήόετμι, 
ψλοιώτιν εκδννονβα δίπλακα βκέπην, 
καρποτρόψος δρνς άγριας τ δρέι&αλής. 
άπας δ' άνανρων ναβμος αναν&η&εται, 
χανδόν κελαινην δί-ψαν αίονωμένων. 1425 

κνφελλα δ' ιών τηλό&εν ροιζονμένων 
νπερ κάρα 6τη6ον0ι, Κίμμερός &' όπως 
6κιά κμλνψει πέρραν, άμβλννων ΰελας. 
Αοκρον $' οποΐα πανρον άν%"ϊ\6ας ρόδον,- 
καϊ πάντα φλβ&ας, ώΰτε κάγκανον Οτάχνν, 1430 

ι., ν. 1404. Φλεγράς ουια Μβϊηβίε. αά 8ΐβρ1α. Β7ζ. ρ. 667] 
Φλέγρας Β. 1428. αχιά Α 3,1. 58 ΛΤΚΟΦΡΟΝΟΣ 

αν&ις %αλιμ%λώτοιο γενβεται φνγης, 
μο66ννα φηγότενκτον , ώς λνκοψίαν 
κόρη κνεφαίαν, αγχι παμφαλώ μένος, 
χαλκηλάτω κνώδοντι δειματονμένη. 

Πολλοί ά' αγώνες και φόνοι μεταίχμιοι 1435 
λνβονβίν ανδρών οί μεν εν γαία Λάλας 
δειναΐΰιν άρχαΐς άμφιδηριωμενων , 
οι δ' εν μεταφρένοιβι βονβτρόφοις χ&ονός, 
εως αν αΐ&ων εννάβη βαρνν κλόνον, 
άπ Αίακον τε κάτίο Λαρδάνον γεγώς 1440 

Θεύπρωτος αμφω και Χαλαΰτραΐος λέων, 
Ίίρηνη &' δμαίμων πάντα κντΐώΰας δόμον, 
άναγκάΰΐ] ιίτη%αντας Άργείων αρόμους, 
ύηναι Ταλάδρας τον ΰτατηλάτην λνκον 
και βκητιτρ όρέζαι της πάλαι μοναρχίας. 1445 
ω δη με&' εκτην γένναν αν&αίμων εμος 
εις τις τΐαλαιΰτής, βνμβαλών άλκην δορος 
τίόντον τε και γης κείς διαλλαγάς μολών, 
ιίρεΰβιβτος εν φίλοιύιν νμνη&ήόεται, 
ΰκνλων άτίαρχάς τάς δορικτήτους λαβών. 1450 

Τί μακρά τλήμων εις άνηκόονς τίέτρας, 
εις κνμα κωφόν, εις νάκας δαόπλήτιδας 
βανζω, κενόν ψάλλονβα μάβτακος κρότον, τ,, ν. 1431. αύ&ις ολχχω. 8ο1ι. Ργο^γ. ρ. 11 ηοί. 2] αντις Β. 
1436. λναοναιν] αχάβοναν 8ο1ι. ρ. 468. — γαία οοιτηρίιιπι ; 
νανβϊν οι. 8ο1ι., ς[ϋϊ οοηίβΓθηάιΐδ ρ. 464 80[0[. 1441. Χαλαΰτραΐος 
θ 8£βρ1ι. Β7ζ. ν. Χαλάΰτρα ρ. 679, 9 Μβίη. 8ο1ι. ρ. 469 80[. Ρι*ο§ι\ 
ρ. 3] Καναβτραΐος Β. 1443. άναγκάΰΤ] 8ο1ι. Ργο^γ. ρ. 3] 

αναγκάσει Β. 1443. Αρχαίων οοΐΐ. Ή,άϊ. VII, 61 8ο1ι. ρ. 470. 
1444. βηναι Γαλάδρας θ 8ΐ6ρ1ι. Β7Ζ. ν. Γαλάδραι ρ. 196, 6 Μθΐη., 
8ο1ι. ρ. 469. Ργο£Τ. ρ. 3] ΰάναι Γαλάδρης Β. 1446—1450. 
Οί. φΐο,θ άΐχίππίδ 8,(1 ν. 1226. 1450. βν,νλων τ Α 8,1. 1452. η 
νάπας Α 8,1. 1453. βανξω οηιη Α Ηθπη. ρ. 248] βάζω Β. 4ς Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 59 

αίβτιν γαρ ημών Λεψιενς ενόόφιΰε, 
■ψενδηγόροις φημαιΰιν έγχρίΰας εΛη', 1455 

και δεύφάτων τίρόμαντιν άψενδή φρόνιν, 
λεκτρων ΰτερη&εϊς ών έκάλχαινεν τνχειν. 
&η6ει δ' άλη&ή. 6νν κακώ δε τις μα&ών, 
οτ ονδεν εΰται μηχος ώφελεϊν πάτραν , 
την φοιβόληπτον αίνέύει χελιδόνα. 1460 

Το(?<?' ηγόρενε, και παλίββντος Λοΰϊν 
εβαινεν ειρκτης εντός, εν δε καρδία 
Σειρ^νος εβτεναί,ε λοίΰ&ιον μέλος, 
Κλάρον Μιμαλλών, η Μελαγκραίρας κόπις 
Νηβονς &υγατρός, η τι Φίκιον τέρας, 1465 

έλικτά κωτίλλονύα δνβφράότως επη. 
εγώ δε λοξόν ήλ&ον άγγελλων, ανα%, 
6οι τόνδε μν&ον παρθένου φοιβαΰτρίας, 
έπεί μ ετα%ας φύλακα λαΐνον ΰτέγης 
και πάντα φράξειν καναπέ μπάζε ιν λόγον 1470 
έτητνμως αψορρον ώτρννας τρόχιν. 
δαίμων δε φήμας εις το λωον έκδραμεΐν 
τεν%ειεν , όβπερ 6ων προκήδεται θρόνων, 
ΰώζων πάλαιαν Βεβρνκων παγκληρίαν. 

ι. ν. 1469. μ' ε&ηκας λαΐνον τηρον Ηβπη. ρ. 252. 1472. 
ί. 80ΗΟΕΙΑ ΥΕΤΕΕΑ 

ΕΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΑΜ. Ε ΟΟϋΙΟΕ ΜΑΕΟΙΑΝΟ Ν. 476 8ΑΕ0. XI Οοά. Μ&γο. 476 ίοΐ. 31 Γ Ιΐη. 1—4. Ίΰτέον ως ο τη 
Καϋάνδρα παριΰτάμενος οίκέτης μαντευομένη αυτός οϋτος ην 
ο Λνκόφρων ο τον Πρίαμου νπογραφενς, ός παρά τον 
Πριάμου επιταγείς, ηκουε των τηΚαΰάνδρα λεγομένων. &υγάτηρ 
γαρ Πριάμου η Καΰάνδρα. 5 

Ιιίη. 5. Λέξεις Αλεξάνδρας Αυκόφρονος. [Ιη πιαΓ£. 
ζητεί την μετάφραΰιν του κειμένου μετά τούτο. (νβΓΟΒ, η&βο 
(δο. ζητεί — τούτο) ροδΐβΕ άθΐθνίΐ πι. Ι.) Μετάφραΰιν 
ζητεί γε την του κειμένου ζητεί γε μετάφραΰιν (νβΛα ζητεί 
γε μετ. ροδΐβα ίη^ηΐ&νϊΐ β&άβπι πι.) την τον κειμένου" έπάν 10 
διέλ&ης τον τον (δϊο) εμμετρον λόγον.] 

Ιήη. 6. Μαντενομένην την Καΰανδραν τ αλη&η και 
διά μηνιν Απόλλωνος απιΰτουμένην κα&εΐρξεν 6 πατήρ, 
οικέτην αυτή παρακαταΰτηΰας ακουειν των χρηΰμών, όπως 
αναγραφόμενος αυτούς απαγγείλη αυτω. 15 

Περιέχει δε χρηΰμους το ποίημα και την άφ' ( Ηρα- 
κλέους ιβτορίαν μέχρι της των Ρωμαίων άρχης, εξω&εν 
παρεμπλεκομένης και άλλης ποικίλης ιβτορίας. νοητέον δε 
κατά την έκτος υπο&εόιν τον Πρίαμον ηρωτηκέναι τον άγγελον 
περί ων άπεφ&έγγετο η Καΰάνδρα, τον δε άνω&εν διηγού- 20 
μενον άπαντα. [Ιη ϊ&&τ§. β, πι. Ι. κάνταΰ&α ΰυνη&ροιΰα 
λεξικού λέξεις \ Νικήτας ονλάχιΰτος (βίο) των διακόνων. 
Τ>& ΝΪ06Ϊ3, ηοο άίδρηΐεινίΐ δοηβθΓ ίη Μπδ. Εηβη. ΎΌ1. XXXIV 
(1879) ρ. 281.] 

Ενταϋ&α κείται δυΰφάτων αινιγμάτων | κείμενον τοις 25 
%έλουΰιν άντλεΐν ευτόνως. (Ηαβο ροδίβα ΐηδβΓαίΐ πι. Ι.) 

8βφπΐΐΐΓ ΐβχΐυδ ο&πηίηίδ οππι ίηΐθΓρΓβί&ΐΐοηθ Οτ&βοο, 

(8πρι-8,80Γ. Ιρ). 0£. 8οηβ6Γ 1. 1. ρ. 280 βς. 

Ιη οαΐοβ Ιβ^ηηΐιΐΓ υ6Γ8Η8 ςυ&ΐΐηοΓ, φΐοδ βάίάίΐ ΜηβΠ. 
νοί. II ρ. 1050. (Λυκόφρονος — προϋφέρω; ίη ν. 3 30 
ΰαφώς ρΓΟ ΰοφώςϊ) 

2. μαντενομένΎ} βχ — ην οογγ. ιη. Ι. 80Η0ΜΑ. 

1. λέξω τα πάντα] τοντο τριχώς αποδιδόταν 
λε'ξω ΰοι άλη&ώς, ω Πρίαμε, α με πνν&άνγι. ήτοι 
ονν την διάλνβιν της βνναλιφης όντως άπολντεον' 
άλλ' ίβτόρει. η α μ' ίβτορεις, α μη δε κα&ιβτορεΐν 
5 έγίνωβκες. η άμ ίβτορεΐς' ώς τον Πριάμον πρότερον 
πνν&ανομένον κατά το βιωπώμενον, ώς Άριβτοφάνης 

ει μη Προμη&ενς είμι, ταλλα ψεύδομαι, 
θεράπων εβτϊν 6 προλογίζων προς τον ΤΙρίαμον. ε'κ- 
βάλλεται δε το προοίμιον παρά τιβιν' ον γαρ φαίνεται 

10 ονδεν ερωτών 6 Πρίαμος. 

3. ον γαρ ηβνχος κόρη] ον γαρ ώς το πρότερον 
ηβνχος το βτόμα ελνβε των ποικίλων χρηβμών. αίόλον 
δε, δια την πολνμά&ειαν των χρηβμών η δια τα 
αινίγματα" οίον αίνιγματωδώς λέγει ώς η Σφίγζ. 

15 4. ελνβε χρηβμών] το εξής, ελνβε χρηβμών 

αίόλον βτόμα' και γαρ πολλά εχρηβμολόγει. η οντως' 
ον γαρ η φνβει ηβνχος κόρη, δια δε τάς μαντείας 
κωλνομένη ηβνχος είναι, άνελνβεν ώς πριν το αίόλον 
βτόμα' το πλη&ος τών χρηβμών η το ποικίλον' οτι 

20 μάντις ην και μονβική. 

6. δαφνηφάγων] είώ&αβιν οί μάντεις δάφνας 
προεβ&ίειν. 

7. Σφιγγός κελαινης] αντη η Σφιγζ &νγάτηρ 
γεγονε Λαίον, έ'μπροβ&ε μεν είδος εχονβα λέοντος, 

80ΜΡΤΟΚΕ8. 6. Αριστοφάνης] Γι\ 624 Ρΐπά. [Ροβίΐ. 8θθηη. 
Ογγ. βά. V (1869) Γαβο. IV ρ. 218.] ΓΓα^ηίθηΐυιη Ιιοο ρππίΐΐιη 
βόΐίάϋ} Βαοΐιιιι. ϊη βά. Εγοορίυ:. ρ. 347 ηοΐ. 2. ι,εοτιονι8 νΑκίΕΤΑδ. 2. α] Οοά. ω? 4. αμ,' . ίατορεις 

βχ ίΰτορεις οογγ. 7. τάλλα. ιρενδοψι. 18. Οοά. άνέδνοενϊ ΑΌ ΕΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝΌΚΑΜ. 65 

ΟΊίιΰ&ε δε άν&ρώτΐου' φανεΐΰα δε τοις έντοπίοις, ειτίε 
τοιούτον αί'νιγμα' 

εΰτι δίπουν επί γης καϊ τετράπον, ου μία μορφή, 
καϊ τρίπον' άλλαΰβει δε βοην μόνον, οΰβ' επί γαΐαν 
ερπετά, γίνονται ανά τ αί&έρα καϊ κατά πόντον. 5 

αλλ' οπόταν πλείΰτοιΰιν επειγόμενον ποΰϊ βάίνη, 
εν&α τάχος γνίοιδιν αφανροτατον πέλει αντον. 
προς ην άτίεκρί^ηύαν, οτι το αίνιγμα τοντο άν&ρωτιον 
ΰημαίνει' όταν γαρ γεννη&τι ο παϊς, περιπατεί τετρα- 
•ιίοδιβτί' αύζη&εις δε, δια δύο ποδών, και γηράβκων 10 
διά τριών, οτι μετά ράβδου βαίνει. 

κελαινης] της άβημου καϊ όκοτεινης δια τά 
αίνίγματα' Σφιγγϊ δε την Καΰάνδραν άπεικάζει δια 
το αίνιγματώδεις αύτης είναι τους χρηΰμούς. 

12. ορΰ"ϊ} κελεν&ω] αυτή γάρ, φηύιν, η οδός 15 
τα εν ύκότει και άφανη οντά άνενρίόκει. 

ποδηγετεί δε απο των κυνηγών μετηνέχ&η' τίνες 
δε τίρο6τακτικώς άνέγνωΰαν. 

13. μηρίν&ου βχάΰας] αντιστρόφως εΐρηκεν' 
έδει γάρ ειπείν, εγώ δ' άκρας βαλβΐδος μήριν&ον 20 
ΰχάΰας, αντί του διαρρήζας. 

16. Ηώς μεν αίπύν\ ημέρα ην, φηοΊν, οτε ο 
Αλέξανδρος άπέπλει, καϊ η Καύάνδρα ηρζατο λέγειν. 
Φήγιον δε δ'ξ>ο§ περί τον 'ίΐκεανόν. Λοί^οί- όε 
άκρωτήριον. 25 

17. Πηγάΰου πτεροΐς] "Ομηρος μεν Λάμτίον καϊ 

δΟΕίΡττ. 2. Αθηί§ηΐ3, Ιιοο Β,βθπιηί Αΐϊιβη. Χ ρ. 456 Β. 
Αηβΐορίι. (τΓαιαιη. Ατ§ιιπι. αά Επγ. Ρΐιοβη. ρ. 395 βς[. ΝεποΙς. 
3.1η. 26. "Ομηρος] Οά. -ψ 246. 

ι..• ν. 3. τέτραπον. 17. ποδηγετεί. 22. ηώς £ο1. ' 31 α 

1Β3.Γ&. 8υρ. 23. άλεξάνδρος. 24. περί τον ώκεανον 1>Ϊ8. 
26. λάμ,ποντα. V. Μιΐθΐΐ. αά Ιοο. 

Ι^7^ορ1ΐΓ0η, Α1βχ»ηάτα, θά. Κίηίεβί. 5 66 80ΗΟΜΑ ΥΕΤΕΕΑ Φαέθοντα ϊππονς λέγει της Ήμέρας' ούτος δε Πηγάβω 
αντην φηΰιν έποχεϊΰ&αι. 

18. Τι&ωνόν] άπό 'Ροιονς της Σκαμάνδρον 
&νγατρός έΰτιν 6 Τι&ωνός' ο δε Πρίαμος άπό Αενκ- 
5 ίππης. 

24. πελαργοχρώτες] αί νηες δια το λενκαίνεβ%•αι 
καιρώ. Φαλακραϊαι δε αντί τον Ίδαΐαι' 6 δε περί 
την Φαλάκραν τόπος ψιλός καϊ άδενδρος" διό καϊ 
ταντην εΰχε την προΰηγορίαν. 

10 άλλως. όρος Τροίας, έπειδήπερ έκεΐ&εν έποίηβεν 

6 Πάρις τάς νανς και ώς φαλακρόν έποίηβε τον τόπον. 
29. "Ατής άτι άκρων] "Ατής λόφος εκαλεϊτο πρό- 
τερον η "Ιλιος' φη6ι δε περί τούτοι» του τόπον Ελλά- 
νικος εν α Τρωικών, ότι μαντενομένω εν Πριήπω της 

15 Φρνγίας τω "Ιλω εχρηβεν 6 Πριηπαΐος "Απόλλων, μη 
κτίζειν τον λόφον τοντον, άτης γαρ αντόν εφη είναι, 
διό καϊ Αάρδανος αντόν ονκ εκτιΰεν, άλλα την νπό 
την "Ιδην Ααρδανίαν "καλονμένην. εκαλεϊτο δε το 
πρότερον Σκάμανδρος οΰτο^ ο λόφος. 

20 βονπλανοκτίότων] Ληΰΰης 6 Ααμψακήνός φηΰιν 

ότι "Ιλον εν τή Μνΰία νέμοντος βονς μία άπούκιρτη- 

<5αΰα εφνγε, τον δε διώκοντα έλ&εΐν εις την "Ιλιον. 

33. τριεύπέρον λέοντος] λέοντα μεν καλεί τον 

Ήρακλέα δια το άνδρεΐον' η δια την λεοντην' τρι- 

25 έβπερον δέ, ότι φαβϊ τον Αία τη τον Άμφιτρνωνος 

βοκιρττ. 13. Ελλάνικος] Ιη οο11βοίίοηίΙ>ιΐ8 ίτ&^πιβηίοπιπι 
ΗθΠ&ηίοί άββίάβΓΕίαΓ. 20. Λήσσης] 0£. Μιΐθΐΐ. ρ. 322 ηοΐ. 30. τ,, ν. 2. αντην φησιν] φαοΐν. 3. Σκαμάνδρου] κααάνδρον. 
6. πελαργοχρώτες ίοΐ. 31 η πχάτ§. ΐηί. 7. φαλακροί. Ιδέαι. 
8. φαράκλαν. 13. ελλάνικος. 14. τριήπω. 15. πριηπηναΐος. 
17. ονκ&άάΐάΐ. 20. λάμψακος. 2 1. "Ιλον] \\\ ον. εν — Μναία] 
είς την μυαίαν. Αϋ ΙΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 67 

άπονΰία επί τονς Τηλεβόας τρεις νύκτας βννάψαι 
παρακοιμώμενον τη Αλκμήνη καϊ όντως ΰπεΐραι τοντον. 
34. Τρίτωνος ήμάλαψε] Τρίτωνος κννα λέγει, 
το κήτος, ο δε Τρίτων νιος Ποβειδώνος και Αμφι- 
τρίτης, ήμάλαψε δε αντί τον ήφάνιΰεν. 5 

37. ΰμήριγγας έΰτάλαζέ] φαΰϊ δε αντον κατα- 
πο&έντα νπό τον κήτονς δια την νγρότητα των εντέρων 
ηγονν των έντο6%Ίδίων φαλακρω&ήναι. 

38. ό τεκνοραίύτης] μετά την τον Κερβέρον 
άναγωγήν 6 ^Ηρακλής εις Θήβας παραγενόμενος κατά 10 
Λνκον βαβιλενοντα της πόλεως καϊ βιαζόμενον την 
γνναΐκα αντον Μεγάραν, τούτον κατατοζενύας χόλω 
της "Ηρας εις μανίαν έτράπη καϊ την Μεγάραν καϊ τονς 
τέβΰαρας παΐδας οντάς άνεΐλε, Όνίτην, Θηρίμαχον, 
Λημοκόωντα και Κρεοντιάδην. 15 

39. ό δεντέραν τεκονόαν] την "Ηραν λέγει' 
διά τον κόλπον γάρ αντον ήγεν ώς τίκτονύα τεκνο- 
ποιονμένον' και οτι έ&ήλαΰεν αντον άναπειβ&εΐΰα 
νπο *Α$ηνάς' ο&εν αντω όνειδίζει ώς μη φειύαμένω 
της &ηλαμόνος. "Ομηρος 20 

τλη ί' "Ηρη, οτε μιν κρατερός παις Άμφιτρνωνος. 
41. πατρός παλαιβτον] Ηρακλής εν Όλνμπία 
τον αγώνα επιτελών προβεκαλέύατο εις πάλην τον 
βονλόμενον' ονάίνο^ <$£ τολμώντος 6 Ζενς άνδρϊ 
άπεικαύ&εϊς ήλ&ε καϊ- μέχρι πολλον της πάλης ί'ΰης 25 
γενομένης έφανέρωΰεν εαντον τω παιδί. 

Βοκιρττ. 20. "Ομηρος] II. Ε 392. τ., ν. 3. Τρίτωνος κννα] τρίτω ν,ννα. 6. ομήϊριγγας εντ. 
13. μ,εγάοα. 17. διά — τε%ν οποίον μεν ον~\ η οτι αντον διά 

τον κόλπον ηνεγκεν ώς τίν,τονβα καϊ τεχνοποιονμένη Τζβίζ. 
19. φειααμένον. 

5* 68 80ΗΟΕ1Α νΕΤΕΕΑ 

42. εν&α γηγενούς] "Ιΰχενος γίγας εγ ενετό Έρμου 
καϊ Ίερείας' τούτον δε υίος "Ιβχενος, ου μνήμα δεί- 
κνυται παρά τον καλούμενον Κρόνιον λόφον' καλούβι 
δε αύτον Ταράζιππον, επειδή οί αγωνιζόμενοι ίπποι, 
5 όταν γένωνται έκεΐΰε κατά το μνήμα ταράββονται. 
άλλοι δε φαβι δάφνην είναι και ύειομένης αυτής τη 
όκια των φύλλων ταράΰβεΰ&αι τους ίππους. 

44 8φ 6 την &αλά<5ΰης] το εξής, 6 την τήςΊταλικής 
&αλάΰ6ης βτενούς μυχούς περιβλεπομενην (ή ΰτενούς' 

10 τάς καταδύσεις και ΰκολιότητας των λιμένων) άγρίαν 
Σκύλλαν κτανών. Αύόονες δε οί Ιταλοί, άπο Αύύονος 
του παιδος Όδυ66εως και Κίρκης. 

46 8η. κτανών ύπερ ΰπήλυγγος] 6 Ηρακλής 
τάς Γηρυόνος βοϋς ελαύνων, ώς έγενετο κατά τον 

15 Λορ&μον μεταξύ Ιταλίας καϊ Σικελίας, άπεκτεινε την 
Σκύλλαν άρπάζουΰαν των ταύρων άνεζωπύρηΰε δε 
αυτήν Φόρκυς 6 πατήρ αυτής καύβας. ην δε ή Σκύλλα 
γυνή ευπρεπής Ποβειδώνι ύυνοϋΰα, Αμφιτρίτης δε 
ζηλοτυπηβάύης καϊ φάρμακα έκβαλλούόης εκ τής γής 

20 έφ' ή εϊώ&ει λούεβ&αι, άπε&ηριώ&η. λέαιναν δε 
αυτήν είπε δια το φοβερόν. 

49. Λεπτυννιν ου τρέμουβαν} οίον μή δεδοι- 
κυίαν τήν Περβεφόνην, παρόΰον άπη%•ανατί<5%η. ή 
άλλως. Λεπτυννιν οί μεν τον "Αιδην, οί $ε τήν Περΰε^ 

25 φόνην ήγουν τήν λεπτύνουβαν τα 6 ω ματ α των άπο- 
&νη6κόντων' ή λεπτυννιν τήν ψυχήν. ουκ ούν Φόρκυς 
καύΰας τήν Σκύλλαν άνεκάλεβε τήν ψυχήν τήν μή 
φοβουμενην τον "Αιδην. 

50. έξηνάριξε] Ό Νέΰΰος κλέ-ψας τήν γυναίκα 

ι-, ν. 8. ό την &αλ. ίοΐ. 32 Γ ηΐ3,Γ£. βυρ. 16. #έ βίβ. 
19. φάςμα. 22. λεπτυννιν Μ. 32 Γ πΐ3,Γ§. ίηί. 29. νέΰος. ΑΌ Ι,ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 69 

τον *Ηρακλέονς, ώς έγένετο κατά τον Λοταμον εβιάβατο 
αυτήν φ&άβας δε 6 ήρως κατετόζενύε τον Νέύβον' 
καϊ μέλλων άπο&νήύκειν λέγει τη γνναικϊ *Ηρακλέονς' 
λάβε τοΐίτο το 6νν$εμα, καϊ ήνίκα ο άνήρ*ύου βούληση 
6ε καταλεΐψαι, αλειψον τάς ΰάρκας αυτού «ξ αντον 5 
καϊ άγαπήΰει 6ε' καϊ πλανήόας τήν γυναίκα έδωκεν 
αύτη εκ τον Ιον της νδρας όπερ είχε το βέλος τον 
Ηρακλέους εις άγγεϊον. καϊ νΰτερον τούτο ποιήΰαΰα 
καϊ άλείψαΰα τον άνδρα «ξ αντον ώς άγαπη&ήναι ντί 
αντον, άνειλεν αντον άκονύίως. φηβι γούν οτυ Νέ66ος 10 
νεκρός ων τον *Ηρακλέα άξίφω δόλφ ήγονν τω φαρμάκω 
της νδρας άνεϊλε τον πάλαι χειρωύάμενον τον"Αιδην' 
ώς καϊ "Ομηρος 

τλή δ Αΐδης εν τοΐΰι πελώριος. 

53. ταΐς τ Αιακείοις χερβί] ταϊς τον Νεο- 15 
τιτολέμον χεροΊ καϊ Έπειού δια τον ίον^ε^ον ΐππον. 
κατάγει δε το γένος δ Έπειός άπδ Αιακού όντως" 
Αιακού καϊ Φαμά&ης Φώκος, Φώκου δε Πανοπεύς' 

εκ τούτου Έπειός. 

54. Ααίτρινναν] πόλις "Ηλιδος' τα δ\ Πέλοπος 20 
οβτά έκεΐβε εκείτο, χρηόμος δε έ'πεβε κομίξειν τάς 
του Πέλοπος κοτυληδόνας καϊ τα τόξα Ηρακλέους, 
απερ είχε Φιλοκτήτης, εις τήν Ελλάδα, επει ουκ αν 
δννη&εΐεν τήν'Ίλιον έκπορ&η6αι. 

56. τοί£ Τενταρειοις] Τεύταρος Σκύ$ης βον- 25 
κολο§ Άμφιτρνωνος έδίδαζε τον 'Ηρακλέα τοζεύειν, 
παραβχων αντω καϊ τα τόζα αύτον. ήνίκα δε άπέ&ανεν 
ο Ηρακλής, ^άψας αντον ο Φιλοκτήτης έλαβε ταύτα. 

Βοκιρττ. 13. "Ομηρος] II. Ε 395. ^. γ. 10. γονν. 18. πανωπενς. 26. άμψιτονονος. 70 80ΗΟΜΑ 7ΕΤΕΚΑ 

57 βη. τα πάντα προς φως] προ Ελένης Αλέ- 
ξανδρος Οίνώνην είχε γυναίκα, ήτις δια τους έπειβ- 
άκτονς γάμους ' Ελένης και δια τον ψόγον και μομφήν 
του πατρός αυτής δια το αυτήν έπιπλήττειν άγριω&εϊΰα 
5 άποβτέλλεΐ' τον υίον αυτής ήγηβόμενον των ' Ελλήνων 
του έτά Τροίαν πλου. κούρο ν δε λέγει τον Οίνώνης 
καϊ Αλεξάνδρου νιόν. 

60 8ς_. λέκτρων &' εκατί] φαβϊν οτι βουλομένη 
τον Άλέξανδρον η Οίνώνη θεραπεύομαι, εκωλύ&η εκ. 

10 του πατρός** τελευτήύαντος δέ, ϋότερον προΰενεγκούΰα 
τα φάρμακα εύρεν ήδη έκπεπνευκότα. ουκ ίάΰιμον. 
δέ, επειδή τή χολή της ϋδρας έκέχρι6το τα βέλη τον 
Φιλοκτήτου ' η οτι προληφ&έντος του τραύματος έπέ&ηκε 
τα φάρμακα. 

15 65. πύργων απ άκρων] τρω&έντα τον Άλέξαν- 

δρον ύπο Φιλοκτήτου, δυναμένη δια φαρμάκων το 
έλκος ίάΰαΰ&αι ουκ ίάύατο' τε&νηκότος δε αυτού, τω 
πό&ω τω προς αύτον κατακρημνί6α6α εαυτήν ΰυναπώ- 
λετο τω άνδρί. αν&οπλίτην (64) #ε λέγει τον Φιλο- 

20 κτήτην, έπει αμφότεροι τοξόται, ο τε ' Αλέξανδρος και 
ο Φιλοκτήτης. 

69. βτένω βτένω 6ε] παρόΰον η "Ιλιος τρίτον 
επορ&ή&η' α μεν ύπο ^Ηρακλέους δια τους ίππους 
Ααομέδοντος' β' δ\ ύπο * Ελλήνων δια την πολυ&ρνλ- 

25 λητον ( Ελένην και γ ύπο των Αμαζόνων. 

72. βτένω 6ε πάτρα] το εξής, τους τάφους του 
κολυμβητού τού νιου της Φυγατρος "Ατλαντος και 
Πληιόνης' έ'ότι δε μία των Πληιάδων' λέγει δε της 
Ηλέκτρας. 

τ>. ν. 5. ήγηβάμ,ενον, 6. οίώνης. 9. οίώνη. 29. 
ηλέκτρας. ΑΌ Ι^ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΣ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 71 

73. δντίτον κέλωρος] τον Λαρδάνον τον νίον 
της Ηλέκτρας καϊ Λιός, οβτις καταλιτίών την Σαμο- 
θράκην εν τω κατακλυύμψ κατα6κευα6ας ύχεδίαν καϊ 
ρίψας έτίϊ την "Ιλιον τίαρεγένετο. ΰτενω ούν, φηΰι, 
βτένω, καϊ τους τάφους τον νίον της Ηλέκτρας, δύτίτον 5 
$ε ειτίε τον ΰννεχώς άτίνοντο^ εν τη όχεδία δια το 
χειμάζεβθαι, η τον κολνμβητον' η τίαρά το εις δύο 
%νλα πήζαντα τάς ΰχεδίας άτίο Σαμοθράκης τίλενύαι 
<ρεύγοντα τον έτίϊ /ίενκαλίωνος κατακλυύμόν. 

74 β<3[. π όρκο ς] ζωόν έότι τίαρά τον "Ιΰτρον 10 
τΐοταμον τον λεγόμενον Άνούβιον ' περιέχεται δε λετίτω 
δέρματι, καϊ ψνβώμενον γίνεται άύκοειδές' και οντω 
νήχεται εως λετίτυνθή , καϊ εξέρχεται έτίϊ την γην και 
νέμεται" και ευθέως ψνχόμενον θνήΰκει. μονήρη δε 
έΐτίε δια το μια κώτίη χρήόθαι εν τγι ΰχεδία. το δε 15 
ίζής οϋτως' ώς 6 τίόρκος τω ίδίω δέρματι καθάτίερ 
άϋκω ετίΐΰκετίώΰας το βώμα νηχεται, οϋτως καϊ ο 
Λάρδανος έτίϊ της βχεδίας έτίλαδε δ' λίθους έχων και 
όκετίάζων εαυτόν το ΰώμα καθάτίερ τίόρκος. 

77. Ζήρινθον το Θρακικον ΰτίήλαιον καταλιτίών 20 
της 'Ρέας 6 Λάρδανος, ώς δέ τινές φαΰι, της ' Εκάτης. 
%αϊ γαρ Σώφρων έν τοις Μίμοις φηβϊν αυτή κύνας 
θύεΘθαι. 

80. καχλάζων] ήχων, ψοφών. ναόμός, ομβρος 7 
"κατακλυσμός, άτίο του νάω ρήμα, όθεν και νάμα καϊ 25 
ναύτης καϊ ναϋς. 

Βοκιρττ. 22. Σώφρων] Γγ. 7 Βοίζοη [8ορ1ΐΓθηβοηιιη πιίιηΟΓΓ. 
ϊβΐίςι. (Μ&ΓΪβηΐ). 1867.)] ΐι. ν. 2, 5. ήΐέχτρας. 10. ζώον εστί. 17. άΰ^,ην. 
19. ακάξων. 20. ξήρινΰΌν ίοΐ. 32 μ . 24. καχλάξων ναβμ,ός' 
ιηχών <ψοφών ομβρος κτλ. 25. νάμα. 72 80ΗΟΕΙΑ νΕΤΕΕΑ 

84 80[. φάλλαι τε καϊ δέλφινες] το εξής, φάλλαι 
τε φέρβονται, αϊ τε φώκαι, αϊ έπ άρβένων βροτών, 
λέκτρα %Όνρω6αι. λέγονται γαρ αί φώκαι έπι&νμητικώς 
εχειν προς τάς ΰννονΰίας των ανδρών. 
5 άλλως, φάλλαι καϊ οι δέλφινες φέρβονται φηγον 

και τάλλα' αϊ τ έτι άρβένων βροτών λέκτρα δονρώΰαι 
φώκαι. 

86. λ εν 66 ω δέοντα γρννον] περί 'Λλεζάνδρου 
ποιείται τον λόγον. ΰπονδάζοντα τον 'Λλέζανδρον 

10 δεωρώ περϊ την άρπαγην της Ελένης, γρννον δε 
είπε τον 'Λλέζανδρον κατά μετωννμίαν καλέβας' γρννος 
γάρ εΰτιν 6 κορμός' και "Ομηρος 

γρυνοι μεν δαίοντο, μέγας <Γ Ηφαιΰτος άνεΰτη. 
λαμπάδα δε λέγει τον αυτόν, παρ' ο6ον η *Εκάβη 

15 έγκνμονονβα εδοζε κατ οναρ λαμπάδα τεκεϊν. τίνες 
δε ηκονΰαν γρννον έπτερωμένον την νανν, δια τάξ 
κώπας ήτοι τα πτερά, παρόβον την πορείαν δι αυτών 
ποιείται. 

87. τρηρωνος εις αρπαγμα] της δείλης και 
20 ταχείας καϊ κατωφερονς' οικεΓον γάρ Αφροδίτης το 

ζώον' η έπει καϊ τον 'Λλέζανδρον άετώ άπείκαβεν επί 
την άρπαγην έπειγόμενον. πεφναίας δε κννός, της 
^Ελένης, η άπο τόπον της Λακωνικής, η διότι πολλοί 
δι αντης άπέ&ανον κννος δε της αναιδούς, κατά 
25 τον "Ομηρον 

εΐνεχ εμεΐο χυνος χακομηχανον. 
Πέφνη το της Λακωνικής άκρωτηριον, ο&εν η Ελένη 
ώρμάτο. 

δοκιρττ. 12. "Ομηρος] Ερίοο. β•η\ Εγ^ιππι. (1<ίρ8. 1877) 
Ι ρ. 74. 25. "Ομηςον] II. Ζ 356 + 344. 

ι,, ν. 1. φάλλαίτε φέρβ. 3, 6. λεκρα. 8. λεναω. 15. εδοζα. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΙΕΧΑΝΌΚΑΜ. 73 

88. ην τόργος νγρόφοιτος] 6 Ζενς η η Νέμε6ις' 
ψ,αρο6ον κνκνω άτίεικα6$εϊς 6 Ζενς Νεμέΰει τη Ώκεανον 
6ννήλ&εν, ε% ης γεννάται φόν, οΛερ λαβον6α η Λήδα 
ε&έρμαινε καϊ ετεκε την ( Ελένην καϊ τους Λιο6κονρονς. 
το δε υγρόφοιτος γράφεται καϊ υψίφοιτος. κυρίως 5 
6 γύψ. νυν δε τον κύκνον λέγει, ον μιμηΰάμενος ο 
Ζενς 6υνεμίγη τη Λήδα. υγρόφοιτος δε 6 εν τοις 
υγροϊς φοιτών καϊ άναβτρεφόμενος ο γύψ' νυν δε τον 
άετόν η τον κύκνον λέγει. 

89. κελυφάνω] κέλνφος ΐίάν το τον ωοϋ οΰτρακον. 10 
ΰτρόβιλος δε τίάντο περιφερές" την ΰτρογγύλω κελνφω 
περιβεβλημένην' λέγει δε τω φω, όπερ η Νέμε6ις τω 
Τννδάρεω δέδωκεν, 6 δε τη Λήδα" «ξ ης η ( Ελένη. 

η τω γλυμματι και υμένι τον φον, διά την ίΰτορίαν 
οτι εκ ζώου έγεννώντο η ( Ελένη καϊ οί αδελφοί αντης. 15 

90 8ς[. και δη 6 ε ν αν τ η ν] καϊ δη 6ε, ώ 'Λλέ- 
%ανδρε. ή 'Λχερουόία καϊ καταιβάτις τρίβος, 
λέγει δε το Ταίναρον άκρωτήριον της Λακωνικής, εν 
ω φαϋιν είναι κά%Όδον εις "Λιδου, %•έλου6α ειπείν 
οτι εις Λακεδαίμονα άφί%η ναυτιλλόμενος' εϊιίε την 20 
Άχερουόίαν τρίβον, ίνα δείζη οτι καϊ εκ ταύτης της 
Λροφάΰεως άφί\η, ώ 'Λλέζανδρε, εις "Λιδου' υΰτερον 
γαρ άΐίέ&ανε διά την ( Ελένην. 

91. καταιβάτις %ύγαργον\ πύγαργον δειλον η 
άρπαγα" ΐίύγαργος δε είδος άετοϋ' 6 δε ΖΌφοκλή? 25 
Λυγαργον επϊ του (5^λον λαμβάνει" η πνγαργον από 

δοκιρττ. 25. Σοφοκλής] Ετ. 931 βάπά. == 977 Νίπιοΐε. £. γ. 12. νέμέσις τω τυνδαοέω. 13. δέδωχεν β Τζβίζ&β 

οοπιιηβηΙδ,Γίο Βΐιρρίβνί. 17. Οοά. άχεοονΰίαι'} 20. είχε. 
22. νατεςον. 74 80Η0ΙΛΑ νΕΤΕΒΑ 

τής δείλης λευκής πνγής λέγει" ωβπερ εκ τον εναντίον 
μελαμπύγης της ίβχυράς. 

93. ως πρόβιε κάλλους τον δυωρίτην] &υω- 
ρίτην τον τραπεζίτην, άργυρογνώμονα, κριτήν "Ηρας 
δ και Αφροδίτης καϊ Ά&ηνάς' 6 γαρ Αλέξανδρος 
αύτάς εκρινεν, οτε το μήλον εϊχον. &υωρος δε 
κυρίως η τράπεζα, παρά το τά &ύη δέχεβ&αι, ή 
τα &ύη δεχόμενη των &εών' νυν δε μεταφορικώς 
εϊτίεν' ή παρά το τά &ύη φυλάττειν. καϊ δυωρίτης 
10 ό τραπεζίτης. 

100 8η. Λεύκης οδόντας] καλεί τάς αγκύρας, 
αύται γαρ καϊ εχέτορες καϊ φύλακες ει6ι τον βάλον 
της &αλά66ης καϊ τής πλημμνρίδος' το δε εξής οντως' 
εν αις πόλεόι προς τά κύματα τονς καμπύλονς τής 
15 νεώς οδόντας καϊ τής πλημμνρίδος εκτορας 
όχάΰας αναπαύσεις των κινήβεων τον ειναφώΰβωνα 
ΰτόλον. 

άλλως, το εξής νπερβατόν' προς &ΐνα' ή γάρ 
προς κάτω&εν' ει γάρ γράψομεν είναφώΰΰωνα, εβται, 
20 ως φηβι Φερεκύδης, οτι μετά ε νεών επλενβεν ο 
Αλέξανδρος. 

110. 'νήβω δ' ένϊ δράκοντος] δράκοντα διφνή 
καλεί τον Κέκροπα, διότι φαβϊν αυτόν τά επάνω δοκιρττ. 20. Φερεκύδης] Ιη οοΐΐβοϋοηίβιΐδ ίχα^ιηβηΐιοπιπι ι,, ν. 1. λενκϊ πνλης. 2. μελανηνγης. 3. &υρίτην' τον τρ. 
7. η 3.η η 3,ηιΙ)ί§ιιιιηι. 11. πενκης β πενκεις (νβΐ πενκαις) οογγ. 
12. ανται. 13, 15. πλημνρίδος. 16. άναπανατ) οοά.; οογγ. 
8ο1ιββΓ ίη Μαβ. Ε,Ηβη. νοί. XXXIV (1879) ρ. 449 ηο*. 1. 18. 
άλλως — ν,άτω&εν] 0£. 8οΗββΓ 1. 1. 20. Οοά. ε; 1θ£. εννέα. 

22. νήβω ίοΐ. 33* πΐ3,Γ£. ευρ. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 75 

ανδρός, τα δε νποκάτώ οφεων εχειν' οι δε φαΰιν οτι 
δια το μέγε&ος τού σώματος διφυής ώνομά6&η. 

.111. Ακτή δε εκαλεΐτο το πρότερου ή "Αττική, γη- 
γενούς δε είπεν, επειδή μν&εύονται τους Ά&ηναίους 
εκ τον Έρεχ&έως γενέβ&αι, οντινα ή γη έτεκεν, ώς 5 

"Ομηρος 

τε'κε ίέ ζείδωρος αρονρα. 

112. τήν δεντέραν εωλον ουκ όψει] φηβϊν οτι 
τήν χ&εόινήν Άφροδίτην ουκ οψει' απα% γαρ αύτη 
ΰυνεγένετο εν τη 9 Αττική, καϊ πλεύΰας εις Αΐγυπτον 10 
άφηρέ&η αυτήν υπό Πρωτέως' 6 δε ποιήβας εί'δωλον 
.... άπηρεν εις Τροίαν. 

115. 6 γαρ 6ε ϋυλλέκτροιο] 6 γαρ πόΰις της 
Φλεγραίας Τορώνης, όντως γαρ εκαλεΐτο ή του Πρω- 
τέως γυνή, ϊ/ο#φώϊθί. 6ε των γάμων της ' Ελένης" ή δε 15 
άτΰόδοβις "της συντάξεως ύπερβατή έστιν εις το νο- 
σφιεΐ γάμων (130)* σκυθρωπός δε έστι δια τον των 
παίδων αυτού δάνατον' ούτε γαρ εχάρη δια τήν φύσιν 
οντε έλνπή&η δια τήν %ενοκτονίαν αυτών. 

115 8η. Φλεγραίας πόσις] Φλεγραία το πριν 20 
εκαλεΐτο ή Θρφκη δια το τονς Γίγαντας εκεί πεφλέχ&αι' 
Τ ορών η δε γυνή Πρωτέως, Φλεγραία το γένος ονβα' 
εξ ων γεγέννηνται παίδες τον Πρωτέως λέγω καϊ 
Τορώνης, Τμώλος και Τηλέγονος' λέγεται γαρ ταύτην 
γεγαμηκέναι άπο Αιγύπτου ελ&ών' τους ούν παΐδας 25 
μή φέρων οράν δια τήν %ενοκτονίαν, έπανήλ&εν εις 
Αϊγυπτον, τού Ποσειδώνος αύτω δια σπηλαίων θα- 
λασσίων τήν δδόν δεδωκότος. 

$0Βΐρττ. 6. "Ομηρος] II. Β 548. 

ι-, ν. 8. εωλον. 11. Ροδί εί'δωλον ύ§η& Ιαοηη&β ροβιιΐ. 
15. αε 3,ά(ϋ(1ί. 20. Φλεγρ. πόα. ίοΐ. 33 Γ ηιεγ§. ίηί. 27. αυτόν. 76 80ΗΟΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

124. τέκνων άλν\ας\ οί τον Πρωτέως παίδες 
εφόνενον τους παριόντας εν Αίγύπτω γένους κατα- 
παλαίοντες αυτούς, μη φέρων ούν την άδικίαν αυτών 
δ Πρωτεύς, μετωκηβεν εις Παλληνίαν πόλιν της Θράκης' 
5 άναιρε^έντων δ\ των παίδων αυτοί, νπο Ήρακλέονς, 
ηνζατο τω πατρϊ Πο6ειδώνι όπως αντον άποκατα6τη6^ 
πάλιν εις την πατρίδα" χά&μα ούν φη6ι γενόμενον 
εκόμι6εν αύτον εις Αϊγνπτον τοντο ούν φη6ιν άΰτί- 
βητον οιμον. 

10 128 Βφ κείνος 6ε Γοννεύς] εκείνος 6ε 6 Πρω- 

τεύς, ω6περ ο της δίκης εργάτης Γοννεύς, 6τερη6ει 
των γάμων, ο Γουνεύς δε ούτος "Αραψ ην το γένος 
και δίκαιος πάνυ, ο6τις δια δικαιοΰύνην 6τα6ιάξοντάς 
ποτέ τους Φοίνικας και Βαβυλώνιους έλ&ών μετήλλαζε 

15 6ταλεϊς νπο Σεμιράμιδος, τούτω γονν τω Γοννεΐ άπεικάζει 

τονΠρωτέα, ώς δικαίως τηνΕλένην άφελόντα'Αλέζανδρον. 

&νγάτηρ δε τον Ήλίον Θέμις, διότι και αντος 

πάντα έφορα και πάντα έπακούει. ο&εν καϊ Ίχναία, 

δια το κατ ίχνος των άν&ρώπων πορεύε6&αι. 

20 132 8φ}. 0£ τονς Λνκον τε καϊ Χιμαιρέως 

τάφο ν ς] ειπών άνω οτι δικαίως άφείλετο την Έλένην 
Άλεζάνδρω ο Πρωτεύς, νυν λέγει την άδικίαν του 
Άλεζάνδρον καί φη6ιν οτι 6ν ονκ αίδονμενος τονς 
Λάκωνας τους τιμήΰαντας κατά χρη6μον τους τάφους 

25 των 6υγγενών ημών, Λύκου τε και Χιμαιρέως, ούδε 
τον Άν&έως τονς έρωτας, οντινα άνελών διε6ω&ης* 
νπο Μενελάον, ούδε τον άλα τον τοΓ^ ζένοις 6ύνδειπνον 

δοκιρττ. 18. πάντα — επακονει Ηοιη. Οά. λ 109. ι., ν. 2. ίφ η] νενον. 15. γονν χω γονεΐ. 18. εηαν,ονει. 
21. άφείλατο. ΑΌ ΕΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 Αΐ,ΕΧΑΝΌΕΑΜ. 77 

(ειχον γαρ πάλαι τους άλας εν ταΐς τρατίέζαις ύύμ,βολον 
ζενοδοχίας) έκαρτερηβας εν τη δίκη των &εών άμαρτεΐν, 
καϊ την Έλένην αίρετίβαβ&αι' λέγει δε δίκην των 
μυ&ευομένων &εών, "Ηρας, 'Λ&ηνάς, Αφροδίτης, δια 
το μήλον, η δε ίΰτορία τίερϊ Λύκου καϊ Χιμαιρέως 5 
έότϊν όντως, λοιμού καταΰχόντος ιίοτε Λακεδαιμονίους 
καϊ χρεωμένων αυτών, άνηγγειλεν ο &ε6ς τιμηΰαι 
τους τάφους Λύκου καϊ Χιμαιρέως. ήόαν δε ούτοί- 
υιοί Προμη&έως και Κελαινονς της "Λτλαντος' οί #ε 
Λακεδαιμόνιοι άτίέβτειλαν τον Μενέλαον έκτελέΰαι τα 10 
τον χρηβμον' ελ&ών δε οντος εις Τροίαν, έΐ,ενώ&η 
'Λλεζάνδρω. ην δέ τις 'Λντήνορος νιος λεγόμενος 
'Λν&εύς, οΰτις ην ευπρεπέστατος, ηρών δ\ αυτού 
^ίηίφοβος και 'Λλέζανδρος' ΰυνέβη δε άναιρε&ηναι τον 
τίαϊδα ντίο 'Λλεζάνδρον άκονΰίως' 6 δε φοβούμενος 15 
την ιίοινην , άπηρε 6νν Μενελάω, καϊ έλ&ών εις 
Στΐάρτην προΰεφιλιώθ'η τγι * Ελένη, ηντινα καϊ άρπάΰας 
ωχετο. όνειδίζει δε τον 'Λλέζανδρον ως άντϊ της 
ενεργεΰίας κακά διαπραζάμενον τω Μενελάω. 

135. άγνίτην δ\ τΐ,άγον ηγονν τον άλα' ο γαρ 20 
Ποΰειδών έΰτι της &αλάΰ6ης έφορος, ης τιηγννμένης οί 
αλες γίνονται, ο%εν και Λαγός, άγνίτην δέ,'διά το 
άφανίζειν, ο&εν εν παροιμία" 

Φάλαδΰα χλνζει πάντα, τάν&ρώτΐων κακά. 
ζένοις δε ΰύνδορπον, έπει κατά το ε&ος, όταν 25 
εΰτίων ξένονς ζένοις άλας παρετί&εΰαν. 

137. λάζας τράπε%αν\ την τον Μενελάου λέγει 

δοκιρττ. 24. δάλαϋοα — κακά = Ειιγ. Ιρίι. Τεπιγ. 1193. £. ν. 9. ν,ελαινον τον ατλ. 16. ποίνην βά. Β&οΐιιη. (νοίυίΐ; 
ποινήν); Μεγο. βΐ Υ&ί. τίόΧιν. ΰύμμενελάωι. 17. της Ελένης. 
27. λάξας £Ό1. 33*. 78 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

τράπεξαν. φαβϊ δε οτι τον Άλέζανδρον εκτεθέντα 
άρκτος έ&ήλαβεν εν τοις ορεβι. 

139. τοιγάρ ψαλάζεις] άπο παροιμίας, εις κενόν 

κρονβεις τάς χορδάς καϊ ψηλαφήΰεις, ουκ επϊ βίτω 

5 και δώροις κι&αρίξων' αίνίττεται δε μόριον ανδρός. 

143. της πενταλέκτρον] τής'Ελένης' πέντε γάρ 
αντην εγημαν' Θηόενς, Μενέλαος, Πάρις, Ληίφοβος, 
'Λχιλλενς κατ οναρ. 

144, γυιαϊ γαρ ενναΰτηρας] το έ%ής οϋτως' 
10 αί χωλαϊ γαρ αμναμοι της Τη&νος, λέγει δε τάς Μοίρας, 

εν τοΓ^ τριβϊν άτράκτοις κατέκλωβαν και έπεμοίραβαν 
τους ενναΰτηρας της ( Ελένης των γάμων τα, πεντά- 
γαμβρα ννμφεΐα μερίΰαΰ&αι' χωλαϊ δε παραδίδονται, 
οτι ον ταχέως μετέρχονται εις τους άν&ρώπονς. 
15 148. πτηνονς τρι<όρχας~\ ήτοι τους άετονς 

ενοφ&άλμονς εΐπεν' είδος γάρ ιεράκων οφ&αλμοβόλων 
η της ( Ελένης ενοφ&άλμον ονΰης καϊ δια των όφ&αλμών 
άπατώΰης τους άνδρας. 

149. τον ά' εκ Πλννοί τ ε] Πλννός χωρίον 
20 Λιβνκον άπο Λακεδαίμονος, Κάρες γάρ ωκονν πόλιν 

της Λακεδαιμόνιας, η τόπος εν Λιβύη ο ΊΊλννός, 
ο&εν ην "Ατλας' άπο "Ατλαντος δέ φαΰι κατάγεό&αι 
τον Μενέλαον' "Ατλαντος γάρ Στερόπη, Στερόπης δε 
καϊ *Τπερόχον Οινόμαος, ον Ιπποδάμεια, ης Πέλοψ. 
25 Πέλοπος δε Άτρενς, ον Μενέλαος• και Αγαμέμνων έ% 
Αερόπης μητρός, Κρήΰόης. 

150. βλαβτόντα ρίζης ημικρητά] η γάρ μήτηρ 

δοκιρττ. 3. παροιμίας] Ρβχοβπηο^Γ. Ογ. II ρ. 752, 19 β<3. τ,, ν. 5. ί? &1>68Ϊ. 10. αμν άμμοι. 11. επεμοίραναν. 
25. #£ 3,1θ88Ϊ;. Αϋ ΕΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 79 

Μενελάου Αερόπη έκ Κρήτης ύπήρχεν, 6 ά£ Πέλοψ 
Αυδός, οι δε Ανδοϊ βάρβαροι" διά τούτο ούν ήμικρήτα 
βάρβαρον. 

151. Έπειον ουκ Άργεΐον] φαΰί τίνες οτο εν 
"Ηλιδι έγεννή&η δια το τον Οίνόμαον έκεΐόε βαύιλεύφαι' 5 
φηΰϊν ονν οτι ούτε Έπειος ούτε Άργεΐος άκραιφνώς' 
'Λργεΐος δε νυν αντί Λακεδαιμόνιος, ώς "Ομηρος 

Άργείην Έλένην. 

152. ο ν πάππο ν] Τάνταλος καλύβας τονς &εθνς 
εις ενωχίαν, παρέ&ηκε τον νιόν αντον Πέλοπα %ύβας, 10 
ϊνα φάγωβι, το φιλόζενον αντον ένδεικννμενος' οι $£ 
γνόντες άπέβχοντο' μόνη δε Λημήτηρ ονκ εγνω διά 
το μεμηνέναι αυτήν δια τήν άρπαγήν της Κόρης' ο&εν 
λαβονΰα τον ώμοπλάτην εφαγεν. 

153. "Ερκννν Έριννυς] επώνυμα ^Αήμητρος' 15 
καϊ Καλλίμαχος Έριννύν καλεί τήν Αήμητρα λέγων 

Έρινυϊ Τιλφωΰαίης. 
Θούρια δε, ή ορμητική και εν&ους διά τήν της Κόρης 
άρπαγήν. $ιφηφόρος δε, διότι εν τγι Βοιωτία ΐδρυται 
ή Λημήτηρ ζίφος εχουΰα, ο&εν ζιφηφόρον αυτήν εΐπεν. 20 

156. ον δή δ\ς ήβήύαντά] το έζής, εότειλεν 6 
Ζευς τον Πέλοπα άγωνιΰόμενον εις τήν πέτραν τον 
Μόλπιδος, καϊ άναιρήΰοντα τον τονς γαμβρούς φο- 
νεύοντα Οίνόμαον, πεν&ερόν αντον οντά, ον άνεΐλεν 
6 Πέλοψ ταΐς βονλαΐς Μυρτίλου. 25 

157 8η. φυγόντα Ααυμέδοντος] του Πούειδώνος' δοκιρττ. 7. "Ομηςος] II. Β 161, 177 βίο. 16. Καλλίμαχος] 
Ργ. 207. &. ν. 2. λοιδός — λοιδοϊ. 12. γνώντες. 14. λαβών. 

23. τον άθθβΐ; δΐιρρίβνί ©χ Υεϊ. 80 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΕΒΑ 

ηρα γάρ αντον και άρ%ά\αι η&ελεν' η Νανμέδοντος, 
τον των νεών βαόιλέως' η Λαμέδοντος, τον άλψέδοντος, 
κατά βνναλιφην' τον δε εβτειλεν 6 Ζενς άτίό της 
Ανδίας' το δε Έρεχ&ενς τίνες μεν ετά τον Ποβειδώνος, 
5 άλλοι δε έιά τον Λιος ηκονβαν. 

160. του Ζην ι δ αιτ ρ εν& έντ ο ς]ανχμον καταβχόν- 
τος την Ήλιν εχρήβ&η όφαγιάβαι αντονς ετά τγι Λανΰει 
τον ανχμον ΐίαϊδα ενγενη, καϊ εόφαγίαόαν εκόντα 
Μόλιίιν τινά λεγόμενον, καϊ εν&έως έρράγη νετός' οι 

10 #β ^Ηλείοι έτιοίηβαν Όμβρίον Λιός ιερόν, εν ω εΰτιν 
άνδριάς τον Μόλπιδος. Μόλπιδος ονν τίέτραν (159) 
τηνΉλίν φηόιν, εν&α καϊ ήγωνίζετο 6 Οινόμαος μετά των 
μνηότήρων της &νγατρος αντον ( Ιτίποδαμείας και νικών 
αντονς άιίέκτεινεν' έλ%ων ονν Πέλοψ και άγωνιύάμενος 

15 ένίκηΰε τον Οινόμαον και έλαβε την Ίτΐτΐοδάμειαν. 

161. γαμβρο,κτόνον] δόλω γαρ ένίκηβεν ο Πέλοψ 
τον Οινόμαον κατά βονλην *Ιταιοδαμείας καϊ Μνρτίλον, 
οΐτινες τονς τροχονς τον άρματος αντον έποίηΰαν εν 
τω τρέχειν εκπεόεΐν, έκβαλόντες τά ύίδηρα τά έ'ξω 

20 ΊΐεΊΐηγμενα και κατέχοντα τονς τροχούς προς το μη 
έζέρχεβ&αι εν τω τρέχειν. 

163 Β^η. ηρτνΰε τον δε λοΐΰ&ον] τίαιζει ο 
Ανκόφρων εις το λοΐ6&ον τίοτόν. φηΰϊν ονν τον 
εΰχατον βκνφον Λιών τον Νηρέως, άντϊ τον το τελεν- 

25 ταιον τϊόμα, εις το καλονμενον άτι αντον Μνρτωον 
πέλαγος κατέδνβε. το έ^,ης διχώς, και τάφονς Νηρέως 
καϊ ΰκνφον. 

ι., ν. 1. ηρα — άρπάξαι] ηρα γάρ αντό άρη. Ματο. ηρα γάρ 
αντον καϊ άρπ. Υ&ϊ. β,ρ. δοΐιββΓ. ρ. 449 ηοΐ. 4; οογγ. Β&οίιτα. 
3. το #ε. 7. ήλιν. 12. φασιν, εν&εν. 14. άπεκταινεν. 
16. γαμβρον,τόνον Γοΐ. 34*. 19. εν,β δε αιδ. 22. ηρτνβε τόνδε. 
23. πότον. το εα%. 24, 27. ΰκνφον. 24. τον 3,1)681;. ΑΌ ^ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΒΑΜ. 81 

το δε πανώλε&ρον κηλίδα] κατηράΰατο γάρ 6 
Μυρτίλος τω γενεί της Ιπποδάμειας, διότι ως έρών 
αύτης εις την &άλα66αν έρρίφη, ως φηΰιν Ευριπίδης 
εν Όρέότγΐ' 6 δε Μνρτίλος ηνίοχος Οινόμαου, Ψύλλα 
δε όνομα ίππου. 

168. τον δ' αύ τέταρτον] μετά την Αλεξάνδρου 

τελευτην Ληιφόβω εγαμή&η η *Ελένη. λέγει ούν τον 

Αηίφοβον λαβείν τά δευτερεϊα του Λολε^οιτ 6 γάρ 

"Εκτωρ είχε τά πρωτεία" ούτος δε μετ εκείνον ην 

άριΰτος των του Πριάμου παίδων. 

172 §ς[ς[. εξ ονείρων πέμπτον εΰτροβημένον] 
τον Αχιλλέα φηΰί' κατ οναρ γάρ αύτη εμίγη ουτος' 
έΰτροβημένον δέ, αντί του τεταραγμένον. τον 
μελλόνυμφον μυ&εύονται γάρ οτι μετά θάνατον 
Άχιλλεύς ηγάγετο Μηδειαν την Αίητου εν μακάρων 
νήΰοις. Κυταϊκη δε ή Μήδεια, Κύτη γάρ πόλις 
Κολχίδος ' %εινοβάκχη δε, διότι %ένω οντι τω Ίάβονι 
ΰυνεφιλιώ&η κατ έρωτα αυτού και ε%εβακχεύ&η, και 
δι' αυτόν άνεΐλε τον "Αψυρτον τον ίδιον άδελφόν. 

175 8ς[ς[. της %εινοβάκχης, ον ποτ Οίνώνης] 
Οίνώνεια έκαλειτο η Αίγινα, αφ ης εφυγεν 6 Πηλεύς. 
φονεύόας τον ίδιον άδελφόν Φώκον. εύξαμένω δι 
ποτέ τω Αίακω ο Γ μύρμηκες Ιγένοντ^ άνδρες, ο&εν και 
Μυρμιδόνες, ου λέγει ούν οτι δ Πηλεύς αυτούς άνδρας 
έποίηβεν εκ μυρμηκων, άλλ' υπό του πατρός γεγονότας 
ανδρας' «κείνος γάρ ηνδρείωβεν είς δύναμιν' τό γάρ 
άνδρας αντί του ανδρείους ποιηβας' τό γάρ άφ επτά 

Βοκιρττ. 4. εν Όςέαττ]] V. 990 8ς[. ι. ν. 4. 6 #ε] ό. 12. φααί. εμίγει. 13. τον αβθβΐ. 
25. μνςμ,ίκων. 82 80ΗΟ^ΙΑ νΕΤΕΕΛ 

παίδων λέγεται , οτι ή Θέτις επτά άρρενας παΐδας 
ε&χεν έκ Πηλέως, καϊ τους μεν εξ εις πυρ βαλοϋβα 
άνεΐλεν, ώς ανάξια πάβχουύα εαυτής, έπϊ δε τον '-Αχιλ- 
λέως έφωρά&η καϊ εκωλύ&η. 
5 181. ύφήκας δαφοινούς] τους άγαν φονί'οι^. 

χήρα μ, ο ι δε λέγονται αϊ καταδυθείς των οφεων καϊ 
ΰφηκών καϊ μελιΰύών, και ει τι άλλο τοιούτον ξφον, 
οίον άβπάλα.%" δαφοινούς γαρ καϊ κελαινούς. 

183. οι δ' αύ προγεννήτειραν] την πρώτως 

10 γεννήΰαΰαν τον έπώνυμον του Λολε/ι-οι» Νεοπτόλεμον 
ονλαμωνύμου του Νεοπτόλεμου, προγεννήτειραν 
δε λέγει την Ίφιγένειαν, έπει κατά τινας 6 Πυρρός 
εκ, ταύτης καϊ Άχιλλέως έγένετο. μετά δε το βφαγήναι 
αυτήν παρέ&ετο ο 'Λχιλλεύς τον παΐδα τη Αηιδαμεία 

15 εν Σκύρω. προγεννήτειρα ούν του Πυρρού η Ιφι- 
γένεια, άλλοι δέ φαβιν οτι γράφεται ούλαδωνύμου , 
ίνα δηλοΐ τον Πάριν. ουλάς δε ή πήρα" διά την 
πήραν ούν εκλή&η Πάρις 6 Αλέξανδρος" οι γαρ ποι- 
μένες εν πήρα αντον εκτεθέντα εύρον. ούλάς δε, 

20 ώς εΐρηται, ή πήρα. προγεννήτειρα δε του Πάριδος 
ή Ιφιγένεια αντί του προγονής ωΰπερ εί' τις λέγοι 
προγεννήτειραν είναι του Αίγί6%Όυ την Χρυβόδεμιν^ 
την εκ του πιότεροι; ανδρός γενομένην τη Κλυται- 
μνήστρα" ή δε Ιφιγένεια κατά τινας ' Ελένης %~υγάτηρ 

25 έβτίν, ώς και αύτος Λυκόφρων λέγει 

δυεΐν πέλειαιν ώρφανιΰμένην γοναΐς. 

δοκιρττ. 25. Λνχ,όφρων] ΑΙθχ. 103. ι,, ν. 3. Ροβΐ Άχιλλέως ΓβρβΐηηίιΐΓ ώς άν. — εαυτής, φΐο,β 
άβίβνίΐ ία. Ι. 5. ΰφήηας κτλ.] 8ο1ιο1ίπιη Ιιρο ροεί ενοπλίαονβιν 
(ρ. 83, 2) Ιθ^ϋτίΓ. 11. λαμωννμον. 15. κνρρον. 26. γοναϊς 
αη γονείς &να\)ί§\ι\ηΏ.. ΑΌ ΙΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 83 

το εξής, οι δε "Ελληνες χερνίψαντες, Ύ\τοι την Ίφι- 
γένειαν σφαγιάσαντες , στερράν είρεσίαν ίνοπλίσουσιν. 

186 8φ][. ην ο ζύνεννος] φασϊν ότι μετά το 
άρπαγήναι την Ίφιγένειαν υπό Αρτέμιδος , άκουσας 
Άχιλλευς ότι εν Σκυ&ία εστίν, ώρμησε ζητών αυτήν, 5 
καϊ μη εύρων, φκησε περί την Αευκήν νήσον, η έβτιν 
εν τω Εντείνω πόντω. 

Σαλμυδησίας] Σαλμυδησσός δε ποταμός Θράκης 
και βάλλει εις τον Εν%εινον πόντον, αφ' ου καϊ την 
όνομασίαν ελαβεν 6 Αυκόφρων' το δε ^Ελλάδος 10 
καράτομον, την υπό της Ελλάδος φασϊ καρατομη- 
&εΐσαν εν Αυλίδι' η ενεργητικώς, την τους "Ελληνας 
καρατομούσαν, δια την εν Ταύροις ύπ αυτής ^,ενο- 
κτονίαν. 

δαρόν δε φαληριώσαν οίκήσει σπίλον έπϊ 15 
πολύν χρόνον την καλουμένην Λευκήν νήσον σπίλος 
δε ή νή^ος εΐρηται' το δε Κέλτρος όνομα λίμνης 
βαλλούσης εις τον Εϋζεινον πόντον. 

192 δηη. βα&υς εσω ρηγμΐνος αύδ.] εν Σκυ&ία 
εστίν αιγιαλός εις μήκος διήκων χιλίων σταδίων, ος 20 
καλείται Άχιλλέως δρόμος" από κοινού δε το στένοντος 
ατας και κενήν ναυκληρίαν, καϊ την άφαντον 
είδος ήλλοιωμένην άφαντον δε είδος, οί μεν φασιν 
άρκτον, οί άε ελαφον ύποβεβλήσ&αι άντ αντής' γ ρ αϊ αν 
δε, την γεγηρακυϊαν εν τοϊ^ σφαγίοις, ή την μετά- 25 
βλη&εϊσαν εις γραΐαν, δια το μη γνωρισ&ήναι υπό 
των Ελλήνων το δε π έλα ς από κοινοί» * εστί δε 
υπερβατόν' καϊ πέλας του κρατήρος του "Αιδου του 
παφλάξοντος εκ βυ&ών τω πυρί. "Αιδου δε κρατήρα 

ΐ4. ν. 2. ίνοπλίββουαιν. 11. από. 16. απΐλος. 19. βα&νς 
ίοΐ. 34 υ . 25. γΐγΎΐςακνίαν. 26. γςαίαν. 29. άδον. 

6* 84 ΒΟΗΟΜΑ νΕΤΕΕΑ 

λέγει τον λέβητα, δια το εις αντον βφαζομένονς τονς 
%ενΌν.ς είββάλλεϋ&αι. άλλου δέ φαύι χάύμα είναι εν 
Τανροις, «ξ ο ν φλόγα φέρεβ&αί φαβιν, εις ο τους 
άναιρονμένονς ερριτιτεν η Ιφιγένεια" δαιταλονργ,ία 
5 δέ, τ$ εν Τανροις γενοκτονία. 

200 8η. χώ μεν πατήβει χώρον] ο μεν ονν 
'Λχιλλενς, φηβι, πέντε ετη εις Σκν&ίαν Κρηνών δια- 
τρίψει, ιμείρων τον λέχονς της Ιφιγένειας, οι δε 
"Ελληνες, φηβιν, εν Ανλίδι Λερϊ τον βωμόν τον ^/&0£ 

10 εωρακότες τον δράκοντα, τον ΰνν τγι μητρι τονς 
6τρον%Όνς φαγόντα, ορκονς άλλήλοις δόντες πλέονΰιν 
έιά Τροίαν. τίνες δε το Κρόνο ν αντί τον Κρονίδον 
ννν ανέγνωσαν, ΐν' χι τον Αιός' οί" #ε αντί τον 
Κρόνον και φαΰιν, οτι το εν Αελφοΐς μαντεΐον 7ίρό- 

15 τερον τον Κρόνον ην, εν&α έλαβον τον χρηΰμον οι 

"Ελληνες, οτι τω δεκάτω ετει το "Ιλιον 3ίορ&η0ον6ι. 

το δε έζής όντως λητίτέον τον τίρομάντιος Κρόνον 

τον δράκοντα" και γαρ 6 δράκων εμαντενΰατο, ως 

φηύιν "Ομηρος, αλλ* νΰτερον τον Κρόνον. τίρόμαντις 

20 ονν 6 Κρόνος, ο Λρό τον δράκοντος μαντενΰάμενος, 
νΰτερόμαντις δε 6 δράκων. 

204 βηη. όρκων το δεντερονχον] εκ δεντέρον, 
η το δεύτερον επειδή καί το πρώτον ορκονς έδωκαν 
περί της ' Ελένης, ως φηύιν Ήΰίοδος, ννν δε περϊ της 

25 ύτρατείας, όπερ έΰτϊ δεντερονχον' βωτηρα δε Βάκχον 
τον Αιόννβόν φηύιν, οβτις αντονς έύωβε το πρϊν εν 
Μνβία νπο Τηλέφον μέλλοντας άπόλλνό&αι, άναδονς δΟΒίρττ. 2. αλ,λοι δέ ψαΰί] Οι. Ετιήρ. Ιρίι. Τ&ιιγ. 626. 
19. "Ομηςος] Π. Β 308 βς^. 24. Ησίοδος] Ορρ. 165. ι,, ν. 7. φοίοι. 13. |||νΰν. ΑΌ Ι.Υ00ΡΗΒ0ΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋβΑΜ. 85 

έ% αυτομάτου αμπελον καϊ βφήλας τον Τήλεφον, ο&εν 
και Σφάλτης έκλη&η' των πάροι&εν δε, έπεί καϊ 
πρώτον επλευβαν καϊ ένεχ&έντες εις Μυΰίαν έδιώχ^ηΰαν 
υπό Τηλέφου. το δε Λελφινίου παρ αντρα' φαβιν 
ότι Αγαμέμνων κατά χρηβμόν εν Λελφοΐς έλ&ών, εν 5 
τω του Απόλλωνος ιερώ έ&υβε τω Αιονΰβω. Άελφίνιος 
ούν και Κερδώος 6 Απόλλων, ταύρος δε 6 Αιόνυ&ος, 
διότι κερατοφόρον αυτόν γράφουβιν, ώς καϊ Ευρι- 
πίδης ίν Βάκχαις' 

%αι πρόβ&εν ημϊν τανρος ήγεΐβ&αι δοκεΐ. 10 

κρυφαίας δε χέρνιβας, οτι εν παραβΰΰτω τα μυύτηρια 
έτελεΐτο τω Αιονΰβω. 

211 δηη. ω θυμάτων πρόβπαιον] ωτί-νί. Άγα- 
μεμνοι/ί. αμειβόμενος 6 Αιόνυβος αντί των θυμάτων 
πρόϋφατον χάριν, τον Τήλεφον βχηύει το μη ελεΐν 15 
τους Έλληνας , αμπέλου κληματι τους πόδας αυτοΰ 
περιπλέζας και εμποδίΰας αυτόν. Ένόρχης δε 6 
Αιόνυύος, διότι μετ όρχηβεως αυτοΰ επιτελείται τα 
μυΰτήρια' 6 αυτός δε Φιγαλεΰς τιμάται εν 'Λρκαδία, 
καϊ Φαυΰτηριος, δια το μετά φωτός και λαμπάδος 20 
επιτελεΐΰ&αι αυτοΰ τα μυβτηρια. δαίμων δε Ένόρχης 
6 Αιόνυβος παρά Αε6 βίοις' φαβϊ δύο αδελφούς 6υμ- 
μιγέντας Θυέβτην και την Α 'αιτώ, «ξ ών ετέχ&η πρώτος 
3Ται§ Ένόρχης, αφ ου καϊ 6 Αιόνυβος Ένόρχης' ό 

γαρ παις αυτοΰ ιδρύδατο από τοΰ ίδιου 25 

ονόματος* λέγεται δε «'£ ψοΰ γενναβ&αι. 

δοκιρττ. 9. ίν Βάηχαις] V. 920. ι. ν. 15. χάςιν, πςός τον Τ. σχήαειν. 17. αντόν] αντός. 
25. δί^ηβ, Ιο,οαηΒ,θ ροβαί. Ιη ναι.: ίδρνβατο ΐεςόν κκϊ εηάλεοε 
άπό κτλ. 86 80Η0Ι;ΙΑ νΕΤΕΕΑ 

216. λεύββω πάλαι δι βπεϊραν] η μεταφορά 
από των δρακόντων των έβπειρημένων καϊ ενειλημένων 
κάί ροιζονντων' όλκαίων δε, από τον ολκοί)• την 
δε ύνναγωγην των νεών 6 Λ ει ρ αν κακών λέγει. 
5 219 βηη. ως μη (5ε Κάδμος] Κάδμος 6 Έρμης, 

άντϊ Καδμίλος κατά βνγκοπην, ώς γαμφηλάς καϊ 
γαμφάς. Καδμίλος δε 6 Έρμης ' τοΰττοι» <5« καϊ 'Ίΰβης 
τίνος νύμφης, αφ' ης καϊ Αέββος εκλήθη "Ι66α, έγεν- 
νήθη παις ονόματι Πρύλις' οντος μάντις ων, προ6- 

10 ενεχθέντι τω Άγαμέμνονι τή Αέββω νπέθετο τον τρόπον 
της Ίλίον άλώβεως δια μαντείας" είπε γαρ την κατα- 
βκενην τον <ϊοι>ρδ/,'οι> ϊππον δώροις πειβθεϊς νπο 
Παλαμήδονς. "Ατλας' ον Μαία, ης καϊ Α ιός Έρμης, 
ον Πρνλις' καϊ πάλιν "Ατλας, ον Ήλεκτρα, ης και 

15 Αιός Αάρδανος, άφ' ον οί Τρώες' όθεν βνγγενης ο 
Πρύλις Τρώων. 

224 8^. μη #' Αίβακείων ονμός] Αί'ΰακος, 
νιος Πριάμον, μάντις ων, εχρηβε τω Πριάμω γεννη- 
θέντα τον Άλέζανδρον άνελεΐν 6νν τη τεκονβη' ο δε 

20 ονκ έπείβθη. ννκτίφοιτα δε δείματα λέγει το όναρ 
της Εκάβης, ότε είδε δαλόν της μήτρας αντης εξελθόντα, 
μια δε κρύφας' το έζης, μια μοίρα, ήτοι ενι θανάτω. 
διπλούς δέ, Έκάβην καϊ Άλέζανδρον. Αημναίω δε 
πνρί, παρόβον εν Αημνω μνθεύονται είναι τού 

25 Ήφαίΰτον τάς καμίνονς. το δε δη Παλαίμων' 
Παλαίμων 6 Μελικέρτης, ο της Ίνονς νιός' ονττο^ 
ΰφόδρα ετιμάτο εν τη Τενέδω, ένθα και βρέφη αντω 
εθνΰίαξον. 

232 βηη. καϊ δη διπλά] 6 Κύκνος, Τρως ων, 

τ., ν. 3. οληον. 5. ως μη £ο1. 35 Γ . 7. ν,άδμιλος. 17. 
ονμος. 26. Ίνονς] ήονς. Αϋ Ι.Υ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΪ,ΕΧΑΝΌΕΑΜ. 87 

εβχε παΐδας δύο εκ Προκλείας , Τέννην καϊ Ήμι&έαν' 
άπο&ανούβης δε Προκλείας έπέγημεν 6 Κύκνος Φιλο- 
νόμην, ήτις έραβ&εΐΰα τον Τέννον καϊ μή τνχονβα 
της ελπίδος, κατηγόρηΰεν αύτον προς τον πατέρα, ώς 
βιαβ&εΐβα υπ αυτού, Συμφωνούντος αύτη και αύλητοϋ 5 
τίνος Μόλπου καλουμένου, ο δε όργιβ&είς ένέβαλε 
και τον Τέννην και την Ήμι&έαν εις λάρνακα, και 
άφήκε φέρε6&αι εν τη ^αλάΰβη. η δε λάρναζ πρού- 
ωρμίύ&η τη Τενέδω, τότε Λευκόφρυι καλούμενη, ην 
αφ εαυτόν 6 Τέννης Τένεδον προΰηγόρευβεν. άκουόας 10 
<ϊε 6 Κύκνος άνεΐλε μεν την Φιλονόμην, αύτο ςδε έλ&ών 
ύννφκηβε τοΓ<? παιΰϊν εν Τενέδω. έλ&ών ονν Άχιλλενς 
άνεΐλε καϊ αύτον και τον Τέννην η δε Ήμι&έα διω- 
κόμενη υπ αύτον καϊ φεύγουβα την μϊζιν, εις γήν 
κατεπό&η. το δε βτυγνος αρταμος' εϊωΰε λαμβάνειν 15 
ό Ανκόφρων αντί τον φοβερός, ΐϋως δε παρά το 

ΰτνγεει δε και άλλος. 

το δ' αί&νό&ρεπτος' φαΰίν, οτι Κύκνος εκ 
λαθραίας μίζεως τεχ&είς και διά φόβον έκτε&εϊς εύρέ&η 
νπό αλιέων τινών έχων πέρι% αύτον κύκνονς, ους 20 
διώζαντες άνέλαβον το παιδίον, Κύκνον καλέΰαντες 
εκ τον βνμβάντος' είδος δε αντί τον εί'δονς ελαβεν, 
ώφελε γαρ ειπείν κνκνό&ρεπτος. πορκέων, των 
αλιέων πόρκος γαρ 6 κύρτος. λιναγρετης δέ, 6 
νπο των αλιέων ώΰπερ εν λίνοις άγρεν&εις 6 Κύκνος. 25 
νηρίταις δ\ φίλος, παρόβον διέτριβε μετά των αλιέων. 

241 8^. Μνήμων έφετμάς] Μνήμων όνομα 
κύριον ον άπέβτειλεν ή Θέτις μετ Αχιλλέα προς το 

80ΕΙΡΤΤ. 17. βτνγέει — άλλος] Ηοιη. Π. Α 186. ι. ν. 11. την Φιλονόμην] Φνλονόμην. 88 80Η0ΜΑ νΕΤΕΕΑ 

μιμνήβκειν αυτόν του μηδένα των Απόλλωνος παίδων 
άνελεΐν εϊμαρτο γαρ αύτω τότε άπο&ανεΐν, όταν άπο- 
κτείντ] εκ της Απόλλωνος γενεάς τίνα. διο ελ&ών εις 
Τένεδον καϊ άνελών τους περί Κύκνον καϊ Τέννην ε% 
5 Απόλλωνας οντάς, εις εννοιάν τε ελ&ών ύστερον ^ 
άνεϊλε καϊ τον Μνήμονα, δια το μη υπομνήσαι καϊ 
κωλύσαι αυτόν. 6 δε Τέννης φύσει μεν ην Απόλλωνος 
υιός, &έσει δε Κύκνου, το δε 6 τ εν ει, Μύρινα' μία 
των Αμαζόνων η Μύρινα, αφ ης τόπος εν Τροία* 
10 καϊ "Ομηρος 

άϋ•ανάτου τε βήμα πολνβκάρ&μοιο Μυρίνης. 
το εξής, παράκτιοι ήιόνες' Πελασγον δε το Θετταλον 
λέγει. 

246 βς.. εις &ΐν' ερείσας λοισ&ίαν] τελευταίος 

15 γαρ της νεώς 6 Άχιλλεύς απέβη δια τον χρηΰμόν' 

ο&εν 6 Πρωτεσίλαος πρώτος της νεώς πηδήσας άπέ&ανε. 

κρηναιον' φασϊ γαρ οτι πηδήσαντος του Άχιλλέως 

έκ της νεώς πηγή άνεδό&η, ως φησι καϊ Αντίμαχος 

ρίμφα ί' απ ήπείροιο μέλαινης νψος αερ&είς 

20 Πηλείδης άνόρουϋεν ελαφρός ήντε κίρκος ' 

τον $' εμπροΰ&ε ποδών κρήνη γενετ αενναονΰα. 
249 β^η. κα\ δη καταί&ει γαιαν όρχηστής 
"Αρη ς] καϊ "Ομηρος 

τάχα κεν 6ε και ορχηΰτην περ εοντα 
25 άντι του εύκίνητον, δια τας γινομένας εν τοις πολέ- 
μοίς «πυκνας κινήσεις ' ο ρ χη στη ς "Α^ρης, επειδή έπε- 

δοκιρττ. 10. "Ομηρος] II. Β 814. - 18. Αντίμαχος] ¥τ. 59 
Κ. [Ερίοα &γγ. Γγγ. ϊ ρ. 295.] = 72 8*011. 65 'ϋαβϋη. 23. 
"Όμηρος] II. Π 617. 

ι,, ν. 2. εΐ'μαρτο. 9. αμαζόνων. 15. νεως. 22. *αϊ 
δι) ίοΐ. 35 ΰ . ΑΌ Ι,ΥΟΟΡΗΙΙΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 89 

τήδενον πάλαι μέλη τινά προς το παρο%ύναί τε καϊ 
εις άνδρείαν κινήβαι τους άκούοντας. καϊ Καλλίμαχος 

νόμον <Γ ηειδεν "Αρηος. 
6 τ ρόμβο δε, τω κόχλω' προ τον γαρ εύρε&ήναι την 
ύάλπιγγα, τούτω οΓ παλαιοί εν τω πολεμώ έχρώντο. 5 
το δε πέφρικαν άντϊ τον πεφρίκαΰι. και "Ομηρος 

έφριξε δε μάχη φ&ιΰίμβροτος. 
εβτι δε η λέζις Χαλκιδέων και Έρετριέων, οι αύτοι 
και το εβχάξοΰαν και ήλ&οΰαν ποιονβι. κέχρηνται δε 
τούτοις και άλλοι τινές, το Ινδάλλεται ου μόνον έπϊ 10 
της όψεως, άλλα, και ακοής τέταχε. 

255 8ς[η. προς αΐ&έρος κυρούβα] προς το 
Όμηρικον ' 

φωνή ί' αμφοτέρων ϊν,ετ αϊδέρα. καϊ Αιος ανγας. 
νηνέμονς δέ, τοντέβτιν ηΰύχονς, διότι κατά τινας ο 15 
αί&ηρ ακίνητος έΰτιν, ώς καϊ Πίνδαρος 

ερημας δι* αί&ερος. 
το δε κνρονβα αντί του καταλαμβάνουΰα. το δε 
εκείνο <?', ώ τάλαινα, προς έαυτήν ταύτα λέγει άπο- 
δν6πετον0α και &ρηνούΰα τα μέλλοντα τω "Εκτορι. 20 

260 8^. πτεροιΰι χέρβον] μεταφορικός τοις 
τροχοί τον άρματος, ειπών δε τον Αχιλλέα άετόν, 
είκότως τους τρο%ο黧 τον άρματος αυτού πτερά έκά- 
λεβεν, ώς αν δι' αυτών φερόμενος καϊ πετάμενος, 
λέγει ούν την διφρουλκίαν παρ' *Ομήρψ τού "Εκτορος, 25 
οτε αύτον άνεΐλεν 6 Άχιλλεύς. ραιβω δε τ υπ ω τ ην 

δΟΕίΡττ. 2. Καλλίμαχος] Γγ. 526. Εχ Ηβο&ΐβ άβδαιαρίιιηι 
Θ88β Βΐΐδρίοβ,ΙιΐΓ ΒάοΙοχά. ϊη θά. 8ο1αο11. ρ. 13. 6. "Ομηςος] II. 
IV 339. 13. Όμηςιχόν] II. Ν 837. 16. Πίνδαςος] 01. Ι, 

6 (10). 25. Όμήςφ] II. Χ 395 δ^. 

&. ν. 26. τνπα>• την. 90 ΒΟΗόΐιΙΑ νΕΤΕΚΑ 

τόρμαν τόρμα αυτό τό χάραγμα τό από τον τροχοί; * 
ραιβώ δέ, τύπω τω έπικαμπει, βάΰιν δε την τον 
αετού λέγει' τό #ε κλάξον άμικτον, η οτι ιδίαν 
φωνην έχει 6 αετός καϊ έξαίρετον τιάρα τα, λοιπά 
5 όρνεα, η οτι μόνος 6 Άχιλλεύς έτιολέμει κεχωριΰ μένος 
τών'Ελλήνων, ως φηύι κα\"Ομηρος. τό ό*ε λαβράζων, 
μετά οργής και λαμπρότητος φερόμενος' περκνός δε, 
6 φοβερός η 6 μέλας. 

265. Πτωου τ ε πατρός] Πτώος 6 Απόλλων, 

10 επειδή μυ&εύονται τή Λύ\τοϊ γεννώόη αυτόν έξαπίνης 
φανήναι 6νν μέγαν, την δε ίδονΰαν πτοη&ήναι' καϊ 
αυτή μεν Πτώα και 6 Απόλλων Πτώος έκλή&η. 
^τ^^'χορο^ ό^£ καϊ Ενφορίων τον "Εκτορά φαβιν είναι 
υιόν τοΰ Απόλλωνος , καϊ Αλέξανδρος 6 Αιτωλών 

15 ποιητής. 

269 βη. λαβών δε ταύρου] φαΰϊν οτι'Λχιλλευς 
έραΰ&είς Πολυξένης της &υγατρός Πριάμου έδήλω6ε τω 
Πριάμω όυμμαχήΰειν αντώ, ει Λά/3ο^ την τίαΐδα' ο δε 
6υνέ&ετο αύτώ δούναι, καϊ ελ&ών εν τω τον Θυμβραίου 

20 Απόλλωνος ίερώ 6 Αλέξανδρος λά&ρα έτόξευβε τον 
Αχιλλέα, καϊ οντω^ βυνέβη άπο&ανεΐν τον ήρωα. λαβόντες 
δ\ τό όώμα αυτού οι Τρώες, η6φαλίΰαντο, ου πρότερον 
δώΰειν εξαγγελλόμενοι, πρϊν αν τα δώρα τα ύπερ δοκιρττ. 6. "Ομηρος] Π. Φ 1 8ςΐ0[. 13. Στησίχορος] Εγ• 29 
ΚΙβίη. 69 Β^. [Ροβΐΐ. Ι^γγ. ρ. 992 βά. III.] Ενφορίων] Εγ. 
125 Μβίη. [ΑπεΙ. ΑΙθχ. ρ. 142.] = Εγ. ίηοθΓί. 23 ϋτιβηΐζ. 
14. Αλέξανδρος] Εγ. ίηοβΓί;. 3 Μβίη. [Αηειί. ΑΙθχ. ρ. 249.] = 
Εγγ. ροθδ. θρ. Ογ. II ρ. 8 ϋαβηίζ. 6£ ι,, ν. 1. τόρμαν — τρόχον. 2. τ% έπικαμπει (βχ -αμπη 
οογγ. ίο. Ι). 9. πτώος 6 Απ. 10. τή — γεννώσ^] 8ΐο Ύ8>ί.', 
την Λητώ γεννώΰαν Μβ,γο. 12. πτώα. πτωος. 23. νπερ] νπο. Αϋ ΕΥ00ΡΗΕ0ΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 91 

"Εκτορος δο&έντα εζοπίβω λάβωΰιν, ο καϊ γέγονε' λα- 
βόντες ονν τα, δώρα έδωκαν τον νεκρόν. λέγει, ονν, 
οτι τίάλιν τον άντίτίοινον χρνύον ί'ΰον τω ΰτα&μ,ω 
δονς 6 Άχιλλενς ταφήβεται παρά τοις "Ελληβιν. 

6 κ ε & ρ ω ταλάντω] "Ομηρος μεν άτΐλώς δώρα 5 
φη6ι τω Άχιλλεΐ δο&ήναι νΐίερ "Εκτορος' 6 δε Λυκό- 
φρων καϊ άλλοι τίνες ζυγοβτα&μη&έντα αύτω Ϊ6ον 
χρνβον δο&ήναι τον βάρους. 

272 8ηο[. Πακτώλιον] ποταμός Λυδίας, ον φαΰι 
χρνβον ψήγματα εχειν και μέταλλα, εξ ων τον χρνβον ίο 
τίοιονΰι. μύδρος δε, κυρίως 6 τίειίνρακτωμένος βίδηρος, 
καρά το μνρεΰ&αι' κρατήρα δε λέγει τον κρωββόν, 
τον άμφιφορέα' Βάκχου δε, τον Λιοννΰον' κρατήρα 
τον /Ιιονΰΰου, ον καϊ "Ομηρος λέγει, δτί. ή Θέτις έλαβε 
Κάρα του ^/ίονιί(>ου• άμφιφορέα δε χρυβοϋν, εν&α τον 15 
Άχιλλέως όΰτά κείται καϊ Πατρόκλον, και φηβι 

Λιοννΰοιο δε δώρον 

φάΰκ έμεναν, έργον δε τΐερινλντον Ηφαίΰχοιο. 
ννμφαιβι δέ, ταΐς Μονΰαις ννν' οίδε δε τοντο καϊ 
"Ομηρος, δτί- εν τη κηδεία αντον ιίαρήβαν. 20 

275 δηη. Λειβη%•ρίην & ντίερ%ε ΠιμΛλείας 
<5κοΛην\ ορο§ εν * Ελικών ι. Πίμτίλεια δε και πόλις 
και δρο? καϊ κρήνη Μακεδονίας, ης καϊ Καλλίμαχος 
μέμνηται εν νμνοις' 

ως Μονΰαι τον αοιδόν, 6 μή Πίμπλειαν άείβη, 25 

εχ&ονβι. 

δοκιρττ. 5. "Ομηρος] Π. Ω 579 80ΐς[. 16. %αί φησί] Οά. 
ω 74 βςΐ. 20. "Ομηρος] Οά. ω 60. 24. εν νμνοις] Ηγιηη. 

ϊη ϋθΐ. 7 βςι. Ι'.,εν ι-, ν. 1. γέγονεν. 10. μέταλλα, εξ ον τον. 18. εμ 
21. Λειβη&ρίην ίοΐ. 36 Γ . 22. ηόμπλενα. 25. δ. 92 80Η0ΜΑ νΕΤΕΕΑ 

%•ηλυν δε φηύιν άμφϊ*6ώμα, οτι ο Άχιλλεύς άκονων 
τον "Εκτορα άνδρεΐον καϊ φοβη&είς υπεκρί&η κόρη 
είναι , καϊ ελ&ών έν Σκύρω ωκει μετά των του Λυκο- 
μηδους παίδων, εν&α καϊ τη Αηιδαμεία 6υνήλ&ε. το 
5 άε λοΐ6&ος ές γην' επεϊ εϊμαρτο τω τίρώτψ άαοβάντι 
άπο&ανεΐν, ο καϊ πέπον&εν ο Πρωτεΰίλεως. διο 6 
Άχιλλευς ευλαβεΐτο πρώτος έζελ&εΐν. 

281 δηη. ω δαΐμον, οίον κίον' άϊβτώβεις 
δόμων] κίονα καλεί τον "Εκτορα. δόμων, των 

10 οίκων ετιεϊ εκείνος ην 6 άντεχόμενος καϊ βαβτάζων 
τγΐ δυνάμει εαυτού ου μόνον τον οίκον, αλλά καϊ 
ολην την Τροίαν. 

αλλ* άμφϊ πρύμναις] το εζής του λόγου οϋτως' 
ου μην 6"Εκτωρ δωρεάν άπο&ανεϊται, και οι "Ελληνες 

16 τω %•ανάτω αυτοϋ εΛεγγελάβουοΊν άνευ προβτίμου και 
τιμωρίας, αλλ* άμφι πρύμναις πεύκαις την έβχάτην 
του βίου βαλβίδα δραμών, δηλονότι ό των ^Ελλήνων 
ΰτρατός, ύυμφλεχ&ήΰεται' παραφράζει δε την παρ* 
Όμήρω ναυμαχίαν, εν ή φαίνεται 6 "Εκτωρ διώξας 

20 τους "Ελληνας καϊ κατακαυ6ας την ναϋν του Πρωτε- 
ΰιλάου. Αωριέα δε ΰτρατόν λέγει τους "Ελληνας 
άπο Λώρου του "Ελληνος υίοϋ, ως καϊ ( Ηβίοδος 
"Ελληνος <Γ εγενοντο φιλοητολέμου βαΰιληος 
Λώρος τε Βουβός τε %αί Αίολος ίηπιοχάρμης. 

25 Φνζιον Αία δε, ίνα φύγωύιν, η ίνα γενηται αντοϊς 
αίτιος φυγής. 80ΜΡΤΤ. 19. Όμήρω] II. Ο 704 εςμι. 22. Ήβίοδος] Ένζ,^οα. 
25 Ε. [Ερίοα Οττ. Γγγ.' Ι ρ. 95.] = 32 ©οβ^Ι. ι•, ν. 1. φαΰΐν. 2. κόςην. 4. σννηλ&εν. 17. βαλβίδα. 

δηλον. Αϋ Ι^ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 93 

291 δςιφ πρόβλημα, καϊ ύταυροΐύι κρο\\\ωτή 
πτέρυξ] πτέρυγα είπε του τείχους την περίβταβιν της 
οικοδομής, ,ρίον την ύ-ψηλήν, παρά το κορύττε6&αι 
καϊ εγείρεβ&αι' το δε 

χροβΰας μεν πύργων ερνον' 5 

ου κλίμακας οίδεν, ουδέ λέγει οτι κατέλαβον τάς 
κλίμακας" άλλ' ήΰάν τίνες ξύλινοι ύπότροχοι κλίμακας 
εχουβαι άνω προμάχους, εφ αις οι πολέμιοι, έφιβτάντες 
φοί^οντο τοΓ£ επί του τείχους, εβτιν ούν οϋτως' τάς 
κρόύβας έπϊ του τείχους ερυον και κατέβαλον τάς 10 
επάλξεις, ΰταυροΐΰι δέ, η εκατέρωθεν οικοδομή του 
τείχους, όρ&οΐς ξύλοις διειλιγμένη, άπερ ΰταυρούς 
κέκληκε δια την ότάΰιν, η αύτο το τείχος, δια το 
πλάτος" κορβωτή δέ, η κλιμακώδης' πτέρυξ το 
τείχος. γεΐ6α δέ, αί ΰτεφάναι. άφλαβτα δε καϊ 15 
κόρυμβα' τά άκρα της νεώς κατ εύφημιβμόν του 
εϋ&λαβτον, καϊ κόρυμβα δε το αύτο δηλοΐ. και εβτιν 
εκ παραλλήλου, ή διαφέρουΰιν οτι τά μεν άφλαβτα 
πρυμνήβια, τά δε κόρυμβα πρωρήβια. κληδών δε 
θρόνους περιφραύτικώς τάς κληίδας, εν αις οί έρέΰ- 20 
ΰοντες κά&ηνται' τά αυτά δε καϊ όέλματα, όθεν καϊ 
"Ομηρος εύβέλμους τάς ναϋς εφη. 

298 8ης[. 3Ζολλοι>$ $' άριΰτεΐς] Λολλου^ φηβιν 
άρίΰτους'Έλληνας την πρώτην τής λείας εκ τής ^Ελλάδος 
φέροντας τω δόρατι και τή ανδρεία, καϊ τοις βποραΐς 25 
καϊ εύγενείαις υψουμένους, αϊ 6 αϊ χείρες κατ α ξ α- 
ν ου 6 1 καϊ διαφ&εροϋβι. λέγει δε τους περϊ Πάτροκλον 

δοκιρττ. 5. κρόσβας — ερυον] Ηοιη. II. Μ 258. 22. 
"Ομ,ηςος] II. Β 613. Η 84, β*ο. βϊο. 

ι-, ν. 1. Ιη ΙίίυχΕί κ ίαΐί. 5, 10. ερυον] Οοά. εργονΐ 
16. ενφημ,ηβμόν. 17. ν,όςυμ,βον. 94 ΒΟΗΘΕΙΑ νΕΤΕΚΑ 

και Πηνέλεων καϊ Άβκάλαφον καϊ Άρκεόίλαον καϊ 
τους παραπλήσιους, πρωτόλεια δε καλούνται τα της 
λείας και των λάφυρων τον πολέμου εξαίρετα καϊ 
πρώτιβτα, απερ είώ&αβιν οι πρώτοι λαμβάνειν οίον 
5 η Χρυΰηϊς έδό&η Άγαμέμνονι, η δε Βριΰηϊς Άχιλλεΐ, 
καϊ η Τέκμηββα Αϊαντι. το δ' ούχϊ μείον, άλλ' εκ 
του εναντίου πολύ μέγα. η προς ύύγκριΰιν του πέν- 
θους των * Ελλήνων οτι ουχί μείον πέν&ος των 
' Ελλήνων υφέξω. κ ράντα δε χρόνον, επειδή οι 

10 αρχαίοι κατά ύελήνην τους μίνας έψήφιζον. το δε 
εξής, κράντης αύδη&ήύεται, οιονεί έπιτελεΰτής, άπο 
του κραίνειν. 

307 8^. αϊ αϊ βτενά'ζω] Άχιλλενς εραβ&εϊς 
Τρωίλου του παιδός Πριάμου, καϊ διώκων αυτόν 

15 έμελλε καταλαμβάνειν, 6 δε προσφεύγει εις τον του 
Θυμβραίου Απόλλωνος νεών ' 6 δε Άχιλλενς βιαξόμενος 
αυτόν έζελ&εΐν, έπει ουκ έ'πει&ε, προ6ελ&ών άνεΐλεν 
εν τω βωμώ, ω, φα6ι, και τιμωρών 6 Απόλλων 
αύτό&ι παρεΰκεύαβεν άναιρε%ήναι τον * Αχιλλέα, έλέγετο 

20 #£ ό Τρωίλος φύσει είναι υίος του Απόλλωνος, &έσει 
δε Πριάμου, καϊ άγριο ν δράκοντα, τον Αχιλλέα, 
πυρφόρω δέ, ερωτι, δια το &ερμον είναι φύσει το 
τοιούτον πά&ος. ο δε νους. όστις τον Αχιλλέα τρώσας 
τω έρωτί 6ου τον τυπέντα, ήγουν τον Αχιλλέα, το 

25 $' ώ σκύμνε, τερπνόν, ήτοι φίλτατε τών αδελφών 
φασϊ γαρ διδύμους είναι Τρωίλον και Κασανδραν. 
ϊυγ% δε λέγεται ο έρως και ορνεόν τι, ω χρώνται αι 
φαρμακίδες εις έρωτα, ομοίως το έν βρόχο ι ς μάρψας 
άφνκτοις' οι γαρ ερώντες δίκην δεσμού έλκονται 

ι., ν. 11. επιτελενατής. 13. αϊ αϊ ίοΐ. 36*. 20. τρώιλος. 
26. τρώ^ον. 29. εςώντες] έρωτες (ρ 8υρΓ8.80ΐ\ ιη. Ι.). ΑΌ Ι,ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΚΑΜ. 95 

προς τους ερωμένους, τω ερωτι ουν τετρωμένος 
προς του δαμέντος τω ερωτι Άχιλλέως, καρατομη- 
θείς τον βωμόν του πατρός 6ου Απόλλωνος αιμάζεις. 
βαιόν δε χρόνον και άΰτεργή' επειδή ολίγον χρόνον 
ήν ερών αυτού ό Άχιλλεύς. άΰτεργή., τον αΰτατον. 5 
το ά' οί'μοι δυΰτυχής 6κύλα%, και δίπλας άηδόνας, 
Ααοδίκην φη6ι καϊ Πολυζένην ΰκύλακα δε την 
"Εκάβην, επεϊ εις κυνα μετεβλήθη. 

319 80[ς[. ΐν' άλμα πάππου] άλμα νυν το άλβος, 
παρά το άλλεβθαι καϊ αύζεΰθαι τα φυτά. πάππου 10 
δε, του Τρωός' εκεΐΰε δε Ααοδίκη διωκόμενη ύπο των 
* Ελλήνων κατεπόθη. χαμευνάδος δε ^όροΓ επειδή, 
φαβιν, ή "Εκάβη εβχεν άδελφήν Κίλλαν καλουμένην, 
ή εγαμήθη τω Θυμοίτη. Πριάμου δε χρεωμένου εν 
Ζελεία περί της βαΰιλείας, έχρήβθη αύτώ άνελειν την 15 
νεωβτΐ τετοκυΐαν και το γεννηθέν. έτυχε δε ή μεν 
"Εκάβη τεκοϋβα τον Άλέξανδρον, ή δε Κίλλα τον 
Μούνιππον. φειΰάμενος ουν της "Εκάβης άνειλε την 
Κίλλαν καϊ την παΐδα αυτής Μούνιππον. ενταύθα 
ουν, φαβιν, ή Ααοδίκη κατεπόθη εν τή γη. λαθρο- 20 
νύμφου δε, διότι λάθρα τω Πριάμω έμίγνυτο, αφ 
ου είχε τον Μούνιππον. 

323 δηη. 6ε δ' ωμά προς] Άχιλλεύς εραΰθεις 
Πολυξένης, καϊ δι 1 αυτήν εν τω τού Θυμβραίου 
Απόλλωνος ιερώ αναιρεθείς , μετά το πορθηθήναι την 25 
"Ιλιον ητήΰατο καθ* ύπνους τους άρίΰτουςτών "Ελλήνων 
την Πολυ%ενην, ως άν και μετά θάνατον ερών αυτής. 
οί $£ λαβόντες αυτήν ε6φαγία6αν επί τω τάφω τού 
ήρωος, αντόχειρ δε γέγονε 6 Πύρρος, ον καλεΐ'Ίφιδος 

ι*, ν. 7. φασι. 9. Αηίθ ΐν' σε δ' ωμά πςός ννμφεϊα 
άβίβνίϊ ία. Ι. 10. αλεα&αι. 16. τετον,νίαν. 96 80Η0ΙΛΑ νΕΤΕΚΑ 

λέοντα, αντί τον τον νίόν της Ιφιγένειας, ταντα 
δε ιΰτορεν Ευριπίδης εν ταις Τρωάβι καϊ εν τη ' Εκάβη, 
το δ' ην ες βα&εΐαν, λείπει το τάφρον τοις κατοιχο- 
μένοις εν κοίλοις τάφοις ε%•νον. Ποιμανδρία δε 
5 πόλις Βοιωτίας, ήτις καϊ Τανάγρα καλείται, ενΰα 
αριΰται βόες γίνονται, βτεφηφόρον δε βονν την 
Πολνξένην λέγει, έτίεϊ ωβπερ ννμφην αντην έβτόλιβαν. 
328. ραίΰει τριπάτρω] διχώς έκληπτέον τον 
νουν ει μεν γαρ έπϊ της Ιφιγένειας εβται 6 λόγος, 

10 το έξης όντως αν εί'η. ηντινα Ίφιγένειαν εις βαδεϊαν 
τάφρον, ωϋπερ Βοιωτικην βονν, λείπει το ώς, ο δεινός 
φονενς δράκων, λέγει δε τον Λιομήδην, λαιμοτομήΰας 
ραίβει τριπάτρω φαΰγάνω Κανδάονος' καϊ γαρ 
Κανδάων καϊ 6 Ώρίων παρά Βοιωτοϊς' τω δε ξίφει 

15 αντον άνειλεν ο Διομήδης την Ίφιγένειαν. τριπάτρω 
δέ, επειδή ο '&ρίων Αιος καϊ Ποΰειδώνος καϊ Απόλ- 
λωνος ην παις. ει δε και επι Πολυξένης 6 λόγος, 
εβται όντως" ηντινα Πολνξένην 6 Πνρρος ωΰπερ βονν 
Βοιωτικην εις βα&εΐαν τάφρον λαιμίύας φ&ερεϊ. καϊ 

20 γράφοιτο τριπάτρω #οτ^κ^* τω γαρ ξίφει τον πατρός 
αντον άνειλεν αντην, όπερ ην χαριΰάμενος 6 "Ηφαιστος 
τω Πηλεϊ. το δε ξίφος εκείνο τρίπατρον ην τω Πνρρω, 
εί'περ άπο *Ηφαί6τον και Πηλέως καϊ Άχιλλέως κατ- 
ήγετο. λι;κοχ§ δέ, τοϊς'Έλληύι' πρωτόβφακτον δέ, 

25 ει μεν επι Ιφιγένειας λέγοιχο, εβται παρόΰον εν Λνλίδι 
τονς όρκους ποιηβαντες οι "Ελληνες τους πρώτονς, 
άνεϊλον αντην ει δε καϊ επί Πολυξένης λέγοιτο πρω- 
τόβφακτον, εβται παρόΰον προεΰφάγη δι αντην ο 

δοκιρττ. 2. Ευριπίδης] Τγο. 39 8η. Ηβο. 37 δη. 521 βς[θ[. £. ν. 3, 10, 19. βα&είαν. 11. βοιωτικόν. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΒΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 97 

"Αχιλλευς εις όρκους έλ&ών' το δε πρώτον βελτιον, 
%αι δει άπο τον ην ες βα&εΐαν εως κάτω περί Ιφι- 
γένειας εκλαβέύ&αι' δυνατόν μεί/το^ και επι Πολυξένης. 

337. ό προς καλύπτρης\ ήνίκα η Τροία υφ' 
^Ηρακλέους επορ&ή&η, ήγετο αιχμάλωτος δ Πρίαμος 5 
το τηνικαϋτα Ποδάρκης καλόν μενος' η δε αδελφή 
αυτού Ήόιόνη δονΰα την χρυΰήν αυτής καλύπτραν 
επρίατο αυτόν, ο&εν έκλή&η Πρίαμος, καϊ κατέλιπεν 
αντον εν τη πατρίδι, έλπίζουΰα αυτήν υιέ αυτού 
άναβτα&ήναι, ο και γέγονεν αντή δε εδό&η τω Τελα- 10 
μώνι, εξ ης έγενετο 6 Τεύκρος. 

340. ο τ αν χέλυδρος~] φαβϊ τον Αντήνορα προ- 
δοϋναι την Τροίαν τοις "Ελληύιν έπι μι6&ώ της μετά 
ταύτα βαΰιλείμς' 6 δε νονς τοιούτος" όταν ο Άντήνωρ 
ο πορθητής της πατρίδος βαρνν πυρΰον άνάψας εις 15 
ΰημεΐον τοϊς'Ελληύικαίτον δουρειον ΐππον τον ώδίνοντα 
τον φο/5ερόν λόχον παραλύΰη εκ γαϋτρός αντον ελκνΰας 
τα ζυγά. ώδινε δε 6 ίππος τους άρίβτους των 'Ελλή- 
νων. το δε έξης ούτως. 6 δε Πρίαμος άναιρε&ήύεται 
όταν χέλυδρος κατ τα εξής. 6 δε χελυδρος είδος οφεως' 20 
τούτφ ούν παρεικάζει τον Αντήνορα. 

344 δς^. της Σιΰνφείας] κατά τινας ο Όδυΰΰεύς 
νιό^ .Σ'ιβ'νφοι; ε6τίν' φα6Ϊ γαρ πρώτον την Άντίκλειαν 
νπο Σιβνφον διακορη&ήναι καϊ εγκνον γενέΰ&αι τον 
Όδυ6όέα, καϊ ει&' ούτως βυνοικήΰαι τω Λαέρτη. 25 
αντανέψιος δε 'Οδνΰΰέως 6 Σίνων οΰττο^ γαρ Αίβίμου 
νίός ήν' ΑΙ'ΰιμος δε καϊ Άντίκλεια αδελφοί, παίδες 
Αύτολύκου'Όδυΰΰεύς μεν Άντικλείας,Σίνων δεΑίΰίμον. (V » εΑρίαίο 
χ>. ν. 2. βα&είαν. 5. ήραν,λέος. 8. ώνήαατο. 12. οτ 
αν ίοΐ. 37*. 

Ι<7]£θρ1ΐΓοη, ΑΙβχίΐιιςίΓΛ, ©ά. Κίηΐϊβΐ. 7 #8 80Η0ΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

6τενην δε την Τενεδον λέγει" όντως γάρ έκαλεΐτο 
το πριν" 6τενην δε, διότι εν τοΓ^ ύτενοΐς μέρε6ι τον 
Έλλη6πόντον κείται" οι ονν "Ελληνες προ6ποιονμενοι 
άφικνεΐΰ&αι εις τα οικεία έ'κανβαν τάς έαντών ΰκηνάς 
5 και έπεμψαν Σίνωνα 6ημάναι αντοϊς,, όταν καιρός 
γένηται τον νπο6τρέψαι, και άπτιραν εις Τενεδον και 
τάς Καλνδνάς νηύονς ον6ας περί Τροίαν' ο δε Σίνων 
ε6ημανε αντοΐς τον καιρόν, ηνίκα ην, άψας πνράν' 
οι (5ί ντίέΰτρεψαν' το δε λαμπονρϊς είδος αλώπεκος 
10 εχονΰα λενκην την ονράν' λέγει ονν τον Όδνόΰέα 
δια το πανονργον. 

347 δφ^. και παιδοβρώτοςΠόρκεως] Πόρκις καϊ 
Χαρίβοια όνόματα' οϊ πλενΰαντες εκ των Καλνδνών νη- 
6ων ήλ&ον εις Τροίαν και διέφ&ειραν τονς παΐδας Λαο- 
15 κόωντος εν τω τον Θνμβραζον Απόλλωνος νεω' ο δε 
Λαοκόων νιος ην Αντήνορος" τοντο δε γέγονε 6η μείον 
της Ίλίον άλω6εως. 

το δ 9 αν ι ς τεράμνων' τέραμνα γάρ τα ξύλινα 
6τέγη' 6 γάρ Πρίαμος λί&ινον οίκον πνραμοειδη έ%οίη6ε 
20 και ένέβαλεν αντην ώς παρακνπτον6αν. 6 δε νονς 
ούτο&' νπό της 6κοτεινης ειρκτης το 6ωμα άψανι6α6α. 
κνρίως δε άλιβδν6αι ε6τ\ το εν &αλα66η διαφ&αρήναι 
ηγονν άλι δν6αι. και Καλλίμαχος 

αϊ νηΰαι αλιδνονΰαι. 
25 ανωροφον δε, ον την νπαι&ρον, αλλά την μη εχον6αν 
ξύλα καϊ οροφον, αλλά λί&ινον. 

352. Θοραΐον δε καϊ 'ίΐρίτην] Απόλλωνος έπί- δοκιρττ. 23. Καλλίμαχος] ¥χ. 269, ιίβί ηυηο Ιθ^ϊϊτιγ αϊ νήας 
άλιβδνοναι. τ,, ν. 5. οίμωνα. 22. άλιβδν6αι. 23. δνβαι. ΑΌ ΙΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ^ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 99 

&ετα' φαΰι δε οτι ήράύ%η αυτής 6 Απόλλων, ή δε 
μη πειβ&εΐΰα υπ αυτού, και μηνίΰαντος αυτή τω 
λοιπώ χρόνω έποίηβεν αυτήν ίνα μαντευομένη μη 
πιβτεύηται' ώς καϊ αυτή λέγει κάτω 

%'ιΰχιν γαρ ημών Λιψιενς ενόϋφιΰεν. 5 

357 δ^η. τήμος βιαίως] άΰτείως πάνυ παρετα%εν 
άλλήλοις φάΰβαν καϊ γνπα, και άμπελον και αρπην' 
φηοΛν ούν οτι ώς φάΰβα υπο γυπος αντί του Αϊαντος, 
και ώς άμπελος δρεπάναις ελκυ6&ή6ομαι, τότε δηλονότι 
όταν η πόλις πορ&η&ή' το δε έ% ουρανού, δτί- διο- 10 
πετές, φα6ιν, ην το έν Τροία παλλάδιον. 

367 δφ^. ουκ όύτο&ήκαις] ουκ εκ τοις ταςρο^ 
και ταϊς δΰτο&ήκαις κατά το ε&ος τε&αμμένους , άλλ' 
έν ταίς πέτραις [κείμενους]" το δε ούδ' υότάτην 
κεύ&οντας το^οΌττόν έΰτιν' επειδή ε&ος ην τότε τους 15 
άλλαχοϋ της πατρίδος τετελευτηκότας καίειν και την 
τέφραν αυτών εν κρωΰΰοΐς καϊ λάρνα%ι καϊ άμφι- 
φορεϋβιν εις την πατρίδα κομίξειν, όπερ έγένετο έν 
τη η' της Ίλιάδος και έπϊ Πατρόκλω καϊ Άχιλλεΐ. 
φηΰϊν ούν ούτε έν τη πατρίδι άπο&ανοΰνται οί "Ελλη- 20 
νες, ούτε έν τη %,ενη αποθανόντες, τα ο6τά αυτών έν 
κρωΰΰοΐς ηζει εις την πατρίδα, αλλά ναυαγήΰαντες, 
απολοϋνται έν ταΐς πέτραις. ενός δε λώβης (365)* 
αντί του αίματος της αμαρτίας η *Ελλάς πολλά κενο- 
τάφια τών Ελλήνων ΰτενάξει ναυαγηβάντων' είώ&αόι 25 
(5ε τών αλλαχοϋ θνηβκόντων ποιεΐν τάφους έπ ονόματι 

δοκιρττ. 4. κάτω] V. 1454. 18 8ς[. εν τ% η'~\ V. 428 8ς[ς[. 
οοΐΐ. 333 βςμι. ι. ν. 4. αντη. 7. γνπα. 14. -αεψένονς &άάΐάΐ-, οοάβχ 
ους ούς 

ροδί πέτςαις βχΐηββΐ ταΐς κεναΐς, ς[ΐΐ3,β αΐίυηάθ πιί£Γ3,886 νίάβηΐαΓ. 7 100 δΟΗΟΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

αυτών, άιίερ καλεί Λυκόφρων ψ£υδήρια και κενοτάφια 
καϊ κενηρίων γραφάς. χοιράδων ά' έφημένους* 
χοιράδες αϊ ύφαλοι ιίέτραι. αι αύται δ\ και μύρμηκες 
και τήγανοι καϊ ραχίαι καϊ βτΐιλάδες. κρωΰΰος δ\ 

5 και λάρναξ καϊ άμφορεύς καϊ ζέστης το αυτό. 

373 8(^. Όφέλτα καϊ μύχουρέ] Όφέλτης και 
Ζάραζ ορη Ευβοίας, τίερϊ α γέγονε τα ναυάγια των 
* Ελλήνων. Ζάρα% δ\ ώνομάύ&η άτίο Ζάρακος του 
υίοϋ Καρύΰτου' Τρύχατα δε ορός Ευβοίας καϊ Νέδων 

10 δμοίως' και Άιρφω6<5ος καϊ Λιακρίων ορη Ευβοίας, 
τον <5δ Λιρφωόΰόν 6 Ενφορίων Αίρφυν καλεί 
Άίςιφνν ανά τρηχεΐαν ν% Ενβοίη κεκόνιϋτο. 
μν,χουρ-,ος 6 φυλάττων τους μυχούς των χοιράδων* 
Ζάρα\ άκρωτήριον ενδο&εν έχων ώς κόλτιον τάς 

15 τραχείας πέτρας, Λερϊ ας έναυάγηβαν οί "Ελληνες. 
ύτίίλοι δε καϊ ΰτιιλάδες αϊ ύφαλοι τΐέτραι καϊ τραχεΐαι 
λέγονται, γωλειά δε καϊ Φόρκυνος οίκητήριον' 
αι προς τγι ®αλάΰ6γι καταδύσεις" οίκητήριον δε Φόρ- 
κυνος ή %άλα66α άΐίο του ένοικονντος δαίμονος" 

20 ραχίας δέ, τάς τραχείας" άτίο της ράχεως ή μεταφορά" 
αν εκ βάτου δέ, ο&εν ούκ εύτι φυγείν ουδέ εκβηνοιί. 
δίναις δε Λαλιρροίηϋι, ταΐς εις το αυτό επανα*- 
καμ&τούβαις. 

381 8η. δ 6 ων δε %ύννων\ &ύννους μεν καλεί 

25 τους "Ελληνας, τήγανα δέ είβιν αι τίλατεϊαι τίέτρΜί. 
ήλοκιβ μένων δε ηύ λακισμένων, διεφθαρμένων ' ωΰτε 

86ΚΙΡΤΤ. 11. Ενφορίων] Εγ. 83 Μθΐη. [Αηαΐ. ΑΙθχ. ρ. 118.] 
= Εγ. ίηοθΓΐ. 68 Ώ-αβηίζ. [Εγγ. ροθδ. 6ρ. Οτγ. II ρ; 59.] ΐ/. ν. 6. όφέλχα ίοΐ. 37 η . 9. ηαφ&στο,ον' τρνχάτα. νεδών. 

τίοτίαμος 

10. διςφωαοος. 12. ε.ν/?0Μ7||| (ίη ΙίίαΓΟ, ν ίτήδδ© νίάβίυχ). Αϋ ΕΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 101 

δοκεΐν αυτούς αύλακας εχειν κατακοπεντας υπο τών 
πετρών ρ αφ ας δε τάς βυνδέβεις των κεφαλών, το 
δε έ%ής οϋτως' οβων δε %"ύννων προς τηγάνοις ηύλα- 
κιβμένων ραφάς κρατός' το δ' ως με'&ης λείπει το 
ως, %ν ή ως με&ύοντας. 5 

386. βίντης αγρυπνώ] Παλαμήδης τις ΰοφος 
ων των κατ αυτόν άν&ρώπων βυνέπλευύεν επί Τροίαν 
μετά των Ελλήνων τούτον ζηλοτυπήβας Όδυΰβεύς 
κατηγόρηΰεν εν τω ΰτρατώ ως μέλλοντος αυτούς προ- 
δώβειν τω Πριάμω. καϊ α Συμβαίνει, πολλάκις πει- ίο 
ΰ&έντες οι "Ελληνες έλι&οβόληβαν τον Παλαμήδην 6 
δε πατήρ αυτού Ναύπλιος μηνιών ύπερ του παιδός, 
πρώτα μεν τάς γυναίκας αυτών μοιχευ&ήναι παρεΰκεύ- 
α&ε, Κλυταιμνήΰτραν μεν υπο Λιγίβ&ου, Αίγιάλειαν 
δε υπο Σ&ενελου , την δε του Ιδομενέως υπο Λευκού, 15 
καϊ τών λοιπών δμοίως' ήνίκα δε ήκουΰε την τών 
^Ελλήνων επάνοδον επί την πατρίδα, ήψε πυράν περί 
τα κοίλα της Ευβοίας, εν&α προύεπέλαδαν ο£ "Ελληνες 
δοκοϋντες λιμένα είναι, καϊ εκεί διεφ&άρηΰαν. 

δύπτην δε, τον Λοκρόν Αϊαντα' κηρυλος δ\ 20 

όρνις φαόι δε τον άρρενα αλκυόνα κηρύλον 

καλεΐΰ&αι' από κοινού δε το οία γυμνόν φάγρον, 
ο έΰτιν Ιχ&ύς ΰαλάββιος. 

389 8^. διπλών μεταξύ] ήτοι Μυκόνου καϊ 
Τήνου' ή μεταξύ τίνων χοιράδων περί τάς Γυράς 25 
οϋτω καλούμενος πέτρας, καϊ "Ομηρος 

Γνρηΰί μιν πρώτα Ποΰειδάων επελαΰε. 

δοκιρττ. 26. "Ομηρος] Οά. δ 500. ος £. ν. 21. όρνις ] ορ μν$ (βίο). 23. ίχ&νν Φαλάββιον 

24. μνκηνον. 102 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΕΚΑ 

τό $£ τερύαίνων πτερά οίκείως προς το κηρύλος 
άπέδωκεν άλληγορικώς' το δε μεταξύ Τήνου καϊ Μυ- 
κόνου, αϊ είβι νήβοί των Κυκλάδων, τον δε βτενον 
τόπον αυλών α εκάλεύε. Γύρα ι δε Ύΐκουον κυρίως 
5 αϊ πετραι, εν αίς ο Αίας άπώλετο' το δ\ δεύτε ρ αν 
α λ μην φυγών, φηβι, το πρώτον, είτα ελαβ&εϊς τη 
τριαίνη δεύτερον της &αλάΰβης ελκύΰει πίεται. λατρεύς 
δ? ο Ποβειδών, επειδή τω Λαομέδοντι ελάτρευΰε. 

395. κόκκυγα] λείπει το ώς' τον ως κόκκυγα 
10 καυχώμενον ματαίας λοιδορίας. 

άλλως. κόκκυ% ορνεον δειλον ομοιον ίερακι, ο&εν 
και διά δειλίαν ου ΰυναυλίζεται τοΓ^ λοιποΐς όρνέοις' 
ήτοι ούν διά το μονών τον Αϊαντα παρείκαβε τω 
κόκκυγι, η διά το μάτην φ&έγζαβ&αι' καϊ γάρ ΰορυ- 
15 ξίητικον' καϊ φλύαρον το ορνεον. τόβους δε τάς 
χλεύας και λοιδορίας. "Ομηρος 

φη ρ άε%ητι Φεών φυγέειν μέγα λαΐτμα Ο'αλάΰΰης. 
δελφϊνος' λείπει το ως. 

397 βηη. άκτις Σειρίου] Σείριος κυρίως καλείται 
20 ό του κυνός άβτήρ' ώς καϊ "Αρατος 

οξέα ΰειριάει' καί μιν %αλεονΰιν άν&ρωποι 

βείριον. 

καταχρηβτικώς δε και 6 ήλιος, λέγει ούν οτι ώβπερ 

δελφίνος το βώμα εκβραβ&εν ή του ηλίου άκτϊς κα&- 

25 αυανεϊ τουτέβτι ζηρανεΐ. τάριχον δε ώς τεταριχευ- 

μενον και ΰαπρόν. Νηβίας δε κάβις ή Θετις, ώς 

"Ομηρος / , 

Νηΰαίη Σπειω τε. 

δοκιρττ. 16. "Ομηρος] Οά. δ 504. 20. "Αρατος] ΡΙίΕίθη. 

331 βθ[. 27. "Ομηρος] II. Σ 40. £. ν. 2. μν%\\\νον (ίη ΗΙτιΐ'3, η Γαίΐ). 8. ποαειδών. Αϋ ΕΥ0ΟΡΙΠΙΟΝΙ8 ΑΙ^ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 103 

Αίΰκον δε, τον Α ιός. δίβκος γαρ 6 λί&ος 6 
δο&εϊς τω Κρόνω, οΰεν καϊ Αίβκος ο Ζενς' Κννα- 
&ει>ς δε εν Αρκαδία τιμάται 6 αυτός ' ταρρο<θΌ£ #ε 
Αιος ηγονν βοι^όί; η Θέτις' καϊ "Ομηρος φηβιν 

αλλά ΰυ τον γ* ελ&ονΰα &εα ντζελυΰαο δεβμών. 5 

λατρενς (393) (5ε ό Πο6 ειδών ε'ίρηται. 

401 βηη. τύμβος δε γείτων] η Αητονς αδελφή 
Άβτερία φνγονΰα την του Αιος μϊ%ιν μετεβαλεν έαντην 
εις ορτνγα καϊ ηλατο εις την &άλαΰ6αν καϊ εγένετο 
νηβος, ήτις εκαλεΐτο εκ ταύτης Όρτνγία, νβτερον δε 10 
Αηλος ώνομάΰ&η νΐίο Αητονς έκεΐΰε τον Απόλλωνα 
τεκονΰης. ορτνγα ονν πετρονμένην καλεί την Αηλον. 
γείτων δε της Αηλον έβτϊν η Μνκων, εν&α 6 Αίας 
τέ&απται' τρέμων δε όνοματικώς οντω καλείται χωρίον 
προς τη Αηλω, εν ω ο Αίας τέ&απται' είκότως δε 15 
οντω καλείται δια το 6είε6&αι πάλαι την Αηλον καϊ 
τρέμειν. Μελινναία δε η Αφροδίτη ί'6ως δια το 
γλνκν και ένήδονον της μίξεως. 

η μ ιν ΐίαλενβεϊ\ άγρενόει τοις τον έρωτος βρό- 
χοις' λέγει δε την τΐραζιν ην ήναγκάΰ&η ντΐ αντον 20 
ποιηΰαι εν τω ίερω της Ά&ηνάς και φ&εΐραι την 
κόρην. το ά' άποψήλαβα κηρονλκόν' άποκινήΰαβα 
την ελκονόαν εις κηρα άφ' ον &ανατηφόρον. 

409 δφ^. ο 6η ν "Αραι&ος] "Αραι&ος ποταμός 
Ήπείρον, ον καϊ Καλλίμαχος μέμνηται' φηβϊ γαρ 25 

αϊ δε βοοκρημνοΐο παρ 1 άγκνλον ίχνος Αραί&ον. 
Αειβη&ρία δε πόλις Μακεδονίας' Αώτιον δε άκρω- 
τ^ριον Όλνμπον' ΰννάπτει ονν το Αώτιον τοις Αει- 

δοκιρττ. 4. "Ομηςοξ] II. Α 401. 25. Καλλίμαχος] Γγ. 203. ι^. ν. 6. #ε αάάίίϋ. 7. τύμβος ίοΐ. 38 Γ . λητονς. 12. πετοω- 
μένην. 13. μήκων. 26. άγκνλον βχ αγκ. οογγ. 27. λειβή&ρι,α. 104 80ΗΟΗΑ νΕΤΕΕΑ 

βη&ρίοις' καϊ λέγει, οτι ούην γην έχονΰι μεταζν 6 
"Αραι%•ος και το /Ιώτιον' εχονΰι δε την Ελλάδα Λαβαν 
κα&6 το μεν Αώτιον εν Μακεδονία, ο δε'Άραι&ος εν 
Ηπείρω. ΰχεδον δε τα άκρα της ^Ελλάδος οντοι οί 
5 τό^οί είΰίν' ώΰπερ ει τις άκρα της Θράκης εί'ποι το 
Βνξάντιον καϊ την Αΐνον. Αωτίον δε πνλας είπε, 
κα%δ εις ΰτενον λήγει το Αώτιον καϊ ΰνγκλείει δίκην 
πνλών. 

πολλών γαρ] το εξής όντως, πολλών γαρ κητών 

10 τοΐςπολνΰτοίχοιςγνά&οιςνήρι&μος ε6μος βρω&εϊς 
εν τοις βπλάγχνοις αυτών τνμβεν&ήύεται' αντί 
τον, καταπο&ηβεται νπο τών &αλαΰ6ίων &ηρίων Τ 
κάμπη δε τα, κητη' το δε Λαών έρημοι, οΓ νεώτεροι 
κοινώς καϊ αντί τών φίλων λαμβάνονβιν "Ομηρος δε 

15 μόνον τών κατ έπιγαμίαν ΰνγγενών. 

417 βηη. τον μεν Ήιών] πόλις Θράκης, έ'ν&α 
τελεντήβαντα τον Φοίνικα έ&αψεν 6 Νεοπτόλεμος, 
ηνίκα έπλει επί την πατρίδα. Στρνμών δε ποταμός 
Θράκης' Βιβάλται έ&νος, καϊ Άψνν&ιοι καϊ Βίότο- 

20 ν ες ομοίως" Βίότονες δε άπο Βιύτόνον τον νίον'Άρεος' 
ώΰαντως δε καϊ Ήδωνοϊ ε&νος Θράκης, διαφέρονβι 
δε ΉδωνοΙ καϊ "Ηδωνες. "Ηδωνες μεν γαρ οί την 
%•άλα66αν κατοικονντες, Ήδωνοι δε οί την Θράκην. 
κονροτρόφον δε τον Φοίνικα λέγει δια το είναι 

25 αντον τροφό ν τον Άχιλλέως. πάγονρον δε δια το 
γηρας' Λ«^οι>ρο^ γαρ είδος καρκίνον' ώΰπερ γαρ οί 
πάγονροι ΰκληράν έχοι><>£ την επιφάνειαν, όντως καϊ 

δοκιρττ. 14. "Ομηρος] II. Γ 163, βίο. &. ν. 9. η-ητοΐς. 10. εβμός. 15. μόνον απ μόνων αιη- 
Ηβίπιιη. 19. άιρνν&ιον οοά. (?). ΑΌ ΙΥ00ΡΗΪ10ΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΕΑΜ. 105 

οι γέροντες. Τνφρηύτός καϊ πόλις καϊ ορός. λέγεται 
δε το όρος άρβενικώς, η δε πόλις ΰηλνκώς' ώς Ευ- 
φορίων 

βονκολίων Τρηχινΐδα Τνμφρηΰτοΐο αίπής. 
εις δε νό&ον τρηρωνος' Κλντία γαρ τη παλλακίδι 5 
τον πατρός εμίγη' όμηρο ν δε τον τνφλόν' ό&εν καϊ 
τον ποιητην "Ομηρον καλεϊύ&αι άμεινον η ΜεληΟιγενη. 

425 8ς[ς[. τ® δ' αν κανηκας ονκ απω&εν' Δη- 
μήτριος φηΰιν ότι οί Αίνιάνες τον λάρον κανηκα όνο- 
μάζονΰιν. "Αλης δ\ ποταμός της Κολοφώνος, όν 10 
ποιητικός Άλεν τ α είπε. Μολοόΰός δε και Κνπενς 
και Κοΐτος ο Απόλλων επι&ετικώς' κνκνον δε τον 
Κάλχαντα δια, το μαντικόν' καϊ γαρ το όρνεον μονβικόν 
τε και ιερόν τον &εον. 

427. 6νός παραπλαγχ&έντα] Κάλχαντι έδό&η 15 
χρηΰμός, ότι τότε τε%νη%εται , όταν κρείβΰονι έαντον 
τνχγι μάντεΐ' καταχ&εϊς δε παρά Μόψω τω μάντει κ,αϊ 
φΐ,λονεικίας γενομένης, ερωτη&εϊς παρά τον Μόψον 
6νν εγκνμονα πόβα βρέφη εν γαύτρϊ εχει' 6 δε Κάλχας 
ονκ άπεκρίνατο. εκ δεντέρον δε Φεαΰάμενος 6 Μόψος 20 
άγγος όλνν&ων πεπληρωμένον, έπνν&άνετο παρ' αντον 
περϊ της ποιότητος αντών καϊ τον μέτρον' μη δννα- 
μένον δε τον Κάλχαντος ειπείν, φαΰιν οτι 6 Μόψος 
είπε καϊ τον των βρεφών άρι&μόν της ύνός και το 80κιρττ. 2. Ενφοςίων] Εγ. 84 Μθίη. [Αηαΐ. Αίθχ. ρ. 119.] 
= Εγ. ΐηοβΓί. 80 ϋυθηίζ. [Γγγ. ροβδ. θρ. (τγγ. II ρ. 61.] 8. 
Λημήτςιος] Αά Οβιηβΐηϊΐηι Ιχίοηβιη βρβοίαΓβ Οθηδβί; ΤΙπ^ΙΙϋζΒοΙι, 
οί. Μιιβίΐ. αά Τζθίζ. Υοΐ. II ρ. 595. ηοΐ. 7. £. ν. 7. μ,ελίΰοιγενή. 9. Αίνιανες] αίνεΐαι. Τζβίζαβ Ιοοηβ 
οηιηΜϊΐβΙΙ. ΐΐα Γββη§θηάιΐ8 ββΐ: ν,ανηξ δε ο λάςος κατά Αίνιανας, 
ως φηαι Λημήτςιος. %<ά Ίππώναξ κτλ. 106 80ΗΟΙΛΑ νΕΤΕΚΑ 

τών όλνν&ων μέτρον. ήττη&εις δε 6 Κάλχας καϊ τον 
χρηόμον βυνεϊς εαυτόν άνειλεν. άν^άμιλλον ούν 
τον Μόψον λέγει, άμιλλώμενον αύτω καϊ έρίζοντα περϊ 
της μαντικής. 
5 431. τον δ' αν τέταρτον] τον Ιδομενέα λέγεί' 

Έρεχ&ενς γάρ καλείται 6 Ζευς εν Ά%ηναις καϊ εν 
Αρκαδία ^ η δια το όρέζαι την 'Ρέαν τω Κρόνω λί&ον 
άντϊ του Αιός' λέγει ούν τέταρτον από του Α Ίός τον 
Ίδομενέα' Α Ίός γάρ Μίνως καϊ ( Ραδάμαν&υς' καϊ 

10 Μίνωος δε Αευκαλίων Αευκαλίωνος δε Ιδομενεύς. 

433. τρίτον δε του μόΰυνας] μόβυνες κυρίως 

τα ξύλινα τείχη' νυν δε το τείχος λέγει των Θηβών 

τρίτον δέ φαΰιν είναι των απελθόντων εν Κολοφώνι 

τον Σ&ένελον τον υίόν Καπανέως του καταΰκάψαντος 

15 τά τείχη των Βοιωτικών Θηβών, οντινα ο Ζευς εκε- 
ραύνωΰε μεγαλαυχήΰαντα, ώς φηΰιν Ευριπίδης εν 
Φοινί66αις. το δε'άγηλάτω μάϋτιγι, ει μεν δαΰέως, 
τω τους άβεβεΐς έλαύνοντι' ει δε ψιλώς, τω άγαν 
ελαυνομένω, λέγει δε τω κεραυνω. 

20 437. ήμος ξυναίμους] τονττο περί Έτεοκλέους 

και Πολυνείκους φηΰί' λέγει δε αυτούς αδελφούς τον 
(δ ίου πατρός, επειδή Οιδίπους 6 Λαίου παις αν ελών 
τον πατέρα αγνοία και γημας την μητέρα Ίοκάότην 
και αύτην αγνοία, ώς φηόιν "Ομηρος εν Όδυόΰεία 

25 ο ο ον πάτερα εξεναριξας 

εγημε μητέρα καϊ έ'ΰχεν εξ αύτης Έτεοκλέα και Πολυ- 
νείκην καϊ Ίΰμήνην και Άντιγόνην, ο&εν αδελφοί του 

80ΕΙΡΤΤ. 16 δη. εν Φοινίαβαις] V. 1180 8η. 24. εν Όδνα- 
ΰεία] λ 273. 

ι., ν. 5. τον δ' αν ίοΐ. 38^. 17. 'άγηλάτω] 8ία Αϋ ^ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΚΑΜ. 107 

Οίδίποδος' άναγνωρί6ας δε την μητέρα εαυτόν ετύ- 
φλωΰεν, η δε Ίοκάβτη εαυτήν άνήρτηβεν οί άε Λαίδες 
αυτού περί της βαβιλείας αύτοϋ μαχόμενοι, εαυτούς 
άνεΐλον' ο μεν Ετεοκλής έχων τάς Θήβας καϊ τον 
λαόν αυτών, ο δε Πολυνείκης τους Άργείους, με& 5 
ων ην Καπανεύς, όβτις μέλλων πορ&εΐν τάς Θήβας 
έκεραυνώ&η υπό του Αιός' μέμνηται "Ομηρος εν τω 
δ' καϊ ζ'. 

£40.αύτοκτόνοις' Αήρ αίνο ς τόπος οϋτω καλού- 
μενος εν Άβδήροις, εν&α Αηραίνου Απόλλωνος ιερόν ίο 
έβτιν, ου μνημονεύει Πίνδαρος εν παιάβι. Αηραίνου 
ούν κύνες οίον Απόλλωνος θρέμματα, τουτέβτιν οι 
μάντεις' κατά τον αυτόν δε καιρόν ο Άμφίλοχος 6 
Αμφιάραου υιός και Μόψος οί μάντεις ήλ&ον εις 
Κιλικίαν μετά δε ταύτα 6 Άμφίλοχος βουλόμενος 15 
χωριβ&ήναι εις το "Αργός, παρέ&ετο τω Μόψω την 
βαόιλείαν εαυτού, κελεύΰας φυλάξαι μέχρι ενιαυτού 
ενός' πληρουμένου δε τού ενιαυτού ήλ&εν ο Άμφίλοχος, 
καϊ ου παρεχώρει 6 Μόψος' διό περί τοΰττου προς 
αλλήλους διαφερόμενοι ύπ' αλλήλων άνηρέ&ηΰαν' ους 20 
&άψαντες οί ενοικονντες, πύργον μεταξύ των τάφων 
κατεύκεύαύαν' όπως μηδέ μετά θάνατον αλλήλων κοι- 
νωνήβωβιν, ως καϊ 6 Εύφορίων 

Πνραμον ήχήεντα' πάλιν $' εκτήϋατο μάλλον, 

ης περί δηριν τέντες καταφράδες άλληλοιΰι 25 80ΕΙΡΤΤ. 7 βς[. εν τω δ' καϊ £'] II. Δ 378. Ζ 222 βς[. 
11. εν παιάβί\ Εγ. 41 Β§ίζ. [ΡοβΉ. 1>γτχ. ρ. 297.] = 35 ΒοβοΜι. 
23. Ενφοςίων] ¥τ. 50 Μβίη. [Αηαΐ. ΑΙθχ. ρ. 89 80[.] = Γγ. 
ϊηοβΓΐ;. 45 Βτιβηίζ. [Εγγ. ρθθ8. θρ. (τγγ. II ρ. 56.] χ,, ν. 1. #« δοπρδΐ οιιιη Τζβίζα, καϊ οοά. (?). 4. ετεοκλής. 
22. ■Λοινωνηβωβι. 108 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΈΕΑ 

Μοψος Άντίλοχός τε και άρκια δηριν &έντ£ς 
μουνάξ αληΰτοιο πυλας εβαν Άϊδωνηος. 
το δε τμη&έντες αντιστρόφως εί'ρηται' ου γαρ 
αποθανόντες μάχονται άλλα μαχόμενοι άτΐο&νήΰκουβιν. 
5 άλλως, την έβχάτην μάχην μαχόμενοι άναιρε&ή- 

0ονται. Μάγαρΰος δε τίόλις Κιλικίας, μέΰον τοί 
τάφου Μόψου καϊ Άντιλόχου, και Μαγαρόίας Αθηνάς 
ιερόν Δημήτριος δε εν τω α' περ\ Παμφνλου φηΰϊ 
θυγατέρα Παμφύλου , άφ' ης την τίόλιν όνομαϋθηναι' 
10 αγνών δε η ρ ίων, δια το αολεμήΰαντας αυτούς άναι- 
ρε&ήναι' μεμνηται δε αυτόν και Έρατο6&έ%ης' τίέντε 
δε φηΰιν είς Κύιίρον άιίενεχθηναι, Τεϋκρον, Άγατίή- 
νορα, Άκάμαντα, Πράζανδρον και Κηφέα, 

447. οι τίεντε δε Σφηκειαν] η Κύπρος αρότερον 
15 Σφηκεια εκαλεΐτο, ως φηβι Φιλοΰτέφανος εν τω περί 
Κύπρου, άτίο των ένοικηβάντων ανδρών, οϊ έκαλοΰντο 
ΰφηκες' καλείται δε καϊ Κεραΰτία, ως Μένανδρος εν 
τώ περί Κύπρου, δια το ένοικήΰαι άνδρας οϊ είχσν 
κέρατα" ως δε βεναγόρας εν τώ περί νήβων, δια το 
20 εχειν αύτην πολλάς έξοχάς ας κέρατα καλοϋΰι, Κε- 
ραύτία ώνομάύ&η. το δε Σάτραχόν φαβιν πόλιν 
Κύπρου" τίνες δε δια του ε γράφουύι Σέτραχον. 

βοκιρττ. 8. Λημήτρως] Ργγ. ΙαίΒΪί. Οτγ. IV ρ. 382 ΜυβΠ. 
11. Ερατοσθένης] ίη οοΐΐβοΐίαηίβιΐδ ίτα£ραιβη{;οπιιη ^βο^ΓαρΙιί 
οβ1βΐ)βΓΓΠϊΐΐ άβΒίςίβΓ^ΐΐΓ. 15. Φιλοατέφανος] Γγ. 10 ΜιιβΠ. 
[Εγγ. Ηίδΐί. Ογγ. III ρ. 30.] 17. Μένανδρος] Εγγ. Ηίεΐ*. &γγ. 
IV ρ. 448 ΜιιβΠ.; οί. &. Ι. νοδδ άβ Ηβΐ*. &γγ. βά. ^θβϊθππ. 
ρ. 467 ηο*. 19. Ηεναγόρας] Εγ. 8 ΜιιβΠ. [Γγγ. Ηίβίΐ. Ογγ. IV 
ρ. 527.] ι. ν. 7. Υ,αϊ β Τζθίζα Βπρρίβνί. 9. &νγατέραι. ωνο- 
μαο&ήναι. 17. Μένανδρος] Οοά. μεν άνδροκλής; οογγ. 0. (χ. 
ΜυβΙΙθΓ οοΐΐ. Είρη. Μ. ν. Σφήκεια. 20. -κεραΰτία β χερεραβτία 

οογγ. ηι. Ι. 21. το] η τό. Αϋ Ι.Υ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋΒΑΜ. 109 

"Τ λ άτον δ% τον Άπόλλωνος' νλη γάρ έβτι περί τον 
Κονριον τόπον τον Κύπρου ιερά Απόλλωνος, αφ ης 
"Τλατον τον &εον προβαγορεύονβι. 

449. τό #ε Μορφώ π α ρ.] τούτο τό %όανόν φαΰι 
πεποιήΰ&αι Αφροδίτη ύπο Λακεδαίμονος νομοθέτου 5 
αϊνι%αμένον το μη άόελγαίνειν τάς παρ&ένονς η πεί- 
&ε6&αι ταύτη τη &εα' ο£ #ε Τννδάρεών φαΰι, διά το 
αμάρτημα ( Ελένης. Ζηρνν&ία δε εν Θράκη αντρον 
εβτίν, εν ω η Αφροδίτη τιμάται' η οτι εν Τροιζήνι 
ιερόν Αφροδίτης νπο Φαίδρας ιδρύμενον , οτε ήρα ίο 
Ιππολύτου τον Θηΰέως και Ιππολύτης της Άμαζόνος 
παιδός. 

451. Κνχρήος άντρων] Κνχρενς Σαλαμίνος και 
Πο&ειδώνος νίός' έβαΰίλενόε δε ούτο^ Σαλαμινίων, 
ώς Ενφορίων έν "Ιππομέδοντί φηβι 15 

τοΐος γάρ Κυχρηος ενϊ ι^αφάρη Σαλαμΐνι. 
τοντον #ε τίνες τον διφυή Κέκροπά φαΰιν' άλλοι δε, 
οτι όφις ποτέ έλνμαίνετο την Σαλαμίνα καϊ αοικ^τον 
έποίηβεν, εως 6 Κνχρενς αντον άπώλεόε και δια. τούτο 
εκλή&η Άνάξιφος' το δε Κνχρεΐος γενικόν εΰτι κατά 20 
διάλεκτον' 6 δε Κυγχρενς και Άνάζιφος έκαλεΐτο' ην 
δε Κέκροψ 6 διφυής. 

452 8<ις[. τό άε οί>μό§ ζύναιμος ΰνγγενής, διά 
το εΐναι αντον ε'ξ ( Η6ιόνης, ήτις ην αδελφή τον 
Πριάμον, παρ' Ήρακλέονς δο&εΐ<5α τω Τέλαμώνι γέρας, 25 
6νν αντώ πορ&ήΰαντι την Τροίαν. κακώς δε δμο- 
γάβτριον είπε Τενκρον Αί'αντος' Αίας γάρ έζ'Εριβοίας, 

80ΕΙΡΤΤ. 15. Ενφοςίων] Γγ. 17 Μθίη. [Αη&1. ΑΙθχ. ρ. 52.] 
= Ώηβηϊζ. Γπ\ ροββ. βρ. (χγγ. II ρ. 43. 

ι., ν. 20. ν,νχςειος. 24. ησιόνης άπ ήσιόνης &πιΙ)Ϊ£ΐιιυΐι. 110 80ΗΟΜΑ ΎΕΤΕΕΑ 

Τεύκρος δε ε^Ηβιόνης. πώλον δε ν 6 & ο ν φίτνμα' ή τον 
Αί'αντος, δια το δρμητικόν καϊ την εν πολέμοις άλκήν, 
ή τον Τελαμώνος, όπερ εΰτϊ βέλτιον ' ψιτ ν μα δ ε οίον γέννψ 
μα. όνγγενών δε βλάβη, διότι κατεπολέμει τονς Τρώας 
5 ό Τεύκρος βνγγενεΐς αντον οντάς, τον λνΰΰαν' τον 
Αί'αντος, διότι μανείς άνήρει τα των Ελλήνων θρέμματα. 
455. χέαντος] Ηρακλής τω τον λέοντος δερματι 
τον Αϊαντα περιεκάλνψεν, όπως άτρωτος εί'η' μαρτνρεϊ 
δε τούτο καϊ Πίνδαρος, το δε εζής' τον Αϊαντα ή 

10 τον ώμηΰτού δορά τον λέοντος κατεύκεναΰεν ατρωτον, 
μίαν δδόν &ανάΰιμον έχοντα κατά την πλενράν ην 
εκρνψεν ή &ήκη τον τόζον. 

άλλως, μίαν δδόν ψηβι προς τον "Αιδην είναι, 
παρόΰον νπό τον γωρντον κρνφ&εϊς τόπος τον ΰώματος 

15 τον Αί'αντος τρωτός ην, το δε άλλο 6ωμα ατρωτον ' 
τούτοι/ #£ οι μεν περί την κλείδα φαβιν είναι, οί $£ 
περί τα πλενρά, ως ΑΙόχνλος εν Θρήΰΰαις φηΰίν. 

459. ήμος καταί&ων δνύ&λα Κωμνρω] τω 
Αιί' Κώμνρος γαρ 6 Ζενς εν *Αλικαρνα6ω τιμάται' 

20 το ά' Άίτας άντϊ τον δ Ηρακλής ' εφίλει γάρ τον 
Αϊαντα, διο πιλας αντον ην'Ε,ατο νπερ αντον τω Αιί. 
το δ' ον γάρ τι πείΰει' φηβϊν δ Τεύκρος τον πατέρα 
Τελαμώνα. Αήμνιος δε, δ Αί'ας δ θερμός εν μάχη, 
ή δ χαλεπός καϊ διάπνρος. και "Ομηρος 

25 άνδρϊ δε κ' ονα εΐξει' μέγας Τελαμωνιος Αί'ας, 

διό και ταύρος βαρνφρων δ αντός' δνΰμενέΰτατος δε 

δοκιρττ. 9. Πίνδαρος] ΙβϊΪιώι. Υ (VI) 47 8η. (67 8ς.) 17. 
Λίΰχνλος] Γγ. 78—80 Ρίπά. = 78 Ναιι<&. 24. "Όμηρος] Π. Ν 321. ι. ύ. 1. ηβιόνης. φίτνμα β φείτνμα οογγ. ιη. Ι (?). 4. 

ει 

τρώας. 7. ήρακλής. 18. ήμος ίοΐ. 39 Γ . 20. αϊτας. ΑΌ Ι.Υ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ^ΕΧΑΝΒΒΑΜ. 111 

%ένων τον "Εκτορος. οτι δ\ τω ί,ίφει τον "Εκτορος 
άνεΐλεν εαυτόν ', καϊ Σοφοκλής μαρτυρεί, αντονργον 
δε καλεί τον Αϊαντα, έπει εαυτόν άνεΐλεν. Άντι- 
κλείδης δε φηύιν αυτόν ντίο του Πάριδος το%ευ$έντα 
άτίο&ανεΐν. 5 

467. έλα δε Λάτρας τηλε] τον Τεϋκρον λέγει' 
μετά γάρ την Ιλίου άλωβιν την γενομένην ντίο Ηρα- 
κλέους , Τελαμών έλαβε γέρας έξαίρετον Θεάναιραν^ ώς 
"Ιύτρος έν Συμμίκτοις φηΰίν' αντη δε εκ του Τελαμώνος 
έγκυος γενομένη άαέδραμεν εκ της νεώς καϊ ηλ%•εν 10 
εις Μίλητον διανη\αμένη την μεταξύ &άλα6ΰαν. έβα- 
ύίλενε δε τότε της Μίλητου Αρίων, ος αυτήν έν νλΐ] 
κεκρυμμένην εύρων και τον έ% αύτης γενόμενον νίον 
Τράμβηλον όνομαβ&έντα άνέ&ρεψεν ώς ίδιον υιόν' 
της δε έτά "Ιλιον ύτρατείας γενομένης, Άχιλλενς εις 15 
Μίλητον τίαρεγένετο: είτα τον Τράμβηλον άντιΰτάντα 
άΐΐέκτεινε' Φαυμάΰας δε αυτού την άνδρείαν και μα&ών 
οτι έκ Τελαμώνός έβτιν, έ&αψεν αντον καϊ μέχρι τ^νό^ 
ως ΰνγγενη έκλανΰε. ζύνευνος ονν τίατρος ηΘεάνειρα. 

άλλως, τον άδελφόν του νίον του Τελαμώνος, 20 
τ/ττο^ του Αϊαντος, τον Τεϋκρον. 

469. δο&εΐΰα' πνργοΰκάφον λέγει τον Τελα- 
μώνα τον πορ&ήβαντα την Τροίαν. ίΰτορεΐ γάρ ( Ελ- 
λάνυκος, δτί- Λαί Λρο τον ^ Ηρακλέους εϊόελϋ'ών εις την 
Τροίαν 6 Τελαμών και μέρος τι τον τείχους καταβαλών, 25 
είτα τίαρατηρηΰας και μα&ών δυΰχεράναντα τούτοι» ένεκα 

80ΜΡΤΤ. 2. Σοφοκλής] Αί. 906 οοΐΐ. 815—817. 3. Άντι- 
κλείδης] Εγ. 11 ΜηβΠ. [δοήρΜ. γθγ. ΑΙθχ. Μά§πι ρ. 149.] 
9. 'ϊατςος] Γγ. 22 Μιιβίΐ. [Ργγ. Ηΐβΐΐ. Ογγ. Ι ρ. 421.] 23. Ελ- 
λάνικος] Γγ. 138 Μηβΐΐ. [Γγγ. Ηίβΐΐ. Οπ\ Ι ρ. 64.] 

τ,, ν. 3. άντικλής. 16. άνδοίαν. 23. ελλανιτιος. 112 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

τον Ήρακλέα, άλε%ικάκον *Ηρακλεονς βωμον ίδρνΰατο 
και την έτά τω τιετίραγμένω αντον όργήν ε&εραΛενΰε. 
472. το δε ΰτεΐλαι τριτΐλάς' φαύϊν οτι 6 Φοινο- 
δάμας γ' έχων &νγατέρας, άναγκαξόμενος νΛο τον 
5 Ααομεδοντος εκ&εϊναι αντάς τω κήτει, εκκληΰίαν <5νν- 
αγαγων εδημηγόρηΰε δέον είναι Ααομέδοντα τον αίτιον 
όντα τον κακόν εκ&εϊναι την &νγατέρα αντον ^Ηβιόνην, 
και επειύε τονς Τρώας ' διο έζεδό&η τΐρός βοράν τω 
κήτει , ην καταλαβών ^Ηρακλής εΰωβεν άνελών το κήτος. 

10 άλλως. Φοινοδάμαντά φηϋιν, ος ετίειΰε Πρίαμον 

δονναι την "Ηΰιόνην τω κητει. 

476 8ς_. 6 $' άντϊ ιιπιονς\ ο δε ίϊήρ ηγονν το 
κήτος, τίιτίονς δ\ όρνεον &αλάβ6ιον ενειδεΰτατον. 
κακήν δε ώδΐνα τον ( Ηρακλεα καλεί, οντίερ ην το 

15 κήτος καταιίιόν. 

479 δφ^. 6 δεύτερος δε] τίερϊ^Αγατίήνορός έ<5τιν 
ο λόγος τον ' Αρκάδος" ν η 6 ο ν δε φηβι την Κντιρον. 
αγρότης δε ο άγρεντής, ΐίαρόβον Αρκάς ην το γένος" οί 
$ε ήτΐειρώται και άγρενταί' η άγριος, τεαρόόον αγρία 

20 τροφγι εκέχρηντο οί Άρκάδες το τΐρίν, ττοι>ττε(?τ£ τη βαλάνω. 
χερΰαΐος δε, δια το μεύόγειον είναι της Πελοτίοννη- 
ύον' εμφαίνει δε καϊ "Ομηρος τοντο, λέγων μη εχειν 
αντονς νανς δια το ιίόρρω μένειν &αλά66ης. αντό- 
δαιτος_ δε, επειδή βαλανοφάγοι ηύαν. τΐρόΰ&ε δε 

25 μήνης, διά το προς "Ελληνας είναι τονς Αρκάδας, 
φηγίνων δε ιινρνων όχήν, την εκ των δρνών 
τροφήν' όχή γάρ η τροφή, εγγόνων δε δρνός' 
ετίει Αρκάς κννηγών ένετνχε ΤΜ/ί. των *Αμαδρνάδων 

βοκιρττ. 22. "Όμηρος] II. Β 612 8ς[0[. τ*, ν. 4. τριπλάς. οτι Βΐιρρίβνϊ. 16. ν,οίταηιων. 18. 
φααι. 28. τιν\ β ττ} οογγ. πι. Ι. Αϋ ΕΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΕΛΜ. 113 

νυμφών κινδυνευούόγι και μελλούβτ} φ&αρηναι, της 
δρυός έν γι ην γεγονυΐα η νύμφη υπό χειμάρρου 
ποταμού διαφ&αρείβης' δ δε Αρκάς ιόν ποταμόν αν- 
έτρεψε καϊ την γην χώματι ώχύρωΰεν' η δε νύμφη 
βυνελ&οϋβα αύτω έτεκεν "Ελατον και Άμφιδάμαντα, 5 
έ% ων είόιν οί Άρκάδες. η έπειδη Άγιχ,πήνωρ από 
Αρύοπος είχε τό γένος' 6 δε Αρύοψ Απόλλωνος και 
Αίας της Λυκάονος νίός' ταύτγ; ΰυνελ&ών Απόλλων 
εγκυον έποίηβεν, ήτις τεκούβα τό βρέφος έτρεφε δρυός 
ΰτελέχει, διό προβηγορεύ&η Αρύοψ. 10 

481. λυκαινομόρφον} ττοΰ Αιός παραζενω&έντος 
Αυκάονι μυ&ολογεϊται τον των παίδων νεωτ«ρον αύτω 
%•ν6αι καϊ παρα%•εΐναί τίνα παΐδα Νύκτιμον τοϋνομα, 
τον #ε &υμω&έντα μη μόνον τόν έπιχειρηβαντα κεραυ- 
νώΰαι, αλλά καϊ των άλλων πολλούς, μόνω βυγχω- 15 
ρηβαι Αυκάονι και ολίγοις αλλοις' βυγχύβαι δε την 
ολην τράπεζαν, άφ' ης Τραπεζούϋαν ώνόμαόε πόλιν 
έν Άρκαδία' μετέβαλε δε καϊ ετέρους 2ϊόλλοι>«? εις λύ- 
κους" καϊ ορός δια τούτο έν Αρκαδία ώνομάΰ&η. 

άλλως. 6 Ζευς έπιζενω&εϊς Αρκάδι τω Αυκάονι 20 
είβτιάτο' οί $ε τούτου υιοί άπόπειραν ποιούμενοι ει 
&εός έϋτι, κρεανομηΰαντες Νύκτιμον καϊ τα τούτου 
κρέατα βυμμίζαντες τοΓ^ άλλοις κρέαβι, παρέ&ηκαν τω 
Αιί' ο δ\ όργιβ&εϊς ανέτρεψε την τράπεζαν, ο&εν καϊ 
Τραπεζοϋβα πόλις έν Άρκαδία' τοιη? <5ε Αυκάονος 25 
παϊδας άνεϊλε κεραννω καϊ την Άρκαδίαν ΰυνεχώς 
έκεραύνου, εως <ν\ γη παρακαλοϋΰα τον Αία την χείρα 
έζέτεινε' διό φαΰι ΛξΜοτον παρ Άρκάΰιν εκεχειρίας ι•, ν. 1. μελΧονσγι α,άάίάί. 15. αυγχνααί] ΰνγχωςήΰαι. 
27. την] τον. 28. εχχειρίας. 

Ι^ΙτορΙίΓοη Α1θχαηάΓ3,, βά. Κίη&βΐ. 8 114 80Η0ΠΑ ΥΕΤΕΕΑ 

γενέβ&αι' ένίονς δε τον Ανκάονος παΐδας εις λνκονς 
μετέβαλε. 

482 8(^. των πρόΰ&ε δε μήνη ς' έπεϊ προβέληνοι 
οι Άρκάδες' έτρέφοντο δε πρότερον τη βαλάνω' καϊ 
5 το τον χρηΰμον 

πολλοί ί' εν Αρκαδία βαλανηφάγοι άνδρες εαΰι. 
τ6 δε εξής όντως, ύπληδφ πνρός' ΰπληδος δε κατά 
γλώύβαν ή βποδός' τάς δ\ βαλάνονς ήύ%Ίον οι'Αρκάδες 
όπτώντες πνρί. το δε χαλκωρνχήόει' επειδή πολλά 
10 μέταλλα χαλκού έβτιν εν Κνπρω' λέγει ονν, οτί παρα- 
γενόμενος έ% Αρκαδίας ο Άγαπήνωρ εν Κνπρω χαλκόν 
εργάζεται, γνν&ος δ\ αντί τον βό&ρος' καϊ %αν κοί- 
λωμα όντως καλείται. 

494. τρίτος δε τον μάρ-ψαντος] Αίγενς 6 Παν- 
15 δίονος νιος βαΰιλενς Ά&ηναίων 6ννελ&ών Αί'&ρα τη 

Πιτ&έως εν Τροιζήνι, ε6χεν ε% αντής τον Θηβέα' 
κατέλιΐίε δε το ξίφος αντον καϊ τά υποδήματα τή 
Αϊ&ρα ειπών ήνίκα έφαρμόόωΰι τω πόδι τά υποδή- 
ματα και το ξίφος δννη&γ} κομίΰαι, τότε λαβών αντά 

20 ελ&έτω εις Ά&ήνας. ήνίκα δε ηνξή&η 6 Θηΰενς καϊ 
μέγας έγένετο, και εφήρμοσαν τά /υποδήματα τοις ποόϊν 
αντον , τότε λαβών τά όπλα ήλ%•εν εις Ά&ήνας εις 
άναγνωριβμον τον πατρός, κοίλη ν ονν πέτραν λέγει 
την εν Τροιζήνι' και Καλλίμαχος Κολλονραίαν καλεΐ- 

25 6&αι λέγει. 

495. κέλωρ γίγαντος] άμφίβολον πότερον τον 
μάριραντος εκ της πέτρας τον γίγαντος τά όπλα, ίνα 

βοΕίρττ. 6. νβΓδυιη Ιπιηο Ι&ιιά&ηΐ ΗθΓΟάοΐ. Ι, 66. Ραυβαη. 
VIII, 1, 6 (2). 24. Καλλίμαχος] Γγ. 66. ε. ν. 1. τον] τονς. 10. μέταλλα. 14. τρίτος £ο1. 39 η . 
17. αντής βχ οοιτ. Αϋ ΙΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΚΑΜ. 115 

ό λόγος γι τίερι τον Αίγέως, η ν[6ζ του γίγαντος τον 
λαβόντος τα όπλα εκ της πέτρας, ίνα 6 λόγος % τΐερϊ 
Θηβέως, όπερ καϊ βέλτιον γίγαντα δε καλεί τον 
Θηΰέα, ειιεί Ά&ηναΐος καϊ γηγενής άτίό Έρεχ&έως. 

495 8φ τόν %οτ εις λέχος λα&ραϊον] Λιο- 5 
μήδης καϊ Άκάμας ο Θηβέως νιος έτίρέΰβενβαν προς 
τονς Τρώας, καϊ ΰννέβη Ααοδίκγι τγι Πριάμον μιγηναι 
Άκάμαντα, καϊ τεκεΐν νίόν Μοννιτον κληδέντα' φο- 
βονμένη δε δέδωκε το βρέφος Αϊδρα ττ} τον Θηΰέως 
μητρϊ άνατρέφειν' η δε γνονύα τον ι>ί"ωνοΌ αντης ίο 
το τίαιδίον, έκόμιύε και άνέ&ρεψεν. άλονΰης δε της 
Τροίας, άναγνωριβ&εΐΰα τω Άκάμαντι άτίτιρε μετ 
αντον, κομίζονύα καϊ τόν Μοννιτον Λαραγενομένων 
δε αντών εις Θρφκην και έζελ&όντων εν κννηγεΰία, 
όφις τόν Μοννιτον ετρωϋε, και όντως έτελεντηβεν. 1 5 

504 8ς[. Άκταίων λνκοί\ οί Αιόΰκονροι ΰτρα- 
τενβαντες έπϊ την Άκτην (Άκτη δε έκαλεΐτο τΐάλαι η 
^Αττική), έφείβαντο δε τίάντων των εν τγ} τιόλει Λλην 
της Αΐ&ρας. διό και Φανμάόαντες οί * Αθηναίοι ανακτάς 
αντονς έκάλεβαν ηγονν ΰωτήρας. 20 

άντϊ τον άρπαγείβης "Ελένης μόντ{ τ^ Αι%ρα 
ξνγόν δονλειον άμφηρειΰαν οί των Ά&ηναίων 
πορ&ηταί. 

506. όότράκον] τον φον εξ ον εγένοντο' τοντου 
τον φον εκάτερος άντϊ περικεφαλαίας έκέχρητο τω 25 
ημίΰεΐ' ατίερ αντών τα εις τονς άν&ρώπονς φνλακτικα 
καϊ ενρετικά της εις ονρανόν όδον κλίμα% εΰται, τοντ- 
έϋτιν εις ονρανόν ηζονβιν. £. ν. 8^ κλη&έντά] ν,ςι&εντα. 10. οΐώνον. 16. διο- 
ακονςοι. 26. Ροδί απερ ϊη οοά. βραϋχιχη Γβΐίοίπιιη. 

8* 116 80Η0ΜΑ νΕΤΕΒΑ 

τα δ 1 άλλα &ριππόβρωτος] &ρϊψ 6 6κώλη% 
οΰτις γίνεται έν τοις ξύλοις' τοιούτοις #ε ζυλοις οί 
παλαιοί έχρήβαντο ώς άύφαλεΰτέροις τω μηδένα δύ- 

να6&αι το %υλον το υπο ΰκώληκος ώς 6φρα- 

5 γΐδα γεγονός, άλλως τε πριν ευρε&ηναι τάς κρύφιας 
ύφραγΐδας οι παλαιοί έΰφράγιζον %ύλοις υπο &ρίππων 
βεβρωμένοις, δια το αυτά πολυκέντητα είναι, &ριπ- 
ποβρώτη βφραγϊς το έζής' 6 δε νοΰς' την αλλην 
Άττικήν ώς έΰφραγιύμένην παρεαύαν μηδέν λαβόντες 

10 ει μη μόνην την ΑΙ^ραν, και ταντην δι άτιμίαν 
Θηβέως, ήτις 6νν ττ{ ( Ελέντ] εις "Ιλιον ηλ^ε. 

513. βτείλαις αρωγούς] έν τω ειπείν ΰτείλαις 
αρωγούς, έδήλωΰεν δτ^ άκουύίως η Ελένη ηρπάγη, 
και εις βοή&ειαν αύτης μη ελ&εΐν τους Αιούκούρους. 

15 κρ\% δ\ ορνεόν εβτι Ο'αλάΰβιον ί'βιδι εοικός, ώς Ηρό- 
δοτος" εύτι δε Ιβις ορνεον περί την Αϊγυπτον ρντία- 
ροφάγον' Καλλίμαχος δε ψηβιν έν τοις περί όρνέων 
τοις γαμονύι δνΰοιώνιβτον εϊναι' και Εύφορίων Άπολ- 
λοδώρω' 

20 ποικίλον ώδε μέλα&οον όρχίλος επτη' 

Κνζικος όν δ ηειΰε κακόν γαμον εχ&ομένη κρε|. 
κρεκϊ δε τγι Έλένβ, τουτέβτι ττ} κακοννμφω\ διΰάρ- 
παγον δε αντην ειπεν, έπειδη υπο Θηΰέως και Αλε- 
ξάνδρου ηρπάγη' φηΰι δε 6 Ελλάνικος επταετή ούΰαν 

δοκιρττ. 15. Ηρόδοτος] Π, 76. 17. Καλλίμαχος] Εγ. 100° 
δοΐιηβίά. 18. Ενψοριων] Εγ. 4 Μβίη. [Αη&Ι. Αΐβχ. ρ. 40.) = 
Βιΐ6η1;ζ. Εγγ. ροθ8. θρ. Ογγ. II ρ. 45. 24. Ελλάνικος] Εγ. 74 
ΜιΐθΠ. [Εγγ. Ηί8ί*. Οττ. Ι ρ. 55.] 

ι. ν. 2 80[. τοιοντοις — εχρήααντο] είπε δε τοιοντοις ξνλοις 
ο πάλαι χρηαμός. 4. Ροβΐ; ίννασ'θ'αι 8Ϊ§η3< Ιαοιιη&θ ροβιιΐ. 
αφρ. οοιηρθηάίο δοήρίαιη. 6. σφραγίδας. 7. αυτό πολν- 
κέντητον. 9. παρέασε οοά. (?). λαβόντας. 12. ατείλαις 
ϊο\. 39 η ΊΏ&τζ. 8ΐιρ. 16. ί'βις. 17. φηΰ. περί. ΑΌ 1.Υ00ΡΗΕ0ΝΙ8.ΑΙΕΧΑΝΌΕΑΜ. 117 

την Έλενην άρΛαγήναι νΛο Θηΰεως, δώροις δε λέγει, 
άποδο&ήναι αντήν τετοκνϊαν την Ίφιγένειαν. 

519 8φ καϊ δΐ' Έννώ καϊ τριγέννητος &εά 
ή Ά&ηνά, οτι ή αντή έΰτι τη βελήνη, ή δε ΰελήνη 
τριταία φαίνεται εκ βννόδον ή οτι τριγένειά έβτιν, 5 
ώς καϊ "Ομηρος, η οτι τριτώ καλονΰι την κεφαλήν οί 
Βοιωτοί, εκ δε της κεφαλής τον Αιός έγεννή&η αντη' 
η οτλ ή αύτη εΰτι τη ψνχη 9 τρίμερες δε αντη' έχει 
γαρ το λογικόν, το επι&νμητικόν, το &νμικόν. Βοαρ- 
μία δε καϊ Αογγατις παρά Βοιωτοϊς καλείται καϊ 10 
τιμάται, *Ομολωϊς πάρα Ά&ηναίοις' καϊ 6 Ζενς %αρ 
αντοΐς'Ομολωϊς καϊ Πυλαίος Όμολωίς. Βία δε ίόχνρά, 
η οτί, τριγέννητος &εά ή Ά&ηνά' Καλλιβ&ένης γάρ 
φηΰι τρίτη τον μηνός γεννη&ήναι, διό καϊ παρά Ά&η- 
ναίοις ή τρίτη ιερά αντής καλείται" η δττί. Λερϊ τω Τρίτωνι 15 
Λοταμω εγεννή&η 7 ο&εν καϊ Τριτογένεια' ώς δΥΌμηρος 
Αϊος Φνγάτηρ χνδίβτη Τριτογένεια. 

522.Λρνμας' Κρώμνα Παφλαγονίας πόλις, έν η 
Ποσειδώνος ιερόν εΰτιν' εΰτι δε καϊ Κορίν&ον τότίος' 
ώς καϊ Καλλίμαχος 20 

νικητή μεν Κρωμνίτην. 
Λρνμαιος δε ο Απόλλων τιμάται' Προφαντός δε 6 
Ποΰειδών' ( Ηρόδοτος δε ταϊς άλη&είας ον φηΰι κτίΰαι 
αντοϊς την τΐόλιν, άλλα Λαομεδοντα χρήματα κατα- 
δέμενον εις τάς όΰίας αντών άναλώβαι ^'τοί. εις την 25 
των τειχών καταβκενήν. 

80ΚΙΡΤΤ. 6, 16. "Ομηρος] II. Δ 515. 13. Καλλια&ένης] 
V. ΜυθΠ. &ά Τζβ£ζ. ρ. 666 ηοΐ. 12. 20. Καλλίμαχος] Γγ. 
ίηοβΓί;. 23. Ηρόδοτος] ΝιΜΙ θϊαδπιοάί ίη Ικχϋβπηβ ΗβΓοάοϋ 

βάίίίθηίΙ>Τ18 ΓβρβΓίΐΐΤΙΓ. 

ι. ν. 3. %α\ δι' ίοΐ. 40 Γ . 16. γεννη&ηναι. 24. ανταΐς. 
24 δη. κατα-ίΚ εκ της &νβίας αντών, άναλώααι ταΰτα εις Τζβίζ. 118 80ΗΟΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

524. 2ν ή μ, α ρ άρκέβειε] ει ΰτρατεύΰειάν, φηΰιν, 
οι περί τον "Ιδαν, ουκ άν%•έ%ονται αυτών τάς χείρας 
τα τείχη ούδε προς μίαν ήμέραν. 

527. δυΰμενών μοχλόν' Καναΰτραίον άκρω- 
5 τήριον μέΰον Μακεδονίας και Θράκης, ου πληΰίον 
ωκηΰαν οι Γίγαντες" δυΰμενών δε μοχλό ν, αντί του 
άΰφάλειαν άπο τών δυο μερών τον "Εκτορα έχοντα. 
529.μαιμώντα τύψαι] τον όλετήρα τών* Ελλήνων 
ποιμνίων δε είπεν, οτι και 6 ποιητής ποιμένα λέγει 
10 τον βαΰιλέα. γράφεται και π ο ιν ίων, τών έληλυ&ότων 
%οινας άπαιτήΰαι πάρα τών Τρώων υπέρ της Ελένης, 
μάλλον δε χρή τοϋτο άκουειν επί "Εκτορος' τίνες δε 
επί Πρωτεΰιλάου άκούουΰι το ποιμνίων άλάΰτορα, 
τον πορ&οϋντα τα ποίμνια τών Τρώων. 
15 οΰ δή,ποτ αϊ&ων\ αΐ&ωνα κίρκον τον Πρω- 

τεΰίλαον καλεί, ίνα γίγαντα τον "Εκτορα άκούΰωμεν' 
ίΰτορεΐ δε Σοφοκλής εν Ποιμέΰιν υπό του "Βκτορος 
άναιρε&ήναι τον Πρωτεΰίλεων' ομοίως δε και Δημή- 
τριος ό Σκήψιος ύαρ' Όμήρω γράφεΰ&αι 
20 τον εκτανε φαίδψος "Εκτωρ 

νηος άτνο&ρώβκοντα. 
εΰτι δε ττοντο υπερβατόν' ου δήποτε κίρκου &ραΰύς 
πρώτα κινήΰει δόρυ πήδημα ] λαιψηρόν δικών, 
άντϊ του έκβάς, πρώτος εις γήι/ και πηδήΰας. 80Εΐρττ. 9. ό Λοιητης] Ηοιηβηιβ ρβ,δδίια. 17. Σοφο%λης\ 
¥ΐ. 443 ϋπιά. = 455 Ναιιοέ. 18 80[. Λημήτςιος ο,Σχή'ψι,ος] Ιη 
οοηιιηθηΐΒ,Γίο ίη θαιη ΒοβοΐΐΕβ Ηοπιβήο^β ραΓίβιη, ΐη ο[τια οορί&β 
ΤΓοίειηοΓυιη ΓβοβηβθηίτίΓ. 0£. ΜπβΠ. &ά Τζβΐζ. ρ. 672 ηοϊ. 3. 
0. ΜιιβΠ. ΕΊτγ. ΗίθίΛ. Οττ, IV ρ. 382 ηο*. 19. Όμήρω II. Β 701 8^. τ., ν. 1. ενήμαρ. 2. αυτών βχ αντας οογγ. πι. Ι. 13. 
ελάΰτορα. 15. ονδήποτ'. 19. ηοίρ'~\ καΐ παρ' . ΑΏ 1Υ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΕΑΜ. 119 

532 8η. Γραικών αρκ>το?] 6 Πρωτεΰίλεως, 
ωτινι την ταφήν ετοιμάζει ή των Αολόγκων ακτή έτά 
της Θράκης, καϊ η ακραΜαζονβία τίροέχονβα της 
Χερρονήύον' εότι δε η Μαξονβια άκρωτήριον 'Ελεονντος. 
χερβαίον δε κέρως, της Χερρονήύον' έκειόε γαρ 5 
έκηδεν&η κατ' αντήν την καλονμένην Μαξονβίαν 
ακραν. 

ω πάλαι τ£ΐ;%££ ταφοι^ ακτή Αολόγκων\ 
^ίόλογκοι έ&νος Θρακικον ατιο Λολόγκον τοί5 Κρόνου 
καϊ Θράκης ώνομαΰμένον έ'6Ίτ£ ά« Χερρόνηΰος ττς 10 
Θράκης οτεον 6 τάφο? Πρωτεΰιλάον' φαβϊ ^δε καϊ ώς 
&εον ντίο των εγχωρίων τιμα6β•αι. 

538 8^ς[. 03"τόν τίλανήτην 6ρ$άγην\ ο Ζενς 
&ήύει βαρνν κολωόν ιτοτε τοΓ£ περϊι τον "Ιδαν, 
όταν %λανήτην^όρ$άγην τίικρον καταρρακτήρα 15 
δέ^,ωντάι δόμοις. όρ&άγην δε κατά γλώόΰαν τον 
%ένον λέγει δε τον Άλέζανδρον' όταν ονν, φη6ιν, 6 
Μενέλαος δέζηται τον Άλέζανδρον, τοττ£ ή αρχή της 
εχ&ρας ένρτήΰεται τω "ϊδα καν Λνγκεϊ και τοΓ^ Λιο6- 
κονροις. 20 

540. οί δεινά κάτίό&ε6τα\ νπερβατόν £(?ι^ν οτι 
ο Ζενς] όταν μειλίύβωνται ^αϊ έζιλεώβωνται εν ταΐς 
δνβίαις οι τίερϊ τον "Ιδαν και τους ζίιο<5κονρονς, οΐτινες 
εν τγι ενωχία τοΌ Λώς φιλΟνεικήΰονβΐ'Χρος άλλήλονς 
εις νβΊτδριοι/ και εις μάχην έλενβονται τίερϊ των Λενκ- 25 
ίτϋΐίον θυγατέρων Φοίβης καϊ Ίλαείρας, ας άρτιάΰαντες 
οί Λερϊ τον "Ιδαν τίροκατεγγνη&είβας τοις Λιοΰκονροις 
εις μάχην κατέΰτηύαν. 

ΐι. ν. 4, 5. χερονηβον. 10. χερόνηαος. 15. καταρακτήρα. 
19. ί'δα καί λνγν,είω. 22; όταν αη οτε άα^ίτιιη. 26. ϊλαείρας. 120 ΒΟΗΟΜΑ ΥΕΤΕΚΑ 

(Αά 546.) περί των Λιοΰκούρων και "Ιδα καϊ 

Λυγκέως προς αλλήλους μαχόμενων φηβϊ Λημήτριος* 

καϊ πλανήτην (538) #£ λέγει τον 'Λλέζανδρον^ 

6ρ%>άγην δε κατά γλώόβαν τον %ενον' εΰτι δε το λε~ 

5 γομενον επϊ τον Λιός' όταν τον πλανήτην καϊ βΐννιν 

ξένον ύποδέξωνται. 

*)4&.0"τι6ει βαρύ ν κολωονκαϊάΰτεργή κραυγην 

εν μέΰαις ταΐς λέόχαις, όταν εύωχούμενοι καταβπέν- 

δωΰιν οί μέλλοντες δεινά πείβεβ&αι οι Λιόβκουροι, 

10 καϊ 'Λφαρέως παΐδες' δοκεΐ γαρ 6 Ζενς εις φιλονεικίαν 

έμβαλεΐν τους Τνν δ αρίδας καϊ 'Λφαρητιάδας, οτε σ 

Αλέξανδρος έξενίξετο παρά τοΓ§ Λιοβκούροις, οι δεινά 

καϊ άπό&ετα, οτε τον 'Λλέξανδρον εξένιβαν, εκίνηΰαν 

κατά των 'Λφαρητιάδων' 6 δε άρτίάξει την ν Ελένην^ 

15 οί δε Λιόϋκουροι ου δυνήβονται ελ&εΐν εις "Ιλιον 

επικειμένου αυτοϊς πολέμου, ένταϋ&α ούν 6 μεν 

"Ιδας αναιρεί τον Κάότορα, 6 δε Πολυδεύκης τον "Ιδαν * 

τον δ\ Λυγκέα ο Ζευς έκεραύνωΰεν. 

547. άνεψιαΐς ορνιΰι χραιόμήόαι γάμους] 
20 ταΐς τον Λευκίππου %•υγατράβιν ανεψιοί γάρ καλούνται 
οί παίδες των αδελφών Τυνδάρεως δε καϊ Άφαρεύξ 
καϊ Λεύκιππος καϊ "Ικαρος αδελφοί, υιοί δε Οίβάλου' 
καϊ τούτων γίνονται παίδες οϋτως' Τυνδάρεω μεν οΓ 
Λιόόκουροι, Λευκίππου δε Φοίβη και Ίλάειρα, 'Λφα- 
25 ρέως δε "Ιδας καϊ Λυγκεύς. 

(Αά 548.) όνειδι6&έντες γαρ οί Λιόΰκουροι υπο 
των 'Λφαρέως παίδων ώς μη έδεδώκεΰαν εδνα υπέρ ι,, ν. 1.περίΐο\Λ0 η . 2. μαχόμενοι. 9, 15,24. διοσηονροι. 23. 
Οοά. τννδάρεωςϊ 24. Ιλάειρα. 26. όνειδια&έντας — τονς 
Λιοοκονρονς. 27. δεδων,εααν εδνα. Αϋ ΕΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 121 

των Αευκίιίτίου θυγατέρων ηλαβαν τας 'Λφαρέως βοϋς 
δόντες τω Αευκίππω' περί ων 6 πόλεμος. 

549. χρήζοντες άλφης της άεδνώτου] της 
χωρίς εδνων' άλλοι δε είρηκαβιν άλφηότην άρπαγήν. 

553. ό μεν κ ρ αν ε ία κοίλον] Πολυδεύκης και 5 
Κάΰτωρ έκρύβηΰαν εν κοιλώματι δρυός. Ίδας δε 
βαλών άνείλε τον Κάβτορα' ΰβτερον δε 6 μεν Πολυ- 
δεύκης τον Αυγκέα άνειλεν "Ιδαν δ\ ο Ζευς έκεραύ- 
νωβε, πρότερον του "Ιδού ότήλην εκ του τάφου του 
πατρός ρίψαντος επί τον Πολυδεύκην. 10 

αλλοΐ' ο μεν "Ιδας τον Κάβτορα τω άπο κρανείας 
δόρατι βαλών άνεΐλεν υπό το ΰτέλεχος της δρυός 
κρυπτόμενον. 

555. λέοντα ταύρω] ταϋρον τον Λυγκεα, διά 
το οξυδερκές. 15 

556. ό ά' αύ ΰιγύμνω] του Αυγκέως ο Πολυ- 
δεύκης τα πλευρά τω δόρατι άναρρήζας ρίψει. 

557. τω δε δευτέραν επϊ\ έ%ω&εν δει λαβείν 
λέγει τον "Ιδαν' οι δε κρ^οΐ είώ&α6ιν εν τω μάχεΰ&αι 
τοις κέραβι πληττειν' και τούτο έβτι κυρίως επϊ του 20 
κορύπτειν, ως και Θεόκριτος 

φύλαΰΰε μη τι κορνψη. 

562. ούδ' 6 Σκιαΰτης Ό ρ χι ε ύ ς] Μάρπηΰΰαν 
την Εύρύκλου θυγατέρα κατεγγυη&εΐΰαν ΐω "Ιδα αρ- 
πάΰας 6 Απόλλων εις μάχην αύτω κατέΰτη' λέγει ούν 25 
ση ούδε 6 ^Απόλλων τω "Ιδα την άνδρείαν εμέμψατο. 

563. το τόζον ραιβώΰας αντί του κυκλώΰας, 
κάμψας, αφ* ου το πολεμήόας' κέρας δε το τό%ον' 

80ΚΙΡΤΤ. 21. Θεόκριτος] ϊά. III 5. ι*, ν. 1. &νγατρών. 4. εδνων. είρήχεααν. 17. (ηι/>ει 
αη ςί-ψοι &να\)ΐ§\χχΐϊη. 18. δευτέρα οοά. ? 122 δΟΗΟΙ,ΙΑ νΕΤΕΕΑ 

τά δ\ περϊ "Ιδού καϊ Απόλλωνος γνωρίσματος καϊ 
"Ομηρος εν τή ι . πάρα το Όμηρικόν' 

άλλοτε μεν ζωονς έΰτερημένοι. 
παρά δε Αάκωύι ξένοι, οι Αιόόκουροι. 
5 καϊ των μεν ημΐν εύνάύει] των Άφαρητιάδων 

καϊ των Αιοβκούρων και "Ομηρος 

τους ηδη κάτεχε φυΰίξοος αϊα. 
570. ων ονδ' ο 'Ροιούς Ινις] Σταφύλου τον 
νίον Αιονύβου %υγάτηρ γίνεται ( Ροιώ' ταύτη έμίγη 

10 Απόλλων αιβ&όμενος δε δ Στάφυλος, ενεβαλεν αυτήν 
εις λάρνακα καϊ άφηκε κατά &άλατταν' η δε προβ- 
επελάό&η τΐ\ Εύβοια καϊ εγέννηβεν αύτό&ι περί τι 
άντρον παΐδα, ον "Ανιόν ώνόμαΰε διά το άνια&ήναι 
αύτην δι 1 αυτόν, τούτον δε Απόλλων ηνεγκεν εις 

15 Αηλον ος γημας Αωρίππην έγέννηόε τάς ΟΙνοτρόπους, 
Οίνώ, Σπερμώ, Έλαΐδα' αις 6 Αιόνυβος εχαρίΰατο 
οπ;οτ£ βούλονται 6πέρμα λαβείν. Φερεκύδης δε φηβιν 
οττί. 6 "Ανιος έπειθε τους "Ελληνας παραγενομενονς προς 
αυτόν αυτού μενειν τά εννέα ετη' δεδόβ&αι δε τούτο 

20 παρά του &εού' τω δεκάτω δ' ετει πορ&ήόειν το "Ιλιον. 
ύπέβχετο δε αυτούς υπό των θυγατέρων αυτού τρα- 
φήβεβ&αι' εβτι δε τούτο καϊ παρά τοις τά Κύπρια 
πεποιηκόβι' μέμνηται δε καϊ Καλλίμαχος των Άνίου 
θυγατέρων εν τοϊ^ Αίτίοις. 

δοκιρττ. Ί. "Ομηρο ς] Π. Ι 558 δ^η. Όμηρικόν] Οά. λ 303. 
6. "Ομηρος] Π. Γ 243. 17. Φερετινδης\ Γι\ 94 Μτιβίΐ. [Γγγ. 
Ξίδΐί-. €γγγ. Ι ρ. 94.] 22 βη. παρά τοΐς τά Κύπρια πεποιη%όαϊ] 
Εγ. 17 Κ. [Ερίοο. βπ\ Εγγ. Ι ρ. 29.] = 20 ^βίοΐί. 23. Καλλί- 
μαχος] Ιιθθΐΐ8 Ιιίο ίη Ο&ΠίπιαοΙιί ίτίΐ^πιβηΐοηιιη βάϋήοηΐΐίΐΐδ 
άθδϊάβΓαίιΐΓ. ο ι,, ν. 4. διοβν,ονροι. 7. φυβίξωος. 15. τάς] τονς. 

19. δεδόδ&ω οοά. (?). 20. τω &εώ. 24. αίτιάαι. ΑΌ Ι,ΥΟΟΡΗΕΟΝΙΒ ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 123 

576. Αίγύπτιον Τρίτωνος] Τρίτων πάλαι εκα- 
λεΐτο ο Νεΐλος' ο δε Ίνωπος ποταμός εβτι της Αήλου' 
και φαβιν οτι, ήνίκα πλημμυρούται 6 Νείλος καϊ 
ανέρχεται, τον αύτον χρόνον και 6 Ίνωπός, ο&εν καϊ 
λέγουΰιν εκ των υδάτων αντον διά τίνων άδηλων 5 
πόρων πληρούβ&αι τον Ίνωπόν ως και Καλλίμαχος 
εν ϋμνοις 

Αίγνπτοιο ϊνωποΐο. 

577. ας δη Πρόβλαβτος] Πρόβλαΰτος 6 Λιό- 
νυΰος, επειδή οτε μέλλουβι κόπτειν τάς βλάότας ήτοι 10 
τα κλήματα, δύουΰιν αύτω κλαδεύοντες. 

άλλοι. Πρόβλαΰτος 6 Λιόνυβος' η Πρόκλαύτος, 
έπεϊ όταν μέλλωβι κλάν τάς αμπέλους %"ύον6ιν αντω. 

579. ερπιν τε ρέζειν] ερπιν οι Αιγύπτιοι τον 
οίνον καλούΰιν, ώς καϊ *Ιππώνα<~ 15 

οπον τον οίνον ο ΰηοΐτος καπηλενει. 

580. Ζάρηκος έκγόνονς φάβας] Ζάρη% Καρύ- 
στου έύτϊ του Χείρωνος, ούτος εγημε 'Ροιώ την 
Σταφύλον , καϊ εξ αυτής εόχε πέντε παΐδας' ω&περ δε 
τον Θηβέα λέγονΰιν Αίγέως ι»ίόν και τον Ήρακλέα 20 
Άμφιτρύώνος, καίτοι εν άλλοις ό^ολο^ουνιτ«? τον Αιος 
αυτούς είναι, ούτως και τον "Ανιόν Ζάρηκος είπε. 
φάψ δε είδος όρνέου. οίνοτρόπονς' αί Οίνότροποι 
έκαλοϋντο Οίνώ, Σπερμώ, Έλαΐς. αύται ελαβον παρά 
Αιονύόου δώρον ίνα, οτε ΰελήόουβι, καρπον τρυγώβι' 25 
καϊ ή μεν ΟΙνώ τον οίνον έποίει, ή δε Σπερμώ τα 
σπέρματα, το ελαιον δε ή Έλαΐς ' αύται δε τους Έλ- 80Εΐρττ. 7. εν νμνοις] Ιη Ώΐ&η. 171. 15. ( Ιπ:πώναξ] ¥ν. 
8 ν. 2 ^βίοΐε. = Γγ. 51, ν. 2 Β^. [Ροβϋ Ι^γγ. Θγγ. ρ. 767 βά. III.] ι-, ν. 1. Λίγνπτιον ίοΐ. 41 Γ . 23. οΙνοτρόποι. 124 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΕΚΑ 

ληνας λιμώττοντας έλ&οϋΰαι εις Τροίαν διεΰωΰαν. 
μαρτυρεί δε ταύτα και Καλλίμαχος. 

583. Σι&ώνος εις Φυγατρός] οι γαρ τά αργο- 
ναυτικά ποιήβαντές φαΰι κεΐΰ&αι οτι Σι&ώνος του 
5 υιού "Αρεος καϊ Άγχινόης της Νείλου &υγατρός έγένετο 
'Ροιτεία, αφ* ης και το 'Ροίτειον ώνομάβ&η. 

585. βτρόμβων επιρροιζούόί] βτρόμβον λέγει, 
τον ατρακτον, παρά το' ΰτρέφεϋ&αι' χαλκεων δε, των 
ι6χυρών. γηραιά ι δε κόραι, αί Μοϊραι. τοις μίτοις 

10 δια των χαλκών καϊ ίόχυρών ατράκτων κλώ&ου6ι. 

586. Κηφεύς δε καϊ Πράζανδρος] μεταβάς επί 
τους περί Κηφέα και Πράζανδρον τους παραγενομενους 
εις Κύπρον, φηΰϊν οτι ουκ ηβαν βαΰιλεΐς, άλλ' ανώ- 
νυμοι τινες' διο και τά ονόματα αυτών παρά τω Λοιηττ} 

15 ον φέρεται' ην δε 6 μεν Κηφεύς ε% Αχαΐας , ό όε 
Πράζανδρος εκ Λακεδαίμονος" καϊ ούτοι δε παραγενοντο 
εις Κύπρον, ώς φηβι Φιλοΰτέφανος. ζητοϋΰι δε τίνες, 
πώς έπι πάντων πλαγίως την κληΰιν έδηλω6ε, τινάς 
μεν λύκους ειπών, άλλους δε λέοντας η δράκοντας, 

20 τούτους δε φανερώς εβαφηνιβε' και ρητεον οτι δια το 
αφάνες των προσώπων ηναγκάΰ&η καϊ τάς όνομαβίας, 
αυτών ειπείν εν γαρ τω καταλόγω του Όμηρου ου 
φαίνονται. 

591. Αύμης τε Βουραίοι6ιν\ τά Βούρα πόλις 

25 εΰτιν Αχαΐας ' ταύτην φηΰιν Έρατοβ&ενης ύπο ΰειβμον 
καταπο&ηναι' μέμνηται δε και Καλλίμαχος 

δΟΒίρττ. 2. Καλλίμαχος] V. 8ΐιρΓ9, Η,ά ν. 570. 17. Φιλο- 
στέφανος] Έν. 12 ΜαβΠ. [Γη:. Ηίβϋ. Οιτ. III ρ. 31.] 25. Έρα- 
τοο&ένης] Ειβ,ϊοβϊΚ ββο§τ&ρΙι. Ιϊγ. βά. Ββίάβΐ ρ. 144 80[. Εγ. 85 
ΒθγπΙι. 26. Καλλίμαχος] Ηγπιη. ίη ϋβΐ. 102. ι., ν. 4. ψαΰί] φηαι. 6. ροιτία. 25. ψααΐν. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΕ,ΟΝΙδ ΑΙΕΧΑΝΌΒΑΜ. 125 

Βονρά τε Λεί-αμένοιο βοός. 
το (5ε έξης, Κηφενς δε και Πράζανδρος ον λαών 
ανακτες αλλ* ανώνυμοι ΰποραϊ ναυκληρίας 
πέμπτοι και τέταρτοι γαΐαν ϊ%ονται &εάς. 

592. ό ά' Άργνρίππαν] τοντο &έλει ειπείν οή. 5 
Διομήδης άπελαΰ&εις ωχετο εις Ίταλίαν εις το Ααννιον 
ε&νος εν βαρβάροις' ών έβαβίλενε Λαννος, οότιςπολιορ- 
κονμενος έδεη&η Αιομηδονς βοη&ήΰαι αντώ, νποΰχό- 
μενος αντώ δώβειν της γης μέρος. 6 δε βοη%•η6ας και την 
νίκην Λαραβχών Λαννίοις εκτιΰε πάλιν, ηντινα ΐππιόν 10 
"Αργός έκάλεΰεν' ίίβΊΓεοον $' αντώ τίροβέ&ετο ο Λαννος, εί 
/3ονΑθί-το την λείαν εχειν τοΐ» τίολέμον, η την γην Λαβαν ' 
και κριτής τούτον ε^δζ/θτο "Αλαινος νόστος ών τον 
Λιομήδονς αδελφός, οβτις ηράό&η της Ααννον &νγατρος 
Ενίππης, και διά τοντο έκρινε τον Λαννον ίχειν την 15 
γην. εφ* ω Λιομήδης όργιβ&εϊς τρία κατηράΰατο, 
μηδένα δνναβ&αι βπείρειν την γην, ει μη τίνα άπο 
τοι γένονς αντον οντα' και μετακινηβας τας βτηλας 
«ντον ε6τη έπι ττοΰττο* ί^τεοον #ε ό Λιομήδης πάρα 
Λαννον άνγιρέ&η' οι δε φίλοι αντον κλαίοντες τον 20 
ήρωα μετεβλή&ηβαν εις ορνεα όμοια κνκνοις. 

598. ράμφεΰϊ] ράμφος καλείται το έπικαμπες 
χείλος τών δρνέων' ελλόπων δε %Όρονς, τά εγγόνα 
τών ίχ%"ύων %Όρος γαρ ο άποϋπερματιύμός. 

600. &εατρομόρφω] η ση δεάτρφ όμοιος εΰτιν 25 
ό τότίος έφ' ω διατρίβονΰιν, η οτι περιφερής και η 
νηβος' -θ-εάιτοοι» γαρ όχημα τίαρα, τοΓ^ γεωμέτραις περι- 
φερές. κλ&Τ£ί άε ημικνκλίω' περιφερής γαρ ή νήβος. 
γεωλόφω δέ, τώ νψηλώ τόπω. 

ι. ν. 5. άργυρίπηα. 11. ί' Εκίάΐάί. 13."Αλαινος] οίλαινος 
νθΐ αλαψος να. 1• αλαιτος να. II. 23. δόςονς. 24. &όςος. 126 80Η0ΜΑ νΕΤΕΕΑ 

601. άγυιοπλαΰτήβαντες] ο£ γαρ εταίροι, του 
Λιομήδους όδυρόμενοι τάς τον ηρωος όυμφοράς μετ- 
εβλή&ηβαν εις όρνεα τους καταρράκτας λεγόμενα" είύΐ 
δε όμοια κιίκι/Οί^, οΐτινες διάγονΰιν εν τη Λιομήδους 
5 νήόω' κείται δε αντη εν τω Άδρία' οίκονΰι δ\ ούτοι 
οί ορνι&ες.ωύπερ πόλιν υπό γαρ τον ορ&ρον βρέχονβι 
τον τόπον ταϊς πτέρυ%ι και ραίνουΟι πάλιν βρέχοντες' 
είτα εις αγραν πορεύονται και τα ληφθέντα τέντες 
ο^ου διαιρονόιν άλλήλοις. Άργυρίππα δε πόλις 
10 έβτϊν εν 'Ιταλία, ην εκτιύε Λιομήδης και ό όχλος 
αντον. 

607. και κρίμνα χειρών] κρίμνον εΰτι μεν και 
γένος κρι&ής, νυν δε το άποΰτάλαγμα του κυκεώνος, 
ως καϊ Καλλίμαχος 

15 και κρίμνον κυκεώνος αποΰτάξμντος εραζε. 

608. κννζούμενοι, φ&εγγόμενοι' κυρίως δε επί 
των θηρίων τί&εται η λεζις' η αόημον φωνην άφιέντες. 

610. Τροιξηνίας δε τραύμα] Τροιζηνία η Αφρο- 
δίτη" ιδρυύατο δε αυτήν Τροιζηνίαν καλουμένων η 
20 Φαίδρα, ηνίκα ήρα6&η του ( Ιππολύτου" η δε Αφροδίτη, 
κα&ώς φηΰι Μίμνερμος, υπό Λιομηδους τρω&εΐ6α 
παρεύκεύαβε την Αίγιάλειαν πολλοίς μεν μοιχοΐς 6υγ- 
κοιμη&ήναι, εραβ&ήναι δε Ιππολύτου και Κομητου 
υιον Σ&ενέλον του δε Λιομήδους παραγενομένου εις 

δοκιρττ. 14. Καλλίμαχος] Γγ. 205. 21. Μίμνερμος] ΪΥ. 
22 Β^Ις. [Ροβίΐ. Ι^γγ. Ογγ. ρ. 414 θά. III.] 

ι., ν. 3. τονς καταρράκτας] τοις ν.αταράν.ταις. 6. πόλιν] 
π (ροδί ΙϋΐβΓΟ,ιη δραϋο Γθΐίοίο). ορ&ρον] βό&ρον. βρέχοναι 
τον τόπον] βρέχοναι τον τόπον βρέχοναι. 12. και κρίμνα ίοΐ. 
41 η πΐ3,Γ£. ϊηί. 19. τροιζηνίαν καλονμένην β τροιξηνία ν,αλον- 
μένη οογγ. ιη. Π. 21. μνήμερμος (μίμνερμος 8αρΓ3,β0Γ. πι. II). 
22. μοιχοΐς β μοχοις οογγ. πι. Π. 23. καϊ &άάίάϊ. 24. νίοϋ 
οο<1., Ββά νί ϊπ Γ3.8. α πι. II. ΑΏ ΙΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 127 

το "Αργός επιβουλεϋβαι αύτω' τον δε καταφυγόντα εις 
βωμον της "Ηρας δια νυκτός φυγείν 6υν τοις εταίροις 
καϊ έλ&ειν εις Ίταλίαν τΐρος Ααύνον βασιλέα, οΰτις 
αυτόν δόλψ άνειλεν. 

614. "Οΐίλοβμίας] Ά%•ηνάς εν "Ηλιδι της Πελο- 5 
ποννήΰου τύμβος οϋτω τιμώμενης, τύμβον δε καλεί 
τον βωμον καϊ άλλαχοϋ 

6 ί' άμφϊ τνμβω τ' Αγαμέμνονος δαμείς. 
φηΰϊ δε Αοϋρις εν τω τιερι αγώνων, τους βωμούς 
τάφους καλεϊβ&αι. 10 

615. κολο66οβάμων\ άλούβης της Ιλίου Διο- 
μήδης αντί του έρματος εκ του τείχους των Τρώων 
λί&ους εις την ναϋν έβάλετο' τΐαραγενόμενος δε εις 
το "Αργός καϊ ελα&εϊς υΛο Αιγιαλείας τιαρεγένετο εις 
Ίταλίαν ' εύρων δε τηνικαΰτα τον εν τη Σκυ&ία δρά- 15 
κοντά λυμαινόμενον την Φαιακίδα, διέφθειρε τούτον, 
την του Γλαύκου χρυΰήν άΰτΐίδα κατέχων, νομίΰαντος 
του δράκοντος το χρυοΌυν δέρος είναι του κριού ' 
τιμηθείς δε ετΐϊ τούτω ΰφόδρα, ανδριάντα κατεβκεύαόεν 
και ιδρύΰατο έκ των λί%•ων των έκ της Ίλίου' ιΰτορεΐ 20 
άε τούτο Τίμαιος καϊ Αύκος εν τω τρίτω. 

617. του τειχοποιού] 'Αμοιβεύς Ποσειδών εν 
Αελφοϊς ούτω τιμάται, ειιεΧ ήμείψαντο ποό^ αλλήλους 

Βοκιρττ. 7. καϊ άλλαχον] 8τιρΓα, ν. 335. 9. Λονςις] Γγ. 
73 ΜπθΙΙ. [ΕΊτ. Ηίβΐ*. Ογγ. II ρ. 486.] 21. Τίμαιος] Γγ. 13 

ΜιιθΙΙ. [Γγγ. Ηίβίΐ;. &γγ. Ι ρ. 195 ν ] Λύκος] Γγ. 3 Μτίθΐΐ. [Τη•. 
Ηίβΐΐ. Ογγ. II ρ. 371.] ι. ν. 1. επεβονλενσαι τα. Π, επεβονλενοεν, νΛ νίάβΐτΐΓ, πι. Ι, 
2. φυγείν τα. Π; φεύγει τα. Ι. ετείςοις (ει β οογγ. ?). 3. 

ιταλίαν (τ 8υρΓ3,80Γ. πι. Π). 11. ΐλίου τα. II. 17. χρνβην 
τα. II. 18. άερρος. 20. %αϊ &άάΐάϊ. 21. λνχος τα. Ι, 
λνκός, νά> νίάβΐϊΐΓ, πι. II. 128 80Η0ΠΑ νΕΤΕΕΑ 

6 μεν Απόλλων Αελφούς, 6 δε Ποΰειδών Καλαυρίαν 
μάρτυς χονχον καϊ Καλλίμαχος. 

619. κριό ει ά' 'Λλαίνου] "Αλαινος νό&ος αδελφός 
Αιομηδους έρών Εύίππης της Ααύνου &υγατρός, κριτής 
5 αιρε&εϊς καϊ χαριζόμενος αυτή, τον Αιομηδην έκρινε 
λαβείν τα λάφυρα καϊ μη την γην' ο&εν κατηράόατο 
6 ηρως μηποτε καρποφορηΰαι την γην 9 ει μη υπό 
Αιτωλού τίνος ύπαρείη. 

622. τι&αιβώΰόοντος] επιμελείας ά%ιοΰντος' 
10 κυρίως δε η λέ%ις έπϊ των μελιββών λέγεται, παρά το 
τι&έναι την βούιν, καϊ "Ομηρος 

εν&αδ' έπειτα τι&αιβώΰΰονΰι μελιΰΰαι. 
625. βτήλαις δ' άκινητ.] του Αιομηδους ΰτηλας 
ποιηΰαντος περί δλον το πεδίον, ηνίκα άπέ&ανε, 
15 Ααυνος έβουλή&η ταύτας καταποντίβαι' αί δε ριφεΐΰαι 
πάλιν εκ του ύδατος άνηλ%Όν καϊ ευρέ&ηβαν εν τω 
αντώ τόπω εΰτηκυΐαι ο&εν καϊ επήρ&ηΰαν, ας ούτι ς 
μετοχλίΰαι ολίγον εκ βίας καυχήβεται. 

630. &εός δε πολλοίς] οι Φαίακες όέβουϋι τον 
20 Αιομήδην οΐτινές ειόιπερϊτό'Ιόνιον πέλαγος" αυτός γαρ 

τον δράκοντα άνεΐλεν έκεΐϋε ελ&όντα εκ Κόλχων προς 
ζητηβιν του χρυΰού δέρους' τίνες δε ληβτην ηκουύαν 
τον δράκοντα. 

631. οΰοι παρ Ίου ς] οΰοι περϊ το Ίόνιον πέ- 
25 λαγός οίκοϋΰι' καϊ ο μεν Λυκόφρων απ Ίους ωνό- 80ΚΙΡΤΤ. 2. Καλλίμαχος] ¥τ. 221. 11. "Ομηρος] Οά. 

ν 106. ι. ν. 1. δελφονς να. Π, δελφοΐς τα. Ι. ηλανοίαν πι. Ι; 
001Τ. πι. Π. 22. #ε'ρρον?. ΑΙ) 1Υ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 129 

μαβεν αυτό, Θεότϋομτίος δε άτίο ^Ιονίου άν&ρώτιου 
Ιλλυριού το γένος βαΰιλεύβαντος εις τον τότΐον. 
γρώνον δέ, το κοίλον και βα&ύ. 

633. οι δ' άμφικλύβτους] νήΰοί ει6ν Λερϊ την 
Τυρόηνίαν' μέμνηται δε αυτών και Αρτεμίδωρος" 5 
Τίμαιος δε φηόιν εις ταύτας τάς νήΰους ελ&εϊν τινας 
των Βοιωτών, ας νήΰους χοιράδας είπε' Φιλτέας δε 
εν τρίτω Ναζιακών Βαλεαρίδας ψηβϊν αύτάς ϋότερον 
όνομαΰ&ηναι' είΰϊ δε οι εν αύταΐς κατοικοϋντες αριβτοι 
βφενδονηται' αί γαρ μητέρες αυτών τι&έαΰιν έτά ίο 
ζύλου εις ϋψος τον αρτον, και ου Λρότερον αύτοΐς 
διδόαΰι φαγείν τίριν καταβαλεϊν τον αρτον. ΰίΰυρνα 
δε τίαχύ Λεριβόλαιον η δερμάτινον ιμάτιον, ηντινα 
Σιμωνίδης υαοκοριΰτικώς ειιίε 

ΰίύυν παχείην. 15 

635. αχλαινον] κακοιία&ήύουβιν' αμτίρον γαρ Βοκιρττ. 1. Θεόπομπος] Ί?τ. 140 ΜηβΠ. [Γγγ. ΗίδΜ. Ογγ. Ι 
ρ. 302.] 5. Αρτεμίδωρος] ¥τ. 24 8ϋθη1β. [Ρηίΐοΐ. XI ρ. 204.] 
6. Τίμαιος] Γγ. 31 Μαβίΐ. [Γγγ. Ηίβίί;. Ογγ. Ι ρ. 199.] 7. 
Φιλτέας] Μυβίΐ. Γγγ. ΗΐδΜ. Οιτ. IV ρ. 478. Οί. ^βδίβηη. ίη 
Ρο,υΐ^ί Εηο^οΐ. V ρ. 1537 8€[. 14. Σιμωνίδης] ΓΓα^ηίθηίαιη 
ηοο ίη ΒβΓ^ϋ οοΐΐβοϋοηβ 1χ£ΐ£πιβηΙθΓαπι Ροβΐί. Ι^γγ. 6γγ. άβδί- 

άβΓ&ίϊΙΓ. ι,, ν. 1. αύτο τα. Π, αυτόν να. Ι. Θεόπομπος] δεβπος 
να. Ι (?), &έΰπος \ά νίά., ίη. II. Ιιοουΐη βαη&νϋ; ΤηΓγΙΙίίζβοη 
Εάηΐ^ϋο 8οηο1. &ά Ρίηά. Ρ?ίη. III, 120. Ίονίον — Ιλλυριού] 
ιονίου ίου ιλλυρικού. 4. οι δ' ίοΐ. 41 11 τα&Χξξ. 8ΐιρ. 6. τί- 
μαιος να. II, τίμαιον να. Ι. 7. φιλϊαίας (αοοβηίηδ άηο ηβοηοη 
ας 3, ηι. 11); οί. βηρΓΕ. 8. Ναζιακών] ναζιών να. Ι (?), αν. 
βχ οοιτ. Βαλεαρίδας] φαληρϊάδας να. II, φαληνάδας τα. Ι (?). 
10 8ς[0[. βφενδονηται — βίβ.] βφενδονηται (ροβί νοοαβυΐηπι Ιιοο 
εβτι ίηββΓηϋ: πι. Π) και ου πρότερον — καταβαλεΐν τον αρτον ' 
αί γαρ — υ-ψος τον αρτον βίβ. 12. βίβυρνον. 16 — 130,7. 
αχλαινον — απαρτία ίη ίοΐ. 41 η ναοχ§. ίηί. ροδί βα&ΰ (ρ. 129, 3) 
1β§αη1;ιΐΓ. 

ΙιτΊ^ορΙίΓοη, ΑΙβχαηάΓα, βά. Κΐηΐιβί. 9 130 80ΗΟΠΑ νΕΤΕΕΑ 

κυρίως καλείται, το βχοινίον το ελκον τους βόας, η 
το %ΰλον το έπικείμενον τοις αυχέβι τών υποζυγίων, 
το δε νήλιποι ανυπόδητοι. 

636." τριπλαΐς] εκ τριών ΰχοινίων πεπλεγμένας 

5 έχοντες τάς ΰφενδόνας, μίαν περί την κεφαλήν καϊ 

μίαν περϊ τον ώμον καν αλλην περϊ την γαΰτέρα' 

κώλα δε λέγεται τα εκατέρωθεν της ΰφενδόνης βπαρτία. 

640. ναβτον] κυρίως ο πλακοΰς δ μετά σταφίδων 
πεπεμμένος' νυν δε επί του άρτου καταχρηστικώς 

10 τεθεικεν. 

641. υπέρ τράφηκος] τράφηΐ* έβτϊν η υπόπλατυς 
βάύις, λέγεται δε το της νεώς χείλος, έφ' ω οι 6καρμοι 
τίθενται" νυν δε το %ύλον ένθα τιθεαΰι τον αρτον. 

643. Ίβηροβόΰκους] αί γάρ Γυμνήΰιαι ον πόρρω 

15 είβι τών Ιβήρων Ταρτηΰβδς δε νηβος προς ταϊς 

*Ηρακλείαις βτήλαις' ή δε Ιβηρία νυν Σπανία καλείται. 

πύλας δε εΐρηκε δια το ΰτενον είναι μεταζύ τών 

Ηρακλείων στηλών το ΰτόμα, δι' οΰ εκπλεουΰιν εις 

τον Ώκεανόν.. 

20 64:68(ΐ.ΣκώλόντεκαΙ Τεγυ ρ αν] πόλεις Βοιωτίας• 

Θερμώδων δε και "Τψαρνος ποταμοί Βοιωτίας, καϊ 

Καλλίμαχος 

αψ επί Θερμώδοντι ωδενϋα. 
648. τους δ' άμφϊ Συρτιν] τους περί τον 
25 Όδυΰΰέα λέγει' περί γάρ την Αιβυην εκπεϋόντες έπλα- 

«οκιρττ. 22. Καλλίμαχος] IV. 270. ι. ν. 1. τονς δοπρβίβδθ νϊάβίτΐΓ τα. Ι, τάς πα. Π. 2. τα 
(το τα. II) ξ,νλα. 8. ναατον ίοΐ. 42 Γ . 11. νπόπλατος (ββά 

τ βχ βοιτ. πι. II). 16. Ροβ* Ιβηρία υ&βχιχά. 17. εΐναί] το 
(εϋναι 3,άά. πι. II). ΑΌ ΕΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΚΑΜ. 131 

νώντο' δνο δε εί<$1 Σνρτεις, ή μεν μείζων, ή δε μικρά, 
γράφεται δε καϊ Αιγνϋτικάς πλάκας" οίκονβι δε 
οι Λιγνΰτΐνοι μετά Τνρβηνών. βτενήν δε πορ&μον 
ΰννδρομήν λέγει, επειδή πορθμός μέβον κείται τον 
τε 'Λδριατικον και τον Τνρ6ηνικον πελάγους, τον μεν 5 
λήγων, τον δε αρχόμενος" ή οτι το Τυρβηνικον πέ- 
λαγος μετα%ν 'Ρηγίον καϊ Μεββήνης κείται. 

652. ότερφοπέπλον] ταντα πάντα ως. έπί&ετα 
Ήρακλέονς' Μηκιβτενς γαρ τιμάται παρ* Ηλείο ις' 
καϊ Σκαπανενς, οτι διέβκα-ψε τάς κόπρους των τον 10 
Ανγείον βοών Βοαγίδης δε, οτι ήγαγε τάς Γηρνόνος 
βονς' ΰτερφόπεπλος δε, δια το διάδημα τον λέοντος 
όπερ ΰτέρφος καλεΐται' εκέχρητο γαρ αντω άντϊ περι- 
βολαίου. το εζής' τονς άμφϊ Σνρτιν και Αιβνην και 
τον ττορ-θ'μόν τον εν Τνρϋηνία πλαγχ&έντας προς 15 
πάντας 6 "Αιδης τάς χείρας δπλίΰει. 

653. άρπνιογοννων] 6ρνι%Όγοννων , έπεϊ τά 
κάτω μέρη όρνί&ων εϊχον' άρπη δε είδος όρνέον. 
λέγει δε περϊ των Σειρήνων πτερωται γάρ ήύαν άς 
νικήΰαΰαι αϊ Μουΰαι τοΓ? πτεροΐς έβτεφανώ&ηβαν, 20 
ο&εν και ζωγραφοννται εν ταΐς κεφαλαΐς έ'χειν αί 
Μονΰαι πτερά' μόνη δε Τερψιχόρη ονκ έχει πτερά εν 
τή κεφαλή, διότι μήτηρ αντών ην. τ,, ν. 3<• λνγιστηνοϊ, 5. τνραηνίον. 5 80[. τον — τον\ 
το — το. 6. λήγων — αρχόμενος τη. Π, ληγον — άρχόμενον 
τη. Ι. οτι το ίη ταβ. α πι. Π. 8 80[ςι. ατερφοπέπλου • επεϊ 
(εττει ίηββηιϋ; πι. Π) τιμάται παρ' ηρακλείοις" ταντα πάντα — 
γάρ %αϊ αηαπανενς' οτι κτλ. τη. Ι; ΟΓάίηθπι ρπδϋηιιπι ίηάϊοαντί; 
πι. II. 9. ήρακλέος. 14. $' ροβί τονς ο,άά. πα. Π. 17. 
άρπνιογοννων\ Ιίβπιπια βιιρρίθνί. επεί κατά μέρος όρνί&ων 
$χων τη. Ι, επεί 7<*<? κατά μέρη όρνί&ων εϊχον τη. II ; οογγθχΪ ορβ 
βοηοΐϋ 1)ΓβνίθΓΪ8 (30ά. Ραι\ Α αρ. Β&οηπι. ρ. 149. 

9* 132 80Η0ΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

658 . δελφινόόημον] Στηΰίχορός φηβιν Όδνΰΰέα 
έτΐϊ της άβτίίδος φέρειν δελφίνος τντίον' καϊ Ενφορίων 
δε τοντω βνμφ&έγγεται. Φοινίκη δε η Ά&ηνά εν 
Κορίν%•ω τιμάται, λέγει ονν κλέιιτην της Άΰηνάς τον 

5 Οδνββέα διά το εν Τροία τίαλλάδιον , οτΐερ έκλεψε 
μετά Λιομήδονς 'Οδνββενς. 

659. επόψεται δε] τονς Λαιβτρνγόνας λέγει' 
τούτους γάρ ο Ηρακλής κατετόζενΰεν, ήνίκα ήλαννε 
τάς βονς τον Γηρνόνος, οτε έπεχείρηΰαν κατ αυτόν 

10 τΐόλεμον. λείψανον ονν τονς νΐίολοίτίονς των άναι- 
ρε&έντων λέγει, φηΰϊ δε τονς ννν εν Σικελία Λεον- 
τίνονς οίκεϊν την Λαιΰτρνγόνα ην "Ομηρος λέγει. 

663. τον Κηραμνντον] Κηραμνντης 6 Ηρα- 
κλής 6 ταςΚήρας διώκων' άλε\ίκακος γάρ. ΙΤαλαίμων 
16 δε 6 Ηρακλής διά το τίαλαΐόαι αντον τω Λά ή τω 
Άχελώω τίοταμω. Πενκενς δε εν Ιβηρία τιμάται. 

664 8 η. οϊ πάντα &ρανοί%αντες] ΰκάφος λέγει 
τον λιμένα των ιίάλαι Ααιοτρνγόνων , ος έβτι περι- 
φερής. &ρανοί%αντες δέ, όνντρίψαντες. εντόρνω, 
20 εν τω περιφέρει, όκάφει δέ, ήτοι λιμένι' ύχοΐνος 
δέ, εϊδος φντον, με&' ον πλέκονΰι τάς βπνρίδας' έλαβε 
δε τούτο ε% Όμήρον' 

ίχ&νς δ , ως άγρώΰΰοντες άτερπεα δαΐτα πενοντο. 
670. ΰτεΐρα Κεντανροκτόνος] διά το είναι 
25 αντάς παρ&ένονς ότείρας διά τοντο. Κεντανροκτο- 

βοκιρττ. 1. Στηαίχορος] Εγ. 22 ΚΙβίη. = 70 Β§1τ. [Ροβϋ Ι#γγ. 
<3ττ. ρ. 992 θά. III.] 2. Ενφορίων] Έτ. 126 Μβΐη. [Αη&Ι. Αΐβχ. 
ρ. 142] = Ετ. ίηοθΓί;. 38 Οιιβηίζ. [Εγγ. ροββ. θρ. Οτγ. II ρ. 55.] 
12. "Ομηρος] Οά. % 82 βς[ς[. 22. Όμήρον] Οά. κ 124. τ., ν. 5. διά να. II β και. οοιτ. 11. Ιεορτίνονς. 17. 
σκαφτή οο(Ι. (?). 20. ανάψει οοά., ββά ει βχ οογγ. ηι. II. 
24. ατειρα £ο1. 42 α . ΑΌ ΕΥ0ΟΡΗΕΌΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 133 

νους δέ, επειδή οί Κένταυροι φεύγοντες από Θεβΰαλίας 
τον ( Ηρακλέα, ήλ&ον εις την των Σειρήνων νήβον, 
δελγόμενοι δε υπό τούτων άπώλοντο. 

671. ΑΙτωλϊς ή Κουρήτις] Αχελώου θυγατέρας 
τίνες φαβι και Τερψιχόρης της Μούβης τάς Σειρήνας" 5 
6 #£ Αχελώος ρεΐ μέβον Αιτωλίας και Άκαρνανίας' 
φαβϊ δε τίνες τους Άκαρνάνας πρώτον Κουρήτας 
καλεΐβ&αι. 

673. ποίαν δ\ &ηρός\ την Κίρκην λέγει, επειδή 
δια της φαρμακείας έ&ηροποίει τους ανθρώπους. 10 

679 δη. Κτάρος φανείς] έπώνυμον Έρμου ' 
Φαιδρός δε μεταληπτικώς αντί του λαμπρός ή λευκός' 
και γαρ παρά Βοιωτοίς λευκός Έρμης τιμαται' Ν ων α- 
κριάτης δε, ό Αρκαδικός" Νωνακρία γαρ πόλις Αρ- 
καδίας. 15 

682. πέμπελός έβτιν ό γέρων γέροντα δε είπε 
τον Τειρεΰίαν, επειδή φαβιν εννέα γενεάς αυτόν ζήΰαι' 
και γάρ έπι Κάδμου ήν και έπι Πολυνείκους μετά 
έτη πολλά. 

683. ανδρών γυναικών είδότα ζυνουβίας] 20 
λέγεται τον Λία τή"Ηρα έρίΰαι, φάβκοντα τάς &ηλείας 
μάλλον ήπερ τους άνδρας ήδεβ&αι τή πολλή ύυνουΰία, 
καϊ χρήβαβ&αι τω Τειρεβία κριτή διά τάς δύο αυτού 
μορφάς' τον δε είρηκέναι δέκα ούβών τών παΰών 
ηδονών, μίαν μεν εχειν τους άρρεν ας, τάς δε λοιπάς 25 
εννέα τάς γυναίκας" όργιΰ&εΐΰα δε ή "Ηρα έτύφλωβεν 
αυτόν, ο δε Ζευς έχαρίΰατο αύτώ μαντικήν καϊ πολυ- η 

ι., ν. 21 80[. &ηλε£ας ει'περ τους άνδρας ηδεο&αι μάλλον τή 
π. κτλ. 0/ϊ. Ερίοα όπ*. Γπ\ Ι ρ. 154. 26. ηςα πι. Ι. 134 ΒΟΗΟΠΑ νΕΤΕΒΑ 

χρόνιον ξωήν, ως ο της Μελαμποδίας ποιητής- 

εννέα μεν μοίρας ' δεκάτην δε τε μοΐραν τέρπεται άνήρ, 
τας δέκα δ εμπίπληΰι γυνή τέρπονβα νόημα. 

688. ο&εν Γιγάντων] Γιγάντων νήβον λέγει 
5 τάς Πι&ηκούΰας, αϊ είΰι νήβοι περί την Ίταλίαν' 
μέμνηται ου ν αυτών και Λίβχρίων εν ζ' Έφεΰίδων. 
ταντας δε ωκουν πρώτον Γίγαντες' νβτερον δε ο Ζευς 
χειρωΰάμενος αυτούς έπέ&ηκεν αύτοΐς τάς νήόους' καϊ 
γαρ εκεί κατώκιβε πι&Ύμους προς άτιμίαν και αι0χύνην 
10 των Γιγάντων. 

691. εν η πι&ήκων γένος] εν ή των πι&ήκων 
το γένος 6 των &εών πατήρ ωκιβε. 

694. Βαιού δ' άμειψα ς] Βαιος κυβερνήτης τον 
Οδνΰΰέως τελευτήύας ετάφη περί Σικελίαν, άφ 1 ου 
15 κλη&ήναί ψαβι Βαιάς τάς νήβους, 

697. "Ο 6 6 αν τ ε καϊ λέοντος]"θ66α ορός Ιταλίας 

μέγιΰτον, ως φη6ι Μητρόδωρος. λέοντα δε λέγει τον 

Ηρακλέα' ούτος γαρ τάς του Γηρυόνος έλαυνων βοϋς 

έ'χω6ε τον παρακείμενον τη "0<56η και Κύμη τόπον, 

20 καϊ δι' αυτού επορεύ&η ελαύνων τάς βούς. 

698 80[. χωβτάς Όβριμούς τ άλύος] Όβριμώ 
η Περόεφόνη παρά το οβριμον %α\ βαρύ. πυριφλεγες 
δε ρεΐ&ρον τον Πυριφλεγέ&οντα. και "Ομηρος 
εν&α μεν εις 'Λχέροντα Πνριφλεγέ&ων τε ρεονΰι 
25 Κώκντός τε. 

δοκιρττ. 1. ό της Μελαμποδίας ποιητής] Ηθδϊοά. £τ. 179 Κ. 
[Ερίοο. αιτ. Γγγ. Ι ρ. 153.] = 173 βοθ^Ι. 6. Αίαχρίων] ¥τ. 
10 Βφζ. [Ροβϋ. Ι^γγ. Οιγ. ρ. 803 βά. III.] = 2 Όηβηίζ. [¥ντ. 
ροβδ. βρ. (τγγ. II ρ. 2.] 23. "Ομηρος] Οά. κ 513 80[. ι., ν. 6. Έφεβίδων] Εφημερίδος Μβίηθίΐθ ροβϋ. οηοΐίαπιΐ)!). 
ρ. 139. 16. οΰΰαν τε πι. Ι, οαααν τε πι. II. οαβα ορός. 
19. οΰΰη τα. Ι, οσοη τα. Π. ΑΒ ΕΥ00ΡΗΒ0ΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΚΑΜ. 135 

700» αϊ&ραν τον αέρα λέγει. Πολυδέγμων δε 
ορός Ιταλίας ύψηλόν, άφ' ου φαβι πάντας τους εν 
Ιταλία ρεΐν ποταμούς. 

703. κλέτας] την κλιτύν, την άκρώρειαν' και 
Αη&αιώνα το εν Ιταλία ορός. 5 

704. λίμνην] "Αορνος λίμνη περί Κύμην περι- 
φερής δίκην δεβμοϋ περιεβφιγμένη' έχει δέ, ως φαβί 
τίνες, αυτή το νδωρ κυάνεον' επεκλή&η δε "Αορνος, 
διότι ούδε δρνεον δύναται αυτήν παραπτήναι. 

706 βηη. Στυγός κελαινής] παραπέφρακε το 10 
"Ομηρικόν 

Κ®χυτός % , ος δή Στνγος νδανός εβτιν άπορρώξ. 
Τερμιεύς δε Ζευς, πάρα το πάντων άρχειν και τέρμα 
είναι, λοιβα,ς δε άφύΰΰων, το της Στυγος ϋδωρ. 
αέλλη δέ, π:οί^£2/£κόν ττοτη^ον η βκύφος. 15 

710. &ήόει Λαείρα] ή Περΰεφόνη' μετά δε το 
άνελ&εϊν αύτον άπο του "Αιδου ιερώβαι κίονα τω "Αιδη 
και τη κόρη ήτοι τη Περβεφόνη , εφ' ον και τήν περι- 
κεφαλαίαν αυτού ε&ηκε. το ε%ής, λιπών δε Αη- 
&αιώνος ύφηλον κλέτας (703) &ήβει Ααείρα και 20 
ϋυνευνέτη δάνος' τά γαρ άλλα δια μέοΌυ. 

712. κτενεΐ δε κούρας] τάς Σειρήνας φηβιν, 
αϊ είΰι θυγατέρες Άχελώου' 6 δε Αχελώος υιός 
Τη&ύος' αι γαρ Σειρήνες μή φέρουβαι τήν ήτταν, 
εαυτάς κατε&αλάββωΰαν* μήτηρ δε αυτών ή Τερψιχόρη. 25 

715. Τυρρηνικό ν] διέτριβον αι Σειρήνες κατά 

δοκιρττ. 11. Όμηρηίόν] Οά. κ 514. ι., ν. 1. αϊ^κν ίοΐ. 43 Γ . _ 4. ν,αϊ ροδίβα 3,άά. τα. Ι. 8. 
πνανόν. 18. ηΐθ*. εφ' ω τα. Π, 21. δίανος οοά. (?). 
25. μψηςι} &υγάτη$ οοά. (?). 136 ΒΟΗΟΜΑ νΕΤΕΚΑ 

μεν τινας εν Πελωρίδι, κατά δε άλλους εν ταϊς Σειρη- 
νούΰαις, αϊ είΰι τρεις άκραι Ιταλίας. 

717. την μεν Φαλήρου τνρΰις] Φάληρος εκτιΰε 
την εν Ιταλία Νεάπολιν' λέγει ούν την Παρ&ενόπην 
5 εν Νεαπόλει εκπεβεΐν. τύρόις δε το τείχος, όιότί- 
παρά τοις Τυρόηνοΐς πρώτον έπενοή&η τείχος. 

εις το αυτό. την μεν Φαλήρου] ούτο^ 6 Φάληρος 
τύραννος ήν εν Σικελία , τους επι%ενουμένους προς 
αύτον δεινώς κολάζων και άναιρών μέμνηται δε αύτον 
10 καϊ Καλλίμαχος εν β' Αιτίων 

την κείνου Φάλαρος πρηξιν απελάβατο. 
722 8ς[φ άκτήν δε] Ένιπεύς Ποβειδών τιμάται 
παρά Μιληΰίοις. προυχουβαν δ\ άκτήν, την προ- 
κειμένην εις $άλα06αν. λέγει δε το Ποβείδειον άκρον. 
15 Αευκωϋία δε ονομάζεται ή Σειρήν, και εις το Πο- 
<?£^«ον ιερόν τε&απται εκριφεΐβα, άφ' ης καϊ ή νήΰος 
ώνομάό&η Αευκωύία. πέτραν δε νυν καλεί την νήοΌν. 
724 8η. *Ις και Αάρος ποταμοί Ιταλίας, ο&εν και 
^Ηρακλείδης ο Ααριναϊος. 
20 727. κλύδωνα χελλυββουβα] διαπλέουβα, νηχο- 

μένη' καϊ γάρ οί νηχόμενοι τοις χείλεβιν ώ&ονοΊ το 
νδωρ' κατά πλεοναβμον δε του λ. 

730. λούβει δε ΰήμα βούκερως άρης] "Αρης 

ουκ εΰτι ποταμός πέρι Τέρειναν ο&εν τίνες επι&ετικώς 

25 αύτο εζεδεζαντο επί του 'ίΐκινάρου, ίνα δηλοΐ τον 

ίΰχυρον και ενεργή τή δυνάμει, τίνες δε γράφουΰιν 

80ΚΓΡΤΤ. 10. Καλλίμαχος] Εγ. 194. ΐι. ν. 10. αίτιων. 13. άκτήν] αυτήν οοά. ? 14, 15. πο- 
ΰίδειον. 15. βειςήν άφ' ης — την νησον' εις το ποα. %τλ. 
22. Ββφΐίίατ Σχόλιον νεώτερον, φΐοά άβΒΟπρβϋ Τζβίζα ρ. 759. 
9 8<ι<ι. ΜυβΠ. 23. λούσει ίόΐ. 43 υ . ΑΌ ΙΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΒΑΜ. 137 

"Ερης καϊ "Ερις' άμφω γάρ ποταμοί περϊ Τερειναν. 
βούκερως, οτι τους ποταμούς κερατοφόρους καϊ βου- 
κέφαλους ειβάγουΰιν, ί'ΰως διά το βίαιον και ηχώδες 
και βρυχητικόν του ρεύματος. 

731. ορνι&όπαιδος] ορνι&οφυοΰς. ί'6μα δε 5 
αντί του ΐδρυβμα, τον τάφον, παρά το ρήμα το ί'ω. 

732 βς[. πρώτη δε] φηΰϊ Τίμαιος Αιότιμον τον 
Αθηναίων ναύαρχον παραγενόμενον ες Νεάπολιν κατά 
χρηΰμον ΰϋΰαι τή Παρ&ενόπγι καϊ δρόμον ποιηβαι 
λαμπάδων , &ό καϊ νυν τον της λαμπάδος αγώνα ίο 
γίνεό&αι παρά τοις Νεαπολίταις. Μοψοπία δε πάλαι 
έκαλεΐτο η Άττικη άπο Μόψοπος. 

736. παρ' άκλυΰτον] ^ττοί. πολύκλυβτον, η άχεί- 
μαβτον. Μιβηνοϋς ορός Νεαπολιτών. βτύμφλα 
και κλίτη λέγει τά τραχέα κλίματα. 15 

738. βύκταν] επανατρέχει πάλιν επί τον Όδυύβέα. 

739. παλινβτροβητοις] όπιβ&ορμήτοις, πολυ- 
πλάνοις. 

744. βαιον δε τερφ&εϊς] καίτοι πολύν χρόνον 
έποίηΰε μετά Καλυψοϋς' ε% γάρ ετη εποίηβε. ρητέον 20 
ουν οτι προς την προαίρεΰιν αύτης η6αν ολίγα' εκείνη 
γάρ εβούλετο ά&άνατον καϊ άγηραον αύτον &ή- 
βειν ηματα πάντα. 

745. άναυλόχητον] άναυλόχητον μεν το ^κρόν 
λεγει' ου γάρ ην ναϋς, άλλ' αύτοβχέδιον πλοΐον, ουδέ 25 
πω εν ορμώ καϊ λιμένι καταλεγόμενον' ναυλόχους γάρ βοκιρττ. 7. Τίμαιος] Γγ. 99 Μυβίΐ. [Εγγ. Ηίδϋ Θπ•. Ι ρ. 218.] 
22. ά&άνατον κτλ.] Ηοω. Οά. ε 136. Δ 

ι. ν. 7. Διότιμον αάάϊάί. 10. λαμπά ηϋτοφίβ Ιοοο. 
17. Ιλθπιπιβ, Βΐιρρίβνί. 138 80ΗΟΜΑ νΕΤΕΚΑ 

ελεγον τους λιμένας, αύτοκάβδαλον δε, το εική καϊ 
ώόαύτως καϊ αύτουργον γεγονός' κυρίως δε η λέζις 
ετΐϊ των άλφίτων εΐρηται' τα γαρ ώς έτυχε φυρα&έντα 
άλευρα ούτως λέγει. 
5 748. τίροβτεταργανωμένην] βυμΛετίλεγμένην, 

βυνειλημμένην' η γαρ ααρ' ημϊν ΰαργάνη %αρ Άττι- 
κοΐς ταργάνη καλείται, καϊ το βυνειλεΐύ&αι τεταρ- 
γανώβ&αι. 

749 8<^. ής οία τυτ%όν\ Άμφίβαιος ο Ποβειδών 

10 τίαρα Κυρηναίοις. άτίτηνας δε τους νεοΰύους εί'ω&ε 
λέγειν τους των αλκυόνων, ους 6 κλύδων διαφ&είρει' 
διό φαΰι καϊ £' ημέρας γαληνιαν την &άλα66αν ηνίκα 
ωοτοκοϋΰι, δι6 καλούνταν αι ημέραι αλκυονίδες, το 
δ' εξής, ης ϋχεδίας οία τυτ&ον κηρύλου δάμαρτος 

15 πόρον, ο έΰτι νεοϋβους αλκυόνων κήρυλος δε καλείται 
αρύην άλκυών. ώς δε η &άλα66α εί'ω&ε τους άλκυόνος 
νεο<56ους έκβράΰβειν , ούτως καϊ 6 Ποβειδών τον 
Όδυόβέα. 

751 8ς. αυταΐς μεΰόδμαις] %υλω της βχεδίας. 

20 ικρια δε τα κύκλω ορ&ά' δύτίτην δέ, τον Όδυββέα 
τον δύνοντα. 

754. άβτω ΰύνοικος] Γλαύκος 'Λν&ηδόνιος ην, 
η εβτι ΛερΙ Βοιωτίαν τιόλις, ηντινα ωκηβαν Θράκες. 
ούτο^ αλιευς ων καϊ άγρεύόας ίχ&ϋν ε%•ετο εν τη γη' 

25 τυχούβης δε βοτάνης ιίληβίον καϊ φαγών 6 ιχ&υς 
έξηΰεν' οτΐερ ιδών 6 Γλαύκος μετέλαβε καϊ αύτος εκ 

τ>. ν. 3. γαρ ΒΐιρΓα Ιίη. αάά. πι. II. 4. Ροδί άλενρα το,δταο,. 
όντως λέγει τα. II, οΙοβοιίΓ&ϋβ φΐ&β άβάϋ πι. Ι. 5. ΙιβτατηΆ 
Βυρρίβνί. — ΰνμπεπλεγμένον ΰννειλημμένον τα. Ι, αν μπεπΧεγ μένων 
αννειλημμένων τα. II. 14. 175 αάά. πι. Π. 15. άλχνόνων. 
16. αλκ. ηίΐΌφΐβ Ιοοο. 19 — 21. ανταΐς — δννοντα] Ηαβο ροβί 
8οηο1. 3,(1 ν. 748 1θ£υηίιΐΓ. 25. ίχ&νς τα. II, ίχ&νς τη. Ι. ΑΌ ΕΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝΌΚΑΜ. 139 

της βοτάνης καϊ έρριψεν εαυτόν εις την &άλα6ΰαν και 
εΰτιν αθάνατος. 

755. ώς Λεύκης κλάδον] Αεωνίδης εν τω περί 
Ιταλίας ψηοΛν ορθ£ είναι, έφ' φ γίνεσαι Λεύκας 
υπερμεγέθεις, εκ δε τούτων γίνεσαι τους φελλούς, 5 
οϊς χρώνται προς κουφιβμόν των δικτύων μεταφορικώς 
δε Λεύκης κλάδον εΐρηκε τον φελλόν. 

758. αμπυ% 6αω6εί] αμπυζ εΰτϊ περιβόλαιον' 
και "Ομηρος 

αμ,πνκα κεζρύφαλόν τ ε. 10 

761. 6τόρ&υγ%ι] ταΐς άκίΰι, ταΐς έζοχαΐς' παρά 
γαρ το εις ό|ι> άπολήγειν ότόρ&υγζ καλείται. 

761 8ς[. νηύον ά' εις Κρόνω ΰτνγουμένην 
αρπην] την Κέρκυράν ψη6ιν ήτοι την Φαιακίαν εχειν 
κεχωΰμένον το δρέπανον εν ω 6 Ζευς τον Κρόνον 15 
έζέτεμε. μ έζεα δε λέγονται τα αιδοία, αρπη δε το 
θέριΰτρον. 

762. "Αρπη ν] εΰτι μεν η δρεπάνη' νυν δε την 
Φαιακίαν νηύον καλεί, μεζέ ων, των αιδοίων του 
Κρόνου, κρεανόμον δε την δρεπάνην φηύί, α χ λα ι- 20 
νος, γυμνός, προΰαίτης, πτωχός Όδυΰόεύς, παρά το 
ικνεΐΰθαι βλαβών χαλεπών έμπειρος. 

764. μυ&οπλά<5την\ ώς έπι το μυ&ώδες την 
διηγηΰιν πεπλαΰμένην. έ%υλακτη6ει δέ, αντί του 
έκφωνηϋει. 25 δοκιρττ. 3. Λεωνίδης] 01 ΡιΛήο. Βΐΐοΐ. £γ. νοί. ΠΙ ρ. 565 
ΗεγΙ. 9. "Όμηροξ] II. Χ 469. τ,, ν. 11. ^βπιπίΕ βιιρρίθνΐ. ακι'σι] άν,τΐαι να. Ι, άκτίαι 
τα. II. 18 — 22. "Αςηην — έμπειρος] δοΐιοΐϋ Ηυίαβ ηοίίίίαπι 
Ε. 8ο1ΐθβΓ (Μι». Εΐιβη. νοί. XXXIV ρ. 283) <1θϊ>θο. 23. Εβππηί* 
δυρρίβνΐ. 140 80ΗΟΠΑ νΕΤΕΚΑ 

766. ο ν π ω μη τόύος] Μέλαν&ος 6 Ποβειδών 
παρά Ά&ηναίοις' *Ιππηγέτης δε 6 αντος παρά Ληλίοις. 
μη τοβαντη γονν λή&η, φη6ί, καταλάβη τον Ποσειδώνα, 
ώύτε έπιλα&έύ&αι τον Όδν66εως. 
5 768. ηζει γαρ ηζεί] νανλοχος καλείται 6 λιμήν. 

*Ρεΐ&ρος δε ώνομάζετο 6 εν ττ} Ί&άκη λιμήν, κα&ά 
και "Ομηρος 

εν λιμάνι Ρεί&ρω. 
Νηριτον δε ορο§ Ί&άκης. καϊ "Ομηρος 
10 και Νηριτον είνοβίφνλλον. 

771. μνκλοις γνναικόκλωψιν] μνκλος καλείται 
η εν τραχήλω των όνων νποδίπλωβις. μνκλονς δε 
εϊπεν ένταν&α τονς μνηστήρας, δια το άδηψάγον και 
κατωφερες, ως και Καλλίμαχος 
15 εΰτι μοι Μάγνης εννεάμνκλος όνος. 

οι #ε μνκλονς φα6ι τονς κατωφερεΐς εις γνναΐκας 
εί'ρηται δε από ενός Μνκλον ανλητον κωμωδη&έντος 
νπό Άρχιλόχον επί μαχλότητι. 

7718η. καΰΰωρενονβα, πορνενονΰα. βαΰΰάρα 
20 #ε η βακχική, ή πόρνη, το δε κοιλανεΐ, κενωθεί, 
δαπανηθεί. 

774. αντος δε πλείω] πλείονα δε, φηΰιν, ο 
Όδν66ενς των εν Τροία Ιδών καϊ "Ομηρος 

οτε μοι πλεΐδτοι χαλκήρεα δονρατα 
25 Τρώες επερρίψαντο περί Πηλείωνι ΰανοντι. 

Σκαιαΐς δε πνλαις, ταΐς Ίλίον. 

βοκτρττ. 7. "Ομηρος] Οά. α 186. 9. "Ομηρος] II. Β 632. 
14. Καλλίμαχος] Γγ. 180. 18. Άρχιλόχον] Εγ. 184 Β^. [Ροβίΐ. 
1>γπ. Ογγ. ρ. 729 βά. III] 23. "Ομηρος] Οά. ε 309 βς. ι-, ν. 2. ΐππηγετης, βεά ηγέ ΐη ΓΕ8. α πι. II, άβίβϋβ ρΙηΓΪβυΒ 
φΐαθ βοηρβϋ; η. Ι. ΑΌ Ι,ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 141 

775. ίδών μολοβρος] καϊ γαρ εκλή&η τίαρά τον 
Μελαν&ίον 

%η δη τον μολοβφον άγεις. 

778. 6 ΰ τ ρ άκων] ααρ' Αίύχνλω φαίνεται τις τον 
Όδνΰΰέα οβτράκω τνψας, ον μην ααρ' Όμήρω. 5 

780. ΰφραγϊς μενεΐ Θόαντος] 6 Όδνΰβενς βον— 
λόμενος κατάύκοτίος εϊΰελ&εΐν εις την "Ιλιον και φο- 
βούμενος μη νοη&εϊς άτίοδάντι, ετίειβε Θόαντα ιίληγώβαι 
αντον τιληγάς βιαίας τίρος το γενέϋ%•αι άγνώριβτον' 
ώς δε "Ομηρος 10 

αντον μιν πληγηΰιν αεικελίτιΰι δαμαβας. 
φηβϊν ονν οτι ου ζέναι και άη&εις τον ΰώματος 
αντον μάΰτιγες καϊ τΐληγαϊ εοΌνται, άλλ' άρχαΐαι 
αποφαίνονται, άλλως δε 6 την μικράν Ίλιάδα γράψας 
φηοΛ τρω&ηναι τον Όδνΰΰέα νπο Θόαντος, οτε εις 15 
Τροίαν ανήρχοντο. 

785. φηλώΰας] άτιατηύας, δολώύας. φηληκες δ\ 
καλούνται τα βνκα, τα ωμά μεν οντά, τή δε ιδέα 
πεπειρα; φη6ιν ονν οτι άτίατηΰας τον βαΰιλέα Πρίαμον 
εν κλαν&μοΐς και ^οοέ£ ? ω£ δεινά καϊ ανάξια Λα&ών 20 
νΛο Αγαμέμνονος δια τάς πληγάς. 

786. ον Βομβυλείας κλιτνς] Βομβνλεία ηΑδηνά 
τιμάται εν Βοιωτία. Τεμμικία δε ορο§ της Βοιωτίας" 
λέγει ονν, οντινα ημιν η Βοιωτία κακόν άνέ&ρεψε' 80ΒΙΡΤΤ. 3. πή δη"] Ηοιη. Οά. ρ 219. 4. Αΐΰχνλω] Αά £τ. 174 
Ναηοΐί. = 179 ϋπιά. βά. V βρβοίειί;. 5. Όμήρω] Οά. ν 299. 
10. "Ομηρος] Οά. # 244. 14. ο την μικράν Ίλιάδα. γράψας] 
Γγ. 8 Κ. [Ερίοο. Οιτ. Γγγ. Ι ρ. 42.] = 8 Τνβίοΐί. 

τ., ν. 4. Ιιβταιηο, δΐιρρίβνί. 9. πληγαΐς βιαίαις να. Π. 
22. βομβνλειάς — βομβνλειά (?) πι. Ι, βομβνλείας — βομβνλεία 
ία. II. 23. τεμμικία, 8βά ϊ ίη ΐ'9,8. ει πι. II. 142 80Η0ΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

λέγει δε τον Όδυββέα' εν γάρ Βοιωτία η Άντίκλεια 
τον Όδυΰύέα έγέννηβεν. 

791. κτήΰίν τε &οίνης\ Θουκυδίδης φηβίν ε£ς 

δ' φυλάς την Κεφαλληνίαν διγιρήύ&αι' Πρωνίους, 

5 Σαμαίους, Πάλεις, Κρανίους. Ααφυβτίαν δε, λαφυβ- 

ϋομένην καϊ άπαντλουμένην. Π ρ ων ίων δε, των 

μνηστήρων ά%ο έ&νους. 

793. πόντιον 6κέπας φυγών, ήτοι την ναϋν' 
η τον λυμένα" ταύτα γάρ βκέιίει καϊ άμύνει την Φα- 
ΐ Ο λαΰΰαν. 

794. κόρακα είπε τον Όδυββέα, δίά το %ολυ- 
χρόνίον καϊ γάρ προγενέΰτερόν φαβι τον Όδυΰΰέα 
τον Νεύτορος' 6 δε κόραζ, ως φηβιν ( Ηΰίοδος, ρη' 
γενεάς ζη. 

15 796. ελλοτίος Σαρδων.] Σάρδος νηβος προς 

ταΐς "Ηρακλείαίς βτήλαις' η δε Κίρκη Ύυρβηνική' ου 
μακράν δ\ διέβτηκεν η νήβος αϋτη της Τυρβηνίας. 
ελλοπος δε του ιχ&ύος, τουτεβτι της τρυγόνος' τω 
γάρ κέντρω αυτής χρω μένος άντϊ δόρατος, 6 Τηλέγονος 

20 άνεΐλε τον πάτερα Όδυβόέα' ώς καϊ Ί θΛ%ιανος εν 
άλιευτικοις. 

798. Άχιλλέως δάμαρτος] φαβϊν οτι ο Άχιλλενς 
μετά θάνατον έγημε Μήδειαν την Αίητου παϊδα' 
Αίητης δε καϊ Κίρκη Ηλίου Λαίδες. Τηλεγονος δε 

25 Κίρκης, ω6τε Τηλέγονος καϊ Μήδεια είόιν αύτανέψίοι, 
ους ημείς λέγομεν εξαδέλφους. 

δΟΒίΡττ. 3. Θουκυδίδης] II, 30. 13. Ήσίαδος] Γγ. 207 Κ. 
[Ερΐοο. Ογγ. Εγγ. Ι ρ. 165] = 163 Θοβΐΐΐ. 20 «ι. εν άλιευ- 
τικοΐς] Π, 497 βς^. τ., ν. 6. οι #£ πρώνιοι διά τους μνηοτήρας ιη. Ι; οογγ. ιη. Π. 
13. ό #ε κόραξ αώΐίάΐ. ρν. (?) 22. άχιλλεως Μ. 44". Αϋ 1Υ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΕΑΜ. 143 

799. μάντιν δε νεκρό ν Εύρυτάν] , Αριβτοτελης 
φηβϊν εν Ί&ακηβίων πολιτεία, Εύρυτάνας έ'&νος είναι 
τής Αιτωλίας, όνομαϋ&εν άπο Εύρύτονος, παρ οίς 
είναι μαντεΐον Όδυΰβέως' το δε αυτό και Νίκανδρός 
φηΰιν εν Λίτωλικοϊς. 5 

800. ο τ αίπυ ναίων] Τράμπυια πόλις Ηπείρου, 
όλοι; μετά τον νόβτον Όδυβ&ενς άπήλ&ε, κα&ά και 
"Ομηρος 

είβόκε τους άφίκηαι οΥ ουκ ΐΰαβι Φάλαΰβαν, 
εν&α και τιμάται. 10 

801. έν χι ποτ αύ&ις] Αλεξάνδρου του Μακε- 
δόνος και Βαρβίνης της Περβίδος νίθ£? εγενετο καλού- 
μενος Ηρακλής, ον άνεΐλε Πολυβπέρχων δ Τυμφαΐος 
Λι&ίκων βαβιλευς χαριζόμενος Καβάνδρω. Τυμφαΐοι 
δε Ηπειρωτικού ε&νος' των δε Λί&ίκων μεμνηται και 15 
"Ομηρος 

τους <Γ εκ Πηλίου ώδε και Λί&ίχεϋΰι πελαΰϋε. 
δράκοντα δε είπε τον άνελόντα, δια το ιώδες του 
φαρμάκου, επειδή 6υν οπλοις άπέ&ανε [, τω Τηλεγόνω]. 

805 8η. Περγη δε μιν] τον Όδυόόέα φηύϊν εν 20 
ΠέργΎΐ ορθί. τής Τυρΰηνίαςκεΐΰ&αικαέντα ενΤορτυναία. 
.πώς δ\ ο αύτος εν Ευρυτάνγ] (799) και Τυρϋηνίοις 
κεΐύ&αι ΰυνεβη; ή οχι μετετέ&η άπο Εύρυτάνων εις 

δοκιρττ. 1. Άριβτοτέλης] ¥τ. 465 Κθ8β [Απβίοί;. θά. ΒθγοΙ. 
V (1870) ρ. 1554 15 10]. 4. Νίηανδρος] Εοοτιπι ηαηο Ά$βττχηϊ 
ϋυβηίζ. ίη Γη*, ροβδ. βρ. βτι\ II ρ. 81. νοίΐαηαηη άβ Νίο&ικίΓί 
Οοίορη. νϋα βΐ βοηρϋβ ρ. 25. 8. "Ομηρος] Οά. λ 122. 
16. "Ομηρος] Π. Β 744. ι-.' ν. 2. ενρντανος. 3. Ενρντον Τζβίζ. 5. αίτωλίοις. 
9. άφίιιηαι χα. II, άφίν,ηται χα. Ι. 12. μαρσίνης οοά. (?) 
13. τνμφαιος. 17. τονς δε % 1% κτλ., Ββά ε κ' εκ ίη γεβ. α 
η. II. 20. άεργη δε μιν, 8βά έργη ϊη ταβ. α ίη. II. 21. 
κεΓσΟ'αί. αάά. πι. II. 144 80Η01ΛΑ ΥΕΤΕΕΑ 

Πέργην, η έτίειδη μν&ος φέρεται, οτι μετά το άνελεΐν 
αντον τον Τηλέγονον, Κίρκη φαρμάκοις άνέΰτηΰε καϊ 
εγήματο Τηλεμάχω, καϊ Πηνελόπη Τηλεγόνω εν μακά- 
ρων νηβοις. 
5 808. τίαιδός τ ε καϊ δάμαρτος] 6 Τηλέμαχος 

έγάμηβε Καβΰιφόνην θυγατέρα Κίρκης' καϊ την μεν 
Κίρκην αναιρεί 6 Τηλέμαχος, μη βονλη&εϊς φέρειν αντης 
τα τιροβτάγματα' αναιρείται δε καϊ αντος ναό Καύϋι- 
φόνης της γαμέτης έκδικονύης την μητέρα, ο δε λέγει, 

10 τοιούτον εΰτιν. οτι άτίοδανειται ο Όδνΰΰενς ορών 
τα Λα&ήματα, Κίρκην άναιρονμένην νΛο Τηλεμάχου, 
τον δε νΛο Καΰΰιφόνης. 

809. αντος τιρος"Λιδην\ ΘεοΛομτΐός φηΰιν οτι 
Λαραγενόμενος ο Όδνββενς και τά τΐερϊ την Τίηνε- 

15 λότίην εγνωκώς άπηρεν εις Τνρΰηνίαν , καϊ ελ&ών 
ωκηΰε την Τορτνναίαν, εν%•α καϊ τελεντα. 

811. Γλανκωνος] Γλανκωνα ειιίεν' εβτι δε νιος 
Παΰιφάης και Μίνωος' "Λψνρτος δε νιος Αίητον' Κίρκη 
δε και Παόιφάη και Αίητης άδελφοί' οι <5ε τούτων 

20 Λαίδες ^λονότί αντανέψιοι' 6 δε Γλαύκος εις μέλιτος 

ιΐί&ον εμτιεβών άτιέ&ανε. 

817. κάν&ωνα, τον ονον. μεόΰαβονν δέ, άντϊ- 

τον έλαννειν' μέϋαβα γαρ λέγονται αϊ τον ξνγον 

γλνφαί, εν&α οΓ ανχένες των βοών δέδενται' καϊ 

25 Καλλίμαχος 

μεΰδαβα βονς ντΰοδύς. 

820. ό ά' αινόλεκτρον] περί Μενελάον 6 λόγος ' 

δοκιρττ. 13. Θεόπομπος] Ρτ. 114 ΜαβΠ. [Γγγ. Ηίβϋ. Οτι*. Ι 
ρ. 296.] 25. Καλλίμαχος] Γγ. 513. 

ι. ν. 1. άνελ\\\εΐν. 21. πΐ&ον. ΑΏ 1^Υ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝΌΕΑΜ. 145 

6 γαρ Λυκόφρων ακολουθών ( Ηροδότω την Έλένην 
φηΰϊ μη έλ&εΐν εις "Ιλιον , άλλ' άρπαγεΐύαν υπο 
Αλεξάνδρου άπελ&εΐν μετά Πρωτέως εις Αϊγυπτον, 
εν&α έβαύίλευεν άφελόμενος αυτήν άπο Αλεξάνδρου, 
πορ&η&είβης δε της Τροίας καϊ μη εύρε&είβης της 5 
^Ελένης εκεϊβε, τότε 6 Μενέλαος έλ%•ών προς τον 
Πρωτέα εί'ληφε την γυναίκα. 

826. καϊ πέμπελον γραϋν] φαΰι την 'Λφροδίτην 
όργιβ&εΐβαν τοις &εοΐς ελ&εΐν εις Κύπρον αποχωρώ 
6&εϊΰαν αυτών, περί το Κάβιον δε δρο^ διατρίβειν ο£ 10 
$£ &εοϊ ζητοϋντες αυτήν ήλ&ον εν Κύπρω και εύρον 
γραϋν, καϊ επύ&οντο αυτήν ει οιδε την Άφροδίτην. 
ή δε έδειξε τον τόπον εν&α ην κεκρυμμένη' όργι&εϊβα 
δε η Αφροδίτη άπεμαρμάρωβεν αυτήν, καί φαβι μέχρι 
του νυν 'ίβταβ&αι την βτήλην. 15 

827 βς[. και τάς Έρεμβών] ^Ελλάνικος φηΰι τους 
Έρεμβούς περί τάς του Νείλου ροάς οίκεΐν. προ- 
βλήτας δε ειπεν άκτάς, <5^ά το τραχύ και (ϊυ^κολον 
του τόπου, ο&εν καϊ μι6εϊ<5&αι υπό των ναυτών. 

829. Μύρρας έρυμνόν] Μύρρας αβτυ την Βύβλον 20 
λέγει, ήτις έΰτι της Φοινίκης" Μυρρα δε Θείαντος 
δυγάτηρ έγένετο. αυτή ήράϋ&η του πατρός, και 
λά&ρα γενομένης της μίξεως, γνώύα αίύ&όμενον τον 
πατέρα καϊ έγκυον γενομένην, ηϋξατο τη Αφροδίτη 
μήτε εις ζώντας είναι μήτε εις &ανόντας' ο&εν μετ- 25 
έβαλεν αυτήν εις το δένδρον το έ% αυτής μΰρραν' των 

δοκιρττ. 1. Ήρο8ότω~\ II, 113 δηη. 16. "Ελλάνικος] Γγ. 153 
Μιιβίΐ. [Γγγ. Ηίδίΐ. Οπ\ 1 ρ. 66.] 

ι., ν. 4. άφελομένον θχ άφελόμενος οογγ. ιη. Ι. 16 80[. 
τους Έρεμβονς] τις ερεμβος πι. Ι, τονς ερεμνονς πι. Π. 20. 
ί*νρρα§ ερυμνον ιοί. 45 Γ . βίβλον. 

Ιί^ορΙίΓοη , Α1θΧ8,ηάΓ», βά. Κίηίεβί. 10 146 80Η0ΕΙΑ νΕΤΕΕΑ 

#ε μηνών τον τοκετού βνμπληρω&έντων καϊ τον φλοιοί; 
διαρραγεντος άπεκνη&ετον'Άδωνιν, ον ίδονΰα εφίληβεν 
η Αφροδίτη, μνρραν δε Αιολείς την βμώρναν λεγονβιν' 
ο&εν και πι&ανον και μνρραν είρηβ&αι. 
5 831 — 83&. κραντήρι, τω όδόντι. .πτέλας δε 6 

κάπρος παρά Κίλι%ι. — Σχοινηΐδι μονβόφ&αρτον] 
Σχοινηϊς καϊ Άρέντα καϊ $ενη έπί&ετα της Αφροδίτης. 
Ταυ ας δε ο "Αδωνις πάρα Κνπρίοις καλείται, μον- 
ΰόφ&αρτον δε είπε τον "Αδωνιν, επειδή αϊ Μονΰαι 

10 δνβπετονΰαι κατά της Αφροδίτης, ότι παρεϋκεναβεν 
αντάς εις έρωτα έλ&εΐν καϊ πολλάς ε'ξ αντών έποίηΰε 
τετοκεναι, άπεκτειναν τον ερώμενον αντης "Αδωνιν. 
ήβαν γαρ μέλος κννηγεβίας τερπνόν %ο δ^ε άκονβας 
έχαννώ&η και ωρμηβεν επί κννηγεβίαν' £ν&α άναι- 

15 ρεϊται νπο 6νός, οί #ε' φαόιν νπο "Αρεως εν τω πολεμώ. 

839. τον ηπατονργον αρ6.] αρβενα μεν, δια 
την άνδρείαν' άρβνλόπτερον δε, δια το εν τοις 
ποβί πτερά εχειν, ώς φηβιν Ήβίοδος, δια την ταχν- 
τητα. ηπατονργον δε, διότι κα&ώς 6 Ηρακλής 

20 κατεπό&η νπο τον κητονς, όντως και 6 Περβενς κατα- 
πονείς ελάκτιβε το ήπαρ αντον και ε%ήλατο, και εβωΰε 
την Άνδρομεδαν. 

840. πεφήβεται δε] τον Περβεως. ζνρω δε, 
τω δρεπάνω, διά την όζντητα. 

25 842 8η. ίπποβρότονς] επειδή δνο παΐδας ετεκεν, 

ιππον και βροτόν, ΐππον μεν τον Πήγαΰον, /3οοτόν δοκιρττ. 18. Ησίοδος] 8(πι1 220. τ,, ν. 6. λέλιξι. 17. άρβνλόπετρον. 18. 7εσΰΙ\\\πτ8ρά, 
8βά ητε α πι. II, υ! νίάβίιΐΓ. 22. τον. 23. ξνρώι. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 147 

ό« τον Χρνϋάορα. το ό*£ έζής, ώ δ ίνας τόκων 
οί'ζαντος, τον Περβέως. 

της δειρότίαιδος] δειρότιαιδα λέγει την Γοργώ 
δίά το εκ τον τραχήλον γεννηΰαι, ωΰτϊερ αί γαλαΐ, 
τον Πήγαύον καϊ Χρνύάορα. μαρμαρωΛίδος, δια 5 
το άτίολι&ονν τονς δεωμένονς αντην. 

άλλως, φηβι δε Αημήτριος εν τοις περί Σερίφων, 
μη ύνναπολι&ω&ήναι τω Πολνδέκτη. 

845. έλντρον δε λέγεται τίαν το έκτος Ίίαρετιόμενον. 

846. λαμ%τηροκλέιιτης\ αί Γοργόνες είχον ίο 
οφ&αλμον ένα καϊ έφνλαΰΰον άλλήλας' ο δ\ Περβενς 
έλ&ων έκ των οτίίβω έκράτηύε τον δφ&αλμον καϊ 
όντως έκοψε την κεφαλήν της Γοργούς, ο&εν καϊ 
λαμπτηροκλέπτης. 

847. τας Φερειπότονς] την Αϊ,γντιτον λέγει' ο 15 
γαρ Νείλος έν τω &έρει τιαραγ εν ό μένος αρδει αντην. 

848. καϊ ρεΐ&ρον Άββνβταο] 6 γαρ Νείλος 
ρέων διίβτηβί την Λί&ιοτίίαν άτιο της Λιβνης. τίνες 
δέ φαΰιν έν Λιβνη είναι, τας Ίΐηγας τον Νείλον, ώς 
ζίονρις. "Αΰβνΰται δε έ&νος Λιβνκόν. ^0 

8δ1.τριάνορος, της Λολνάνερος, ήτοι ιίολνάνδρον. 
ιιεντάλεκτρον γαρ αντην είτίεν έμπρού&εν έότι δε καϊ 
τούτο, οτί ουάε ένα άρρενα Λαΐδα έγέννηΰεν. 

852 δ^η. ηζει $' αλήτης, εως καϊ τας δάμαρ- 
τας] η%ει, φηΰίν, εις Σικελίαν — Ίάπνγες γαρ έ&νος 25 

βοκιρττ. 20. Λονρις] Ργ. 36 Μυβίΐ. [Γγι\ Ηΐεϋ βπ:. II ρ. 478.] 
22. £μπροο&εν~\ 8ιιρΓ9, ν. 143. ι. ν. 2. οί'ξαντος. 4. γαλαϊ. 7. δη μη τη. Ι, δημη τη. II. 

8. μη, νά, νΐάβίτΐΓ, πι. Π, οβθοηΓ&ΐίβ φΐ&θ άβάίΐι πι. Ι. τΐολνδενκει. 

9. λέγει, οοά. (?). 10. άι γοργόνες, 8βά οργόν & τη. II ίη γο,β. 
12. τονξ όγ&αλμονς. 19. #ε εκΜ. πι. Π. 21. πολυάνδρον 
τη. II, πολνανδρος τη. Ι. 25. Ίάπνγες] πνγες. 10 * 148 βΟΗΟΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

Ιταλίας — και δώρα δώΰει τή Άφηνα. Σκνλητρία, 
δια τα εν πολέμω ΰκνλα. 

854. Ταμάύιον δε κρατήρα, χαλκονν από 
τίνος τόπον, ώς "Ομηρος 

5 ε? Τεμέϋην μετά χαλχόν, 

ένθα αριβτος χαλκός γίνεται, βοα^ρί-ον δε, την 
άβπίδα αυτόν. 

855. άβκέρας ενμαρίδας~\ τά υποδήματα της 
( Ελένης' ενμαρίδας δε επιθετικός διά το ενμαρώς 

10 είΰιέναι' άναθήΰει ονν, φηΰι, ττ\ Άθηνα εν Ίαπνγία 
χαλκονν κρατήρα και άΰπίδα και τά υποδήματα της 
^Ελένης. Τάμαΰος δε πόλις Κνπρίων. 

856 8φ][. η ζ ε ι δε Σΐριν] Σΐρις ποταμός Ιταλίας. 
Λακίνιον δε, άκρωτήριον Κρότωνος. 
15 εν οίδι πόρτις] η Θέτις άνέθηκε κήπον τή 

"Ηρα εν Κρότωνι — Όπλοΰμία δε "Ηρα — ένθα και 
αί γνναΐκες πενθονβι τον Αχιλλέα, πενθικά ιμάτια 
φορονβαι. 

860. Αιακού Πηλεύς, Πηλέως ο Άχιλλενς τρίτος. 
20 Λωρίδος Θέτις, Θέτιδος Άχιλλενς τρίτος. 

864. κάλχη καλείται η πορφύρα" καϊ γάρ όθεν 
και 6 κόχλος, εξ ον ευρέθη η πορφύρα, φορνκτονς 
δέ, αντί τον πλονμμαρικούς. 

866 βηη. ηζει δε ταύρο ν] τον "Ερνκος λέγει, 

25 διά την ίβχνν' ος ην νίός Αφροδίτης και Ποβειδώνος. 

είναι δε αντόν φαβιν οι μεν παλαιβτήν, οΓ #ε πέντ- 

δΟΕίρττ. 4. "Ομηρος] Οά. α 184. ι,, ν. 2. ΰκνλα. 5. τεμέοην νβΐ τιμεαην ία. Ι, ταμάβην 

πι. Π. 13. βίριν οίρις. 21. καλχη Μ. 45 υ . 22. ο ν,οχας. 
ε£ ον] έξης 1β£Ϊ. Αϋ ΙΥ0ΟΡΗΒΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 

α&λον' άνηρέδη δε υπο ( Ηρακλέους' διαπεντα&λήΰας 
γοϋν αύτον ^Ηρακλής καϊ βαΰτάβας κατεκρήμνιβε. 
Κωλώτις δε ή Αφροδίτη εν Κύπρω. "Αλης δε 
ποταμός Κολοφώνος, εν&α ιερόν Αφροδίτης. Αογ- 
γονρος δε λιμήν Σικελίας. 5 

869. αρπης Κρόνου πήδημα] αρπη δρεπάνη' 
6 γαρ Ζευς την δρεπάνην εν η τα αιδοία ετεμε τον 
Κρόνου, εν Σικελία κρύψαι λέγεται, ζάγκλον δε παρά 
Σικελών τα δρέπανα' μέμνηται δε και Καλλίμαχος εν 
β' Αιτίων. 10 

872 β^η. ον Κρη&έως] 6 Ίάόων 6 τών Άργείων 
άρχηγός' Κρη&έως γαρ Αί'6ων, Αί'ΰωνος δε Ίάβων. 
Μινυών, οί Άργοναϋται' οί γάρ πλείους αυτών ε| 
Ερχομένου τον Μιννείου η6αν. και "Ομηρος 

καϊ 'Ορχομενον Μιννϊον. 15 

874 8φ κρόκκαι δε Μινυών βτελγίΰματα] τά 
άπο%ΰ<5ματα' ΰτελγίδες γάρ αϊ ζύότραι αϊ τάς ύτράγγας 
παρα%νου6ι του ΰώματος. ε<5τι δ\ τόπος εν Σικελία, 
εν&α γυμναβάμενοι οί Άργοναυται τον ιδρώτα αυτών 
ϋύτερον εν τη άμμω άπεβτελγίΰαντο , ο&εν καϊ μέχρι 20 
του νυν δίκην ελαίου εν ταΐς ψήφοις φέρονται ρανίδες, 
ας ονδε ο κλνδων της &αλάο*6ης ουδέ ο^ί/3ρο? δύναται 
κα&άραι. 

878. οή- μύρμηκες αι τραχεϊαι και ύφαλοι πέτραι. 

880. δέρτροιύι] το 6χημα άντιΰτροφή. εχρην 25 

80ΕΙΡΤΤ. 9. Καλλίμαχος] Γγ. 22. 14. "Ομηρος] II. Β 511. ι., ν. 1. ήρακλέος. 3. χολώτις. αλις η. Π, αλης ιη. Ι (?). 
5. λιμην ιη. II, οββοιίΓ&ίίδ φΐ&β άβάίί ιη. Ι. 7. ζενς τή δρέπανη. 
8. ξάκλον. 10. αιτίων. 13. εξερχόμενου. — Βοήρϋιταηι 

Ερχομένου ητπιαΐ 8οηο1. Μο,γο. (οοά. 476) 3>ά Αγεϊ,. Ρηαθη. 45; 
οί. Ηβδίοά. ίτ. 62 θά. ηοβίτ. [Ερΐοο. βττ. Εγγ. Ι ρ. 110.] 
μιννον. 18. βωαώματος. 22. &. οντε 6. ^ ΒΟΗΘΕΙΑ νΕΤΕΕΑ 

γάρ &ρνλίγμαύι των δέρτρων, ϊν η ταϊς διαιρεύεΰι 
τον σώματος. 

881. Μόψον Τιταιρώνειον] ο Μόψος ούτο? 
νιος ην Άμτίύκον τον Τιταιρώνος' ώς και *Ηύίοδος 
5 Μοψον τον Αμπνκίδην, Τιταοήϋιον, όζον "Αρηος. 

ούτος δε τοις Άργοναύταις βνμτΐλεων άνηρέ&η νπο 
οφεως εν Αιβύη, εν&α ε&αψαν αντον οι εταίροι, 
έτίάνω τον τάφον αντον κώτίην η ΰανίδα Λήξαντες 
εκ της Άργονς. 

10 885 8ς[. Αύΰίγδα Κινύφειος] Αύϋίγδα τίόλις 

Αιβύης' και Κίννψ ποταμός Αιβύης ιίληβίον Αύβίγδης' 
φαϋϊ δε οτι κατά. την άνακομιδην η Αργώ εις την 
Σύρτιν ενετΐεΰεν. άτιορονβι γαρ τοΓ(? Άργονανταις 
τΐερι τον διέκτίλον Τρίτων 6 Ποσειδώνος εΛίφανεϊς 

15 ώδήγηΰεν, ω εδωκεν η Μήδεια άμοιβην χρνβονν κρα- 
τήρα, ον ειχεν άτίο των τον Λατρος λαφύρων. 

891. Γραικούς δε χώρας] έ'χρηβε γαρ 6 Τρίτων 
το τε τονς "Ελληνας κρατήΰειν της Αιβύης, όταν τον 
κρατήρα τίαραγενομενω'Έλληνι άνδρι Αίβνς τις δώύει' 

20 οτίερ φοβούμενοι οί Αίβνες όρύζονβι καϊ κρνψονΰιν 
αντό. 

890. Τι φ ν ς] κακώς ειιίε Τΐφνν είναι κνβερνήτην 
της Άργονς' καϊ γαρ το τηνικαντα τελεντηΰας ην 6 
Τΐφνς. εχρην δε ειτιεϊν Άγκαΐος' ούτος γαρ μετά τον 

25 %-άνατον Τίφνος ην κνβερνήτης της 'Αργονς. 

892. ίϊαλαόΰότΐαις] τά γαρ αν ω ειχεν άν&ρώτίον 
καϊ τά κάτω ίχ&ύος. 

80ΒΙΡΤΤ. 4. Ησίοδος] 8οτιΐ. 181. ι,, ν. 8. πίζαντες, ςριοά ΐηδβπιίΐ; ω. Π. 9. άργονς πι. Π, 
αργώ χα. Ι. 10 30[. ανσίδα — ανοίδα — ανβίδης χα. Ι, οογγ. 
ΐη. Π. 22 80[0[. τίφνς — τίφνν — τίφνς. 24. άγκαΐον οοοί. (?). Αϋ ΕΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 151 

895. εν χα ς δε] το δώρον της Μηδείας, τον 
κρατήρα. 

896. νειροΐς] τοις κονλοΐς, η τοις κα&υγροις, 
ήτοι κρύψαι τον κρατήρα. 

897. εν ύι Κνφαίων] τον Γοννέα λεγεν Κνφος 5 
γαρ %όλις Θεββαλίας, ο&εν ην 6 Κνφ&ς ο Γοννενς ' 
καϊ "Ομηρος 

Γοννενς δ' εκ Κνφον ηγε δνο καϊ είκοσι νη&ς. 

899. τον τ εκ Παλαν&ρων] Πάλαυ&^α %όλις 
Θεββαλίας. τον αντον Πρό&οον λέγει καϊ "Ομηρος 10 

θεβΰαλων δε ηρχε Πρό&οος Τεν&ρηδόνος υιός. 

900. "Λμφρνΰβος δε τίοταμος Μαγνηβίας, καϊ 
Ενρναμτίος %όλις Μαγνηϋίας' καϊ Τνφρηΰτός ορός 
Μηλιεων. 

901. καϊ τον δννάβτην] εν Θε66αλία εΰτϊ αεδίον 15 
Λυκοειδές καλού μενον, οτΰερ λύκος έλνμαίνετο, οντινα 

η θέτις άπελί&ωβε φαγόντα τα ατίοινα ατίερ άτίέϋτειλεν 
ο Πηλενς Άκάϋτω ντίερ τον φόνον τον νίον αντον 
"Ακτορος' άνεϊλε γαρ αντον εν κννηγεβίω άκονβίως. 
εκράτει δ\ καϊ των τόκων εκείνων Ενρύανλος. 20 

902. Μετά γάρ την Ίλίον αλωβιν Γοννενς καϊ 
Πρό&οος καϊ Ενρνπνλος εις Λιβνην ηλ&ον. 

ααοινοδόρτΐον] ήτοι τον φαγόντα τά ατίοινα 
τον Πηλεως' η τον δόντος αντά τά ατίοινα τον άτίο- 
λι&ω&ηναι ν%ο τον δόριίον αντον. 25 

δοκιρττ. 7. "Ομηρος] II. Β 748. 10. "Ομηρος] II. Β 756. 

τ*, ν. 1. ενχάς ίοΐ. 46 Γ . 9. των τ εκ. 10. το αντο. 
πρό&οων τα. Ι; οογγ. πι. Π. 11. πρό&οων τα. Ι; οογγ. πι. Π. 
τερ&ρηδόνος τα. Π. 12. Αηίβ αμφρ. οτι θγ^β. 13. και] ϊτι 
καϊ πι. Ιϊ, οτι %αί πι. Ι. 16. ελνμαίνετο 8θήρ8Ϊ886 νΐάθίτΐΓ 
πι. Ι, ελνμαινε πι. Π, 18. Άν,άΰτω νπερ] εκάβτφ τα. Ι; οογγ. 
πι. Π. 19. εν,τορος. 23. Ι^βπιπιβ, βιιρρίβνΐ. 152 80Η0ΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

908. αιώνα κωκνΰονβιν ήλοκιΰμένοι] ήτοι 
κατεφθαρμένοι, διεφθαρμένοι νπο τών πετρών τοΰτο 
έπι πάντων τών ^Ελλήνων θετέον. 

911 8(^ς[. τον δ' Αίΰάρον τε ρείθρα] Αϊβαρος 

5 Λοταμος Κρότωνος' Κρίμιββαδε πόλις μικρά εν Ιταλία, 

εν τι Φιλοκτήτης μετά την αλωύιν τον Ίλίον ωκηβεν. 

912. Οίνωτρίας γης κεγχρίντ]] είδος οφεως' 
έλαβε δε είδος αντί εί'δους' ον γαρ κεγχρίνη εδηζε 
τον Φιλοκτήτην, αλλά νδρα, ώς και "Ομηρος 
10 ελ%εϊ μοχ&ίζοντα καχω ολοόφρονος νδρας. 

916 βηη. Λνρα παρ' οχθαις] Λνρας ποταμός 
Τραχινίας' και τα εξής τον λόγον όντως ' οβτις Φιλο- 
κτήτης πόταμου παρ' οχθαις φλέβας τον Θρα6νν 
ενρνκτνπον λέοντα ραιβώ δράκοντι άφνκτων 
15 γομφίων χείρας ώπλιβεν ο γάρ Φιλοκτήτης κανβας 
τον Ίΐρακλέα, δώρον παρ' αντον έλαβε τα τό%α' δρά- 
κοντι ονν τω τόζω' ή διά το καμπνλον' ή δια τον 
ύνριγμόν' η διά την άφεΰιν τών βελών θανατηφόρων 
όντων και ίον γεμόντων. λέοντα δέ, τον *Ηρακλέα' 
20 ενρνκτνπον δέ, τον αντόν, αντί τον τον τοζότην, 
τον μετά της νενράς ήχον ποιονντα. γόμφιον δε, 
το βέλος, διά το δάκνειν αντά τονς τιτρωΰκομένονς 
δίκην γομφίων. 

921. Ναναιθος] Ναναιθος ποταμός Κρότωνος 
25 ωνομάΰθη δε όντως, διότι μετά την Ίλίον αλωΰιν 
ήλθόν τίνες τών ' Ελλήνων έκεΐόε, αι δε αίχμαλώτιδες 
αί Τρωάδες ενλαβονμεναι την δονλείαν την εν Ελλάδι, 

δοκιρττ. 9. "Ομηρος] II. Β 723. ι*, ν. 1 8ς[ς[. αιώνα — &εχέον] Βοηοΐίαιη ηοο ροεί; Μηλιέων 
(ρ. 151, 14) 1β§ίΪΛΐΓ. 5. κρίβοα. 12. τραγχίνης. 15. ωπλιβεν 
τα. Ι, οογγ. πι. II. 17. τω βυρρί. ιη. II. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΙΕΧΑΝϋΚΑΜ. 153 

κατέκαυβαν τάς ναύς των δεΰποτών ' ο&εν ο ποταμός 
ώνομάΰ&η Ναύαι&ος, αι δε γυναίκες Ναυπρήβτιδες. 

930 — 932. παχρωον ορκον] Πανοπεύς 6 'Επειοϋ 
πατήρ βυνεβτράτευΰε τω Άμφιτρύωνι εν τω προς 
Ταφίους πολέμω, και απέκρυψε τίνα των λαφύρων 5 
κρατηθείς δε ωμοβε κατά της Ά&ηνάς και του "Αρεος 
μηδέν εχειν' διο και τον Έπειόν δια το αμάρτημα 
του πατρός δειλόν γενέβ&αι. ιπποτεκτονα δε είπε 
δια τον δούρειον ΐππον, ώς και "Ομηρος 

τον Έπεώς εΐΐοίηΰεν βνν ^Α%ηνα. 10 

Ααγαρία δε πόλις Ιταλίας. 

9348η. πύργων Κομαι&οϋς] Κομαι&ώ &υγάτηρ 
Πτερέλου, ήτις έραβ&εΐύα Κεφάλου τίνος των μετά 
Άμφιτρύωνος, προϋδωκε την πόλιν και τον πατέρα 
τοΓ§ πολεμίοις' τονττο ούν φηβι <5τεργο\υνεύνων 15 
ν υ μφευμάχων ενεκα' η άλλως έκληπτέον περί των 
γάμων Άμφιτρύωνος και Αλκμήνης" και γαρ διά τήν 
αίτίαν του γάμου της ^Αλκμήνης έκινήδη ο πόλεμος. 

.936 δ^η. Άλοΐτις και Κυδωνιά καΧ Θραΰώ ή 
Α&ηνά. Κρηότώνη δε ή Θράκη άπό μιας ούτω 20 
καλούμενης, το εζής διχώς' ή γαρ Κομαι&οΰς ένεκεν 
νυμφευμάτων, ή πύργων Κομαι&ούς' και τα εζής από 
άλλης αρχής, 6τεργο%υνεύνων ουνεκα νυμφευ- 
μάτων, ϊν ή ο λόγος της Αλκμήνης. 

941. ουπω το Τιτοϋς] Τιτώ ή ημέρα, διά το 25 
άρχαιοτάτην είναι' και Καλλίμαχος 

τοφρα δ ανήΰονΰα φως λόφων εγρετο Τιτώ. 

βοκιρττ. 9. "Ομηρος] Οά. # 493. 26. Καλλίμαχος] Γγ. 206. £. ν. 3. πατρφον ίοΐ. 46 η . 4 8φ προς Ταφίους βυρρίβνί; 
ίη οοά.. ροβΐ τω δρ&ΐίτιπι Γθΐίοίιιιη. 13, πετρελάου. 19. άλοΐτις. 154 80Η0ΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

943. τοιγάρ τζότΐοί] πόποι οι &εοί' ο%•εν καϊ ώ 
Λ όλο ι Τίνες ώ &εοϊ ηκουβαν παρ* Όμήρω. 

ηνδρωΰαν νυν ον το άνδρεΐον εποίησαν δημαίνει, 
άλλα το άνδρα απλώς έποίηβαν, άντϊ τον γεννη%ηναι 
5 έποίηΰαν. 

946. Κΐρις και Κυλίόταρος Ιταλίας ιΐοταμοί. 

951. άλλοι δ' ένοικη6ου6ι\ Σικανούς τίνες νφ' 
ενός της Σικελίας τόπων μέρος τι έδε\αντο ' άλλοι δε αυτήν, 
ο έβτι την Σικελίαν, ήγουν πάΰαν την νή&ον μέρος δε 

10 αυτής η Σικανία, και εύτι περί Ακράγαντα πόλις Σικελίας 
η Σικανία' και αυτός δε τούτο οίδεν ο Αυκόφρων λέγων 
καμέας Γονονβάν τ ηδε Σικανών πλάκας, 
καϊ ι&ηροχλαίνον ΰηκόν. 
άπαρι&μούμενος γαρ τους τόπους της Σικελίας φέρει 
15 και την Σικανίαν. 

952. πλαγκτοι μολόντες] Φοινοδάμας τις Τρως 
βυνεβουλενΰε ττοΓ^ ΤρωβΙν εκ&εΐναι την ( Ηύιόνην τω 
κήτει, εύλαβούμενος περί των θυγατέρων αυτού των 
τριών μη αύτάς έκ&ώβι, και επει6εν' 6 δε Ααομέδων 

20 μην ιών τω Φοινοδάμαντι έδωκε τάς τρεις αύτοϋ θυγα- 
τέρας ναύταις, ϊνα έκ&ώΰιν αύτάς εν Σικελία θηρίοις 
βοράν' καϊ τούτου γενομένου, κατά γνώμην 7 Αφροδίτης 
εύώ&ηβαν' ών τη μια είκαό&εις κυνϊ 6 Κριμι060ς 
ποταμός βννηλ&εν' η δε έτεκε τον ^ΑΙγέβτην, ος έκτιζε 

25 τρεις πόλεις εν Σικελία, την αφ εαυτού Αίγέΰταν, 
"Ερυκα, Στύλλαν εγημε δε ούτος Στύλλαν. 

956. μολόντας] Ααιβτρυγόνες έκαλούντο πάλαι 

δοκιρττ. 11. ΑνΛοφςων] 8υρΓ3, ν. 870 βς[. £. ν. 3. ον δΐιρΓΕ Ιίη. ροδίθα βυρρί. πι. Ι. 6. χίςις. 
16. μολωντες. 17. έκλειναν] εκεΐ&εν είναι. 23. •λννϊ\ Υ,ονιών. 
Κ$ιμΐΰ6ος\ κριμηοος. 26. ενςνκα. 27. μ,ολόντας ίοΐ. 47 Γ . Αϋ ΕΥ00ΡΗΚ0ΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋΙΙΑΜ. 155 

οι ννν Αεοντϊνοι εν Σικελία" οι (5« Ααιβτρνγόνες 
ε&νος άν&ρωποφάγον, ων καϊ "Ομηρος μέμνηται. 

958. αι ά' αν παλαιβτον] παλαιβτον, τον'Έρνκος 
νίον της Αφροδίτης, το δε εζής οντως' αί δε της 
μητρός τον "Ερνκος Αφροδίτης ναον εκτιύαν. 5 

άλλως, παλαιότον τον καταπαλαίοντος τονς ζενονς 
"Ερνκος. 

964. τριββών ΰννοικιβτήρά] ο γαρ Αίγέβτης 
τρεις πόλεις κτίζει εν Σικελία, Αίγεΰταν, "Ερνκα, 

"Αταλλαν. 10 

965. ο ς δη ποδηγών] ο Αίγέβτης έλ&ών εις 
Λαρδανίαν, νό&ον Άγχίβον νίον "Ελνμον καλονμενον 
ηγαγεν εις Σικελίαν. 

966. ά%ει τρίδειρον νηβον] τρίδειρος γαρ η 
Σικελία, τρεις εχονβα άκρας, Αιλνβαιον , Πάχννον, 15 
Πελωρίδα. 

ληκτηρίαν δε' λήγειν γαρ δοκονΰιν αί νηβοι, 
•υπό της &αλάΰ6ης περιεχόμεναι, εις την τρία ακρω- 
τήρια εχονΰαν Σικελίαν * την νπό &αλάΰ6ης τερμα- 
τονμίνην. 20 

968. Αίγέότα τλημον] Αίγέβτα πόλις Σικελίας, 
ήτις διηνεκώς οδύρεται τάς όνμφοράς της Τροίας νπερ 
πάΰας τάς πόλεις μόνη' προς την πόλιν ονν έΰτιν 
6 λόγος. 

969. πάτρας] της εμης δηλονότι, της Τροίας. 25 
971. μόνη δε πνργων] μόνη δε 6ν των πόλεων 

τάς δνότνχεΐς έκπορ&ηύεις της Ίλίον άκατάπανότον 
κλαίονΰα καϊ όδνρομένη, έπϊ πολνν χρόνον ΰτενάζεις' 
πάς δε ο λαός άβρόχω τρόπω μέλαιναν έΰ&ητα δια 

δοκιρττ. 2. "Ομηρος] Οά. κ 119. 156 80Η0ΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

το *Ελληνικον τρόπαιον ένδεδνμένος, ρνπαρός λνπηρον 
τον βίον διάγει, έβθήτα' αντί τον δια το τρόπαιον 
το *Ελληνικόν. 

976. κράτος δ 7 άκονρος] άκονροι γαρ η6αν και 
5 έκόμων ατε καϊ εν λνπτι οντες. 

άλλως, άκονρος, οτι άναφαλαντίας ων των όπι- 
6&ίων τριχών της κεφαλής έπεμέλετο. 

άλλως, άκονρος δε τή κόμί] υπάρχων τα όπίόω 
της κεφαλής καλλωπίζει , των παλαιών όδνρμάτων την 
10 μνήμην έπιμελονμενη. 

978. πολλοί δε Σΐριν] Σΐρις και Αενταρνία 
πόλεις Ιταλίας, ένθα οι κατάλοιποι τών εζ Ίλίον 
φνγόντων ωκηΰαν και πάντα κατά μίμηβιν Τροίας 
έποίηβαν καϊ εκτιβαν πόλιν ομοίαν Τροίας, η πρώτον 
15 μεν έκαλεΐτο Πολίειον, είτα Σΐρις' ένθα τις Κάλχας, 
ονχ 6 Θεβτορος^ άλλ' όμώννμος αντώ μάντις, νπο 
Ήρακλέονς άνηρέθη' επι μερονς δε η ίβτορία νποκάτω 
κείται. 

Σΐριν] Σΐριν λέγει, ην εκτιΰαν οι λοιποί τών 
20 Τρώων' ε6τι δε πόλις Ιταλίας. 

άλλως, πολλοί <5ε περί την Σΐριν καϊ Αενταρνίαν 
γην οικήΰονΟι' οπον 6 δνβθάνατος φρόνιμος και (?οφθ£ 
Κάλχας χάριν τών αναρίθμητων αγρίων ΰνκων τω 
κονδνλω τον Ήρακλέονς πληγείς κειται' ένθα και 6 
25 Σΐρις ποταμός Ιταλίας τοΓ? ρενμαβι πλημμνρεΐ την 
πάΰαν γην της Χωνίας πόλεως άρδενων. 

980. Κάλχας όλννθων] τον ( Ηρακλέονς τάς 
Γηρνόνος βονς ελαννοντος καϊ ίδόντος τον Κάλχαντα 

τ,, ν. 8. νπαρ. 11. #ε σίριν σίρις, τώ ΒΟ,βρΐυβ. 17, 24, 
27. ήρακλέος. 17. μόρονς. νποκάτω] Ιηίΐ'3, &ά ν. 980. 

23. \\\χάριν. 25. αίνις. 28. ιδόντα. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 157 

τοΰιτον ντίό τίνα έρινεόν κα&ήμενον, ΰυνέβη έρωτήόαι 
αυτόν ότίόΰους όλύν&ους έχει ο ερινεός. 6 δε εφη, 
δέκα μεδίμνους καϊ ενα ολυνϋΌν, ω6τε μη δυναΰ&αι 
έτίιτι&έμενον χωρηΰαι' του δε Ηρακλέους άναμετρή- 
ΰαντος καϊ πολλά βιαζομένου τον ενα ολνν&ον 7ίερι66ον 5 
έτίΐτι&έναι τω μέτρω καϊ μη δυναμένου, ο Κάλχας 
κατεγέλα αυτον' 6 $£ %ατά%ας αυτόν κονδυλω α%- 
έκτεινε καϊ ε&αψεν αυτόν καρά τον έρινεόν. 

Σιόυφεύς] 6 βοφός άρι&μητής, ετΐεϊ καϊ ο Σίβνφος 
κέρδιΰτος καϊ φιλάργυρος. 10 

981. γογγνλη] τω κονδυλω. βυνεΰτ ραμμένης γαρ 
της χειρός δίδοται. 

984 Βηη. Λολιν δ' όμοίαν] την τιόλιν δ\ Σϊριν 
όμοίαν τη Ίλίω οι κακοδαίμονες Τρώες καταΰκευά- 
ΰαντες, λυΛηύουΰι την Λαφρίαν καϊ Σάλπιγγα 15 
κόρη ν Άφηναν ', χειρωΰάμενοι καϊ άτΐοκτείναντες εν 
τω ναω της &εάς τους πρόΰ&εν "Ιωνας τό έδαφος 
κατοικονντας. οι γαρ Κροτωνιάται ετΐεΰτράτευβαν 
κατά της 27ί-ρκ5Ό? πόλεως Ίταλίας' βυλλαβόντες δε καϊ 
τους ιίεριλοίτιους των Τρώων [εΰτράτευβαν έιά την 20 
τίολιν] τηνικαντα οίκουμένην ν%ό Ιώνων ? οϋΰτινας 
οι Κροτωνιάται μετά τών Τρώων χειρωΰάμενοι άνεΐλον 
εν τω ναω της Ά&ηνάς φυγόντας' διό η Ά&ηνά όρ- 
γιό&εΐύα εμυΰε' με&' ών καϊ τον της ιέρειας τιαΐδα 
άνεΐλον γυναικείαν εΰ&ητα ένδεδυμένον. 25 

άλλως. τοΓ<? $£ άδακρντοις τό εί'δωλον της ^ Αθηνάς 
καμμύΰει βλέτιον φοβεράν βλάβη ν την εις τους Κρω- 
τωνιατας εκ τών Ιώνων γινομένην, φόνον τε εμφυλον 

ί. γ. 13. ομοίαν βχ ομοίαν οονν. τα. Ι. αίριν. 18. γάρ 
δαρρίβνϊ. 18, 22. κροτωνιάται. 20. (^η&β τιηοίβ ίηοίπεα 

δΐΐηΐ, 8ΐιρρ1βνί. 01 Τζθΐζ. 23. η ά&ηνά όρ.^ 158 ΒΟΗΟυΑ νΕΤΕΚΑ 

τών έν άγρω διανυκτερευόντων λύκων, οπόταν 6 της 
ιέρειας νιος ιερεύς άπο&ανών πρώτος τω μελάνι 
αϊματι τον ναον αιματώβΐ]. 

989. ύτνγνην Αχαιών] "Αχαιούς λέγει τους 
5 Κροτωνιάτας, οΐτινες 6υνεμάχη6αν τοις Τρωΰι καϊ 
άνεΐλον τους πριν κατοικούντας εν ττ} πόλει "Ιωνας' 
ονς και έμφύλονς είπεν, επειδή άμφω "Ελληνες" οι δε 
Τρώες ΰυλλαβόντες Κροτωνιάτας εχειρώΰαντο τους έν 
Σίριδι "Ιωνας και άνεΐλον αυτούς. 

10 991. όταν &ανών λήταρχος] 6 δημόύιος ιερεύς" 

λητόν γαρ το δήμοβιον λέγεται" άνεΐλον δε και τον ιερέα 
οί Κρότων ιάται μετά των λοιπών τίνες δε το λητ άρ- 
χο ν όνομα κύριόν φαβιν. 

993 βηη. άλλοι δε, ει μεν Τυληβίους δρυμώνας 

15 έζακούΰεις' ει δε Τυληβίου ορούς" ει δε Τυληβίας 
πόλεως. 

άλλως, έ'τίροί. $ε τάς Τνληβίους δυΰβάτους 
έζοχάς και την εχονΰαν άκραν τον υπό της Φαλάβύης 
βμηχομένον ακρωτηρίου Αίνου, την βύγκληρον γην 

20 της Άμαζόνος Κλήτης εφαρμόζονται την ύποταγήν 
της δούλης Κλητης έν εδρεύοντες, καί τίνα δούλην 
Κλήτην της μητρός Πεν&ε6ιλείας ότρηρης πεπλανη- 
μένην το κύμα προς %ένην γην απάγει. 

996. δούλης γυναικός] Κλήτη μία τών Άμα- 

25 ζόνων, τροφός δε Πεν&ε6ιλείας, έπλευβε ζητονβα αύτψ> 
καϊ ήλ&εν έν "Ιταλία, και έκεΐ κτίβαύα πόλιν έβαΰίλευε 
τών τόπων άπό δε ταύτης πάΰαι αί βαΰιλεύβαϋαι 
Κληται έκαλοϋντο' μετά γενεάς δε πολλάς έπιότρατεύ- 
ϋαντες Κροτωνιάται άνεΐλον την Κλήτην την ύότέραν. 

ϊ,. ν. 2. μελανί] μελαν άνίν. 7 δη. έλληνες οι τρ. ονλ. κτλ. 
10. όταν ίοΐ. 47 α . 12, 29. κςοτων ιάται. 25. #ε αάάίάί. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΒΟΝΙδ ΑΕΕΧΑΝϋΕΑΜ. 159 

997 8<][ς[. ην χ α λ κ ο μ ί τ ρ ο ν\ ηντινα Κλητην &η66αν 
ήτοι δονλην της Πεν&εΰιλείας' ης έκπνεονύης μετά 
θάνατον Πεν&εβιλείας, ηράβ&η αντης 6 Άχιλλενς' 6 
δε Θεψ&ίτης λαβών εζώρνζε τονς όφ&αλμονς αντης' 
ο δε νεανίας όργιβ&εις άνεΐλεν αντον πληζας κονδνλω, 5 
οι δε [λέγονΰι] τω δόρατι. 

άλλως, ηβτινος Πεν&εβιλείας το εόχατον έκ- 
πνεονΰης, πληγείς 6 όφ&αλμός παρά τω Αίτωλω 
Θερβίτη, φηβϊ κακόν θάνατον αντώ δεδαΰμενω, τω 
φοινικω δόρατι 6 Άχιλλενς καταβκενάβει. 10 

1000. πι&ηκομόρφω] νπό Αιτωλού πι&ηκειον 
μόρφωβιν έχοντος λέγεται δε τον Θερβίτον. φ&όρον 
ποτμον αντί τον, φ&αρτικόν θάνατον τω φοινικω 
καταβκεναβει δόρατι τω από ζνλον τμη&έντι. 

1001. τράφηκι] τετμημενω τω τράφηκι ηγονν 15 
τω δόρατι. 

1002 8φ}. Κροτωνιάται δ' αότν] οί (5ε Κρο- 
τωνιάται την πόλιν ποτέ έκπορ&ήοΌνβιν, άποκτείναντες 
της Άμαζόνος την αφοβον κόρην Κλητην βαΰί- 
λιβΰαν της επωννμον πατρίδος. Άμαζόνος κόρην 20 
λέγει την Κλητην, ον την &η66αν της Πεν&ε6ιλείας, 
αλλά την εύχάτην μετά γενεάς πολλάς. 

1005 8^. πολλοί #ε πρόύ&ε] πολλοί δε εμ- 
προβ&εν έ% εκείνης διαφ&αρέντες την γην τοΓρ ο^ον^ί. 
χανόντες δήζονοΊν, ονδε χωρίς πόνων καϊ κόπων τονς 25 
πνργονς διακόψονβιν οι της Αανήτης απόγονοι Κροτω- 
νιάται" οΰτοί, #β #ή την Τέρειναν πόλιν Ιταλίας τη 
πικρά πλάνη κάμνοντες κατοικήΰονύιν , οπον τοις £. ν. 5. αντον] αντήν. 6. λέγοναι δυρρίβνί. 26 8η. κρο- 
τωνιάται. 160 80ΗΟΜΑ ΥΕΤΕΚΑ 

πόμαύιν ο '&κίναρος ποταμός το κα&αρόν νδωρ εκ- 
βράβΰων την γήν ποτίζει. 

Αανρήτης ^ονοπ] Αανρήτη &νγάτηρ Αακινίον, 
άφ' ον το εν Ιταλία άκρωτηριον' αντη εγαμή&η Κρό- 
5 τωνι, αφ ον ή πόλις Κροτώνη. Αανρήτης δε γόνοι 
οι Κρότων ιάται. 

1011 8ς[. τον δ' αν τα δεντερεΐά] και 6 ποιητής 
λέγει εν τω καταλόγω περί τον Νιρεως 

Νιρενς αν Αι6νμη&εν άγε τρεις νήας είΰας, 
10 Νιρενς, ός χάλλιΰτα. 

άλλως, τον δε δη Νιρεα τον τα, δεύτερα κάλλη 
τον Άχιλλέως λαβόντα. 

1012. καϊ τον εκ Ανκορμαίων ποτών δεινόν 
και ιΰχνρόν ηγεμόνα, νίόν τε Γόργης της Οίνέως 
15 &νγατρός πή μεν εις την Αιβνης 'ψάμμον αί Θρακικαϊ 
πνοαί τοΓ^ έύχάτοις άρμενοις εμπίπτονύαι απα%ον6ι, 
πή δ\ εκ της Αιβνης πάλιν ο Νότος εμπίπτων εις 
τον ς Άργνρίνονς , ο εότιν ε&νος Ήπειρωτικόν, καϊ εις 
τας νλας των Κεραννίων ορών τω βιαίω άνεμω ελαν- 
20 νων, τήν &άλα&ΰαν επάζει' όπον πεπλανημένον και 
λνπηρόν &εα6ονται βίον, τον Λακινίον όρονς καϊ τον 
Αϊαντος πόταμου τάς εκρενΰεις πίνοντες. 

καϊ τον εκ Ανκορμαίων] Λνκόρμας ποταμός 
Αιτωλίας, ος νβτερον Ενηνος προ6ηγορεν&η. 6τρα- 
25 τηλάτην δε, τον Θόαντα' ο δε Θόας Αιτωλός, ώς 
φηϋι καϊ "Ομηρος 

δοκιρττ. 8. εν τω κατάγω] II. .Β 67 1,673. 26."Ομη$ος\Ί1.4δ2Ί. τ,, ν. 9. εΐΰας. 14 80(_. της Οίνέως &νγατς>ός] Ηαβο θ 

Τζθίζα δυρρίβνΐ; ίη οοά. βοηρίυΓΕ θταηίά» €8ί. 15, 17. πή. 
15. λιβνην. 21. βίον τον λακινίον οοονς' καϊ τον ■κτλ. 
24 80[. ΰτρατηλάτην — Θόαντα'] ΥβΐΤοο, Ιιο,βο διπΐβ ην δε Άνδρ. 
(ρ. 161, 2) Ιβ^αηΙιΐΓ. Αϋ Ι,ΥΟΟΡΗΕΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 161 

τον δε Θόας Αιτωλός, 
ην δε Άνδραίμονος καϊ Γοργής της Οίνέως παϊς' 6νν 
δε, ώς και "Ομηρος 

ϋνΐ ίκελος αλν,ην. 

1014. την μεν Αίβν66αν\ πρότερον γαρ περί 5 
Αιβύην άμφω, νΰτερον ά' ήλ&ον καϊ κατωκηβαν εις 
Ίταλίαν. 

1015. Θρηόΰαι ποδωτοΐς] Ίίοδωτοϊς λίνοις, τοις 
τον άρμενου έόχάτοις μέρεβι. Θρηόΰαι δε, αί Θρακικαί. 

1017. εις Άργνρίνονς] 'Αργνρινοι Ήπειρωτικόν 10 
ε%νος. τα δ\ Κεραννια αντίκρυ ειΰι της Σικελίας 
όρη εβχατα Ηπείρου ' τίνες δε τα Κεραννια όρη Ιταλίας. 

1021 βς[. Κρά&ις δε γείτων] το έζής, Κρά&ις 
δε γείτων χώρος ΰυνοίκους αυτούς δένεται. 

Κόλχων Πόλαις ήδε Μυλάκων οροις] η τον 15 
Πίνδον όρους άκρα Αακμωνία καλείται, αφ* ης Λολλοί 
ποταμοί κατέρχονται" ο&εν και 6 Αίας ποταμός κατέρ- 
χεται. Π όλα ι δέ, πόλις Ηπείρου υπό Κόλχων κτι- 
ΰ&εΐ6α των καταδιωζάντων την Μήδειαν καϊ μη 
καταλαβόντων αυτήν και δια φόβον ενταϋ&α κατοι- 20 
κηβάντων καϊ κτιΰάντων πόλιν, ήτις τη Κολχίδι φωνή 
Πόλαι καλείται, Σημαίνοντος τον ονόματος τους φυ- 
γάδας, ώς φηΰι Καλλίμαχος. 

άλλως. 6 δε γείτων χώρος καϊ ποταμός 6 Κρά&ις 
έν τοΓ(? οροις τών Μυλάκων και εν Πόλη ούτως ώνο- 25 
μαϋμένη πόλει τη υπό Κόλχων κτι6&εί6η όυνοίκους 

δοκιρττ. 3. "Ομηρος] II. Δ 253. Ρ 281. 23. Καλλίμαχος] 
Γγ. 104. ι., ν. 6. 5' αάάίάί. 9. άρμένον. 15βθ[. οροι,ς• η τον 

πίν&ον. 23. τών φυγάδων οοά.; οογγ. 8ο1ΐθ6ΐ• ία Μιΐ8. Εΐιβη. 
XXXIV (1879) ρ. 465. 24. %ρά&ις. 

ΙΟ^ορΙίΓΟίι, ΑΙβχ&ηάΓίΐ. βά. Κΐηίεβί. 11 162 80ΗΟΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

δέξεται τους ίχνευτάς και διώκτας της δυγατρος Αίήτου 
Μηδείας. 

άλλως. 6 δε γείτων Κρά&ις 6 ποταμός Ιταλίας 
6νν τοις οροις των Μνλάκων καϊ ταΐς Πόλαις των 
5 Κόλχων οίκητορας δένεται. 

1023 8ης[. μαβτηρας] πόΰις και άνηρ της Είδυίας 
διώκτας &νγατρός αυτού Μηδείας άπέΰτειλεν. Είδνΐα 
δε όνομα κύριον της Αίήτου γυναικός. 

άλλως, ονΰτινας Κόλχονς 6 βαρύς βαΰιλεύς της 

10 Αίας πόλεως και της Κορίν&ον Αίήτης καϊ άνηρ της 

Είδνίας διώκτας της &νγατρός αυτής άπέΰτειλε, την 

ννμφαγωγον πόρτιν ήγουν την Αργώ άγρενΰαι 

&έλων. 

1024. Αίας] Αία πόλις Κολχίδος και Κορίν&ον 
15 ομώνυμος τη εν Πελοποννήβω Κορίν&ω. 

1025. την νν,μφαγωγόν] από μέρους την Άργώ' 
ννμφαγωγον δε, διότι νύμφην ονΰαν την Μήδειαν 
6νν τω Ίάόονι έκόμιύεν εις Ίωλκόν. 

1026. ο£ προς βα&εΐ] οΐτινες Κόλχοι προς τω 
20 βα&εΐ πόρω του Αιξηρού ποταμού κατώκηύαν κ 

1027. άλλοι δε] Ό&ρωνός νήβος μεταξύ Ηπείρου 
και Ιταλίας" ταύτη δε νηΰος παράκειται Μελίτη, ήτις 
προβέβληται του Παχύνου ακρωτηρίου της Σικελίας' 
η δε Ό&ρωνος προς τω ύτόματι τον Άδρίου. 

25 άλλως. οι (5ί λοιποί εις την Μελίτην νηβον 

πληβίον της Ό&ρωνοϋ νηβον πεπλανημένοι οίκήβονβιν, 
ηντινα Μελίτην νηβον πέριξ εγγύς Παχννον ποταμού 
6 Σικελός κλύδων επιρρεΐ και επικλύζει. τ.. Υ. 3. κρά&ις. 4. οροις. 6. μαστηρας Μ. 48 Γ . 7. 
είδνΐα. 8. γυναικός] ϋ'νγατρος. 18. Ίωλκόν] ολκόν. Αϋ ΕΥ00ΡΗΒ0ΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋΒΑΜ. 163 

1030. του Σιύυφείου] Όδύββεια εΰτιν άκρα 
καλούμενη πλησίον Παχύνον' εν&α 6 Όδυσσεύς δειμα- 
τούμενος, κα& ύπνους ιδρύσατο υερον Εκάτης άφ' 
εαυτόν την ακραν καλέσας Όδύσσειαν ανάστησε δε 
καϊ κενοτάφιον εκεΐσε. Σισυφείον ούν του Όδυσσεως' 5 
τίνες γαρ αυτόν Σισύφον γενεαλογούσι. το έζής, 
τον Όδυσσέως την ακραν, την ύστερω χρόνω μελλουΰαν 
καλεϊσ%•αι Όδύσσειαν. 

άλλως, την του Σισυφείον παιδος ήγοννΌδνσ- 
σέως έπώννμον τραχεΐαν καϊ ύψηλην ακραν, την ποτέ ίο 
τω υστερώ χρόνω περιγράφων 6 Όδυσσεύς ενδοζον 
οίκημα της παρ&ένου Εκάτης Όδύσσειαν έκάλεσεν, 
οπού η "Ελωρος πόλις Σικελίας το -ψυχρόν ύδωρ εκ- 
βάλλει. 

1031. γράφων] λείπει ην τ ίνα τω μετά ταϋτα 15 
χρόνω περιγράφων καϊ περιορίζων. 

1034.παππ ο κ τ ό ν ο ς]Έλεφήνωρ αν ελών τον εαυτού 
πάππον "Απαντα άκων, φυγή κατεδικάό&η ' έπιστάσης δε 
της επί "Ιλιον 6τρατείας ήλ&ε καϊ 6τάς επί τ^νο^ πέτρας 
προς της πατρίδος αυτού — ου γαρ ην αύτω Ό'φίτόν 20 
ψαύσαι της γης — ελάλησε προς τον λαόν περί της 
στρατείας , και οϋτως επι "Ιλιον ήλ&ε. μετά ούν την 
άλωσιν ήλ&εν εις Ό&ρωνον και κατοικήσας έκεϊόε 
πάλιν μετανάστης εγενετο έκεΐ&εν εις Άμαντίαν' όφις 
γαρ δρακοντοειδης αυτούς ήνάγκασε μεταναστήναι. 25 

άλλως, ο δε τον πάππον άποκτείνας "Αβαντα 
λύκος Έλεφήνωρ, την Ό&ρωνον νήσον κατοικήσει τα 
πόρρω οντά πατρώα ρεύματα του Κοσκύν&ου ποταμού 
Ευβοίας έπι&υμών, όστις εν τγι θαλασσή των πετρών 

ΐι.'ν. 1. οδνααεία οοά.? 17. πάππον, 8βά απ βχ οοιτ. ώ. Ι. 

11* 164 80Η0ΕΙΑ νΕΤΕΕΑ 

έπιβάς τας ύτρατοπλώτους ικεσίας ήγουν βοη&είας 
της πατρώας γης τοις 'Λτρείδαις λέζει. ίστέον οτι 
"Ομηρος τον Έλεφήνορα αναιρεί υπό 'Λγήνορος εν 
δ' της Ίλιάδος' οΰτο§ δε φησι μετά την αλωσιν πλα- 
5 νη&ήναι αυτόν. 

1038. ου γαρ αν φονη ποσίν] νόμος γαρ ην 
τοις άρχαίοις τον έργασάμενον φόνον φεύγειν ένιαυτόν 
όλον, μη ψαύοντα της πατρίδος, φονη δε, τον φονεα' 
και "Ομηρος 

10 επί Τνδη ΰτεΐλαν, 

άντϊ του επί την Τυδεα. 

άλλως, ουδαμώς γαρ αν τον φονέα τοις ποσϊ 
προσψανσαι της πατρίδος επϊ πλείονα χρόνον μη 
πεφευγότα η βοη&ός της δίκης Τελφουσία Έρινύς 

15 παραχωρήσει, η περί του Λάδωνος ποταμού τά ρεΐ&ρα 
κατοικούσα. 

1040 80[. δίκης εάσεί] η Έρινύς η της δίκης 
βοη&ός' Τελφουσία δε εν Αρκαδία πόλις, έν&α η 
Έρινύς τιμάται. σκύλα% δε, η ταρακτική. 

20 1042. ό&εν πεφευγώς'] ο&εν 6 από Ό&ρωνού 

φυγών τους όφεις Έλεφήνωρ ήλ$εν εις την Άμαντίαν 
ε% αυτού κλη&εΐσαν — και άντϊ τών Άμάντων "Αβαντες 
προσηγορεύ&ησαν — , ό&εν πεφευγώς την δεινην 
μάχην τών δρακοντομόρφων ερπετών τής'Ο&ρω- 

25 νου νήΰου εις την Άμαντίαν πόλιν της Ηπείρου 
πλεύΰει' πλησίον δε της Άτιντάνων γης παραγενό- 
μενος παρ αυτήν τήν Πράκτιν εις το ύψηλόν λέπας, 

βοκιρττ. 3 80[. εν δ'] V. 467 80[ς[. 9. "Ομηςος] Π. ζ/ 384. ί. ν. 10. ατεΐλα,ν 3,η ατείλαν 8,ηίΙ)ί§ιπιιη. ΑΏ Ι.Υ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 165 

ο έΰτιν ορός, οικήύει τον Ήαειρώτον Πολνάν&ονς 
ποταμού Ίίοτον νδωρ τρνγών καϊ άντλών. 

1047. 6 $' Λνβονίων] Λερι Ποδαλειρίον τον 
'Λΰκληπιάδον 6 λόγος' φηόϊν ονν οτι τε^νή^εται εν 
Ιταλία πληΰίον των κενοταφίων τον Κάλχαντος τον 5 
νφ' Ήρακλέονς εν "Αργεί άναιρε&έντος κονδνλω' τέ&α- 
τίται ονν 6 Κάλχας εν "Λργει' κενοτάφιον δε αντω εν 
Ιταλία. ενταν%•α ονν ο Ποδαλείριος τέ&αιιται. 

άλλως, ο δε έτερος των δνο αδελφών Ποδα- 
λείριος Λληβίον των Ιταλικών κενοταφίων τον Κάλ- 1θ 
χαντος έτά %ενΎ\ν γήν τοις όβτέοις ταφήόεται. 

1048. δνοϊν άδελφοιν ατερος] τών δνο αδελ- 
φών 6 έτερος ηγονν Μαχάονος καϊ Ποδαλειρίον. δ 
μεν γαρ Μαχάων άνήρηται εν τω τίολέμω ντίο Ενρν- 
ηνλον τον Τηλεφίδον' 6 δε Ποδαλείριος έλ&ών εν 15 
Ιταλία τελεντα έκεΐΰε. τ6 δε έ%ής οντως' 6 δε έτερος 
τών αδελφών ιΐληΰίον τών Ιταλικών ψενδηρίων τον 
Κάλχαντος. 

1050 δηη. δοραΐς δε μήλων] είώ&α6ιν οι Ααννιοι 
εν μηλωταΐς κα&ενδειν εν τω τάφω τον Ποδαλειρίον 20 
και κα& ντίνονς λαμβάνειν χρηβμονς εξ αντον' είώ&αΰι 
δε καϊ εν τω Λληβίον τιοταμώ Άλ&αίνφ άτίολονεύ^αι 
και αντοι και τα θρέμματα αντών και έτιικαλεΐΰ&αι 
τον Ποδαλειρίον καϊ νγιάζεΰ&αι' ο&εν καϊ ο ποτα- 
μός έύχε την ονομαβίαν. το Λρϊν δε 6 Άβκλψίιος 25 
"Ή%ιος εκαλεΐτο, ΰεραπενύας δε "Λύκλην τον 'ΕΛίδανρον 
τνραννον οφ&αλμιώντα βφοδρώς, εκλή&η 'ΛΰκληΛιός, 
δια το ^ερατίενϋαι τον "Λύκλην. 

άλλως. τοΓ(? (5ε εν μηλωταΐς Λερϊ τον τάφον 
αντον κοιμωμενοις τΐάΰιν, άλη&ή λόγον κα& νΐίνονς 

ι*, ν. 6. ήςαηλέος. 26. ήπιος. 166 ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΕΤΕΚΑ 

χρηβμοδοτηβει' ιατρός δε τών νόΰων παρά τοις /Ιαν- 
νίοις 6 Ποδαλείριος κλη&η6εται, οπόταν λονόμενοι εν 
τοις ρενμαβι τον Άλ&αίνον ποταμού βοη&ον άναβοή- 
6ω6ι τον Άΰκληπιού τον νίον τοις πολίταις καϊ τοις 
5 &ρέμμα6ιν αντών άγαν ενμενη παραγενέό&αι. 

1056 8<}(ΐ. γενηΰεταί ΐίοτε τοΓ? πρέΰβεβι των 
Αιτωλών εκεί φως λνπηρον καϊ εχ&ρότατον φανεν 
παρά των Ααννίων, οπόταν έπϊ των Σαλάγγων την 
γην καϊ των Άγγαίόων τα ίδρνβματα παραγενόμενοι 
10 οΓ Αιτωλοί καϊ απαιτούντες τον Λιομήδονς τονς τόπονς 
της άγα&ής ηροτριαΰμένης γης το κληρω&εν αντω 
λιπαρον μέρος. 

έβται ποτέ] Διομήδης καταραβάμενος την των 
Λαννίων χώραν μη καρποφορήΰαί ποτέ, ει μη παρ' 
15 Αιτωλού έργάζοιτο, οί Ααννιοι παραγενόμενοι εις 
Αίτωλίαν εκηρν%αν τονς βονλομένονς έλ&εϊν καϊ άπο- 
λαβεΐν το τον Αιομηδονς μέρος της γης' έλ%•όντων 
δ\ των Αιτωλών εις την των Λαννίων χώραν καϊ 
απαιτούντων την γην, οί /Ιαννιοι λαβόντες κατέχωΰαν 
20 αντονς ζώντας, λέγοντες ,,άπειλήφατε τον κληρον της 
γης υμών". 

1055. πρενμενη] πρενμενεις οί" άγαν ευμενείς 
βνγκειται δε η λέζις από τον πραον και τον ενμενές. 
1060. πι α ρ] το κληρω&εν τω Άιομηδει πϊον καϊ 
25 λιπαρον έδαφος. 

1062 — 3. τοϊ δ' άκτέριΰτον] ον γαρ έκτερί- 
6&η6αν, αλλά ζώντες εν τω βο&ννω κατηνέχ&ηβαν. 
διαβφάγος, χάΰματος ώρνγμένης καϊ κεκλαΰμένης γης. 

ι. ν. 5. Ροβί παςαγενέο&οίϊ ίη ίοΐ. 48" ΓθρθΐυηίιΐΓ^ νθΛΕ 
τοις πολίταις — πα$αγενέα&αι. 10. άγγέβων τα ιδράΰματα. 
22 ενγενεΐς 26. Γ εδαφος. Αϋ ΕΥ00ΡΗΒ0ΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΒΑΜ. 167 

1066. τον κρατοβρώτος] τον Τνδέως, επειδή 
εν τώ Θηβαϊκά πολέμω λέγεται 6 Τνδενς την κεφαλήν 
τον Μελανίππον κατεδηδοκέναι. κρατοβρώτης ονν 6 
Τνδενς' παις δε αντον 6 Λιομήδης. το δ' εζής' τον 
κρατοβρώτος τον νιον τον άτρέΰτον κάπρον 5 
χώραν δίδοντες, κάπρον δ\ λέγει τον Τνδέα δια το 
6&ένος, καϊ δια το χρήβαό&αι αντον αντί περιβολαίον 
τω τον Καλνδωνίον ύνος δέρματι. 

1067. των Νανβολείων] Τεμεΰία πόλις Ιταλίας, 
εν&α μετά τήν αλωύιν τον Ίλίον Σχέδιος και Έπί- 10 
βτροφος οι τον Ίφίτον τον Νανβονλον Λαίδες ωκηβαν. 

1068 8(][ς[. εν&α Λαμπέτης] Λαμπέτης Ιταλίας 
άκρωτήριον περί Τέμεβΰαν. ( Ιππώνιον δέ, Ιταλίας 
πόλις. εις Τη&νν δέ, αντί τον εις δάλαβόαν. κέρας 
δέ, το άκρωτήριον. το δε έζής, εν&α Λαμπέτης 15 
*Ιππωνίον κέρας βκληρον εις Τη&νν νένενκεν. 

1071. άντίπορ&μον] άντίπορ&μον ειπεν ή μεν 
Κρίβα ανατολική, ή δε Κροτώνη δντική. 

1072. ολκαίω πτερω] πτερω τω άκρω τον άρό- 
τρον, ήτις καλείται ννις. ολκαίω δέ, τω ελκομένω. 20 

1073. πάτραν Λίλαιαν] Λίλαια και 'Λνεμώρεια 
πόλεις Φωκίδος' ομοίως καϊ "Λμφιβόα καϊ "Λβαι. 

1075 δηφ Σήταια] αντη ή Σήτη μία των Τρωά- 
δων ήν, ήτις ΰννεβονλενβε ταΐς άλλαις Τρωάόι κατα- 
φλέζαι τάς νανς των δεσποτών αιχμάλωτος αγομένη, 25 
οτε έγένετο περί Σνβαριν, ταΐς άλλαις Τρωάβιν νπο- 
&εμένη τά εν ' Ελλάδι μέλλοντα ανταΐς ΰνμβήναι κακά ' 
καϊ τούτον γενομένον οι "Ελληνες λαβόντες αντήν 
άνεβτανρωβαν καϊ προΰήλωΰαν αντήν προς πέτραν. 

ι-, ν. 19. ακρα>] άςότςω οοά.? 22. αβας. 23. τροάδων. , 168 80ΗθυΑ νΕΤΕΕΑ 

1076. γυιούχοις πέδαις] ταϊς τα γυϊα έχούβαις 

πέδαις, ήγουν τάς τε χείρας και τους πόδας ' γυΐα 

δε είΰι κυρίως τα άκρα τον ΰώματος. καϊ "Ομηρος 

γυΐα <Γ ε&ηκεν ελαφρά πόδας καϊ χείρας νπερ&εν. 

5 1081. βπιλάς δ , εκείνη] από γαρ ταύτης η 

πέτρα εκείνη Σήταια έκλή&η. 

1083. Μέμβλητος ροάς] Μέμβλης ποταμός Ιτα- 
λίας πληύίον των Λευκανών, οΐτινές είΰιν έ'&νος Ιταλίας. 
1084 80[. νήβόν τ ε Κερνεάτιν] την Κέρνην νήβον 
10 παραγώγως Κερνεάτιν είπεν, ως φηΰι Φιλογένης. Λάμη- 
τος δ\ ποταμός Ιταλίας. 

1090 βφ ονδ' οί χρόνω μολόντες] μεταβαίνει, 
νϋν έπϊ τους διαφόρους τόποις πεπλανημένους , έπειτα 
νοβτήβαντας καϊ εν ταΐς πατρίβιν άναιρε&έντας , καϊ 
15 πρώτον περί Αγαμέμνονος λέγει. 

1092. Κερδύλας δε καϊ Λαρνν&ιος επώνυμα 
του Αιός. 

1093. τοιαΐς δ' εχΐνος] Παλαμήδης τις'Αργείοις 
6υνε6τράτευ<5εν ^Ελλήνων όοφία και βυνέβει διαφέρων 

20 τών άλλων ' Όδυ66ευς δε φ&ονήβας διέβαλεν ώς προ- 
δώΰοντα τους "Ελληνας τοις Τρωβί, και άναιρε&ήναι 
παρεβκεύαβε' Ναύπλιος δε 6 Παλαμήδους πατήρ αμυ- 
νόμενος τους "Ελληνας διατριβών εν ^Ελλάδι παρ- δοκιρττ. 3. "Ομηρος] II. Ε 122. 10. Φιλογένης] Τζθΐζ&β 
Ιοοιιιη (ο£. ίη£Γ3,) 8#βΓ* ΜτχθΙΙθγ [Γγτ. ΞίβΜ. Ογγ. IV ρ. 478]. 
Ιάβηι Ρώΐο^θηβιη Ιιταηο θΐ Ρΐιίΐοηΐάθΐη ΡΗηϋ (Ηίβί. Ναί. V ββοΐ. 
35) υηιιπι βηηάθηΐφΐβ 688β ΒηβρΐοειίτίΓ. ι-, ν. 5. απίλας. 9, 10. κερνεάτιν. Ε ηαητβΑίοηβ Ιι&ο 
άϊδοίιηιΐδ Μδβ, ΪΓ&άβΓθ Τζβίζαπι άϊοβηίβπι (ρ. 926, 6 βς[. 
ΜτιβΠ.) ό Λάμητος, ως ψηαι Φιλογένης, Ιταλίας ποταμός. 
13. τονς] τυ. πεπλανημένων. 14. πατράΰυν. 18. τοιαΐς 
'ίοΐ. 49 Γ . Αϋ ΕΥ00ΡΗΪΙΟΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝϋΚΑΜ. 169 

εΰκεναΰε μοιχεν&ήναι τάς γυναίκας τών εν τη Τροία' 
και Κλνταιμνήΰτραν μεν ύννεμι\εν Λΐγίβ&ω* ΑΙγιά- 
λειαν δε Σ&ενέλω, και εν Ί&άκη δε τονς μνηβτήρας 
παρεόκεναΰε 6νναχ&ήναι, καϊ εν Κρήτη τα όμοια 
επρα%εν. έχΐνον δε είπε τον Νανπλιον, δια το παν- 5 
ονργον τον ζωον, ως καϊ ή παροιμία 

ττόλλ' οίο άλώπηξ, αλλ' εχινος ι εν μέγα. 

1094. παραιολί^ει άλεκτόρων] ^'ττοί. των ό^ο- 
λέκτρων, άφ' ον των ανδρών η μεταφορικώς, δια 

το μάχψον τον ξωον. 10 

παραιολίζει, άπατήϋει, πλανήσει. 

1095. βτεγανόμονς ορνι&ας] ορνι&ας ννν τάς 
γαμετάς των Ελλήνων, βτεγανόμονς δε, τάς εν 
οίκω νεμομένας, ή τάς τονς οΓκον§ των ανδρών νεμη- 
&είΰας καϊ φ&ειράόας. 15 

1097. πτόρ&ον διαρραιβ&έντος] πτόρ&ον λέγει 
τον Παλαμήδην δια το άκμαΐον εν Μη&νμνη , $£ 
τέ&απται ο Παλαμήδης, ή δε Μή&νμνα μία πόλις 
Λέββον ή δε Λέββος πεντάπολις' έχει δε Μή&νμναν, 
Μιτυλήνην, Πνρραν, "Αντι66αν, και Έρεββόν. 20 

1099. ό μεν γαρ άμφϊ χντλά] επειδή δέδωκεν 
αντώ ή Κλνταιμνήΰτρα χιτώνα εΐΕ,οδον μή έχοντα οντε 
των χειρών οντε τον τραχήλον. 

1102. κορΰωτονς ραφάς] τάς ραφάς τάς εκ τών 
κορβών, τάς έπϊ τών άκρων, ας ημείς πλαγίως α/οον^ίν 25 
τάς τον λίνον άδιεζοδεντονς ραφάς. 

1103 β^φ &ερμήν νπαϊ λοντρώνος] &ερμήν 

δοκιρττ. 6. παροιμία] Ρ3Χθβπιίθ£Γ. Ογ. II ρ. 47, 17. 619, 
8 Ιιβτώβοΐι. ι., ν. 1. τών] τάς. 7. πολλοί δάλ. 20. μιτνλλήνην. 
24. κόρσων. 170 80ΗΟΠΑ νΕΤΕΕΑ 

ύτέγην φηΰϊ τον χότίον εν&α έβτϊν 6 λουτρών, τιβήνα 
δέ, 'τον τρίποδα ' κύπελλον δε, το άγγεΐον τον τρίπο- 
δος, λουτρώνος δε, τον πυέλου. 

1104 — 5. ΰκέπαρνον, τον πέλεκυν κόγχον δε, 
5 οϋτοϋν περί τον έγκέφαλον κογχοείδές' έγκάρω δε, 
τω εγκεφάλω. 

1106. οικτρά #£ πέμφιξ] πέμφιζ η ψυχή. Ταί- 
ναρο ν δε, άκρωτήριόν έΰτι Λακωνικόν, εν&α φαβϊ 
κά&οδον είναι εις "Λιδου. οίκείως δε είπε' καϊ γαρ 
10 πληύίον 6 Αγαμέμνων άνηρέ&η. 

πτερύ\εται δέ, πεταΰ^ήβεται' και παρ Όμήρω 
ψυχή <Γ εκ ρε&έων πταμίνη. 
έοικε δε ούτος την ψυχήν πνεύμα δμολογεΐν, ως καϊ 
"Ομηρος. 
15 1108 80[. εγώ δε δροΐτις] της ζυλίνης πύ&ρου' 

νυν δε του πνέλου' εγώ δέ, φηύιν η Καβάνδρα, 
πληύίον της πυέλου άναιρε&ήύομαι. Χάλυβες δέ, 
Σκυ%•ικον ε&νος, παρ' οις βίδηρος άριΰτος. 

1109. κνώδοντι δέ, τω πελέκει, παρά τό προς 
20 τό καίνειν οδόντι' κυρίως δε κνώδων πάν το εις όξν 
καταληγον. 

άλλως, τω Παφλαγονικω πελέκει βνντετριμμένη' 
πρώτον γάρ Χάλυβες εύρον τδν όίδηρον. 

1113. λακίζουβ'Ί τίνες γράφουόι παλλακίξουόα, 
25 %ν ή ως παλλακίδα τιμωρουμένη ' ή καϊ όλον νβρίζουβα 

και άφανίζουΰα εν τοΓ? φόνοις τό 6ωμα. 

1114. δράκαινα διψάς, αντί του £χιδνα' είδος 
αντί εί'δους' ή γάρ έ'χιδνα μετά τό μιγήναι αναιρεί 
τον δμόζυγον' ως καϊ αύτη τον Αγαμέμνονα. 

80ΕΙΡΤΤ. 11. Όμήρφ] II. Π 856. Χ 362. 

ι*, ν. 2. ν,νπελον. 8. φηαϊ. 20. οδόντι] οδώ οντι. ΑΌ 3Υ5ΓΟΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ^ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 171 

1117. άβτέμβακτα, τΐολνβτένακτα, μεμτΐτά' ενιοι 
δε άλάλητα, η άμετάτρετίτα, η ακίνητα. 

1120. ύκνμνος δε Λατρός] ΰκνμνον λέγει τον 
Όρέΰτην νιόν τον Αγαμέμνονος" ε χι δ ν αν δε, την 
Κλνταιμνηβτραν , Λαρ' ο(7οι> και η εχιδνα εν μεν τή 5 
βννονβία αναιρεί τον άρρενα, εν δε τω τόκω αναιρεί- 
ται αντη ντίο των τέκνων εό&ιόντων αντης την γαΰτέρα 
και όντως επερχομένων ταντα δε έτά Κλνταιμνηΰτρας 
βννέβη άνελονΰης τον άνδρα και αναιρεθείσης ντΐο 
τον Λαιδος αντης. 10 

1123. έμος δ 7 άκοίτης] οτι Λακεδαιμόνιοι ιδρν- 
ύαντο Αγαμέμνονος Αιος ί^ρόν εις τιμήν τον ηρωο'ς. 
Οίβάλον δε αντονς είπε τέκνα, ως και Ήβίοδος 

χαίρετε Ανγαηος γενεη, 
ωϋτίερ τνχον ει τις εϊτίοι Άλείμνδρον Ίίαϊδας τονς 15 
Άλεζανδρεΐς. Οίβάλον δε Τννδάρεως και οι λοιτΐοϊ 
των Λακώνων τίρονχοντες. αίμνλονς δε αντονς ύκώ- 
τίτονΰιν είναι και ψενότας και δολίους, ως φηΰι και 
Ενριπίδης 

Σπάρτης ένοικοι δόλια βουλευτήρια. 20 

οίκείως δε άτίέδωκε το μεν άκοίτης προς το νύμφης, 
το δε ανα% Λρός το δονλης. 

1128 8φΐ. ναον δέ μ,(η τενζονΰϊ] οτι Καΰάνδρας 
ιερόν έβτιν εν Ιταλία. Σάλπη δε λίμνη εν 'Ιταλία. 
Λάρδανος δ\ τίόλις Ιταλίας, άγχιτέρμονες, άβτν- 25 
γείτονες, ομονροι, Λληόιόχωροι. 

1131. κονραι δε Λαρ&ένειον] αϊ κονραί, φηβι, 

δΟΕίΡττ. 13. Ήΰίοδος] Βοή*. 327. 19. Ενριπίδης] ληάτ. 446. 

ι., ν. 1. πολνατέναγκτα. 10. Ροβΐ; αντης ΓβρβΐυηΐιΐΓ 

ακνμνος θε — αντης (ρ. 171, 3 — 10), ρΕΗίοίθ ίχαιηιιίαίίδ. Α ακνμνος 
ίηο. £ο1. 49 η . 15. τονς] τάς. 172 80ΗΟΜΑ νΕΤΕΒΑ 

τών Λαυνίων, εάν μη &έλω6ι γαμη&ηναι τοις μνη- 
6τήρ6ιν αυτών, η δια δυβμορφίαν η δια δυβγένειαν, 
καταψεύγονται εις το έμον τέμενος χρίβαΰ&αι εαυτών 
τα πρόΰωπα φαρμάκω καϊ μέλαιναν έβ&ήτα ένδνβάμεναι 
5 και περιπλε%άμεναι ταΐς χερβϊ το έμον βρέτας, ήτοι 
το ζόανον, οϋτω παρθένοι διαμενοϋβι. 

ζυγόν\ τον ταΐς παρ&ένοις πρέποντα" λέγει δε 
τον γάμον. 

1 133. τ ο υ ς ( Εκτο ρ ε ίο ι ς] ( Εκτόρειος κόμη λέγεται η 
10 τα όπίβω κα&ειμένα έχουβα, τα δε έμπροβ&ε κεκαρμένα. 

1137. Ερινυών] αί των Ααυνίων γυναίκες μέ- 
λαιναν ε6&ήτα φοροϋΰι καϊ τάς όψεις βάπτονται. 

1138. πεπαμμέναι &ρόνοις] &ρόνοις, ττοΓ^ βα- 
πτοΐς' τα γαρ βάμματα φάρμακα, ο δε Τίμαιος φηΰιν 

15 οτι "Ελληνες έπειδάν άπατήβωΰι ταΐς Ααυ- 

νίαις, υπεΰταλμέναις μεν ε6&ήτα φαιάν, έξωόμέναις 
δε ταινίαις πλατείαις, υποδεδεμέναις δε τα κοίλα των 
υποδημάτων, έχούΰαις δε εν ταΐς χερβι ράβδον, ύπ- 
αληλιμμέναις δε το πρόβωπον κα&άπερ πυρρώ τινι 

20 χρω ματ ι, των Ποινών έννοιαν λαμβάνουΰι τών τρα- 
γικών. 

1141 Βηη. πέν&ος δε πολλαΐς] λοιμού κατα- 
ύχόντος την Λοκρίδα δια την εις Καΰάνδραν ά&εμι- 
τομιζίαν Λΐαντος, έχρηύεν 6 &εος παρθένους ένιαυόιαίας 

25 εις Τροίαν τη Ά&ηνα άποότέλλειν επί χίλια έτη' πεμ- 
πόμεναι δε αύται έφονεύοντο υπο τών Τρώων' προ- 

δοκιρττ. 14. Τίμαιος] Γγ. 14 ΜιιθΠ. [Ργγ. Ηΐβΐί;. 6γγ. Ι. ρ. 196.] τ., ν. 14. βάματα. 15. Ροβί άπατήβωαι Ι&οιιη&θ 8ί§ηα 
ροδυϊ. 17. πλατείαις] πλ ροεί λ δρβ,ϋο Γβΐίοίο. 18. νπα- 
ληΧιμμέναις. 19. πνρώ. Αϋ Ι.Υ00ΡΗΕ0ΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝΟΒΑΜ. 173 

νπαντώντες γαρ οί Τρώες, έλι&οβόλονν αντάς' ει δε 
τίνες εκφνγοιεν άνελ&ονΰαι λά&ρα εις το της Ά&ηνάς 
ιερόν, το λοιπόν ανται ίέρειαι έγίνοντο' τάς δε άναι- 
ρε&είΰας έκαιον άκάρποις καϊ άγρίοις ^νλοις' τα δε 
οΰτά αυτών άπο Τράρωνος ορούς της Τροίας εις 5 
&άλα66αν ερριπτον' καϊ πάλιν οι ΛοκροΙ άπέβτελλον 
αλλάς. ταύτης δε της ιΰτορίας καϊ Καλλίμαχος 
μεμνηται. καϊ άλλως. πέν&ος δε ταΐς Αοκρίόι δια 
τάς θυγατέρας. 

1143. Κνπριδος λτ]6τήν] νυν Κνπριδος της 10 
παρ&ενίας' λφότήν δε, άρπαγα και βιαΰτήν. 

1146. Αάρνμνα πόλιςΘεόΰαλίας. καϊ Σπερχειός 
ποταμός ομοίως, και Βοάγριος ποταμός Αοκρίδος. 
παράκειται δε τή Θεϋΰαλία η Αοκρίς. 

1150. *Οδοιδόκειος] πατήρ Όιλέως, πάππος δε 15 
Αϊαντος' και πάς 6 τον *Οδοιδόκον τον πατρός Όιλέως, 
πάππον δε Αί'αντος, οίκος. 

1152. Γνγαία] Γνγαία και Άγρίΰκα καλείται η 
Ί Α&ηνά. 

1155. αίς άκτεριΰτος] Τίμαιος ίΰτορεΐ, δΊτί. αί 20 
παραγενόμεναι παρ&ένοι εδονλενον εν τω ιερώ της 
*Α$ηνάς, δνο ονόαι' ει δε τις άπο&άνοι , ετέραν παρα- 
γίνεΰ&αι άντ αντης, έκείνην δ\ ον δάπτεΰδαι νπο τών 
Τρώων, άλλα καίεΰ&αι άγρίοις %νλοις, και τα ο6τά 
αντης ρίπτεβ&αι εις &άλά66αν. 25 

1157. όταν άκάρποις] άκαρπα φντά λέγονται 
τα άγρια ' ήμερα δε λέγονται τα καρποφόρα ' επετετραπτο 

δοκιρττ. 7. Καλλίμαχος] ¥ν. 13 ά δοΐιηβίά. 20. Τίμαιος] 
¥ν&,§Ήΐ. 1α.ο<ϊ ρΓπηαηι βά. Ββ,οίπηαηη ίη 8ο1ιο11. ρ. 21. ί,. ν. 5. τράνωρος. 14. περίκειται. 15. όδοιδόκειος. 
16. όδοιδόχον. 18. γνγαία ιοί. 50 Γ . 174 80ΗΟΕΙΑ νΕΤΕΕΑ 

<5ί τοις Τρωΰί, και ηνίκα ^β%Όντο παραγινομένας αντάς 
εκ Λοκρίδος, λί&ονς έχοντες καϊ ξίφη ετίε%ηε6αν ανταΐς' 
δια τοντο ονν εΰπενδον λά&ρα καϊ ννκτωρ είβερχεβ^αι, 
είβιονβαι δε εκα&έζοντο ίκετιδες έπϊ τον ίερον της 
5 'Λ&ηνάς' όταν δε όντως κατέλενβαν, εκαιον αντάς καϊ 
έρρίπτονν εις την &άλα6<5αν. 

1159. της εκ λόφων] βννέβη μια βτελλομένη εκ 
Αοκρίδος διαφ&αρήναι επί τίνος λόφον της Τροίας 
καλονμένον Τράρωνος' είτα τονς Αοκρονς την μεν 

10 &άψαι, ΰιωπήΰαι δε καϊ μηκέτι πέμπειν τάς παϊδας, 
φάβκοντας πεπληρώβ&αι τον των ετών χρόνον' άκαρ- 
πίας δε καταΰχονβης αντονς πάλιν πέμπειν ονκέτι δνο, 
άλλα μίαν, άρκονόαν είναι δοκονντας την τιμωρίαν' 
6 δε χρηόμος ονκ είχεν ώριβμένον χρόνον' άλλ' εις 

15 δύο άντϊ της αδικίας την Καΰάνδραν. 

Τράρωνος] άκρωτήριον Τροίας, ο&εν μία των 
Λοκρίδων παρθένων κατεκρημνίβ&η: 

1160. άλλα ι δε ννκτωρ] όόαι γαρ άπέ&νηΰκον, 
το6ανται άντ αντών έΰτέλλοντο εν Τρωάδι. 

20 1161. Σι&ώνος] Σι&ών βαβιλενς Θρακών, άφ' 

ον η Θράκη Σι&ωνία' αφ ης τόπος εν Τροία 'Ροίτειον 
προΰαγορενόμενος. από ονν τον Ροιτείον ολην την 
Τροίαν φη6ί. 

1170. ΰτερράν κτβηλιν] ιΰχνρόν πέλεκνν. 
25 Φαλακραΐον δε κλάδον,'τώ από Φαλάκρας δόρατι' 
Φαλάκρα δε όρος Τροίας, άφ' ον τα δόρατα είχον οΓ 
Τρώες, 

1172. άνατί] ανεν ατής καϊ κινδννον. το έξης, 

ί. ν. 5. κατέλνΰαν. 9. τάςωνος. 11. φάαχοντες. 13. 
δοηονντες. 14 80[. άλλ' — Κααάνδραν"] άλλ' άντϊ της αδικίας 
της Κασσάνδρας ίδήλου ατέλλειν δνο κόρας Τζβίζ. Αϋ ΙΥ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 175 

τον κτάνόντα τούβιλώβητον γένος επαινέσει 
τε&μω χαρά%ας καϊ νόμψον ποιήόας. 

1175. Περΰέως δε παρθένος] ή Εκάτη. 6 γαρ 
Ήόίοδος Πέρΰου και Άΰτερίας γενεαλογεϊ αυτήν, 
τρίμορφος δε, τρικέφαλος, η παρ* ο6ον μετέχει 5 
ουρανού τε καϊ γης καϊ "Αιδου. έπωπίδα δε, ει μεν 
δαόέως, την άκόλον&ον, ει δε ψιλώς, την έπίβκοπον, 
δια τας ώπας. 

1180. &υ6&λοις Φεραίαν] Φεραίαν την εν 
Φεραϊς τιμωμένην. καϊ Καλλίμαχος 10 

"Λρτεμι Μοννιχίη, λιμένος ΰκοπέ, χαίρε Φεραίη. 
η αύτη δε δηλονότι τη 'Λρτέμιδι η Εκάτη. 

1181. φενδηριον δε νησιωτικός ΰτόνυξ] 
νηΰιωτικον καλεί ότόνυχα το άκρωτήριον της Σικελίας 

ο καλείται Πάχννος, εν&α κενοτάφιον Όδν66ενς ίδρύ- 15 
βάτο της ' ' Εκάβης, δειματούμενος ύπ αυτής εν ταΐς 
νυζί, δια το πρώτον αυτόν κατάρ%αι του καταλεύΰματος 
του εις αυτήν ύπό Ελλήνων γεγονότος. 

1184 8ς[. ρεί&ρων] άντϊ του παρά του *Ελώρου 
ποταμού τη τλήμονι Εκάβη ρανεΐ χοάς Όδυύβευς. 20 
Ελωρος δε ποταμός Σικελίας. 

ός δη παρ' άκταϊς τλήμονος] λείπει του 
Ελώρου, του δυΰτυχοϋς δια τον τάφον η της τλή- 
μονος Εκάβης. 

1186. τριαύχενος] τής'Εκάτης' ην άνω τρίμορ- 25 
φον είπεν. 

δοκιρττ. 4. Ησίοδος] Τ1ΐ60£. 409—411. 10. Καλλίμαχος] 
Η^πηη. ΐη Βίειη. 259. 25. ανω] Ύ. 1176. ι*, ν. 3. περσέως. 7. είΜΟΗοπήν. 12. η * Εκάτη] ττ} 
εκάτίβ. 16. εκάτης. 19. ρεί&ςων ίοΐ. 50 α . ελώρον. 

21. ελωοος. 23. ελώρον. 176 δΟΗΟΙΛΑ νΕΤΕΚΑ 

1188 8ς[ς[. "Λιδη κελαινών] τω "Αιδη των μελα- 
νών τον αίματος θυμάτων άιίαρχήν δώβει. 

1191 8φ ουκ εις κενόν] το εξής, ουκ εις κενόν 
τοβαϋτα &ν6ει τω Λιί, τω βαύιλεϊ των Όφίωνος 

5 θρόνων Λρό τούτων γαρ Όφίων και Ευρυνόμη ή 
του Ωκεανού των &εών έβαβίλευον' άλλοι δε φα6ι 
των αρχαίων, ους Τιτάνας καλοϋΰιν. 

1194. αλλ* άζεταί 6ε\ φαβϊν οτί- λιμοϋ κατα- 
βχόντος την ' Ελλάδα, έχρηβεν 6 Άτίόλλων τα τοί 

10 "Εκτορος όΰτά μετενεγκειν έτίί τίνα Λολιν ^Ελληνίδα 
εν τιμή, μη μεταβχοΰΰαν της έτά'Ίλιον ύτρατείας' οί 
#£ "Ελληνες ευρόντες τάς εν Βοιωτία Θήβας μη ΰτρα- 
τευβαμένας ετά "Ιλιον, ένεγκόντες τα του ηρωος λεί- 
ψανα, ε&ηκαν αυτά έκειβε. γενε&λίαν δε τίλάκα 

15 φηΰϊ τάς Θήβας, Λαρ' ο6ον τινές φαΰι τάς των μα- 
κάρων νήΰους εν Θήβαις είναι, και τον Λ ία ενταύθα 
τε%%•ηναι. 

1196. όπου 6φε μήτηρ] φηβϊν ότι *Ρέα τη του 
Όφίωνος γυναικι Ευρυνόμη έτίάλαιβε και κατεταρτά- 

20 ρωΰεν αυτήν. 

1199 8<ις[. παιδοβρώτας δε &οίνας λέγει την 
τον Κρόνου των τίαίδων βοράν, ουδ' επί αν ε βορά, 
ούδ' έπιανε την εαυτόν γαΰτέρα 6 Κρόνος τον αντί 
τον /Ι ιός λί&ον δοθέντα εκ λ άψας οίον καταπιών. 

25 κυρίως δε έτά των κννών τί&εται. ην δέ, φηβιν, δ 
λί&ος εν γνιοκόλλοις βπαργάνοις ειλημένος' τα 
γαρ βιίάργανα ένεκα κολλήβεως και όρ&ώ<5εως των 
μελών γίνεται τοϊ^ βρέφεΰι. τον δε Κρόνον προβηγό- 

τ,. ν. 2. δώι. 5. ή Β,άάίάί. 7. ου^] τονς. 18. ρέαι, 
— ενςυνόμη. 21. παίδων βχ παίδων οογγ. βορςάν, ββά 
ρ ολϊ. ϊη Γ3,8. 3, πι. II. 26. είλημμένος. Αϋ £Υ00ΡΗΕ0ΝΙ8 ΑΣΕΧΑΝΟβΑΜ. 177 

ρευ&ε τύμβου των παίδων, δια το καταπιεΐν αυτά' και 
Κένταυρος δε ο αυτός, παρ* οΰον έμίγη τη Φιλύρα 
εν βχήματι ίππου καϊ τον Χείρωνα εζ αντής εΰχεν. 

1204. νήΰοις δε μακάρων] το ε&,ής' ούχ ώς 
άλλοι τάς μακάρων νήβους εν τω 'ίΐκεανω λέγει 6 5 
Αυκόφρων είναι' άλλ' εν Θήβαις τά "Εκτορος όΰτά 
κατά χρηόμόν οι "Ελληνες εκ Τροίας κομίΰαντες ε&ηκαν 
εις την Οίδιποδείαν κρήνην καλουμένην. 

Αά 1194 γενε&λίαν πλάκα] τ^ντου Αιός γένεβιν 
οι μεν εν Κρήτη, οι δε εν Αρκαδία, ούτος δε εν 10 
θήβαις λέγει, εν&α καϊ έπιγέγραπται ταύτα 

ίχί'δ εΐΰϊ μακάρων νηΰοι, τό&ι περ τον αριβτον 
Ζηνα -θ^ών βαΰύνψι Ρέα τεκέ τωί' ενϊ χωρώ. 

1206. οπού 6 ε Λ ε 1 6® εις 'ίίγνγου] "£Ιγυγος 
άρ%αϊος βαόιλευς Θηβών, αφ ου και '&γύγιαι πύλαι 15 
εν Θήβαις. εκ τούτου δ-ε καϊ πάν το άρχαΐον ώγύγιόν 
φαΰι, διά το πολύ αυτόν γενέό&αι άρ%αιότατον. 
ΰπαρτός δε λαός, οι Θηβαίο ι' Κάδμου δε άνελόντος 
τόν δράκοντα τον φύλακα τοϋ'Άρεος καϊ τοι^ οδόντας 
αυτού αναβπαΰαντος και εις γή;ν ρίψαντος, μυ&εύ- 20 
ονται άναδο&ήναι άνδρας ενόπλους, ε£ ών είΰιν οι 
Θηβαίοι. 

1208. ε| ΌφρυνείωνΥ'Οφρυνος τόπος της Τροίας, 
ολοι> εκείτο τά όβτά του "Εκνορος, ο® εν οΓ "Ελληνες 
μετενεγκόντες αντά ε&αψαν εν Θήβαις. 25 

1209. άξει Καλύδνου] το τείχος τό υπό Κα- 
λύδνου κτι6%έν λέγει δε τάς Θήβας' Κάλυδνος γάρ 
τις έβαϋίλευε Μρώτος, με& ον "ίίγυγος. ,ι.. ν. 7. ^%"^ιγ.αν,. 8. οίδιποδείαν ειη οίδιποδίοίν άχώνχαι. 
θ. Ιίθΐηηΐ3, βυρρίβνί. 28. ον] ων. 

Ι^ΐεορίϋτοη, Αίθχαηάϊίΐ, οά. Κϊηΐίβΐ. 12 178 80Η0ΙΙΑ ΥΕΤΕΒΑ 1210. 6ωτήρ όταν κάμνωβιν] τώ οπλίτη τα* 
ΰτρατφ βωτήρα εΰόμενον έπάν ταλαιπωρήβας βοη&εία 
6ε άνακαλέΰηται. 

1214. ή%ει δε] δυΰτυχήύουαί, φηβιν, οί Κρήτες 
5 δι,' ε με. 

1217. πορκεύς δίκωπον] πορκενς 6 άλιενς 

λέγεται' λέγει δε τον Νανπλιον πορκενς δε εΐπεν, 

επειδή εις άλιεντικον 6κάφος έ'πλει πλανών τάς άλε~ 

κτόρων βτεγανόμους ορνι&ας. 

10 1218. Λεϋκον ΰτροβήΰων] Λευκός Ταντάλου 

υιός, ωτινι Ιδομενεύς την βαΰιλείαν και τον οίκον 

παρέ&ετο έπι την Τροίαν άπαίρων' ττοντον πεί&ει 

Ναύπλιος ετΐι&έό&αι τγι βασιλεία τον Ίδομενέως' και 

την μεν γυναίκα Ιδομενέως άνεϊλε Μήδαν καλουμένην 

15 και την θυγατέρα Κλει6ι&ήραν και τους παΐδας αυτής 

"Ιφικλον και Λύκον. έπανελ&ών δε Ιδομενεύς εκ Τροίας 

εζετύφλωΰεν αυτόν, οΰτο^ #£ ό Λενκος παις ών έΐ,ετέ&η' 

ον λαβών Ιδομενεύς ε&ρεψε κα& εαυτου' δια τοΐίτο 

και &ρεπτον δράκοντα (1223) καλεί. 

20 1219. ψυδραΐύί τ εχ&ραν] έ'χ&ραν έκκαίων 

και άναζωπυρών. 

1220. ο ^ ο ντε τέκνων] των τέκνων και της 
γυναικός του Ιδομενέως ον φείβεται 6 Λενκος. 

1222. ης πατήρ λέχος] 6υνέ&ετο γαρ αντώ, εί 
25 έπανέλ%Όΐ, τον γάμον της Κλειβι&ήρας. 

1225. λώβαιβιν αίκιβ&έντας] Όγκαίον τίνες 
τον της Αήμητρος' τοντέΰτι τον εριννώδονς, παρ^ 
ο6ον έν'Όγκαις της 'Λρκαδίας Έρινύς Λημήτηρ τιμάται* ι. ν. β . ποςκενς §ί•Ά<απον ίοΐ. 51 Γ ιε3,Γ£. ίηί. δ. παντάλον* 
15. αντον. ΑΏ ΕΥΟΟΡΗΚΟΝΙΒ ΑΙ,ΕΧΑΝΒΚΑΜ. 179 

ώς και Καλλίμαχος 

την μεν ο γ* εΰπερμηνεν Έριννϊ Τιλφωβαίτ}. 

1226 8<ϊ. γένους δε πάππων] εντεύθεν περί 
' Ρωμαίων λέγει, καϊ Αυκόφρονος ετέρου νομιβτέον 
είναι το ποίημα, ου του γράψαντος την τραγωδίαν' 5 
6υνή&ης γαρ ων τω Φιλαδέλφω , ουκ αν περί : Ρωμαίων 
διελέγετο. 

αμναμοί] οτι'Ρώμος καϊ ^Ρωμύλος άπο Κρεούβης 
της Πριάμου έγένοντο' οϊτινες μετά των "Εκτορος 
παίδων, Άβτυάνακτος καϊ Σαπερνίου, εκτιΰαν την 10 
πόλιν "Ρώμην. 

1234. 6 Καβτνίας τέ] Καβτνία καϊ Ταύχειρα η 
Αφροδίτη, παρά το χειροϋβ&αι διά της επιθυμίας. 

1236. 0£ πρώτα μεν 'Ραίκηλον] 'Ραίκηλος Μακε- 
δονίας πόλις' Κιβΰος δέ, ορός Μακεδονίας, εν%α ο 15 
Αινείας μετά την αλωβιν ωκηβε και αφ εαυτού Αΐνον 
την πάλιν ώνόμαβεν, Άλμωνία δε, πόλις Μακεδονίας, 
άπο γάρ Μακεδονίας εις Ίταλίαν ηλ&εν Αινείας. 

1237. καϊ Ααφυΰτίας] Ααφυβτίας 6 Λιόνυβος, 
άπο Ααφυΰτίου ορούς Βοιωτίας, ο&εν Ααφύβτιαι αϊ 20 
εν Μακεδονία Βάκχαι, αϊ και Μιμαλόνες εκαλοΰντο, 
διά το μιμεΐΰ&αι αύτάς τον Αιόνυβον' κερατοφοροϋΰι 
γάρ και αύται κατά μίμηΰιν Αιονύβου' ταυρόκρανος 
γάρ φαντάζεται και ζωγραφεΐται. και Ευριπίδης 

και 6ω χερατι κρατί προΰπεφυκεναι, 25 

1240. Αυγκεύς τ ε] ποταμός Ιταλίας &ερμά 
ϋδατα έχων. 

80ΕΙΡΤΤ. 1. Καλλίμαχος] ¥χ. 207. 24. Ευριπίδης] Β&,οΰΐα. 921. ι. ν. 14. Ψαίκηλον] ςαίκηλον θ ξαίκίλον οογγ. χα. Ι. 
μα%εδ)°. 16. ωκ,ησεν. 17. μ%ε&°. 

12* 180 80ΗΟΠΑ νΕΤΕΕΑ 

124:28ψ±. 6νν δε 6φι μ, όζει] Όδυβΰέα φαόϊν έν 
Ιταλία ύυντυχεΐν Αινεία , καϊ βυν&ηκας μετ' αλλήλων 
και είρι'νην ποιηβαι. λέγει ούν, ώς διάφορος ών, 
φίλ^ον ΰτρατον μίζει μ,ετ αυτού δια τάς βπονδάς, 

5 δ'^κον^ και λιτανείας τίοιηβας, ώς αν δη φυγάς ών. 
νάνους δε τους πλανήτας φαΰί. ΰύν αύτώ δε δύο 
Λαίδες Τηλέφου, Τάρχων και Τυρβηνός, οίκίβουβι την 
Τυρ&ηνίαν' άπο δ*ε του Τυρΰηνού η χώρα Τυρβηνία 
καλείται. 

10 1244. νάνος Λλάναιΰιν] 6 Όδυββεύς παρά 

Τυρόηνοΐς νάνος καλείται, δηλούντος τοΰ ονόματος 
τον πλανητην. 

1246. Οίκουρός] 6 Λιόνυΰος, δια το απα% τού 
ένιαυτού εις τον ναον αυτούς εΐΰέρχεΰ&αι, τάς δε λοιτίάς 

15 οίκοι μένειν και οίκουρεΐν. 

1247. ©εοινος] 6 αυτός, ώς Αίΰχύλος 
τΐάτες Θεσινε, Μαινάδων ζευκτήριε. 

και Αιονύύιος Σκυμναΐος 

μα τάς Θεσίνου και Κορωνίδας κόρας. 
20 1249. των ^Ηρακλείων] έ^Ηρακλεους και Αυγής 

Τήλεφος, Τηλέφου δε Τάρχων και Τυρύηνός. 

1250. εν&α τράπεζαν] χρηβμόν £λαβεν 6 Αινείας, 

εν&α άν οΓ εταίροι αυτού καταφάγωβι τάς εαυτών 

τράπεζας, εκεί κτίζειν Ίίόλιν. ελ&όντες δε εν Ιταλία 

25 και άπορηβαντες τραπεζών , αρτοις αντί τραπεζών 

βοκιρττ. 16. Αισχύλος] Γγ. 397 Ν&1Κ& = 350 ϋΐηά. ι,, ν. 1. ΰυν ίοΐ. 51 τ πΐ3Χ§. 8ΐιρ. φασίν] φν. 4. φίλον. 

5. λιτανείαις. φνγος. 6. φηαί. 13. οικονρός ίοΐ. 51 α ηΐδιΐ^. ίηί. 
— 0£. Β&οΗηι. ϊη δοΐίοΐΐ. ρ. 24, 3 ηοί. 14. τάς δε λοιπάς] τον 
δε λοιπόν χρόνον Τζβίζ. 19. ματάαα. %0.ή$α%λείω' εξήςακλέος. ΑΒ ΙΥ0ΟΡΗΕΟΝΙ8 ΑΧ,ΕΧΑΝΒΕΑΜ. 181 

έ%ρη0αντο, καϊ τέλος εφαγον και τους άρτους, βυνείς 
ονν τον χρηβμόν 6 Αινείας, έκτιβε την *Ρώμην έκεΐβε, 

1253. Β ο ρ ε ι γ ο ν ω ν] ε&νος εν'Ιταλία οϋτ& καλού- 
μενον. 

1255. πύργους τριάκοντα] ο γαρ Αινείας τριά- 5 
κοντά πύργους εκτιβεν εν Ιταλία ιβαρί&μους το^ της 
βυας τε%%εϊ0ιν, ην εκ της Ιλίου ελαβεν. 

1259. άν%"ϊ\6ει μια] άνα%"ϊ\0Μ, κατά 0υγκοπην. 

1261. Μυνδία Παλληνίδι] Μυνδία και Παλ- 
ληνϊς η Ά%•ηνά τιμάται" ο δε Αινείας άγων τα άγάλ- 10 
ματα εκ της Τροίας καϊ τον πατέρα Άγχίΰην, ηλ%•εν 
εις Ίταλίαν. 

1263 8(^. α δη παρώ0ας] εν ύπερβατψ η αύν- 
ταϊ,ις' ατινα δη αγάλματα 6υν τω γηραιω πατρϊ πρε- 
0βειω0εται, τουτέβτι τιμη0ει, τοί^ ιματίοις καλύψας. 15 
το δε ε%ής, τΐαρώύας δάμαρτα καϊ τέκνα και τον 
πλούτον. Αινείου δε γυνή Κρέουβα Πριάμου &υγάτηρ, 
άφ' ης εβχεν , Α0κάνιον και Εύρυλέοντα. όμπνίαν 
δέ, την ύυντελοϋβαν προς το ζην, παρά το πνέω, έ% 
ου πλουβίαν. πάλω' κληρω γαρ την λείαν διένειμαν. 20 

1268. τούτω μόνω πόρωβιν] αΐρέβεως δο&είβης 
Αινεία ύπο των 'Ελλήνων, ο βούλεται λαβείν αύτον 
εκ της πόλεως, προέκρινε τον πατέρα καϊ τά αγάλματα 
της πόλεως, παρεάΰας τον οίκον και την γυναίκα καϊ 
τά τέκνα. 25 

1274 βς[. Αργούς τε] Αίητης λιμην εν Ιταλία, 
εν&α φαύϊ την Αργώ δρμήύαι, καϊ καΰαρ&ηναι ύπο 
Κίρκης εκ τού φόνου τού Ά-ψύρτου ΊάοΌνα και Μηδειαν. 
Φόρκη δέ, λίμνη, άπέχουΰα ' Ρώμης ΰταδίους πεντα- 

χ.. ν. 18. οπνί&ψ. 26. λίμνη. 27. καϊ άβθδί. 182 80Η0ΜΑ νΕΤΕΕΑ 

κούίους. Μαρΰοι δε, ε&νος Ιταλίας, περί την λίμνην 
οίκούντες. 

Μα ρ 6 1 ωνίδος ποτά] καϊ περί τους φντενόίμους 
και εύλείμονας τόπους της Μαρβών του ε&νονς χώρας. 
5 1276. Τιτώνιόν τε χενμα\ Τίτων ποταμός 

Ιταλίας, εγγύς Κιρκαίον ποταμού" ούΐο^ ά& ποταμός 
ουκ εις &άλα66αν ρει, άλλ' νπό της γης καταπίνεται, 
ως φηβι καϊ Φιλοβτέφανος. 

1278. Ζωβτηρίον τ ε κλιτύν] Ζωβτηριον έπ- 
10 ώνυμον Απόλλωνος" φηΰιν ούν, οτι ένταν&α διηγεν η 
Σίβυλλα, γρώνω δε, τω κοίλω. βερέ&ρω δε, τω 
ΰπηλαίω. 

άλλως, καϊ επί το μέρος τον ναον τον Απόλλωνος 
τον Ζωύτηρίον ώνομαβμένου, η την εξοχήν. 
15 1283. τί γαρ ταλαίνη μητρί] τη Άΰία' Ίαπε- 

τοϋ γαρ και Άβίας Προμηθεύς" από δε ταύτης την 
χώραν άκουβτεον. 

1284. καϊ τροφω Σαρπηδόνος] τη Ευρώπη" εκ 
γαρ Αιός και Ευρώπης Σαρπηδών, Μίνως, και *Ραδά- 

20 μαν&υς' εκ δε ταύτης η χώρα το όνομα εί'ληφεν. 

1285. α ς πόντος"Ελλης\ πόντος'Έλλης 6 *Ελλήύ- 
ποντος. αί δε Σνμπληγάδες πέτραι είοϊ δύο, η μεν 
Ευρώπη προς τω Βυξαντίω, η δε Άβία προς τη 
Καλχηδόνι. 

25 1286. και Σαλμυδηόός] κόλπος έβτι του Ευξεί- 

νου πόντου" οίκον 6 1 δε περί αυτόν οί Θράκες. 

δοκιρττ. 8. ΦιΙοατέφανος] Γγ. 23 ΜιιβΠ. [Γιτ. ΗίβΜι. Ογγ. 
III ρ. 32.] ι. ν. 2. Ροδί οίκονντες Ιβ§ίϊ\χτ 8ο1ιο1. £ΐά ν. 1276 (ίη να&ΐ%. 

> - * 

βηρ. £ο1. 5 1 . 11 ). 4. ευλείμωνας — των ε&νων. 6. κ&ρκ. πο. 

7. ρέει οιιπι Ϋίΐΐ. 11. αι,βνλλα. 13. αλλω. Αϋ Ι.Υ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝΒΚΑΜ. 183 

1288. λίμνη ν τ ε τέμνων] 6 Τάναϊς ποταμός 
διαίρει Άβίαν και Εύρώπην είββάλλων εις την Μαιώτιν 
λίμνην' ην φαύι τοΰοϋτον είναι ψυχράν, ώς τους περί 
αυτήν οίκοϋντας χίμετλαν ποιεΐν εν τοις ποΰίν, άπερ 
είΰϊ τα λεγόμενα άποκαύματα. και Αιοννΰιος 5 

Εύρωπην (Γ Άΰίης Τάναϊς δια, μεΰον ορίζει, 
ος ρά Φ* ελιΰΰόμενος γαίης δια Σανροματαων 
ΰύρεται εις Σ%ν%ίην τε και ες Μαιωτιδα λίμνην. 

1291 8ςι. ολοιντο ναϋταί] Κάρνη πόλις Φοινίκης" 
Φοίνικες δε την Ίνάχον θυγατέρα Ίώ εξ "Αργούς αρ- 10 
πάΰαντες, έκόμιΰαν εις Αΐγυπτον τω Όόίριδι. βοώπιν 
δε και ταυ ροπάρ& ενόν είπεν, επειδή δοκεΐ εις βοϋν 
μεταβεβλήβ&αι' το δε τίλοϊον, εν$α ήρπάγη, ταυρό- 
πρωρον ην. 

1294. πλάτιν πορεΰΰαι κήρα] Μέμφις πόλις 15 
Αίγύπτου' Μεμφίτη ονν τω Αίγυπτίω. κήρα δ\ 
αυτήν είπε, διότι αρχή πολέμου και ΰτάΰεως έγένετο 
αυτή αιτία ταΐς δυβϊν ήπείροις. 

1297. Κουρήτες οι τον Αία &ρέψαντες δαίμονες 
έν Κρήτη, άφ' ων λέγεται τους Κρήτας άντίποινον, τουτ- 20 
έΰτιν Εύρώπην, εκ Φοινίκης άρπάβαι αντί της Ίοΰς. 

1299. τράμπιδος] βαρβαρικού πλοίου τυπώματι 
τριήρους ττΑο^οίλ 

1300. Σαρεπτίαν] Σαρεπτία γαρ πόλις Φοινίκης 
μεταξύ Σιδώνος και Τύρου. 25 

1301. Άβτέρφ] "Αΰτερος δέ, ον τίνες Άΰτέριον 
%αλου6ι, βαϋιλευς Κρήτης, ος την Εύρώπην ελαβεν. 

βοκιρττ. 5. Λιονναιος] Όϊοηγβ. Ρθήβ§. 14 — 16. χ. ν. 7. "? ραθ•\ 9. Φοίνικες] Ε φοινίκης, υί; νΐάβίαι•, 
ΟΟΓΓ. ία. Τ. 11. οσίριδι. 13. τανςόπωρον. 21. άςπάΰαντες. 184 80ΗΟΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

1303. άλλα κλώτίά] Τενκρον υιό§ έγένετο Σκά- 
μανδρος" τούτοις εδό&η χρηβμος εκεί οίκηβαι, έ'ν&α 
γηγενείς αντοΐς έιιι^ώνται' τιάρα 8ε τα μέρη γινόμενου 
της Ίλίον, βρω&έντων ννκτωρ νπο μυών των όχέων 
5 των άβιίίδων καϊ των νενρών των τόξων αυτών, 
άναμνηβ&έντες εκτιβαν την "Ιλιον^ άφ ον Τενκροι οι 
Τρώές' ώς καϊ Καλλίμαχος 

Τενκρων ηνίκα νηες Αχαιών αΰτεα κηδειν, 
ο&εν καϊ 6 'Λτιόλλων Σμιν&ενς εκλή&η' βμίν&βι γαρ 
10 παρά Κρηβϊν οι μνες. 

1306. ών άηο βπορας] 'Λρίΰβη &νγάτηρ Τεύκρου^ 
ην έγημε Λάρδανος' άψ* ών γέγονεν Έριχ&όνιος. 

1310. ταγω μονοκρηπιδι] τω μονο%εδίλω αρ~ 
χοντί Ίάβονι' ώς και Απολλώνιος 
15 άλλο μεν εξεβάωϋεν νπ ίλνος' άλλο ί' ενερ&εν 

κάλλιπεν αν&ι πέδιλον. 
τα, δε κατά τον Ίάβονα καϊ τους 'Λργοναντας και 
Μηδειαν καϊ το χρνβονν δέρμα δέον ζητεϊν έιά λε%τώ 
ιίαρ Άπολλωνίω εν τοΓ§ Άργοναντνκοϊς. 
20 1311. δρακοντοφρονροις] ταΐς ντΐο δρακόντων 

φνλαββομέναις ®ήβαις. 

νάκην] τον δέρματος, αντί τον νπο δρακόντων 
φνλα66ομένην. 

1312. ο§ *ίς Κνταιαν] Κνταια πόλις Κολχίδος" 
25 ο£ $£ Κόλχοι έ&νος πληβίον Λιγν^τίνων. δοΒίρττ. 7. Καλλίμαχος] Η^πιη. ίη ΒίΒη. 231. 14. Απολ- 
λώνιος] Αι*£θη. Ι, 1θ8ςι. ι,, ν. 1. τευκρου απ τενχρος Άναΐοίξξχχναχι. 4. μνιών. 
δ. και ΰίάάίάί. 10. μνΐες. 19. εν τοις Άργοναντικοΐς] τω 
αργοναύτη 20. δρατιοντοψρούροις ίοΐ. 52 ΰ . 22. ^βιχιιη&, 

Βΐιρρίβνί. 25. λνγίοτίνων. ΑΌ Ι.Υ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΚΑΜ. 185 

1313. καϊ τον τετράτίνην] τον τερατώδη ή τον 
δικέφαλον' αί γάρ δυο κεφαλαϊ τέΰβαρας πνοάς εχονϋιν. 

άλλως, τον τερατώδη η δικέφαλον' ή μάλλ&ν 
τετρακέφαλον' ίνα καϊ τέ&βαρας τΰνοάς εχωβιν. 

1314. και γνρά ταύρων βαβτάβας] φαβιν οτι, 5 
Αίήτης ε&ηκεν ά&λον τω Ίάβονι έτά τη λήψει τον 
δέρματος άροτριάβαι μετά των Ίΐνριιίνόων τανρων 
εχόντων άδαμάντινον αροτρον , καϊ ύΛείρειν οδόντας 
δράκοντος' εκ δε των οδόντων αντίκα άνεδίδοντο 
ονιλϊται άνδρες καϊ εμάχόντο αντω. 10 

1315. και λέβητι δαιτρεν&εϊς] φαΰϊν οτι, 
Ίά&ων Ί)ΛΟ Μήδειας εν λέβητι, έψη&είς, πάλιν νέος 
γέγονεν. 

1316 8(1• ερραον] τον κρων' 6 δε Καλλίμαχος, 
τον κάτίρον. 15 

άλλ' αυτόκλητος] ηντομοληβε γαρ προς τον 
Ίάϋονα. κεραϊς δέ, είδος όρνέον μικρόν ' λέγει δε την 
Μήδειαν, παρ 3 οβον κατέτηζεν αντην δια την λντίην της 
ετερογαμίας Ίάΰονος' εγημε γαρ Γλανκην τον Κρέοντος 
των Κορινθίων παΐδα. 20 

1318. την γνωτοφόντιν] η γάρ Μήδεια τον 
άδελφόν αντής "Αψνρτον διώζαντα αντην καϊ κατα- 
λαβόντα φενγονβαν λαβονβα αντον άνεϊλε, καϊ τονς 
Μαΐδας εαντης ομοίως εν Κορίν&φ δια. την προς 
Ίάβονα ζηλοτνπίαν άνεϊλεν αντόχειρ' καταλιιίών δ\ 25 
αυτήν 6 Ίάύων εγημε Γλανκην. 

1319. εις τήν λάλη%•ρον\ τήν Αργώ λέγει' λά- 
λη&ρον δέ, επειδή, φαΰιν, εκ της φηγοϋ τής εν Λω- 

80Κ1ΡΤΤ. 14. Καλλίμαχος] Γγ. 335. ι*, ν. 5, 11. φαΰϊν] φΊ. 18. αντην. 28. φηβίν. 186 80Η0ΙΙΑ νΕΤΕΕΑ 

δώνη ζνλον είχε φωνήεν και Καλλίμαχος φωνήεΰΰαν 
<4Χ.ντην έκάλεβε. κίββα δε, επειδή το ορνεον μιμητικόν 
εΰτι φωνής ανθρωπινής, ώς και η Αργώ. 

1320. φθογγην εδώ λ ων] ΰανιδωμάτων , άπό 
5 των Χαονικών' εύτι δ\ έθνος Ηπείρου, ένθα τα της 
1 Αργούς %νλα ηνεχθη. 

1322 βςιη. αβκερας άνειρνβας] τα. νποδηματα' 
προείρηται δε η ίΰτορία αντη εν τοις περί τον Άκά- 
μαντος. 

10 6 Φημίον παις] αντί τον Φημιάδον' Αίγενς 

γαρ Φημίον ην παις, Αίγέως δε Θηβενς. 

1326. πάλαι δοκενβει] Θηβενς νπόνοιαν παρ- 
έβχεν οτί. μέλλει τνραννεϊν εν Άθηναις' διό φυγών 
ωχενο εις Σκνρον προς Ανκομήδην , κάκεΐβε δε νεω- 

15 τεριζόμενον ενλαβηθεις Ανκομήδης μη ποτέ τη άρχη 

επιβουλενΰη , κατεκρημνιύεν αντόν, και όντως απέθανε. 

1327 8η. 6υν θηρι βλώζας] @η6εύς, φηβι, ΰύν 

τω Ήρακλεΐ ελθών εις Σκυθίαν προς τάς Αμαζόνας, 

διπλούν παρεΰκεύαβε το νεΐκος εις τους "Ελληνας, δια 

20 τον ξωΰτηρα και δι' Άντιόπην την Αμαζόνα, εξ ης 
και εύχεν ( Ιππόλυτον. δηΐας δε, της "Ηρας' πολεμία 
γαρ ην τω *Ηρακλεϊ. τροπαίας δε, της "Ηρας, παρ' 
ούον καϊ αύτη οί νικώντες, ωβπερ τω Αιί, τρόπαιον 
άνετίθεΰαν εθήλαβε δε 6 ^Ηρακλής την "Ηραν παις 

25 ων' διο και άπηθανατίόθη. Μύΰτην δε αυτόν είπε, 
όιση εμυηθη εν Έλευβΐνι τα μυΰτήρια. 80ΒΙΡΤΤ. 1. Καλλίμαχος] Γγ. ίηοθΐΊ;. 8. προείρηται 

Άκάμαντος] 8\ψτ3> Β,ά ν. 494. ι-, ν. 14. ν,νρον προς λνκομήδειαν. 21. δηΐαας. ήρας. 
22. τροπαιάς. 24. ήραν. Αϋ ΙΥ00ΡΗΕ0ΝΙ8 ΑΙ^ΕΧΑΝϋΚΑΜ. 187 

1329. ζωύτηροκλέπτης] τον γαρ ζωβτήρα *Ιιιτΐο- 
λντης ελαβεν' ά&λον δε ην τούτο τον Ενρνΰ&έως' 
ινς και φαύιν 

έκτον Άμαζονίδος κόμιΰε ξωΰτηρα φαεινόν. 
ό δε ®η6ενς αυτόν λαβών δεδωκεν ( ΗρακλεΙ' αυτός 5 
$έ την "Ιιίΐίολυτην ήγάγετο, «| ης εύχε τον ΰώφρονα 
*Ιτί7ίόλντον. 

1331 8<ις[•. Ό ρ & ω 6 ί αν] η "Αρτε μις ' νυν δε την 
Αμαζόνα λέγει την "Ιΐίτίολντην. "Ε ρις καϊ Αάγμος 
και Τηλαμος και Θερμώδων ποταμοί περί Σκυ&ίαν' 10 
Άκταΐον δε, ορός Σκυ%Ίας. 

1332. ης αί %υναιμοι παρθένοι] Νεπτουνις η 
^Ιππολύτη εκαλείτο, άφ' ης καϊ αί Αμαζόνες Νεπτου- 
Ί/ίδες' έπεβτράτενβαν δ\ τη ' Αττική αι Αμαζόνες και 
νικη&εΐϋαι παρεγένοντο εις Ίταλίαν. 15 

1342. χώραν τ Έορδών] Έορδοι οι Μακεδόνες" 
Γαλάδρα δε ιίόλις Μακεδονίας. Πηνειός δε ποταμός 
4&ε66αλίας, μέχρι ης δ Ίλος εκράτει. 

1347. τον εζάπρνμνον] ?ξ γαρ ναϋς έχων δ 
*Ηρακλής εις Τροίαν ήλ&εν, ώς "Ομηρος 20 

^1 οΐηΰι ΰυν νηυΰί. 

1348. αίτίνν δ\ πάγον, την "Ιλιον, δια το είναι 
■αντην υψηλήν' και γαρ όφρυόεΰβα καλείται παρ 9 
*Ομήρω. 

1349 8η. τον η παλίμφρων] οί μεν την "Ηραν 25 

δοκιρττ. 4. έκτον — φαεινόν~\ Οαπηίηίβ άβ Ι&βοηβαβ ΗβΓ- 
οπίίδ (φΐοά ίη θάά. δορίιοοίίδ αηίβ ΤΓβ,οΙιϊηΐ&Β Ιβ^ΐίιτίΓ) ν. 6. 
20. "Ομηρος] II. Ε 641. 24. Όμήοω] II. Χ 411. ■χ. ν. 4. άμαζονίδας. 17. γάλαδρα — μοίν.ε\<>. 18. 

μέχρι ης βυρρίθνί. 21. οΐψΰι βχ οί'ψσι οοϊτ. (?), 5. τον η 
ιοί. 53 Γ . ήραν. 188 80Η0ΕΙΑ νΕΤΕΒ,Α 

άκονονβι' παλίμφρων γπρ ην τω "Ηρακλεΐ' πρώτον 
γαρ αυτόν μιΰονϋα, νΰτερον γαμβρόν έποίηβε. Γορ- 
γά δ α δ ε , την εμποιονϋαν φόβον δια την γοργότητα. 
καθιερώνει δε, αντί τον θεόν ποιήβει. 
5 ιζημάτων δε άρχηγετις, επειδή παραιτία τφ 

Ήρακλεΐ των άθλων εγενετο. άλλοι δε ταντα επί της 
Αθηνάς άκονονβί' και παλίμφρονα μεν την ΰννετήν, 
Γοργάδα δε την Γοργόνα' πημάτων δε άρχηγέτις, 
επειδή προηγεΐτο τω "Ηρακλεΐ εν τοις πόνοις βοηθονβα 
10 αντω, και καθιερώνει και θεοποιηθεί. 

άλλως, η εναντία τω "Ηρακλεΐ φρονονΰα Γοργώ. 

13518η. αύθις δε κίρκοι] Τνρΰηνός και Ανδός 

"Ατνος τον βαβιλέως Ανδών ηύαν παΐδες' τούτων Ανδος 

μεν κρίβει τον πατρός της Ανδίας εβα&ίλενϋε, Τνρϋη- 

15 νος δε άπάρας ηλθεν εις Τνρΰηνίαν και κρατήρας 

των τόπων εβαβίλενβε. 

Κίμψος δε, κώμη Ανδίας ' 6 δε Πακτωλός ποτα- 
μός Ανδίας χρνΰονν ψήγμα έχων, διό και χρνΰεργΜ. 
λίμνη ν δε λέγει ψτοί- την ]?νγαίαν, η την Άβκανίαν. 
20 πληβίον δε Ανδίας είβϊ τα "Αριμα ορη, οπον φη&ϊν 
Ήβίοδος είναι την "Εχιδναν ταύττι δε ΰννεμίγη ο 
Τνφών. 

1352. Πακτωλού ποτά] Πακτωλός ποταμός 
Ανδίας χρνβον ψήγματα εχων' ως φηβι και άλλως 
25 Πακτωλον χρνβέοιβιν επ άνδήροιβι θάΰβον. 

1356. δεινην Αιγν6τινοι6ι\ δεινήν πάλην τον 
^όζ)«ττο5 τοΓ§ Αιγνβτίνοις καϊ τοις άφ' αίματος των 

δΟΒίΡττ. 21. ΉσιΌ^ος] Τ1ιβθ£. 304. τ,, ν. 10. καϊ &ηίβ ν,α&ιεςωοει δΐιρρίβνί. 20. 'Άρψα] 

ΐΐνάςιμκ. 25. £ΛανΛ$ήφ>ιβι. 26. λνγιατίνοΐΰΐ. 27. λνγι- 
ατίνοις. ΑΒ Ι.Υ00ΡΗΒ0ΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝΒΕΑΜ. 189 

©ρακών Γιγάντων την ρίξαν εχουβιν, εν τη μάχη 
μί%αντες. 

άλλως, η δεινην ρίζαν Γιγάντων, η δεινην λόγχη 
πάλην, ο και βέλτιον. Σι&ώνας δ\ καλεί τονς Γί- 
γαντας, δια το εκ ■Θράκης γεγονέναι. ΣΦών δε η 5 
Θράκη ' οι <ϊβ Γίγαντες ένταν&α περί τάς ΠΦηκούβας 
φκονν νηΰονς. 

1362. λοΐβ&ος #' εγείρει γροννός] γροννός, 
6 Αλέξανδρος" άρχαίαν δ% εριν λέγει την άπό Ίονς 
των δύο ηπείρων. 10 

1369. πρώτος μεν η%ει] Ααπέρΰαι δήμος της 
* Αττικής, έν&α Αγαμέμνονος Λιός ιερόν έύτιν 6 ομώ- 
νυμος ούν τω Ααπερβίω Αιϊ ο Αγαμέμνων, οΰτις έπϊ 
"Ιλιον έβτράτενβεν. 

1374. ό δεύτερος δε τον πεφα&μένον κέλωρ] 15 
ό Όρέβτης μετά το άνελεΐν Αί'γιΰ&ον %ρηΰμόν έλαβεν 
ΰτέλλεβϋ'αι εις άποικίαν 6 δε ΰνντάζας εκ διαφόρων 
λαούς, ους έκάλεβεν Αιολείς, δια το εκ ποικίλων 
τόπων είναι, ήλ&έν εις Αέΰβον' καϊ αυτός μεν ταγύ 
άπο&ανων πόλιν κτίΰαι ονκ ηδννή&η' απόγονος δ% 20 
μετά εκατόν έτη έκνρίενϋε της Αέύβον και πόλιν έκτιβε. 
κέλωρ ονν ό απόγονος" ό γαρ λόγος άκονό μένος περί 
τον Γρά καλλίων. 

άλλως, αμεινον τον Γράν άκούειν' κέλωρ ονν 
ο δεύτερος νιος καλείται• Μτι δ\ ό Γράς υίός'Ορέβτου. 25 

1375. εν άμφιβλήΰτροις] παρ ο6ον δίκην 
ίχ&νος εμπεύών εν τω χιτώνι Αγαμέμνων άνηρητο. 

1378. δρνηκόπον] τον δρντόμον γένος' λέγει δε 
τον Κόδρου νίόν Νηλέα. 

ι*, ν. 6. πί&ήκονς. 15. ό δεύτερος £ο1. 53*. 25. γρανς. 190 80ΗΟΜΑ νΕΤΕΚΑ 

τρίτος $' ανακτος] τρίτον τον Νηλέα φηβϊ τον 
Κόδρου εις Άβίαν παραγενέύ&αι' δρυηκόπον δε λέγει, 
τον Κόδρον, επεϊ πολεμούντων Λακεδαιμονίων τοις 
'Λ&ηναίοις , χρηΰμόν ελαβον οί Λακεδαιμόνιοι, φυλάτ- 
5 τεύ&αι κτείνειν τον των 'Λ&ηναίων ΰτρατηγόν' μα&ών 
δε 6 Κόδρος, έλαβεν νλοτό^οι» ΰκευην καϊ άποκτείνας 
τίνα, Λακεδαιμόνιον επίτηδες ώς φρυγανιζόμενον, καϊ 
αυτός άνηρέ&η' μα&όντες δε τοΰτο Λακεδαιμόνιοι, 
άπηλλάγηβαν' υιοί δε Κόδρου ηβαν Νηλευς καϊ Μέδων' 

10 κληρω&εϊς ούν δ Μέδων βαβιλεύειν, έλ&ών ο Νηλευς 
εις Λελφους έλαβε χρηβμόν ύτέλλεΰ&αι ετιί χρυβοΰς 
άνδρας, δείζειν δε αυτω την θυγατέρα, παραγενόμενος 
δε εις 'Λ&ήνας, ηκουΰε της &υγατρός γυμνής τυπτούΰης 
το έπείΰιον καϊ λεγούΰης 

15 δίζεο οεϋ μαλα ες &αλερον πόΰιν, η ες Λ&ηνας, 

η ες Μίλητον' καταξω πηματα Καρΰί. 
1379. την τευχοπλάβτιν] την του κεραμέως 
λέγει Φυγατέρα' Βακχηόίαν δέ, την Καρικην, από 
Βάκχου του κτίβαντος το εν Μιλήτω μαντεΐον' 6 δε 

20 Νηλευς χρηβμόν είλήφει εκεί οίκεΐν, εν&α αν τιαρ&ένος 
αυτω δω γην υδατι βεβραγμένην' έλ&ών δε εις Μί- 
λητον τίαρεκέλευβε κεραμέως θυγατέρα δούναι αυτω 
%ηλόν εις βφραγϊδα' η δε Λρο&ύμως δέδωκεν 6 δε 
Νηλευς εκράτηΰε της Μίλητου καϊ έκτιβε τρεις πόλεις. 

25 1383 βς[. Φ&ειρών ορειαν] Φ&εΐρες ορός Καρίας, 

δια το Λολλου§ φ&εΐρας έχειν, ους οί καρποί της πίτυος 
%οιοΰ<5ΐ, τα λεγόμενα βτροβίλια. 

δοκιρττ. 15 βη. δίζεο — Καςΰί] νβΓ8ΐΐ8 Ιιοε οίΐαηί Εΐ^ιη. 
Μ. ρ. 153, 1, τΛί οί. α^ϊδί.; Εΐγιη. ΕΙογ. ρ. 47 ΜΠΙβΓ. ι,, ν. 7. επίτηδες. 15. οεν. 16. %ό$ΰΐν. 26. ονς] ας. 
27, ποιοναί] Νιιιη φνονα^ Αϋ ΙΥ0ΟΡΗΒΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΑΜ. 191 

τον πρωτόμιβ&ον] πρώτοι γαρ ου Κάρες εμι- 
6&οφόρη6αν εις έπικονρίαν , ηγονν επί μιΰ&ω 6νν- 
εμάχηβαν. 

1385 δφϊ. όταν κόρη καβόωρίς] κα66ωρίς η 
πόρνη' δοκεΐ δε η τον Νηλέως Φνγάτηρ άΰελγης 5 
γενέΰ&αι καϊ νπό τίνος των βαρβάρων φ&αρηναι' τω 
δε ΝηλεΙ τον &εον είπόντος την &νγατέρα δείζειν, 
οπον δέοι κτίζειν, άποβάντων αντών εις Μίλητον 
άποΰνραμένην τονς μηρονς ειπείν „τίς &έλει μου ύνν- 
ονΟιάβαι-,' 6 βννεϊς δε 6 πατήρ αντης τον λόγον, εκεί ι ο 
κατωκηΰε. το δε εξής οντως' όταν η τον Νηλέως 
δνγάτηρ τνπτονΰα εις το αιδοΐον χλενάΰγι τα ννμφεΐα 
προς τα των βαρβάρων κηλωβτά, τοντέύτι εις τονς 
παρά τοις Καρΰι κοινονς τόπονς, εν οίς αϊ εταιρίδες 
τρίβονόι' κηλωύτά γαρ έκαλονντο. 15 

1388 8ς_. οι δ' αν τέταρτοι] Ανμας βαΰιλενς 
Δωριέων. Ανμάντειαν δ\ βποράν λέγει τονς Δωριείς, 
ηγηβατο δε της αποικίας αντών της εις Κνίδον Ιππό- 
της 6 Άλήτον. Λάκμων δε ορός Περραιβίας, εν&α 
ωκονν Αωριεΐς. Κντίνιον δε, πολίχνιον Αωριέων' 20 
ΰημαίνει δε κατ άμφω τονς Αωριεΐς. λείπει δε 6 
και ΰννδεΰμος, ΐν' γι και Κόδροι' δηλοΐ γαρ τονς 
Ά^ηναίονς, άπο Κόδρον βαβιλέως Άχϊηνών' μετέβχον 
δε Ά&ηναΐοι της αποικίας τών ^Ηρακλείδων. Κόδροι' 
οι Ά&ηναϊοι, άπο Κόδρον' λείπει 6 και 6ννδε6μος, καϊ 25 
Κόδροι' λέγει δε τονς Αωριεΐς. 

1393. της παντομόρφον] της εις πάν εϊδος 
μεταβαλλόμενης Μνήβτρας δνγατρός Έρνβίχ&ονος. 
Έρνΰίχ&ων τις νίοζ Τριόπα, έζέτεμε το άλβος της 

£. ν. 11. κατφηιαεν. 18. είαηγήβατο. 19. πεςοαβίας. 192 80ΗΟΕΙΑ νΕΤΕΚΑ 

Λημητρος' η δε όργιΰ&εΐΰα έποίηύεν αντώ εκφυηναι 
λψον μέγαν, ώβτε μηδέποτε λέγειν της πείνης' είχε 
δε οιττο^ θυγατέρα Μνήβτραν φαρμακίδα, ήτις εις 
πάν είδος ζωον μετεβάλλετο , και ταύτην είχε μέ&οδον 
5 τον λί^οι) ό πατηρ' επίπραΰκε γαρ αυτήν κα& έκάβτην 
ήμέραν καϊ εκ τούτων ετρέφετο' ή δε πάλιν αμείβοντα 
το είδος φενγονβα προς τον πατέρα ηρχετο' 6 δε 
Έρνβίχ&ων Α1$ων έκαλεΐτο, ως φηύιν ^Ηΰίοδος, δια 
τον λιμόν. πτερά δε ννν τα εύχατα τον άρότρον. 

10 1397 8<^. ό Φρνζ δ' αδελφών] περί τον Μίδον 

λέγει, οΰτις πολλά μέρη κατέδραμε της Θράκης" ούτος 
ονν, φηβι, το αίμα της Κλεοπάτρας τιμωρούμενος την 
τροφόν τον νεκροτάγον Μίνωος πορ&ηΰει, την Ενρώπην. 
τον νεκροτάγον δέ, τον τους νεκρούς δικάζοντος καϊ 

15 εζάρχοντος αυτών, ως καϊ "Ομηρος μαρτνρεΐ. 

1401. ο^ δη ποτ Άμφώδοντος] λέγονται εν 
Φρνγία είναι δύο λόφοι καλούμενοι "Ονον ^ίίτα, απερ 
ο Μίδας κρατηΰας καϊ τους εν αντοΐς ληύτάς άνελών 
ηκονΰεν εχειν ώτα όνοι;• οί δέ φαβιν, οτί. έχων άλη&ώς 

20 ώτα ονον άπέκοφεν αύτά' ο%εν και επιφέρει δαπταϊς 
τιτύβκων αιμοπώτηΰιν φόβον οίον δια το αίμα 
καϊ τα τραύματα άποβοβών τάς μυίας' οι δέ φαΰιν, 
οτι δ$έως ηκονβε και δια ταύτα ταύτην εβχε την 
δνομαΰίαν' λέγει γαρ Αριστοτέλης τον ονον πολλά 

25 άκούειν. 

δοκιρττ. 8. Ησίοδος] Εοοαιη Ιιιιηο ίτΒ,ο,Ιοπϋ ΜαΓϋΙεδοΙιββθΙ 
Ηβδϊοάϊ βίο. Ί?τ&%ιητα. ρ. 388, Οδΐβηάβηδ Μβ3. ίΓ&άβΓβ Τζβί;ζΕΐη. 
(>Γ8,ιηπΐ3.ΐ3ίοπ8 ρΓΟΟίιΙ άιΛίο Ορρ. 363 ΐη ιηβηΐβ ΙααΤΰΐιϊΙ;. 15. "Ομη- 
ρος] Οά. λ 568 8(ΐς[. 24. Αριστοτέλης] Όβ £βηβΓ3,1λ ευαίπι. V οειρ. 
2 ρ. 781* 13. . 3. μνηατραν. 10. ό Φρνζ ίοΐ. 54 Γ να%ΐ§. βιιρ.^ 
-κροπάγον. 16. δη πότ'. 21. αιμοπότ^σι. 22. μνας. 13, 14. νεκροπάγον Αϋ Ι.Υ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΑΜ. 193 

1409 δς^. πολλών $' εναλλάξ] πολλοίς φη6ι, 
πόλεμοι ποτέ εν Άύία, ποτέ δ\ εν Ευρώπη εβονται. 
Κανδαΐος δε και Μάμερτος 6 "Αρης. 

1412. ήπιμη&έως τ οκά ς] ή Άβια εξ Ίαπετον 
γεννά Έπιμη&έα. 5 

1413. Περβέως ενα] οίον Πέρβαι εκ τον Περβέως 
τον Λανάης το γένος εχονβι. 

1414. τω %•άλα06α μεν βατή] 6 Βέρζης εκφοβών 
τους "Ελληνας, τον μεν *Ελλήύποντον εχωβε, τον δε 
"Α^ω το οοο^ κόψας έποίηόε &άλα6ΰαν. 10 

1416. πηδοίς δε, ταϊς κώπαις' καϊ "Ομηρος 

άνερρίπτονν τ αλα πηδώ. 

1417. οικοί. Μαμέρύας] οικο£ της Ά&ηνάς, η 
Αττική. Ααφρία δε καϊ Μάμερβα ή Ά&ηνά. το 
εζής' οί #ε οικοί. της Ά&ηνάς 6νν το% ζνλίνοις τείχεβι 15 
κατακαέντες τον Απόλλωνα αίτιάΰονται και καταμέμ- 
ψονται δια τον χρηΰμόν, ώς άπατήΰαντα αντονς. 

1418. 6νν καλίνοις τειχέων] οτε 6 Βέρζης έπϊ 
' * Ελλάδα ήρχετο, έχρήβ&η τοΓ§ Ά&ηναίοις τόδε 

τείχος Τριτογενείων ξνλινον διδοι ενρνοπα Ζενς. 20 

οί #ε τούτο κακώς έκλαβόμενοι κατεβκεναΰαν εν τγ} 
άκροπόλει ξυλ^νον τεΓ%0£, εν ω οί ενρε&έντες πάντες 
άνβρέ&ηβαν νπο τών Περΰών' Θεμιστοκλής δε τηνι- 
καντα Στρατηγών βννεβονλενΟεν αντοΐς τείχος %νλινον 
τον χρηόμόν τάς νανς αίνίττεύ&αι' <5ίό πειύ&έντες 25 
κατενανμάχηΰαν τον Πέρΰην, εις τάς τριήρεις εμβάντες' 
ή δε νανμαχία εγένετο εν Σαλαμΐνι. δοκιρττ. 11. "Ομηρος] (\ά. ν 78. 19. εχρήα&η — τόδε] 
ΗθΓοάο*. VII, 141. ι-, ν. 3. ήμάμερτος. 7. δάναϊς. 
Ε^^ορΙίΓοη, Α1βχ»ηάΓ&, βά. Κϊη&βΐ. 13 194 ΒΟΗΟΐιΙΑ νΕΤΕΚΑ 

1419. τον χρηβμολέβχην\ φαβϊν οτι εν τω 
τρίποδι χάος ην μέγα, ο&εν τα μαντενματα ώς έκ 
τον "Αιδον ανήρχοντο απερ 6 Απόλλων εβαφήνιξεν. 
1422 — 3. καρποτρόφος δρυς] άπο ενός καρπον 
5 τονς ολονς εδήλωΰε. δίπλακα δε, επειδή διπλην έχει 
η βάλανος την βκέπην. αγρίας τ όρει%αλης, 
βοτάνη η αγρωβτις εν τω ορει %•άλλονύα. 

1424. άπας δ* άνανρων ναβμός] ίΰτέον οτι, 

νπερβολικώς είπεν, ως πάντες οι ποταμοί εζηράν&ηβαν 

10 εκ τον πλη%Όνς των ΤΙερύών, αλλ 1 η μόνος 6 εν τη 

1 Αττική Ίλιβΰός, εν θεΰϋαλία Όνόχωνος καλούμενος, 

ως φηΰιν ( Ηρόδοτος. 

1426. κνφελλα] τα νέφη, δια το κονφα είναι' 

λέγει δε ννν το πλη&ος των βελών. 

15 1429.Λοκρών ά' οποία] ο&ερζης, φηΰί, φοβη&εϊς 

φενζεται επ ολ^ον χρόνον άν&ήΰας και κρατηύας, ώς 

το εν Αοκροΐς ρόδον δάττον μαραινόμενον δι' άβ&ένειαν. 

1432. λνκοψίαν] την έρημίαν' μόβννα δε φη- 

γότενκτον λέγει τάς νανμαχίας' ειώ&αΰι γαρ εν 

20 τανταις μηχανάΰ&αι και ποιεΐν πνργονς ζνλίνονς. το 

εζής, μόβννα φηγότενκτον άγχι παμφαλώμενος 

ώς λνκοψίαν κνεψαϊαν κόρην, χαλκηλάτω κνώ- 

δοντι και τά εξής. όντως ονν, φηΰι, φενζεται 6 

Βε'ρζης νικη&εις εν Σαλαμΐνι, ώς κόρη εν έρημία 

25 ννκτωρ νπό τίνος εκφοβονμένη μετά ζίφονς. 

1436 — 7. δ ε ιν αϊ β ιν άρχαΐς] ταΐς δειναΐς ταΐς 
άρχαΐς τον νδατος. πάλας, παλαίστρας, γράφεται 

δοκιρττ. 12. Ηρόδοτος] VII, 496. ί. ν. 5. διπλήν. 8. ΐβτέον. 11. ελιΰβός. οίνόχοαν 
οοά. Όνόχωνος οτιτη θάϋΐ;. Γβοβηϋοήβιΐδ ΗβΓοάοϋ βοπρ^ί. Α.Ό ΙΥ0ΟΡΗΒΟΝΙ8 ΑΙΕΧΑΝϋΕΑΜ. 195 

<?£ καϊ Λόλας, τους φυγάδας" γράφεται, καϊ λ έλα ζ 
γαίης. 

1438. βουβτρόφοις χ&ονός~] αντί του τοις 
Λεδίοίζ άπο της των βοών άρόΰεως, ήτοι ταΐς άρου- 
μέναις υιίο βοών. 5 

1439. £03 5 αν αΐ$ων\ εως αν 6 Μακεδών Αλέ- 
ξανδρος ελ&ών κατατιανΰγι τον πόλεμου κυριευβας και 
μοναρχήβας. η δε Όλυμπιάς η μήτηρ αύτοΰ εις Πυρρον 
τον Άχιλλέως καϊ "Ελενον τον Πριάμου το γένος το 
άνέκα&εν άνέφερεν, ώς φηβι ®εόπομιίος και Πύρανδρος. 10 
αναφέρεται δε 6 Πυρρός εις Αίακόν, 6 δε "Ελενος εις 
Αάρδανον. 

1441 — 4. Θε67ΐρωτός] δια το την μητέρα αύτοϋ 
Ήπειρώτιν είναι, Θεβπρωτός. Χαλάστρα δε τίόλις 
καϊ λιμην Μακεδονίας, αφ 3 ών ολην Μακεδονίαν δηλοϊ. 15 

1442. τιρίν η &' ομαίμων\ ομαίμων των Περΰών, 
ααρ' ο&ον αμφότεροι άΐίο Περύέως' 6 γαρ Αλέξανδρος 
και 6 Βέρζης άτιο Ηρακλέους του Περϋείδου, οί ά« 
Πέρβαι άπο Περύέως. 

\4Α&?Αργείωνιιρόμους\γράφεταικαιΑκταίων' 20 
Άκταΐοι δε οΐ'Α&ηναΐοι' άιίωκιύαν δε μετά της Μήδειας 
εις Πέρβας τίνες τών * Αθηναίων νυν ούν Ά&ηναίους 
λέγει τους Πέρΰας δια την άτίοικίαν αναγκάζει δέ, 
φηύι, τους Περύών ηγεμόνας φοβη&έντας κολακεΰΰαι 
αυτόν και υποταγηναι. 25 βοκιρττ. 10. Θεόπομπος~] Έΐ. 232 ΜυβΠ. [Γπ\ Ήίδίϊ. βπ\ 
Ι ρ. 317.] Πνςανδρος] Γι\ 2 Μτιβίΐ. [Γγγ. ΗϊβΜ. Ογ. IV ρ. 486.] ι,, ν. 1. τάς. 10. Πνρςανδρος 0. (τ. ΜαβΙΙβΓ Ργγ. Ηίβϋ;. 
€γγγ. IV ρ. 486. 13. &εαπςωτός ίοΐ. 54 α . 14. χαλάστρα. 
18. ήραηλέος. 20. άργείω. 21. άπώκηααν 8ο1ιβθΐ• ίη Μηβ. 
Κΐιβη. XXXIV (1879) ρ. 469. 

13* 196 δΟΗΟΙΛΑ νΕΤΕΕΑ 

1446. ω δη με&' εκτην] αδελφός μού, φηΰι, 
μετά £ξ γενεάς, αντί τον εκ πολλού βνγγενης' λέγει 
δε τον Ταρπίνιον' ούτος γάρ από *Ρωμύλον έκτοί? 
έβτϊν όντως. ' Ρω μύλος ' Μύαλος' Πομπή ιος' 'ΐάλιος' 
5 Όότίνιος' "Αγγνς Μάρκος' Καρπίνιος Πρίΰκος' *Ερπίνιος 
Τύλλιος' Ταρπίνιος' εκαΰτος γαρ αυτών δνβι κα\ 
πλείοΰιν έχρώντο το££ όνόμαβιν. έκτος ούν 6 Ταρ- 
πίνιος άτίο ( Ρωμύλον' 6 δε * Ρωμύλος, ως φαβιν, 
Αινείου ην υιός. 

10 άλλως. ^Ρωμαίοι και Μακεδόνες εΰχον μετ αλ- 

λήλων πόλεμον, καϊ πολλάκις και εν χερΰω και εν 
&αλά66ΐ] έπολέμηΰαν. νβτερον ^δ'ι/το^ βννέβη κρατη- 
&ήναι τον των "Ρωμαίων ΰτρατηγόν νπό Μακεδόνων 
ζώντα, και πάλιν Άλέζανδρόν τίνα 6νγγενή Άλεζάν- 

15 #οοι> άναιρε&ήναι νπό "Ρωμαίων και ΤοΌ ΰώματος 
αυτού κρατονμενον ήμείψαντο' και οί μεν "Ρωμαίοι 
ά^εδοντο τον νεκρόν τού Άλεξάνδρον , οι δε Μακε- 
δόνες τόν βτρατηγόν των ' Ρωμαίων, και εκ τούτοι; 
β^δ2/£Τ0 ειρήνη. 

20 1454. πίβτιν γάρ ημών] άπό κοινού τό εγχρί- 

ύας' τό δε εξής, εν ψενδηγόροις φήμαις τον? λόγονς 
και την άψενδή φρόνηΰιν των μαντενμάτων εγχρίόας' 
φημην γάρ διεγειρεν 6 Απόλλων, οτί. Κα66άνδρα ονκ 
Ϊ6τι μάντις, αλλά μαινόμενη μάτην λαλεί. 

25 1457. λέκτρων ΰτερη&είς] βονλη%•έντος γάρ 

Απόλλωνος ύνγγενε6&αι τη Καββάνδρα, αύτη ονκ 
εδωκεν εαντην διό μην ιών 6 Απόλλων παρεβκεύαβεν , 
ϊνα, όταν μαντεύηται, μηδεϊς αύτη προΰέχη μηδέ 
πιβτενηται. ΙΙΙΙΙα» τ,, ν. 1. με&' . 4. ί,άλιος. 12. ν.ςατηΟ'έντοί. ΑΏ Ι,ΥΟΟΡΗΒΟΝΙδ ΑυΕΧΑΝϋΕΑΜ. 197 

1462 8ης[. ειρκτης εντός] του παρ&ενώνος. Κλά- 
δος δε τόπος Κολοφώνος. Μι μαλών δε, η Βάκχη, 
δια το μανιώδες καϊ έν&ουβιώδες. 

1463. Σειρηνος] έαυτην είπε Σειρήνα δια το 
τα μέλλοντα προειπεΐν. 5 

1464 βηη. κόπις] ό ρητωρ, παρά το κόπτειν τους 
λόγους, η 6 έμπειρος. Μελάγκραιρα δε η Σίβυλλα, 
παρά το μελαίνειν την φράόιν και τους χρηόμούς. 
Νηόώ δε, μητηρ Σιβύλλης. Μιμαλών η Βάκχη. 
Κλάρος δε, Κολοφώνος τόπος, αφ ου και Κλάριος 10 
ο Απόλλων, εικαξίί. ούν την Καϋύάνδραν Βάκχη τη 
εν Κλάρω και της Σιβύλλης έπιύτημονι, και τη Σφιγγί' 
η δε Σφίγ%, ώς φηβιν Ευριπίδης, τέρας ην τά άνω 
έχον παρθένου και τά μέΰα λέοντος, πόδας καϊ όνυχας 
γρυπός, πτέρυγας άετοΰ' διέτριβε δε περί το Φίκιον 15 
Όρος, ο εΰτι πληΰίον τών Βοιώτίων Θηβών. 

Κλάρου Μιμαλών] λογιζόμενη παρά πάντων η 
Ύ] Βάκχη είναι η επί του Κλάρου — Κολοφών δέ τις 
6 Κλάρος, εν ω μάντις ην τις έγκα&ημένη — , η η 
λάλος Σίβυλλα η &υγάτηρ Ναβοϋς' η η Σφιγζ η εν 20 
τω Φικίω τω Βοιώτίων Θηβών ορει προΰκα&ημένη. 
η τι Φίκιον τέρας η Σφίγ%. καϊ αύτη γάρ αίνιγ- 
ματώδης διελέγετο, ώΰπερ και η Σίβυλλα καϊ η Καΰ- 
βάνδρα και αι Βάκχαι" καϊ ανωτέρω δε ταύτα παρ- 
Έβάλετο, λέγων 25 

Σφιγγος κελαινής γηρυν εκμψονμένη. 
Μΰτι δε το αίνιγμα της Σφιγγός, κα&ώς προείρηται. 

βκιρττ. 13. Ευριπίδης] ΡΗοθη. 806 βηη. 1023 βςμι. 25. 
Ιέγων] 8ιιρΓ3, ν. 7. 27. προείρηται] 8τιρΓα Β,ά ν. 7. ι,, ν. 4. Σειρήνος ίόΐ. 54 α ιηει,Γ^. βπρ. 7, 24. βιβνλλα, 
19 80[. η ηλάλος. 20. η η] η ή 00(1. (?). 198 80Η0ΜΑ νΕΤΕΕΑ Αϋ Ι^ΥΟΟΡΗΚΟΝΙδ ΑΙ,ΕΧ. 

1466 8^ς[. ελικτά] τα ΰννεϋτ ραμμένα και ΰκοτεινα 
δια τον§ χρηβμονς. λοξό ν, τον αίνιγματώδη και 
μνϋτικόν, ο%•εν και Αο%ία% 6 Απόλλων, διά το γρΐφον 
και κοίλον των χρηβμών. τρόχιν δε, τον αγγελον, 
παρά το τρέχειν. οι δε το όνομα τοϋ λ«^οι/το<; αγγέλου 
Τρόχιν δέλονϋιν άκονειν' λείπει δε το εμέ, αντί τον 
έμαντον διαγείρας τον έλ^εϊν και ειπείν περί πάντων. Ιηάβχ ΑποίΟΓίιιη. 

[<}ιι»θ ρη.ηιηιη θάίϋ, Λ8*βη800 ϊηβϊ^ηίνϊ.] Αβηί^ιηα 8ρ1ιίΐ}§ί8 65, 2. 

Αβ8θ£πο 134, 6. 

ΑθβοΙι^Ιπβ 110, 17. 141, 4. 180, 

16. 
ΑΙθΧΕπάβΓ ΑθΙοΙπβ 90, 14. 
Αηϋοϋάββ 111, 3. 
Αηίΐιααοίηΐδ 88, 18. 
Αροΐΐοηίυβ Β,ΐιοάΐΐΐδ 184, 14. 19. 
ΑΓ3,ΐτΐ8 102, 20. 
ΑγοΜοοΙπιβ 140, 18. 
ΑΓ§οη3ΛΐΙ;ϊ(5θΠΐιη 8οηρ1;θΓ68ΐ24, 

3. 
ΑήβΐορΙίΕηθδ 64, 6. 
Απβίοίβίββ 143, 1. 192, 24. 
ΑΓΐβπιίάοηιβ 129, 5. 
Οει11ίηΐ£ΐο1ιιΐ8 79, 16. 89, 2. 91, 

23. 98, 23. 103, 24. 114, 24. 

116, 17. * 117, 20. * 122, 23. 

123, 6. *124, 2. 26. 126,14. 

128, 2. 130, 22. 136, 10. 140, 

14. 144, 25. 149, 9. 153, 26. 

161,23. 173,7. 175,10. 179, 

1. 184, 7. 185, 14. *186, 1. 
Ο&ΐΐίδΐ&βηθβ (ΟΙρηίΙπΐΐβΫ) 117, 

13. 
Οαπηθη άβ Ι&^οπβιΐδ ΗβΓΟηΙΐβ 

187, 4. 
Οτρηοπιπι ροβία 122, 22. 
ϋβπίθΜιΐδ εν τω α πεφ, Παμ- 

φνλον 108, 8. 
Βθπιβΐπαβ εν τοΐςηε^ϊΣε^ίφων 

*147, 7. 
ϋβιηβίΓίυδ (Ιχίοη?) 105, 8. 
ϋβιηβίΓΐιΐΒ ό Σκήψιος 118, 18. 
ϋθπιβΐιηιΐδ *120, 2. 
ϋΐοηγβίαβ Ρβπβ^θίΕΐ 183, 5. ϋίοη^ίιΐδ 8ογιηηα,θΐΐ8 180, 18. 
ϋατίβ 127, 9. 147, 20. 
Ερί^ΓΕπιιη3, 177, 11. 
ΕπύοΒϋιβηθβ *108, 11. 124,25. 
Εηρίιοηο 90, 13. 100, 11. 105, 

2. 107, 23. 109, 15. 116, 18. 

132, 2. 
ΕηηρίάβΒ 77, 24. 81, 3. 84, 2. 

85, 8. 96, 2. 106, 16. 171, 

19. 179, 24. 197, 13. 
ΗβΠ&ηίοιίδ *66, 13. 111, 23. 

116, 24. 145, 16. 
ΗθΐΌάοΐτΐ8 116, 15. 117, 23. 

145, 1. 193, 20. 194, 12. 
Ηββίοάυδ 84, 24. 92, 22. 134, 

1. 142, 13. 146, 18. 150, 4. 

171, 13. 175, 4. 188,21. 192,8. 
Ηίρροηαχ 123, 15. 
Ηοπιβπΐδ 65, 26. 67, 20. 69, 13. 

72, 12. 25. 75, 6. 79, 7. 84, 

19. 87, 17. 88, 10. 23. 89, 

13. 25. 90, 6. 91, 5. 14. 20. 
92, 19. 93, 5. 22. 99, 19. 
101, 26. 102, 16. 27. 103, 4. 
104, 14. 106, 24. 107, 7. 110, 
24. 112,^22. 117, 6. 16. 118, 
9.19.122,21)18.6. 124,14.22. 
128, 11. 132, 12. 22. 134, 23. 
135,11. 137,22. 139,9. 140, 

7. 9. 23. 141, 3. 5. 10. 143, 

8. 16. 148, 4. 149, 14. 151, 
10. 152, 9. 153, 9. 154, 2. 
155, 2. 160, 7. 26. 161, 3. 
164, 3. 9. 168, 3. 170, 11. 

14. 187, 20. 24. 192, 15. 193, 
11. 200 ΙΝϋΕΧ ΑϋΟΤΟΚϋΜ. Ιΐίίΐάίδ ραΐΎΕθ ροβΐα 141, 14. 
ΙηοβΓίπβ ροβία 177, 12. *188, 

25. 190, 15. 
ΙδΐβΓ 111, 9. 
^θοηίάαβ 139, 3. 
Λήοοης 6 Λαμψακηνός 66, 20. 
Ι^οορΙίΓΟ 63, 3. 80, 23. 82, 25. 

83, 10. 91, 6. 99, 5. 100, 1. 

127, 7. 128, 25. 145, 1. 147, 

22. 154, 12. 164, 4. 175, 25. 

177, 6. 197, 25. 
Λνκόφρων έτερος 179, 4. 
Ι^οηΒ 127, 21. 
Μβΐ&ιηροάίαβ ροβία 134, 1. 
Μβη^ηάθΓ 108, 17. 
ΜβίΓοάοΓίΐδ 134, 17. 
Μϊιιιηβπιηΐδ 126, 21. 
οι νεώτεροι 104, 13. 
ΝΐοειηάβΓ 143, 4. 
Νίοβΐαδ 63, 22. 
ΟρρΪΕηυΒ 142, 20. 
Οηιουΐίΐ 63, 16. 64, 12. 13. 15. 

19. 65, 14. 66, 15. 69, 21. 

76, 24. 77, 7. 80, 7. 84, 15. 

85, 5. 86, 18. 88, 15. 95, 15. 

105, 16. 106, 2. 114,. 5. 137, 

9. 150, 17. 165, 20. 166, 1. ΟϊάοχχΙά 

172, 24. 174, 14. 176, 9. 177,. 

7. 180, 22. 184, 2. 189, 16. 

190, 4. 11. 20. 193, 17. 19. 

25. 197, 8. 198, 2. 4. 
Ρ1ΐθΓ6(57<1θ8 *74, 20. 122, 17. 
ΡΜΙο^θηθδ *168, 10. 
Ρ1ιΐ1θ8Ϊ;βρ1ΐ9,ηιΐ8 108, 15. 124, 

17. 182, 8. 
ΡΚίΉβίΐδ 129, 7. 
Ρΐηά&ηΐ8 89, 16. 107, 11. 110, 9. 
ΡΓΟνθΛώ 77, 23. 78, 3. 169, 6. 
Ρ^ΓΒ,ηάβΓ 195, 10. 
-δοΗοΙία Άά Ι^οορΙίΓΟίιβπι 156, 

17. 186, 8. 197, 27. 
8ίπιοηΐάθ8 *129, 14. 
8ορ1ιοο1β8 73, 25. 111, 2. 118, 

17. 
8ορ1ΐΓθ 71, 22. 
8ί;Θ8Ϊο1ιοπΐ8 90, 13. 132, 1. 
ΤΗθΟοήίιΐΒ 121, 19. 
ΤΗβοροιηριΐ8 129, 1. 144, 13. 

195, 10. 
Τΐιυο^άΐάβδ 142, 3. 
Τΐιη&θηδ 8ίοα1ϊΐ8 127, 21. 129, 

6. 137, 7. 172, 14. 173, 20. 
ΧθΠ£1§ΟΓ£18 108, 19. 
Β. 0. ΤΕϋΒΝΕΚ κ* ΙΕΙΡΖΙΟ. Αιΐ8§α1)θΐι §Γίβο1ιί8ϋ1ΐθΓ πηά Ι&ίβίηίδοΙιβΓ 8β1ΐΓϋΊ»ΐθ11θΓ. 

1ε. Βιβίίοίΐιβοα δοηρΐοπιπι βτ&βοοπιηι βί Β,οπίΒΐιοηιπι 

ΤβιιΙ)ηθΓίαηα. [8.] 

Ώϊθβθ δαπνιηίαηβ &»* άίβ Αυί$&\>β, άίβ βθΒ&ιηίθΐι ηοοίι νοΓίι&ηάθηβη Εΐζθτΐ£ηίΒββ 

άβΓ 8ΓΪβρ1ιΪ8θ1ΐθη αιιά Γΰηιίδοϊίθη ΙάίθΓΗ,ίιΐΓ ίη ηβιιβη, -κτοΜίθϋβη ΑτίΒ^ίΛβη ζτι νβΓ5ββιι£-. 

Ιϊοΐΐθΐι, Βοτνβϊΐ; άϊοβ ζη βιίηβίβιι άβτ "ννίβββίίθοίι&ίΐ οάθΓ άθΓ δοΐιαίβ -«ΓϋιΐΒοΙιβηβ^βΓΐ; Ϊ8ί 

Βίβ Τβχίβ άβΓ Αιΐ8££ΐΙ>βιι ββπιΐιβη αυ£ άβη ^τίΓβϋβ ηβτίθβίβη Εγβθ1)ιπ88Θιι άβΓ 1ίΓΪίΪ8θ1ΐ6η 

ΕοτΒοΙιαιίβ, ΰ1>θΓ ντβίοΐιβ (ϋβ Ιιβίββίΰ^* 6 αάηοί&ίίο ΟΓΪίϊοα, άίβ βϊοΐι ίβΐΐβ ίη άβΓ ργ»θ£&Ιϊο, 

,ίβίΐβ μιιίθΓ άβπι Τβχί Ίοβίίηάθί , Αυβίπιηίί ξξΆϊ. Ώίβ δαιηιηΐιιη^ ^ίτά ηητιιιίβΛΓΟΟίΐθΐι 

ΜΟΓίβββθίζί Λνΐτάβη ιιηά ϊη άθη ίτϋΙΐθΓ θΜοΙήοηβηθη Βαηάθη άιίΓοΙι ηβαβ; νβιΊ)θβ86Γ*β Ααβ- 

καΐαθη βίθίβ ιηίί άβη ΕοΓίΒοηΓίίίβιι άβΓ νΓΐβββιΐΒοη&ίί δοητίίί ζη ηαΐΐβη βηοϋβη. 

Βίβ δα,ιαιηΐιιηξ αηιϊαβΐ ζαΓ Ζβΐί .£6£βη 400 Βαηάβ ζαιη Ργθϊκθ νοη ο». 1200 Μ&Γ&, 
άίβ Ιιβΐ βϊηιη&ΐί^βιη Ββζη$6 ζαιη ΤοΓζιι^βρΓβίββ τοη βα. 900 Μ&γ& &11>£β£β1!>θΐι ντβΓάβη. 

ΑΙΙβ Αηβ&&1)βη κΐηά «ιΐϋΡ ^Ιβϊοηηι&βϊ^ %68<;ππΐίΜ;1ίνο11 ^ββιιηάβη ΕΙπΠίοη! 

Τβχί&υδ9αί)βιι ύβΓ 9πβοΙιΐ8θί!βη υηύ ΙαΙβίπίδοίιβη ΚΙαβδϊΙίβΓ. 8,. ΟΓΙβοΜβΟΐΐθ 8θ1ΐΓίϊΪ8Ϊβ11θΓ. 

Αβίί&ηΐ ΰο ηαί. αηίιη. 11. ΧΤΙΙ, τεγ. ηίβΐ., 

βρΐκίΐ. , ΪΓίΐ£ΐηηι. Εβο. Β. ΗβΓοηβΓ. 

2 νοίΐ. Μ.*.— 10.05. 
ναιία Ιπείοτία. Εβο. Ε. ΗβΓοηβτ. 

Μ. — .90 1.30. 
Αβηβ&θ ϋΟίηιηθηίαΓίιιβ ροϋΟΓοβϋοη». Εβο. 

Α. Η τΐ0. 'Μ. 1.35 1.7ό. 
Αβ8θ1ιϊιιΪ8 ΟΓβ,ϋοηβδ. Εά. Ιγ. ΒΙαββ. 

Ε(1. ιηίη. Λ£ 2.40 2,80. 
Εά. πΐΗ,ίοΓ (πι. Ιηάβχ). 

Μ.Ζ.— 8.60. 
ΙίβΓηιηβά. Εγ. Εγ&ιιΙεθ. Μ.— .90 

1.30. 
Αββοηγϋ Ιτα£0βά1αβ. Έά. Η. 'ννβΐΐ. 

Μ. 1.50 2.— 
Είηζβΐη ^βάβ ΤΓ&£δάίβ (Α^&ιηθίηηοη. 
ΟηοβρΙιοΓ&θ. ΕαπίθηίάθΒ. Ρθγβ&θ. Ργοπιθ- 
ΐΙΐθΤΛβ. δβρίβπι ο. Τη. δηρρϋοβΒ) 

Μ. — .30 —.60. 
[ ] 8ο1ιο1ία ίη ΡβΓβαβ. Εβο. Ο. Ώ&ηη- 

ηβ,πΐΐ. 41 3.60 4.20. 
Αβεορΐοαβ ΐαϋηίαβ. Εβο. Ο. Ξαίπι. 

Μ. —.90 1.30. 
ΑΙθχιιικΙΗ ^ίχοροΐ. ο. Ηαιιΐοΐι. Εά. Α. 

-Βτϊιικιηαιιη. Μ. 1. — 1.25. 
ΑΙ^ρίυβ: β. Μιιβίοϊ. ΑηαοΓβοηΐΙβ ο&πηίηϋ. Εά.Υ. Εο^β. Εά. II 

Μ. 1.— 1.40. 
ΑηαΓϋΙηβ: β. Εαο1ίά.,Βηρρ1. 
ΑηάοοίΛΙ» ΟΓΗίΙοηββ. Εά. Εγ.ΒΙ&ββ. Εά,Π. 

Μ. Ι.ϊΟ 1.60. 
Αηηαβ Οοιηηβη&θ Αίοχϊαβ. Εβο. Α. Εβ ί£ίβ γ- 

βοίιβίά. 2 νοίΐ. Μ. 7.50,8.60. 
Αηοη^ηιιιβ άβ ΙηοΓβάιΜ1ίΙ»ιΐ8 : β. Μ^ΙΙχο- 

ςταρίιί. 
Αη11ιοϊ«§•ί& βταβοα βρ1§τ, Ρ&ΐαί. ο. Ρΐαη. 

Εά. Η. δίαάΙπιαθΙΙθΓ. 
νοί. Ι: Ραΐ. 1. Ι— VI (ΡΙ&η. 1. V— νΠ). 

Μ. 6.— 6.60. 
νοί. Π. Ρ. 1: Ρβΐ. 1. VII (Ρΐαη. 1. ΙΠ). 
Μ. 8.^ 8.60. 
Ιγτίοα 8. Ιττ. Ογ&θο. γθΙΙ. Εάά. ΒβΤ£]ε- 

Ηϊ11θγ-0γ\18Ϊιιβ. Μ. 3 — 3.60. 
Αηίοηίηΐ, Μ. Ααΐ'θΐ., οοιηιηβηίίίΓΓ. 11. XII. 

Εβο. Ι δΐίοΐι. Μ. 1.80 2.20. 
Αηίοηΐηηβ Ι11>βΓ&ϋ8: ε. Μ^ί1ιο§Γ&ρ}ιΐ. 
Αροΐΐοάοη 1»ϊΚ)ΗοΙΙιοολ. Εβο. Ι πι πι. 

ΒβΙι&βΓ. Μ. 1.— 1.30. 
Εά. Ε. Λν&βηβχ: βίβΐιβ Μ^ίΙΐΌ- 

£Γ&,ρΜ. νοί. Ι. 
Αροΐΐοηϊηβ ΡθΤ^λβαβ (ουπι οοπιιηβιιΙατίίΒ 

&ηίϊς[ΐη8). Έά. β* Ιι&ί. ϊηίθΓρΓ. βΒ* Ι. Ι. 

ΗβϊϋθΓβ. 2 νου. Μ., 9.— 10.— Βίθ Ιβϋβη Ζϊϊθγιι νθΓβίβΙΐθΐι βίοΙι ϊ&γ οβίιιιηβίβηβ ΕχβΏίρΙ&τβ. 

ι Αιΐ8§α1>θΐι |ρ.•ίθο14βο1ΐθΓ αηά ΙαίβΐηίβοΙίθΓ ΒοΙίΓΪίίδίβΗθΓ. Αροΐΐοηϋ ΚΙιοάϋ ΑΓ^οηϋΐιίίεα. Εβο. Β. 

Μβτίεβί. Μ. 1.— 1.40. 
λρρίαηί Μβί. Εοηι. Εά. Β. Μβηάβίβ- 

βοΐιη. 2 νοΠ. Μ. 9.— 10.— 
Ατβΐήηιβάΐβ ορβΓ» οηιηϊα. Εά. Ι. Β.Ηβί- 

1>βΓ8. 3 νοΠ. Μ. 18.— 19.80. 
Ατίβίβαβ αά ΡΜΙοοΓϋίθΐη βρΐβΐηία ο. οβ*. 
άβ νβΓ8. ΒΧΧ ϊηίβΓρΓ. *θ8ϋπι. Εά. Ρ.^β η ά - 
Ιαηά. ««4.— 4.50. 
ΑΓΪ8ίορ1ιαιιΪ8 βοιηοβάίαβ. Εά. Τη. ΒβΓβΙε. 
2,νοΠ. 
νοί. Ι : Αοηαπι., Εφίίΐβδ, ϊάιΙ>6Β, νββραβ, 

Ραχ. 
— - II : Ανββ, Ιι^βϊβίΓ., Τηβδπιορη., Βαηαβ, 
• ■ Εοοίββ., Ρΐιιίαβ. 

Εϊηζβΐη ^άββ 8ίϋοΐ£ Μ. — .45 — .75. 
Αηβίοίβϋβ άβ ραΓίϋ). αηίηι. 11. ΙΥ. Εά., 
Β. Ιιαηβίτανθί. Μ 1:80 2.20. 

<Ιβ «,Γίβ ροβίίοα 1. Εβο. ΛΥ. ΟηΓΐβί. 

««—.60 — 90. 

— - ρίψβίοα. Εβο. ό.ΡτίΐηίΙ. ««1.50 1.90. 

βΙΜοα ΚίοοΒ&αοΙιβα. Εά.. Εγ. 8τΐδβ- 

πιΐηί. Μ. 1.80 2.10. 

— — άβ οοβίο β* άβ δβηβΐ'ίΐΐϊοηθ βΐ οογγιιρ- 
ίΙοΛβ. Εβο. Ο. Ργ&ιχϊΙ. ««1.20 1.60. 

ςμζ&β ίβηοιΐατ άβ βοΙΟΓί&μβ^ άβ αηάίΜ- 

Ιίϋηβ, ρΐι ^βίο^ηοιηοΐηίοα. Εβο. Ο. Ρ γ β, η ί 1. 
■Μ. — .60 —.90. 

ροϋϋβα. Εά. Εγ. 8 τι β βίαιη 1. Εά. ΠΙ. 

Μ. 2.40 2.80. 

— * — ηια^ηα ιηΟΓίΐΙΪΗ. Εβο. Εγ. 8 α β θ πι ϊ η 1. 
«« 1.20 1.60. 

άβ αηίιηα 11. III. Εβο. βηϋ. Βΐβηΐ. 

Μ. 1.20 1.60. 

[ βίΐιίο» ΕιιΛβηπ».] Ευάβηιί Εΐαοάϋ 

βίΜοΕί. Αάϊ. άβ γΪΓΐπΐίβιιβ βΐ τϊίϋδ 1. 

γθο. Εγ. δτίδβπιΐηΐ. Μ. 1.80 2.10. 
βτβ ϊηβΙΟΓΪοα. Εά. Α. Ε ο β πι β γ. Εά. Π. 

«« 3.60 4.— 
— — ιηβίΛρ1ιγδΪ€3. Εβο. Οηϋ. Οίιτΐβί. 
. Μ. 2.40 2.80. 

φΐί £βΓβΙ>. 1ϊ1)γογ. ίΓ&^ηιβηίίΐ. ΟοΙΙ. 

Εόββ. Μ. 4.50 5.— 

Οβοοηοικίοα. Εβο. Ετ. 8τΐ8βιιιϊη1. 

1.50 1.90. 

φΐαβ ίβπιηΙιΐΓ άβ ρΐίΐηϋκ, άβ ηιΪΓ&Ι). 

αηκοιιΐΐ.ιί., ηιβοηαηϊοη, άβ Ιίηβίβ ίηκββ., 

τβηΐοπιια ΒΪίιΐ8 βΐ ηοιηίπα, άβ Μβΐΐββο 

Χβηορίιαηβ βοΓ^ία. Εά. Ο. Αρβίί. 

«/£ 3.— 3.40. 
ρ»Γν& ηίνίυΓΛίία. Εβο. (ττιίΐ. Βΐβΐιΐ. 

Μ. 1.80 2.10. 
Πολιτεία ΙΑ&ψαίων. Εά. Ε γ. ΒΙ&β. 

Εά. ΠΙ. ««1.80 2.10. 

: 8. ». Μτΐδίοϊ. 

Απτί&ηΐ Αη&ϋα,δίδ. Εβο. Ο,άχ. Αϊ ϊ ο π Ι. 

Μ. 1.20 1.70. Μίί'Κβ,Γίβ Μ. 1.50. 
— — βοτίρΐβ. ιηίηΟΓ». Εάά. ΗβΓοηβτ- 

ΕοθΓηαΓά. Μ. 1.80 2.20. 
Αΐΐιβηαβί άίρηοδορηίδΐ). 11. ΧΥ. Εβο. Ο•. 

Καίοβί. 3 υοΠ. Μ. 17.10 18.90. 
Αηίοΐ^οΐ άβ βρααβπι φΐαβ ιηονβίαΓ 1., άβ 

ΟΓΪΪ0118 β* 0<50ί18Ϊ1)Η8 11/ II. Εά. Ε Γ. 
Ητιΐΐδοη. Μ. 3.60 4.— Λ Γ . Μ. ΒηΙ»Γϋ £»1)π1αθ Αββορβαβ. Εβο. Ο. Ο 'ϊ τι β ϊυ 3. 

Αοο. ίΛμΙ. ά&οίιτί. βί ϊϋπιΐ). γθΙΙ. Ι^ηιΐίϋ βί 

αϊ. ίθβίΓβ,Βί. ι&ΐηΐ). Γβο. α 0. Εγ. ΜτιθΙΙθγ. 

Εά. ιη&ϊοΓ. , \ Μ. 8.40 9. — 
Βα&Γϋ ΪΕΐ>αΐ3,β Αββορβαβ. Εβο. Ο. Ογιιβϊιιβ. 

Εά. πιΐιιοΓ. Μ. 4.— 4.60. 

Εά. Ε. β. Βοηηβίάβ'Ν-ίιι. 

Βϋβ(•1ιϊιΐίί : β. Μτιβϊοΐ. \Μ. — .60 1. — 

Β&οοίι^ΐίάιβ οαπηίιιη. Εά. Ε γ. Β1&Β. 

Μ. 2.40 2.90. 
ΒβΐΓβοΙιοιιιχοιηηοΙιϊ»: β. Η^πιηί Ηοιπβ- 
Βίο: 8. Βποοίίοί. [γϊοϊ. 

Βΐθΐη^οιηϋοΐιϊ» : β. Έυάοβία Αιι^τίθΐ». 
ΒποοίϊοοΓπιη ΟΓ&βοοπιηι Τποοογϊϊϊ^ Βϊοηΐβ, 

Μθ8οηί Γοΐίςιαΐαβ. Εβο. Η. Ιί. ΑΙΐΓβήβ. 

Μ. —.60 1.— 
Οαΐΐίηΐϋί άβ \ίία 8. Ηγρα^ί 1. Εάά. ββπι. 
: "ρπϋό1. Βοππ. 8θά&1β8. Μ. 3. — 3.40. 
Οαββΐαηαβ Β»88ΐΐ8: 8. Οβοροηίοα. 
Οβϋβίίδ ΐ.α1)ΐιΐΗ. Εά. Ο. ΡταβοπΐοΓ. 

Μ. —.60 —.90. 
ΰίίΓοηίϋα ιηίηοΓα. Εά. Ο. Ε γ ίο 1ε. νοί, 1.1 

Αοο. Ηίρροίγίί Βοηΐίΐηί ργη,θΦθγ Οβ,ηοπβιπ 

Ρβ,δοη&ΐθπι ίΓΐΐ^πιπι. οηΓοηοΙ. Μ. 6.80 7.40. 
Οίαηάΐαηί οαηιιίηα : 8. Ετι ά ο ο ϊ » Α ιΐ β π 8 ΐ &: 
ϋΐβοηιβάίβ άβ ιηοίη οίΓοαίΗτί οοΓροπιηι 

οαβίββίίιιιη 11. II. ,•, Εά. Η. Ζϊβ§1β^ 

Μ. 2.70 3.20. 
€θ11αί!ΐϋ8: β. ΤΓγρηίοάοηΐΒ. 
Οοπιιιίί ίΐίθοίο^ίαθ ΟΓίΐβοιιβ οοιηρβηάίιιηί. 

Εβο. Ο. Σι ά η β. Μ. 1.50 2.— ,-,.■■■ 
ϋΟΓριικοιιΙαηι ροβδίβ βρίβαβ βτίΐβο'ϋβ 1«άί- 

1)ΐιηάίίθ. Εάά. ΒΓ&ηάί βί "ίΥ&οΙίθπηιΐΙι 

2 £αβοο. Μ. 6.— 7.— 
Ββηιαάβδ: 8. ΏίιιαΓοηαδ. ; 

ΟβιηβίΓϋ Ογάοη. άβ οοηΐβιάη. ΗΐΟΓίβ ογ. 

Εά. Η. ΏβοΐΕθΙπι&ηη. «^1.-1.40. 
ϋβιηοκΐΐιβιιϊ» ΟΓΑϋοηβδ. Εβοο.&.ΏίηάοΓΓ- 

ΒΙαΒ. Εά. πι&ϊογ. [Μίί αάαοΐ. . ΟΓΪί.] 

3 νοΠ. [ϊβ Μ. 2.40 3.—] Μ. 7.20 9.— 
Εά. ιηϊιιοΓ. [Οηπβ άΐβ αάηοΐ. οΓΐί.] 3 τοίΐ. 
[^θ ««1.50 2 — ] ««4.50 6.— [6 ρείΓίββ. 
^ Μ —.75 1.10.] 

νοί. Ι. Ρ3Γ8 1. Ο1γή<;Μαο80 ΠΙ. Ρηϊ- 
ϋρρΐοΕ Ι. Ββ ρ£ΐοβ. Ρπΐϋρρίοα Π. 
Βθ ΪΙ&Ιοιιπββο. ϋβ ΟπθΓβοπβθο. Ρηΐ- 
Ιϊρρϊο&β ΠΙ. IV. ΑάνβΓβυ.8 Ρπΐΐίρρί 
βρίδίοίαπι. . Ρηϋϊρρϊ βρΪΒίοΙα. Ββ οοη- 
ίΓΐβιιΐΐοπβ. Ββ βίτηπιΟΓϋΒ. Ββ Εηο- 
άΐοηιπι ΙϊΙϊβΓί&ΐΘ. Ββ Μβ^αίοροϋίίβ. 
Ββ ίοβάθΓβ Αΐβχ&πάτί. 

— Ι. Ρ&Γ3 2. Ββ οοΓόηα., Ββ ίαίβα 1β§8/τ 
ΐίοπβ. ι 

Π. Ρ&Γ8 1. ΑάνβΓΒΠδ Ββρΐΐιιβπι. 

ΟοπίΓ» Μίάϊαπι. ΑάνβΓβτΐδ ΑηάΓΟ- 
ίϊοηβπι, ΑάνβΓδτΐδ ΑΓΪδίοοΓ&ίβπι. 
■ — II. Ρ&γβ 2. ΑάνβΓδίΐΒ ΤϊπιοοΓαίθπι. 
Αάνβι•βιΐ8 ΑτΐΒίο^ϊίοπθηι Π. ΑάνβΓδτΐδ 
Αρηοΐτιπι ΠΙ. ΑάνβΓ8Π8 ΌηβίΟΓΘϊα Π. 
Ιη Ζβποίΐιβπΐϊα. Ιη Αρ&ίυ.ΓΪιιπι. Βί 
ΡηοΓπιϊοηβπι. Βί Β&ΟΓΐίτιπι. Ργο Ρπογ- 
πιίοηβ. ΐίι Ραπί&θΒίβΐαΜ. Βα Νίΐτΐδί- 
πι&οηιιπι. Βί Βοβοίιιπι άβ πόιηίπβ. 
Βί Βοβοίιιπι άβ άοίβ. • Βϊθ ΐβ*ίβη ΖϊΕθτώ. νβΓβΐβΙιβη βϊοΐι ϊϊϊγ 9©Ι»ιιηβΙβηβ ΕχβπιρΙ&Γβ. Ι. Βΐβΐϊοίΐιβοα δοτΐρίοι-αιη Οπιβοοππη βί Βοιη&ηοπιηι ΤθαοηβΓΪιιη&. $ ΒβηιΟΒίΙιβηΙβ οπιίϊοηβδ. Εβος. Ο. ϋ ϊη ά ο γ £- 
Βίβ,β. 

νοί. ΙΠ.' Ρατβ 1. Ιη βρηάϊ&ιη. Ιη Ρηα,β- 
ηίρριιιη. Ιη. ΜαοατΐαΙιιιη. Ιη Ιιβοοη»- 
Γοηι. Ιη Βίβρίι&ηιιπι II. Ιη ΕιιβΓβΐιηα. 
Ιη ΟΙ^πιρϊοάοπιιη. Ιη Τϊηιοίΐιβηιη. 
Ιη Ροΐ^οΐβπι. Ργο οοτοηα ίπθΓίίΓοΜοα.. 
Ιη Ο&Πίρριιηι. Ιη ΝίοοΗίτ&ίιιπι. Ιη 
Οοηοηοηι. Ιη 0»11ΐο1βιη. 

— III. Ρ&γβ 2. Ιη Ώϊοη^εοάοΓτιιη. Ιη 
Ειιί)υϋάβπι. Ιη Τηβοοηηβηι. Ιη 
ΝθαθΓ&πι. ΟγΜϊο ίηηβ1)ΓΪ8. Απΐ£ΐίθΓΪ&. 
Ργοοθιπι». Ερϊβίοΐίΐβ. Ιηάβχ ΜβΙοήοιιβ. 

Βίηαΐΐΐιί ΟΓ&ϋοηββ άάίοοίϊ9 Ββιηαάΐβ α^αΐ 

ΐβΓίιιτ ΪΓα^ηιβηίίβ ύπ'ευ */]? δωδεκαετίας. 

Εά. Εγ. Β1&Β. Εά.Η. Μ. 1.— 1.40. 
ΌίοάοΓΐ 1>ϊΙ>11θ11ιβοα Μβί. Εάά. ΒβΙεΙεβΓ- 

I,. ΏΐηάοΓί-νο&βΙ. 5 νοίΐ. νοίΐ. Ι. Π. 

ίθ Μ. 3.60 4.20. νοί. ΙΠ. Μ. 4.— 4.60. 

[Εά. Ι,, ϋ ϊ η ά ο γ £. νοίΐ. ΠΙ. IV. ίβ Μ. 3 ..— . 

νοί. V. Μ. 3.75.] 
Βίοηίβ ϋαββϋ Οοοοθΐαηί ΜκίοΗα Βοιααηα. 

Εάά.^.ΒίηάοΓί-Μβ11)0Γ. 5 νοίΐ. νοί Ι. 

Λ£4.50 5.— νοί. Π. Λ£3.60 4.20. [Εά. 

Ι* Γ Ί)ίηάοτί. νοΠ. IV. V. ^β Μ. 2.70.] 
Βίοηίβ €1χγ ^ βοβίοιαι ΟΓαίίοιιβΒ. Ββο. Κ Τ> ϊη- 

άοτ£. 2 τοίΐ. Μ. 5.40. [ΝβΐΛθίίΛβϊίαη^ 

νοη Α. 8οηηγ ίη νοΛβΓθϊΐιιη^.] 
ΟΐθΒ]τβί Ηαΐίο. ιιηΐΐφΐίΐηΐβχ Βοηιαηαο. Εά. 

Ο..Γ&οο1)γ. 4νο11. νοί. Ι. ,Λ 3. 60 4.20. 
*' νοίΐ. Π. ΙΠ. ίβ Μ. Ζ.— 3.60. 
ορα$οιι1ίΐ. Εάά. Η. υββηβΓ θ* Ε. 

Β&άθπηβ,οηβι•. νοί» Ι. Μ. 6.— 6.60. 
ΟϊορΗαηΐΙ ορβπι οηπιϊίΐ ο. 6γ. οοπιηίθηίί. 

Εά. Ρ. ΤαηηβΓ^. 2 νοΠ. Λ£10.— 11.— 
ΕοΙο^Λβ ροβί&ΓΠία 6ι•αβο. Εά. Η. δίαάί- 

ηαηθΙΐΘΤ. Μ. 2.70 3.20. 
Ερίοοΐΐιιη βτ&βϋ. ϊταςηιεηΐα. Εά Κίηΐιβί. 

νοί. Ι. Μ. Ζ.— 3.50. 
ΕρϊοίοΙί άΪ88θΓΐαΐ1θΐΐ6& αΐ> Αγγϊεοιο άΐ£. Ββο. 

Η. 8οηβη1ί;1. Αοο. ίΓ&^ηιηι., βηοηϊχϊάΐοη, 

βηοιηοΐο^• Ερϊοί., γθΙΙ., ίηάά. Εά. ιααΐοΓ. 

Μ. 10.— 10.80. Εά. ιηϊηοΓ. Μ. 6.— 6.60. 
ΕΓαΙθ8ί1ΐθηΐ8 οβά&δΐβτίδηιί : 3. Μ^ίηο- 

βΓΕίρηΐ ΠΙ. 1. 
Εγοϊ1(!ϊ 8θΓΪρίθΓβ8 βπιβοί. Ββο. Κ. ΗθΓ- 

οηθΓ. 2 ίοηιΐ. [νβΓ§Γ. ; Νβτι^θαΛβΐίΐΐιι^ 

ν. Α. Εΐιβτη&Γά ΐ. νοΛβΓβϋιιη^.] 
Ειιο1η1Ϊ8 ορβηι οηιηϊα. Εάά. Ι. Ιι. Η β ίΐ) β γ § 

βί Η. Μβη^β. 
ΥοΙΙ. Ι-ν. Έίβηιβηία. Εά. βί Εβ,ϊ. ΙηίοΓρΓ. 
68* ΗθΠ>θγ£. Μ. 24.60 27.40. 

— VI. Βαία. Εά. Μβη^β. Λ£5.— 5.60. 

— νΠ. ΟρΙίοα, ΟρϋοοΓ. Γβο. ΤΚβοκϊβ, 
ΟαΙορίΓίοή. ο. βοποΙΙ. απ*. Εά. Ηβί- 
1>βΓ§. Μ. 5. — 5.60. 

— ;-<■■ - — - διιρρίθπι. : ΑηατΐΙϋ ίη Χ 11. 

ΡΓΪΟΓ63 Εΐοηαθίιί. οοιαπι. Εχ ϊηΙβΓρΓ. ΟΙιθ- 
ΓαΓάϊ Ογθπι. βά. Μ. Ο τι γ ί ζ οΐ Μ. 6 . — 6.60. 
&. Μτιβίοϊ. Ευάοοϊιΐθ Αυ^αβίαβ, Ρΐ'οοίί £}'ϋϋ, ΟΙ&ηάϊαηί 
ΟΗΓηιιη.βΓαΘΟ.ΓβΙΙ. Αοο. Β1βιη>οι»ίΐο1ιΐίΐθ 
ίΓΛ^ιαρι. Ββο. Α ^μάντϊοη. Μ. 4. — 4.40. Εηάοοίαβ νΙοΙαΓίαπι. Εοο. Ι. Εΐαοΐι. 
, Μ. 7.50 8.20. 

ΕιΐΓΐρίάβ» ΐτίΐ^οθάί&θ. Ββο. Α. ΝαιίοΙε. 

Εά. ΠΙ. 3 νοΠ. Μ. 5.70 7.20. 

νοί. Ι: Αίοβδίίβ. Αηάτοηΐίΐοη». Βαοοηββ 

ΗβοιιΙ)». Ηβίθη». ΕΙβοίΓ». ΗβΓ&οΙΐάαβ. 

ΗθΓοιιΙβΒ ίηΓβηβ. 8ηρρ1ίόβ3. Ηίρρο- 

Ι7ίιΐ8. ^1.50 2.— 

— Π: ΙρΜ^βηϊ» Ατιΐίάβηβίβ. ΙρΜββηί» 
Τετιγιο». Ιοη. Ογοίορβ. Μθάβα. ΟΓββίββ. 
ΒΙΐθΒηΒ. ΤΓοαάθβ. Ρ1ιοβηίΒ8£ΐθ. 

Μ. 1.50 2.— 

— III: ΡβΓάίΐαηιπι ίΓα^οθάίβ,ηχπι £γ»8- 
ηίθηίβ,. ^2.70 3.20. 

Είηζθΐη. $βάβ Ττα^οάΐβ Μ. — .30 — .60. 
Εη8βΙ)ϋ ορβΓ&. Ββο. 6•. Βΐηάοτ£. 4 νοίΐ. 

Μ. Ιδ.— 17.20. 
Ρα1)υ1αβ Αββορΐοαβ: β. Αββορ. ί«1>. 
Εαϋηίαβ Βοηι&ηβηβββ Οταβο. οοηκοΓ. Έβο. 

Α. ΕΐθΓηατά. νοί, Ι. Μ. 3.75 4.30. 
Ρατοηίί Εαΐο^ϋ άϋβρ. άβ βοηιηίο δοίρίοηΐβ. 

Εά. Α. Ηοΐάβτ. Μ. 1.40 1.80. 
ΕΙΟΓίΙβ^ίϋΐη βΓΛβοπιη ία ιΐΒΐιηι ρπηιί %υϊά- 

η&βίοηιπι ΟΓάΙηίβ οοΠοοΐηπι 3. ρπϋοΐοβίβ 

ΑίΓ&ηίβ. Ιε&γΙ;. Εαβο. 1 — 10 ]θ Μ. — .50; 

Ε&βο. 11—15 :β Μ. —.60. 

Ηΐθτζη ηηβηί^βΐίΐίοη : Ιηάβχ &Γ@τιηιβη- 

ΐοτηηι θί ΙοοοΓηιη. 

ΑηΒβΓ άβΓ νβΓ-ννβηάαη^ 1>βΐ άβη Μ8.ίΐ|τ 
ΓίΐαίβρΓύίτιηδθη η»* άϊββο δαηιιηίαηβ 
ηοοη άβη Ζ\τβο1: ) άβπι Ρϊϊπι&ηβΓ ά&3 ΒβΒίβ 
ιιηά ΒοΙιδηΒίθ βλιβ άβΓ ^ΓΐβΟη. ΙιϋβΓίΐίΐίΓ 
ίΐϊΐί Ιβϊοηίθ Λνείεβ, ζυ^αη^ΠοΙι ζυ. ιηαοΐιβη 
ηηά άβη ΚτβίΒ άβΓ ΑΐίβΓίταπίΒδίαάίβη ζυ. 
θΓ^βΐίβΓη. 
Οαΐοηΐ ΡβΓ^ιιιηβιιί 80ΓΪρΙ& ηιΐηΟΓη. Κβοσ. 

Ι. Μ»Γ(ΐηαΓάί, Ι. Μίϊΐΐβτ, Ο•. Ηβίπι- 

Γβίοη. 3 νοΠ. Μ. 7.50 9.— 
ϊη8ΐίΙιιίΐο Ιο^ίοα. Εά. Ο.Κ3,11)£1θϊ3ο1ι 

Μ. 1.20 1.60. 
— «— <1θ νίοΐη αίΐβηπΛίιίβ 1. Εά. Ο. Κ 3,11)- 

ίΐβϊδοη. Μ. 1.40 1.80. 
βαιιάβηϋαδ: β. Μτιβίοί. 
Οβοροιιίοίΐ βΐνβ €ίΐ88ί.αηΐ Βαβδί δοΐιοΐ. άβ 

γθ ΓαΒΐίο» βο1ο§:Λβ. Ββο. Η. Βοοίιΐι. 

Μ. 10.— 10.80. 
ββΟΓ^ϋ Αοιοροΐ. ορβΓα. Βοο. Α. Ηβίββη- 

ϊ)βΓ§. νοί. Ι. Μ. 8.— 9.— 
θβοι-^ϋ Ο^ρΓΪ άοΒΟΓίρΐΐο ογΙ>ϊ8 Βοηιαηϊ. 

Αοο. Ιιοοιπ» ϊιηρ. άίαίγροβίδ ^βηαίη&. 

Εά. Η. ββΙζβΓ. Αάί. β. 4 ία!)1). ρβο^Γαρη. 

Μ. 3.— 3.50. 
ΗβϋοάΟΓΐ ΑβΐΜορίο. 11. Χ. Εά. Ι. Β β 1ε 1ε β γ. 

Μ. 2.40 2.90. 
Ηβρίιαββίίοη : 8. Μβίι•ΐοΐ βοΓΐρΐοΓββ. 
ΗθΓϋϋΙίΙιΐδ : 8. Μ^ίηοβΓ&ρΙιΙ. 
ΗβΓίηϊρρακ, αηοη. οΙΐΓίβί. άβ ο,δίΓΟίο^ία 

άΐαΐο^ιιβ. Εάά. 0. Κϊοΐΐ βί Ρ. νίβτ- 

βοϊ:. Α 1.80 2.20. 
ΙΙβΓοάίαιιί &\) βχϋβδβιι άΜ Μλγοϊ 11. VIII. 

Εά. Ι. Β β 1ε ί ο γ. Μ. 1 . 20 1.60. Βΐθ ΙβΙΊεη ΖϊίΓβπι νβΓβίβΙιβιι βϊοΙι ίϋΓ 9®^ υη< ' 6η6 ΕχοηιρΙ&Γβ. Αηβςαϋοη £ΓΪθοηΪ8οη6Γ ιιηά ΙαΙβίηϊβοηβΓ 8οητϊίί6ίβ11θΓ. Η. — .45 —.75. 
Μ. — .60 —.90. 
Αοο. ΡΙιοβηΜβ ΗβΓΟάοϋ ΙιίβίοΓΪαπιηι 11. IX. Εάά. 
Βΐβίβοη - Κβ,ΙΙοηΙΐθΓ^. 2 νοίΐ. ^β 
Λ£ 1.35 1.80] Λί. 2.70 3.60. 

νοί. Ι: ΙιΐΙ). 1—4. Ε&30. Ι: 1Δ£>. 1. 2. 
Λ£ —.75 1.10. 

Ελβο. ίΐ: Ιά1>. 3. 4. ^ — .75 1.20. 
—ι Π: Ιάο. 5 — 9. Ε&βο. Ι: Ι^ϋ>. δ. 6. 
Μ. <— .60 —.90. . 
Εαβο. II: ΙΛΙ>. 7. , 
Εαβο. ΠΙ: Βίο. 8. 9. 
ΗβΓοηΔαβ ηιϊππαηιΜ. 

ΟοΓοηίβΐαβ, Μαίίϋ ζηίπιίαιηΐ}. £τ&£ΐηπι. Εά. 
Ο. ΟπίΒίιιβ. Εά. ΠΙ πι&ίοΓ. [ϋ. ά. Ργ.] 
Εά, ΠΙ ηιίηοΓ. Λ£ 2.40 2.80. 
ΗβΓοηίβ Αΐβχαηάιΐηί ορβΓΑ,. Υοΐ. Ι. Ώηιοΐε- 
•«ΓβΓΚβ ηηά Αιιίοαι&ίθηίηθ&ΐθΓ, βήθοη. ηηά 
άβιιΐβοη 1ΐΓ8§. νοη ν7. 8 οηηιϊάί. Ιιη Αηη. 
ΗθΓόηδ ΕΓΒ,βπιβηί ΰοβί: "νν"Β,88θηιηΓ6η,, 
Ρηίΐόηβ ϋπιοίΓίνθΓίΣθ, νΐίπινβ Κβ,ρίίβΐ ζπγ 
Ρηθηπΐ3,ίί]£. Μϊΐ 124 Εί§. «^9.— 9.80. 
— δαρρί. : Ό. Οββοη. ά. Τβχί&ΤϊβΓ- 

1ίθίΓ£. &ΓΪΘβ1ΐ. \ν0ΓίΓΘ?Ϊ8ίΘΓ, Μ, 3 . — 3.40. 

νοί. Π. Εαβο. Ι. Μβοηαηϊΐε 

α. ΚαίορίΓΐκ, Ιιγβ^• η. ϋοβΓβ. νοη Β. Νϊχ 

χι. \ν 8ο1ιιηίάΐ. Ιοί ΑπΗ. ΕχοβΓρίβ αιιβ 

Οίγηιρΐοάοι- , Υϊίπιν, Ρϋηία», €α!ο, 

Ρββαάο-Εηοΐίά. Μ. 101 Εΐ§. Μ. 8.— 8.60. 
Ύοΐ. ΠΙ. νβπιΐθΒβιιη^βΙθΙΐΓβ 

α. ΏίορίΓ», £ΓΪβοη. ιι. άβαΐδοη ητΒ£. νοη 

Η. δοηδηβ. Μ. 116 ΕΪ£. Μ. 8.— 9.— 
Ηβδίοιίί ςιιια,θ £θγ. θίΐπηίη&. Εβο. Α. Κ ζ α ο η. 

Μ.\Μ 2— 
Ηβδγοηίϊ ΜΠββϋ ςιιί ίβΓίιΐΓ άβ τϊγιβ 111. 1. 

Εβο. Ι. ΕΙ βοή. Μ. —.75 1.10. 
ΗίβΓΟοϋβ βγηββάβιηιΐδ. Αοο. Ιτ&^ηίθηία αρ. 

Οοηβί&ηΙΑηιιπι ΡοΓρηγτο^. εβιτναί» β* 

ηοπιΐηα ηχοίιιπι ππιί&ίβ,. Εβο. Α. Β η ι: οίε - 

Ιιατάί. Μ. 1.20 1.60. 
ΗίρρίίΓοΙιί ίη ΑΓίΐϋ βί Ενάοχί Ρΐΐίίβηοηιβηίΐ 

οοιαπι. Εβο. Ο. Μβ,ηίίιΐΒ. Λ£4. — 4.60. 
ΒϋρρΟϋΓαϋδ ορβπι. 7 νοίΐ. Εβοο. Η.ΚιιβηΙβ- 

ντβίη βί Ι. Ι11)θΓ8• νοί. Ι (οτιπι ία,ο. 

ρηοίοίγρ.). Μ. 6.— 6.60. νοί. Π. 

Μ, 5.— 5.60. 
ΗίβΙοήοί Οταβοί ηιίηΟΓβ». Εά. Ιι. Όίιι- 

άοτί. 2 νοίΐ. Μ. 8.25 9.30. 
ΗοιβθγΙ οαηηϊηα. Εά. Οηΐΐ. ΏίηάοΓΓ. 

2 νοΠ. Εά. IV. 

νοί. Ι: Ι1Ϊ38, πα* δοη^βοηβοηβ άί83. 
Ηοπι. Ι. Μ. 2.25. Αιιββ. α. 8οηι•βίο- 
ρβ,ρϊθΓ Μ. 4.50. 
— Π: 0άγ86βα.,πύί δοη^βοηΒοηβ άίδ8. 
Ηοπι. Π. Μ. 2.25. Αιιβ§. 8,. δοΙίΓβϊο- 
ραρίοΓ Μ 4.50. 
. 1Η&8. Εά. &ιιΐ1. ΏΐιιάοΓί. Εά. V 

οαΓ. Ο. Ηβηίζβ. 2 ρ3,Γίθ8. [ίβ Μ. — .75 

1.10.] Μ. 1.50 2.20. 
Ρ&Γ8 Ι: II. 1—12. Ρ&Γ3 Π: Π. 1 6— 24. 
[ ] Ιϋ&άίβ οαΓηιηι. ΧΥΙ. δοΐιοΐ. ία ιιβτιπι 

βά. Α. Κοβοηΐχ. Μ. 3.— 3.60. 
— ι- Οάγβδθίΐ. ΕΑ. β-τιίΐ. Ώίηάοτί. Εά. V 

οαχ. Ο. Ηβιιίζο. 2 ρ&Γίοβ. Πθ Μ. — .75 

1.10.] Μ. 1.50 2.20. 
Ρλγβ Ι: Οά. 1—12. Ρη,γβ Π: Οά. 13—24. ΗοηιβΓΐ Οάνβδβα. Εθο. Α. Ιι α άνϊοΐι. 2 νοίΐ. 

Εά. πιίιιΟΓ. Μ. 1.50 2.20. 
νοί. Ι: Οά. 1—12. Μ. — 75 1.10. 
— II: Οά. 13—24. Μ. —.75 1.10. 
Ηγΐϊΐηί ΗοιηβΓΪοϊ αοο. βρί^ηιιιιιη.'ΐΐΪ8 βί 

ΒαΐΓίΐο1ιοιη}ΌΐιιΑΰίιίΗ. Εοο. Α. Βαιι- 

ηΐθίβΐθΓ. Μ. — .75 1.10. 
ΗγρβΓίάΙβ ΟΓαϋοηββ. Εά. Ε γ. Β Ιο, β. Έά. 

ΠΙ. ^2.10 2.50. ' 

ΙαηιΜίοΜ ριοίΓθρϋοπβ. Εά. Η. ΡΪΒίβΙΙϊ. 

Μ. 1.80 2.60. 

Λβ οοιηιαηηί να«Α\ι. βϋίβηΐία 1. Εά. 

Ν. ΕββίΒ,. Μ. 1.80 2.60. 

1η Νϊοοηιαοΐιί αΗΙΙιηι. ίηίΓΟίΙποί: 1. Εά. 

Η. ΡΐΒΐθΠΐ. Μ. 2.40 2.80. . , 

Ι^ηαίίαβ ΟϊΑβοηηβ: β. Νΐοβρηοπιβ, ' 
Ιηο. β,αοί. ΒγζαηΙ. δβ Γβ ιηίΐίί. 1. Εβο. 

Ε. ν&Γί. Μ. 2.40. 
Ιοαηηββ ΡΚΗοροηαβ: β. Ρηϋοροητιβ. ί 
ΙοββρΜ ορβΓΑ. Εβοο. ΒθΙιΙίθΓ-Ν'&^θΓ. 

6 τοίΐ, Μ. 21.20 24.40. 
-^— Εθο. Ι. Ββ]ε]£θΓ. 6 νοίΐ. νοί. VI. 

Μ. 2..ΧΛ. 
Ιβαβϊ ΟΓ&ΙΙοηβδ. Εά. Ο. 8 ο η β \\> β. Μ. 1.20 

1.60. 
ΙδΟΟΓαΐίβ ΟΓαΐίοηββ. Εβοο. ΒβηββΙβΓ- 

Β1»8 8. 2 νοΠ. «^2.70 3.60 ? 
Ιαΐία,ηί ίηιρ. αααβ βηροΓβ. οηιηΐα. , Εβο. 

Ο. Ε. ΗβΓΐΙβΐη. 2 νοίΐ. «^6.75 7.60. 
Ιαβϋηίαηί Ιιηρ. ηονοΐΐαβ. Εά. Ο. Ε. Ζ ά- 

οηβ/ΓΪαβ & 1ιίη§βη^1ΐΛΐ. 2 ρα,Γίβδ. 

Μ. 10.50 11.60. 

; : — Αρρβηάϊχ (Ι). Μ. — .60 1.— 

: Αρρθηάίχ (Π), ϋβ άϊΟΘΟββϊ 

Αβ^}ρ1ίαοα Ιβχ βΛ> ίιηρ. Ιιΐ8ίίηί»ηο αηηο 

554 1&ία. Μ. 1.20 1.60. 
Εβοηΐβ άίαΐγρθ8ΐ8 : β. βθρΓ^ΐιιβΟνρΓϊη», 
Εηϋΐαηί ορβΓΛ. Εβο. Ο. ^οοοίΐζ. 3 νοίΐ. 

^6.30 7.80. 
ΙιγοορηΓΟηίβ ΑΙβχαηάΓ». Εβο. Ο. Κίπίεβί. 

Μ. 1.80 2.20. 
ΕχβηΓ^ί ογ. ίη ΙιβοοΓίΐΙβηι. Εάά. δοηβίΐιβ- 

ΒΙαεβ. Εά. πιαίοΓ. Μ. — .90 1.30. Εά. 

ηιίαοΓ. Μ. —.60 —.90. 
Ιίγάί Ι. άβ Οδίβηίίκ β* ϋαΙβηάαΓΐα βταβοα 

οηιηίΛ. Εά. Ο. Λναοηβιηηϋι. Εά. Π. 

Μ. 6.— 6.60. 
Εά. Ι. Μ. 2.70. 

άβ ιηβη8ί1)ΐΐ8 1. Εά. Ε. "ννϋηβοϊι. 

Μ. 5.20 5.60. 

άβ ηΐϋ^ίδίΓα,ϋοαβ 1 

[Ιη νοΓβοι•6ϋιιη§.] 

Ιιγδίαβ ΟΓ.αίίοηβ». Εβο. Τη 

Εά: πιαϊοΓ. Μ. 8 — 3.60. 

Μ. 1.20 1.60. 
Μαηβΐ1ιοηΪ8 αρο1β1β8ΐηα11«θΓηιη α,ιιί ΐβτ. 

11. VI. Εά. Α Κ ο β ο ή 1 γ. Αοο, ϋοΓΟίηθΐ 

βί Αηηηηίοηίβ ίΓ3.ςπιητ. αβΐΓοΙο^ϊρ». 

Μ. 1.50 2.— 
ΜίίΓοΐ ϋΐιιοοηΐ τϋ;» ΡοΓρΙινΓϋ, βρίβοορί 

Οαζθηδΐ». Εάά. βοο. ρηίΐοΐ. Βοηη. βοάαΐββ^ 

^.2.40 2.80. Εά. Ε. ννύηβοη. Τηαΐηβίηι. 
Εά. πιίηοΓι! Βίθ ίβΜβη Ζϊϊβπι νθΓ§ίθ1ΐθΐι βϊοΐι ΓΰΓ 9βΙιυηιΙβηβ ΕχβιηρΜθ» , 1. Βϊϋΐίοΰίθοα ΒΟΓΪρίοηιιη Οταθοοταπι βί Βοιη»ηοηιια Τβαριίθηαΐία,. Μαχίιηΐ βί Αιηηιοηΐβ οαηηϊηαηι άβ ϋοΐίοηπιη 
ααδρίβϋδ γθΙΙ. Αοο. »ηβοάοί» &8ϊγο1ο§ϊο». 
Εβο. Α. &ιιά\τία1ι. «-«1.80 2.20. 

Μβΐηβΐ ειοηρίοτββ βΓαβοΐ. Εά. Ε. ντβδΐ- 
Ρ&λΙ. Υοΐ, Γ: Ηβρ&ίΐθβΐϊοη.. ««2.70 3.20. 

Μ«ΪΓθ1θ£ίοοπιηι βΰΐ-ΐρίοηιιη ΐβ1ί<]ΐιΐ8.&. Εά. 

, .'ϊ\ί Ηιιΐίβοΐι. νοί. Ι: ΒοτϊρίοΓΘβ βταβοϊ. 

'Μ. 2.70 3.20. [νοί. Π: δοτίρίοΓθΒ Ιί&ΐϊιιί. 
««2.40 2.80.] 2 νοΠ. Μ. 5.10 6.— 

Μοβϋϋαβ: β. Βιιοοϋοϊ. 

Μαβίΰί 80ΓΪρίθΓβ8 Ογβθοϊ. Ατϊβΐοίθΐθβ, 
Εαοΐΐάββ, Νίοοπι»ο1ϊϊΐ8, Β&οοίιίτιβ, 6•8,υάβη- 
ϋηβ, ΑΙ^ρϊιΐΒ βί ιηθίοάϊίίπιιη γβίβηιπι φΐίά- 
ςριίά βχβίαί. Εθο. Ο. Ι α η η β. Αηη. β. 
*αΙ>ιι1αΘ. Μ. 9.— 9.80. 

— «- -. — - —τ 8τιρρΐΘΐιΐθΐι1;ϊΐια : Μβίοάίαππη 
τβΐΐ. ««1.20 1.60. 

Μ^ϋιο^ΓΕρΜ βΓ»βοί. νοί. Ι: Αροΐΐοάοη 
Μ1)1ίοί1ΐθθ&, Ρβάίαβίπιΐ Ιίΐ)! άβ ΗθτοιιΚβ 
ΙαΙίοτίΙίαΒ. Εά.Ε.^νίΐ8ηβΓ. Μ. 3.60 4.20. 

-Α,**• . νοί, Π. Ε»8θ. ϊ : Ρβ,Γίίιβηϋ ΙχΙ>. Λΐρι 
ίβφΙίΜων Λα&ημάχων, βά.Ρ. 8»1ς.ο1ο^8]ςϊ. 
Αηΐοηΐηΐ ΙιίβθΓίΐΙϊβ μεταμορφώσεων συνα- 
γωγή, θά. Ε. ΜαιΊάηϊ. ««2.40 2.80. 
Βτιρρί.: ΡβΓίΙίθηίηβ, βά. Ε. Μ&Γίΐηϊ. 
' Μ 2.40 2.80. 

: νοί. ΠΙ. Εαβο. Ι : ΕταΙοβΐΙίθηΙβ οα*»- 

, βίθΓΪΒΐηί. Εά. ΟϋνϊβΓί ««1.20 1.60. 

*- νοί. ΠΙ. Ε&βο. Π: Ραΐ&βρίιαϋ Λερϊ 

αΛιστων, ΗβΓίίοΙΐίί 1ίΙ>. πεοι απίστων, 
ΕχοβΓρΙα ν&ΐίοαηα (ντιίβο Αηοητπιηβ άβ 
ίηοΓθάϊΜΙίοιίΒ). Εά. Ν. Εθβί». Μ. 2.80 
3.20. 

ΝαίαΓίΐΙίαηι γθγπμ βοήρίοτθβ ΟΓαβοΙ 
ιηΙηΟΓββ. νοί. Ι: Ρ9ταάοχθ£ΓαρΜ, Αηίΐ- 
βοητιβ, ΑροΙΙοηίτΐΒ, ΡΜθ§οη, ΑηοητηπίΒ 
ν»*ίθΛΐιτΐ8. Εβο. Ο. Κθΐΐβτ. ««2.70 3.10. 

ϊΐίοβρίιοη &Γϋ1αβρί«οορϊ ορηβοο. Ιιίβί. Εά. 
Ο. άθ Βοογ. Αοο. Ι^η&ΐϋ ϋίαοοϋΐ τΐΐα 
ΝΙοβρΙιΟΓί. ««3.30 3.70. 

ΝϊοβρΤιοΗ ΒΙβιηιη^άαθ οπγγ. νίΐ&β βΐ οεγ- 
ηιίηα. Εά. Α.Ηβί8βη1)βΓ8. ««4. — 4.40. 

ΜοοιηαοΜ ΟβΓαββηί ίηΐι-οάηοΐΐοηΐδ 
ϋχϋΐηιι. 11.11. Εβο. Β. Η ο ο & θ. Μ. 1.80 
2.10. 

ι : β. α. Μυ.Βίοϊ. 

Νοηηΐ Πϊοηγβϊ&οοΓαπι 11. ΧΙιΤΙΙΙ. Εβο. 
Α. Κοβοΐιΐ^. 2 νοΠ. Μ. 9.— 10.— 

ρ&ΓαρΗι-αβΙβ 8. θναη&βΐϋ Ιοαηηβί. Εά. 

Α. 8ο1ιβϊηά1βΓ. Μ. 4.50 5. — 
Οηοδαηάη άθ ίιηρθΓ&ίοΓίδ οΙΓ. 1. Εβο. Α. 
Κοθοίιΐ^. Μ. 1.20 1.60. 

Ραΐαβρίιαίηβ : 3. ΜγίΙιοβΓ&ρΙιϊ. 

Ρ&Γϋιβηίτιβ : β. Μ^^οςταρίιϊ. 

Ραΐηιίη Νϊοίίθηοηιηι ηοοιίηα £Γαβο6, 
Ι&Ιϊηβ, βχΐ'ϊαΐΒθ, οορϋοβ, &ηιί)ϊθθ, &ώϊιθ- 
ηΐαεβ. Εάά. Η. ©θΙζθγ,Η. Ηϋ^θη-ίθΐά, 
Ο. Οηηίζ. Μ. 6.— 6.60. (8οπρ*θΓβ8 
ε&ΟΓΪ βί ρΓοίαηί. Ε&βο. Π.) 
Ρ&ηβαηίηο (1θ8θΓϊρίϊο ΟΓΚθοίαβ. Εβο. Ι. Η. 
ΟΙιγ. 8ο1ιιιΙ)8,γϊ. 2 νοΠ. Μ. 3.60 4.40. 

Εβο. Ε. 8ρΪΓ0, νοί. Ι. Λί.2.80 

3.40. 
Ρθάί&δΐιηηβ : β. Μ^ΙΙιοβχαρΜ. Ρΐιϋοαοηιϊ τοίιιηιϊηα ΓΚβίοτί*». Εά. 8. 8 α Λ- 

1ι»τΐ8. 2 νοΠ. η. διιρρί. ^.11.— 12.60. 
άθ ιηαβΐοίΐ 11. Εά. Ι. Κβπιρβ. 

Μ. 1.50 2.— 
ΡΚΗοροηί άβ ορίΛο,ίο ηιηηάί 11. Εβο. "ντ. 

Εβίο1ι»Γάΐ. 4. — δ.60. (δοΓΪρίοΓβΒ- 

βΑογϊ θΐ ρΓοίβ,ηί. Εαβο. Ι.) 
άβ αβίβηιϊΐαΐβ ιηηηάί ο. ΡγοοΙπιιι. 

Εά. Η. Ε α Ι) β. Μ 10.— 10.80. 
Ρ1ιί1θ8ΪΓίΐίί(ιιΐίΐΐ.)ορβΓα. Εά. Ο. Ιλ ΚαγββΓ 

2 νοΠ. ^.8.25 9.25. 
ίηιβ^ίηββ. Εβοο. Ο. Εθϋπάοτί β* 

Ο. δοΐίθηΐιΐ. Μ. 2.80 3.30. 
ΡΙιίΙοκίΓΟ,ί.! (ηιΐη.) ίηΐίΐ^ΐηθβ βί ΟηΙΙίβίΓαΐΐ 

άθ80ΓΪρίϊθηθ8. Εβοο. Ο. δβΐίθηΐεΐ β* 

Αθπι. Εθίβοΐι. Μ. 2.40 2.80. 
Ρΐι^δίο^ηοηιοηίοϊ ββηρίοτβδ Οταβοί βί 

Ιιαϋηί. Εβο. Ε. Ε ο θ γ β ί β τ. 2 νοΠ. [νοί. Ι- 

Μ. 8.— 8.60. νοί. Π. Μ. 6.— 6.60.] 

Μ. 14.— 15.20. 
ΡΙηΛατΐ οατηιίηα. Εά. ΤΓ. ΟΙιτϊβ*. Εά. Π. 

Μ. 1.80 2.20. 
ΡΙ&Ιοηίδ άίβίο^ί βθοιχηάιιιιι ΤΙίΓαΒ^Πϊ ίβ*Γ»- 

Ιο^ίαβ άϊδροδϊϋ. Εχ Γοοο^η. Ο. Ε. Ηθγ- 

πΐ3,ιιη1θ1ιΜ,\νο1ιΐΓ&οϋ. 6νο11. [νοίΐ.ΐ. 

ΠΙ— VI. ϊβ Μ. 1 . 80 2.30. νοί. Π. ΜΙ. 50 

2 ] Μ. 10.50 13.50. 

Ατιοΐι ΐη ίοΐ^θηάβη θίηζβΐχΐθΐι Α1)1;θϊ1ιιιΐ8θΐι : 
Νγ. 1. Ειιί1ΐ5Γρ1ΐΓ0. Αροΐο^ί» δοοΓ&ίίβ. 
Οηίο. Ρΐι&θάο. Μ:<— .60 — .90. 

— 2. Ογ&^Ιηβ. ΤΙιβ&θΐθίΈΐΒ. Μ.— . 90 1.80. 

— 3. 8ορ1ιϊ8ί3,. ΡοΙϊίίοαΒ. Λ£— .90 1.30. 

— 4. Ρ»Γπΐ€ηϊάθ8. ΡΜΙβΙπίΒ. Μ. — .75 1.10. 
—τ 5. Οοηγΐτϊιιπι. Ρΐΐίΐθάηίδ. Μ. — -.60 

[—.90. 

— 6. ΑΙοΐΜ&άθΒ Ι βί Π. Ηίρρ3,Γθ1ΐΐΐ8. 
Ετ&Βίαθ. ΤΙιββ,^βΒ. Μ. — .60 — .90. 

7. 01ΐ3,ΓΙΪΐίάθ8. ΙιϋΟΐΐβθ. ΙιγδίΒ. 

Μ. —.60 —.90. 

— 8. ΕτιΐΙιχάθΐηϊΐΒ. ΡΓΟίή,βΟΓίΐΒ. Μ. — .60 
— 90. 

— 9. θοΓ^ί&Β. Μθηο. Μ. — .90 1.30. 

— 10. Ηίρρΐ&Β Ι βΐ Π. Ιο. ΜθϋβχθίιιΐΒ 
Οϋίορίιοιι. Μ. —.60 —.90. 

— 11. Εθϊ ριιΜϊοΒ,θ Ιϊογϊ άβοβια. Μ. 1.50 
2.— 

— 12. Τπηαβτΐ8. Ογϊ*Ϊ8,8 Μύιοβ 
Μ. —.75 1.10. 

— 13. Ιβ^ιιια 1ίΐ)τί ΧΠ. ΕρίιιοιηίΒ 
««1.50 2.— 

— 14. ΡΙ&ίοηΐδ ςτι&β ίβηιηίτΐΓ θρΐβίοΐΛβ 
χνΠΙ. Αοο. άθ£ηίίίοιΐθ8 θ* εβρίθΐ» 
άία.1οςϊ βρχιήί. ««1.20 1.60. 

— 15. Αρρβηάίχ ΡΙ&ίοηίοβ. οοηΐίιΐθΐΐΒ 
ΪΒαςο^αβ νϊί£ΐ8ς['αθ 3,ηίϊο[υ.»8 , βο1ιο1ί& 
Τΐπιαθΐ, 8ΐθ88&Γ., ϊηάϊοθΒ. Μ. 1 . 50 2. — 

Ιηΐι&ΐί νοη Νγ. 1— 3 = νοί. Ι. 
_ 4— 6 = νοί. Π. 
_ 7—10 = νοί. ΠΙ. 

— 11. 12 = νοί. IV. 
_ 13 = νοί. V. 

— 14. 15 =■ νοί. VI. 
Ρίοϋηί ορβΓίΐ. Εβο. Α. Κϋτοΐιΐιοίί. 2 τοϊΐ. 

νοί. Π. Μ. 8.— Οϊβ ίείΐεη Ζιϊθγιι νβΓβίβΙίθη δίοη ϊϋΓ οβίιυηιίβηβ Εχθίαρίβ,τθ. Αη8§ίΛθη βΓίθοΜβοΙίθΓ ιιηά Ι&ίβίηίεοηβΓ 8ο1ΐΓΪίί8ίβΙ1βτ, Ρίοίίηί Εηηβ&άββ ρϊ&βιηίΒΒό ΡοΓρηϊΓϋ άβ 
νϋα Ρίοίίιιϊ άβφΐβ- οτάίιΐθ Ιϊ&γογιμϊι θϊιιβ 
ΗοθΙΙο. Εά. Ε. νοίΐεΐη&ηη. 2 τοίΐ. 
, Μ- 9.— 10.10. ' 

Ρΐιιί 3 Γ<5 ηί νίΐαβ ραρ»11β1»β. Εβο. €. ,8 ί η ί β - 
η Ϊ8. 5 νοίΐ. [νοί; Ι. Λ£ 1.80 2.30. νοί. Π. 
Μ. 2 . 10 2.60. νοΠ. ΠΙ— Υ. ϊβ Μ. 1• . 50 2.—] 
Μ. 8.40 10.90. 

Αιιοη ίιι,<'ίοΐ£οηάθη βίηζβΐηβη Αβίβϋτιη^βη : 

Ντ. 1. ΤΙιβββιΐΒ 8* Βοππιΐιιβ, Ιι^οΰΓ^ 118 β * 

Νήπια,, 8ο1οη βίΡτιΜΐοοΙίΐ. Λ£— .90 1.30. 

γ^ 2. Τηβππβίοοίβδ βί Οβ,πιϋΐιιβ, Ρθγϊο1θ8 

βί Ε»ΐ>ϊιΐ8 Μ&,χϊπιιιβ, Α1οΐΜ»άθ8 βί 

Οοτϊοΐ&ηιιβ. Μ. — .90 1.30. 

— 3* Τΐπιοίθοη θί Αβπι: Ραιιΐιιβ, Ρβίο- 
ρΜ»δ ο* ΜαΓοβΠυ,δ. -<Μ. — .90 1.30. 

— 4, Ατΐβίίάθβ οί ΟβΙίο, Ρπίίοροβπ^βη 
βί Είαπώιΐηιΐδ, Ρ^τγΙιιιβ βί Μ&γϊτιβ. 
'Μ. —.90 1.30. 

— 5. Ε^ΒαηάβΓ βί διιΐΐα, Οίπιοη,οί Ειι- 
οιιΐΐτΐδ,. Μ. — .90 1.30. 

6. Νΐοΐο,Β βί 0Γ3,8811β, 8βΓίθΓΪΤ18 βί 

Ετιπιβηβδ. Μ. — .78 1.10. 
, — 7. Α^ββιΐ&ηθ βί Ροτηρβϊιΐδ. Μ. — .75 

1.10. 
,— 8. ΑΙβχαηάβΓ βί Ο&ββ&Γ. Μ. — .75 1.10. 

— 9. Ρηοβίοη βί Ο&ίο πιίαοΓ. Μ. —τ. 60 
—.90. 

-τ- 10. Α§Ϊ8 βί Οΐβοπιβηθβ, Τϊΐ). βί Ο. 
Οτάοοηΐ. Μ. —.60 —.90. 

— 11. ΏβπιοΒίηβηθδ βί ΟΐοβΓΟ. Μ. — .60 
—.90. 

— 12. ϋβπίΘίΓΪιΐδ βί ΑΗίοηίιΐΒ. Μ. — .60 
—.90. . 

— 13. Είο βί ΒπιίιΐΒ. Μ.—.Ί% 1.10. 

— 14. ΑΓίαχβτχβδ, βί Αταίιΐδ , 6 βίβα βί 
Οίηο. Μ. —.90 1.30. 

Ιηη&ΙΙ νοη Νγ. 1. 2 = Υοΐ. Ι. 

— 3— δ = Υοΐ. Π. 

— 6— 8 = νοί. ΠΙ. 

— 9—12 = νοί. IV. 

— 13. 14 = νοί. V. 

ιηΟΓίΐΙϊα. Εβο. &. Ν. Ββιτη&τάαΙείΒ. 

7 νοΠ. ίβ Μ. 4.— 4.60. 

Ροβίαπιηι βΓαβΰΟππη 6ϋ1θ£&,6. δοηοίαπιιπ 
ία. •α8τιιη βοπιρθ8ΐιίί Η. δίαάίππιβΙΙβΓ. 
Λ£ 2-70 3.20. 

Ροΐβπιοηίκ άβΰΐ&ηιαίίοηθδ άιιαβ. Εβο. Ξ. 
Ηίηοΐε. Μ. 1.— 1.40. 

Ροίγαβηί βίΓ&ίβ^βιηίΐΙίοοη 11. ΤΙΙΙ. Εβοο. 
^οβΙϊΠϊη-ΜβΙΙϊθΓ. Μ. 7,50 8.— 

ΡοΙ^Μί ΜκΐΟΓίαβ. Εβο. Ε. ϋϊιιάόΓί. 4το11. 
νοίΐ. Ι. Π. ΠΙ. Εά. ΠοτίΓ. Τη.ΒϋίίηβΓ- 
λνοΙ)8ί. ^Λ£ 3.60 4.20. [νοί. IV τι. ά. Ργ.] 

ΡΟΓρΚ^ΓΪί ΟρίΙβΟΟ. 8β1. ΒβΟ. Α. Ν" 8,11 ]ί. 

Εά. Π. Μ. 3.— 3.50. 
ΡγοοΙϊ Ι^οϋ ΟΛΓηιΐηΗ: β. Ειτιάοοΐ» 

Αιΐ£ΐΐ8ί&. 
ΡγοοΙϊ ϊΜαάοοηί ίη ρΓίιηηιη ΕηοΙϊΑίβ βίο- 

ηιβηίοτιιιη Ιίϋτηην οοιητηβιιίϊΐΓΪΐ. Εβο. 

β•. ΕΓΐβάΙβΐη. Μ. 6.75 7.30. 

ίη Ρΐαίοηίβ Γβω ρηΜίοαπι οοηιηιβη- 

*ΛΓϋ. Εά. &. ΚγοΙΙ. νοί. Ι. Μ.-5.— 
5.60. Υοΐ. Π. Μ.%.— 8.60. Ρίοΐβϊΐιαβί ορβΓΒ. νοί. Ι. δ^ίαχιβ, βά. 

Ί Ι. ^..ΗβίύβΓ^. ΡαΓΒ Ϊ,"'Μ.\%.— 8.60. 

Ρβ,χβ Π. Μ. 12.— 13.— 
^αίήΐί δηΐίτιιαβί Ρθ8*1ιοηιβι?ί<5θΐ•ϊΐιιι 11. XIV. 

Εβο. Α. Ζ ϊ η πι θ γ ίη & η η. Μ. 3. 60 4.20. 
ΚΙιβΐΟΓβδ (ιΓίΐβοί. Εβο. Ε. 8ρβη§Θΐ. 3 νόΐΐ. 

νοί. Ι. Εά. Ο. Η α πιπί β γ. Μ. 3.60 .4.20. 

[ΥοΙΙ. Π τι. ΠΙ νβΓ8Γίπ"βη.] 

8θΓΪρΐΟΓβ8 βΓΟίίοί, δϊβηβ: ΕΓΟίίΟΪΒΟΓΪρ- 

ίΟΓθΒ. 
ΒΙβΐΓΙΟί, βίβηβ: ΜθίΓΪβί ΒΟΓΪρίΟΓβΒ. 

ιηβίΓΟΙσ^ίοϊ , βΐβηθ: Μβίτοΐο^ΐοί 

ΒΟΓΪρίΟΓβθ. 

ΟΓΪίτίιιπιιι €οιΐ8ΐ»ηΐϊιιορο1ί1. Εβο. Τη. Ργο§θγ. Εβ,βο. Ι Μ. 4.— 4.60. 
ρ1ΐί'8Ϊθ£ηθτηοηϊοϊ, βΐβηθ: Ρη7 8 ϊ°-; 

^ηοηιοιιίοϊ ΒΟΓΪρίοΓβδ. 
— - 8&ΐη β* ρΓοΓαηί. 

Εαβο. Ι: 8. ΡηϋοροιιιΐΒ. 
Ε&βο. Π: β.ΡαίηιπιϋΓϊοαθίι. ηοπιπι. 
Εαβο. ΠΙ: 8. ΖαοΙιαΓΪαΒ Εηβίοτ. 
Εαβο. Υ: Ε. ββΓί&ηά, ηβτΐθ ^11θ11θη 
ζ. β-βδοη. ά. Ιαίβίη. ΕΓζΙ)ί8ίιιιη8 ΡαίΓθ.8. 
^,6.-6.60. ' 

δβτβηί Αηίίηοβηβίδ οριιβοιιία. Εά. Ι. Ε. 

ΗβίΙ>βΓ£. Μ. 5. — 5.50. 
8ϊ11ο^Γίΐρ1ιθΓπιη ΟΓ&βοΟΓίιιη Γβ1Ϊ€(ΐπίΐθ. Εβο. 

0. Λν& ο η β πι ιι Ι η. (ΟοΓριιβο. ροββ. βρ. &Γ&Θ& 

Ιτιάΐΐ). Ε&80. Π.) «^.3.-3.50. 
8ίιηβΟιιΪ8 8βί1ιϊ 8} Γ η1ίΐ^ηι&. Εά. Β. Εαης- 

Ιεατβΐ. Μ. 1.80 2.20. , Ι 

8ορ1ιθθ1Ϊ8 ΐΓ!1£Οβ<ϊίϊΙβ. Εβο. (ϊτιΐΐ. Ι)ΪΙ1- 

άοτί. Εά. VI οτιγ. 8. ΜβΙΛθΓ, Εά. πιαΐο^: 

Μ. 1.65 2.20. Εά. πιίηοΓ. Μ.Ί.35 1.80. 

Εϊπζβΐη ]βάβ ΤΓ»§δάίθ (Αΐα,χ. Αηίΐ^οηβ. 

ΕΙβοίΓβ,. Οβάίρτιβ, Οοΐ. ΟβάίριΐΒ Τ^γ. 

Ρΐιίΐοοίβίθδ. ΤΓΒ,οΙιϊηίαβ) Μ.. — .30 — •60> 

[ — — ] δοηοΐία ίη 8. ίΓ&^οβάίακ τβΐ^Γ». 

Εά. Ρ. Ν. Ραρα^θΟΓ^ϊτιβ. Μ. 4/80 5.40. 
8ίθ1)3βϊ ίΙΟΓΪΙβ^ϊιιιιι. Εοο. Α. Μ β ΐπ. β 1ε β- 

4 νοίΐ. νοί. IV.: ^.2.40. 
; βο1θ§?»β. Εβο. Α. Μβΐηβΐίβ. 2 νοΠ. 

Μ. 6.— 7.— . 
8ΪΓ»1>οιιί8 §βο§Γ8.ρΜθίΐ. Εβο. Α. Μβίηβΐίο. 

3 νοΠ. ^7.80 9.50. 
8^ΓΪαηί ίη ΗβΓηΐ056ηβηι οοηιηι. Εά. 

Η. Ε»ΐ)β. 2 νοΠ. Λίί. 3.20 4.10. 
Τΐιβηιίκΐϋ ρ»Γίΐρ1ιι•α8. Αηβΐοΐβΐίβ ΓβΠ. Εά. 

Ε. δρβη^βΐ. 2 νοΠ. ^.6.70 7.20. 
Τηβοοί'ίΐήβ: β. Βτιβοΐίοί. 
ΤηβοάόΓί ΡγοΛγομΙ οίΐΐοηι^οη'ίί'βΜΛ. Εά. 

Β. Ηθγοπθγ. Μ. — .50 — .75. 
ΤΙιβοηίβ 8ηΐ7Γη8,βί βχροκίίΐο ΓβΓ. ηι,ιίΐιβ- 

ηιαί. αά 1⧕. Ρΐαίοηβω πίίΐ. Εθ°• 

Ε. ΗΙΙΙθγ. Μ. 3.— 3.50. 
ΤηβορΙΐΓίΐβΐί ΕΓββίί ορβΓ». < 4 Εβο. Ε. 

ννϊπιπίθΓ. 3 νοΠ. νοί. ΓΠ. ^2.40. 
Τηβορίι^ΐαοίί 8ίηιοο»ΐΐίΐβ ηίκΐΟΓΪ&θ. Εά. 

άβ Βοοτ. Μ. 6.— 6.60. 
ΤηηβΓάίάίβ άθ 1»β11ο Ρβίοροηηβδίαοο 11. 

ΥΙ1Ι. Εά. α. Βοβηπίθ. Ε ά. Π. 2 τοίΐ. 

[3θ Μ. 1.20 1.80.] «Λ. 2.40 3.60. ϋΐθ ί©*Ιεη Ζί^βΓίι νθΓβίβΙιβη βίοη ίΰΓ 9©Ιιιιη€3©ηβ ΕχβιηρΙαΓβ. 1. Βίϋΐίοϋίθοα Βοτάρίοπιπι 6γ8,θοοπαπι βί Ε,οπι&ηοπιΐϊΐ Τβιιϋηβτϊαηα. Τηηο^άΙΑΙβ άβ οβίΐο Ρβ1οροηηββ1»οο 11. Ι 

ΤΙΙΙ; Εβο. Ο. Ηιιάθ. Εά. πιαΐοι•. 2 υοΙΙ. 

Οθ ,^2.40 3.—] «Λ 4.80 6.— Εά. ιηίηοΓ. 

2 νοΠ. ϋβ Μ. 1.20 1.80] Μ. 2.40 3.60. 
ΤιγρΙιΐοάΟΓΐ βί ΟοΙΙηΐΜ οαπηπι. Εά. Ο. 

^βϊιι^θΓβθΓ. Μ. 1.40 1.80. • 
ΧβηορηοηΙΙβ βχρβάίΐΐο Ογιτί. Εβο. Α. ΈΕιι^. 

Εά. πιω. ο%. 1.20 1.60. 
Εβο. Λν. & θ ιιι ο 11. Εά. ιη&ί. 

Μ. 1.20 1.60. Εά. «ιίη. Μ. — .75 1.10. 

1ΐΪ8Ϊ01*ΪΗ. Οταβββ,. ΕβΟ. Ο. Κ θ 11 Θ Γ. 

Εά. ταΪΆ. Μ. —.90 1.30. 

— Εβο. 1ι. ΒϊηάθΓ£. Μ. —.90. 

, ίηβϋί,αΐϊο Ο^γϊ. Εβο. Α. Ηιΐβ. Εά. 

' Ηΐ9ΐ. Μ. 1.50 2.— Εά.πώι. Μ. —.90 1.30. 

— — βοηιηιβηί&ΓΪΐ. Εβο. "ΉΓ. &ϋ1>β'Γΐ Εά. 

ιηβ,ί. Μ.\. — 1.40. Εά. ιιώι. Μ. — .45 

— .75. 

— - βϋΓΐρία ιηίηοΓ». Εβο. Ε. Βϊηά>θΓ£ 

2 ίαβοο. Λ£ 1.35 2.10. 
Ζαο1ιητϊίΐ8 ΚΙιβΐοΓ, ΚΙΐ'ϋΙιβη^βδΰΙιΙϋΜβ. 
Ιη. άβιιίΒοΙι. ΐΓ&θΓΒβίζ. 1ΐΓ8§. ν. Κ. Α 1ι γ θ η 8 

ΤΙ. (χ. Κ Τ ϋ. § 6 Γ. (8θΓΪρ*ΟΓβ8 8&ΟΓΪ βΐ ρΓΟ- 

£β,ιιΐ. Ε&80, ΠΧ) Μ. 10.— 10.80. 
Ζοη&χ&β βρίΐοηΐθ ΙπκίοιΙ&Γηηι. Εά.. ϊι. 
Ώ ί η ά. ο γ £. 6 νοΠ, Μ. 19 . 50 22.90. Νονηιη Τββίίΐηιβηίηηι θΐ'ίίθΟθ βά. Ρ η. Β η * 1- 
τηβ,ηη. Εά.. V ^.2.25 2.75. ΐ>. Σιαϋβίηϊβοΐιβ ΒοΙίΓϊίίδΐ&ΙΙθΓ. 

[Αογο.] Ρββηά&οΓοηίβ «οηοΐίίΐ 1η ΗοΓίΐΙίιπη 

τβΙηδίίοΓ». Εβο. Ο. ΚθΙΙθγ νοί. Ι. 

Μ. 9.— 10.— 

ΑιιιιηΪΗηΐ ΜαΐΌθΙΙΐηΐ γθγ. §βΒί. ΐ'βΐΐ. Εβο. 

V. α&ΓάΐΙιβ,ΐΐββιι. 2 νοΠ. ^.7.20 8.40. 

ΑηιρθϋιΐΒ, βά."νν Γ οβ1££ϋη., Βίβηθ: ΕΙογϊιβ. 

Αηΐηίηιί άθθ!>8βι•ν»,Ιίοηβ οίΙχηΉΐηβρίδίοΙ». 

Εά. V. Εοδβ. Εά. Π. Μ. 1.— 1.25. 
Ληΐηοΐο^ία Ι&Ιϊηίΐ Βϊνβ ροββίβ Ιναΐίηιιβ 
δηρρίβιηβηΐηηι. 
Ρη,γβ Ι; Οαπηπι. ίη οοάά. βοΓίρΐ. τβο. Α. 
Είβββ. 2 £8,800. Ε&80. Ι. Εά. Π. 
Μ. 4. — 4.60. Ε&80. II νβΓ^Γ. 
— II: Ο&πηιιι. βρΐ^ΓϋρΙιίοβ, οοηΐ. Ε γ. 
ΒιιβοΙίθΙβΓ. 2 £8,800. .#.9.20 10.35. 

8τιρρ1. : 8. ϋ 8, ΠΙ 3, 8 ΤΙ 8. 

Αιιΐ1ιθ1θ£ΐθ α. Γοηι. Οίβηΐβΐ'η ν. Ο. Μ α η η. 

Μ. —.60 — .90. ' 
Αραΐβί ιηβΐίΐιηοι-ρΐι. 11. XI. Εά. ^. ν. ά. VI ίβ ί. 

Μ. 3.— 8.50. 
αροΐο&ΐα βί Αοτϊά». Εά. ί". ν. ά. VI ίβ*. 

Μ. 4.— 4.50. 
Αη§η8ϋηί άβ οίτ. άβΐ 11, XXII. Εβο. 

Β.Βοπι1}&γ*, Εά.Π. 2νο11. Λ£6.— 7.20. 
ϋοηΐβββίοηαηι 11. XII, Εβο. Ρ. ΚηδΙΙ. Μ. 2.70 3.20 
ΑιιΙαΙβ,Γία βϊυθ <^τιθγο1η§ οοπιοβάία. Εά. 

Ε. ΡβΐρβΓ. Μ. 1.50 2.— 
ΑαδΟηϋ ορηβοπία. Εβο. Ε. ΡβΐρβΓ. Αάί. 

β3ΐ ΐϋΛιιΙβ,. Μ. 6.60 7.20. Ατίβηΐ ΑΓαίβ». Εά. Α. ΒΓ6γ3Ϊ£. Μ. Λ. — 

1.40. 
Ββηβάΐοϋ Γβ^ιιία ηιοηα<:ηοι•ιιηι. Εβο. 

Εά. τνοβΙ££1ΐη. Μ. 1 60 2.— 
Βοβΐϋ άβ ίηβίίί. «,Γίΐηιηβίίοα Η. II, άβ 

Ιηδίίΐ. ηιαβίοα 11. Υ. Εά. &. ΕΓΪβάΙθϊη. 

Μ. 5.10 5.60. 
οοηιηιβηί&Γϋ 1η 1. ΑγΙβϊοϊθΗβ ΛερΙ 

ερμηνείας. Εβο. Ο. Μθϊβθγ. 2 ρβ,Γίββ. 

Μ. 8.70 9.70. 
Ο&βδϋ,Γΐβ οοηιηιβηίαΓϋ οιιιη Α. ΗϊγΜ 

Η,ΙίοϋηιπίφΐΘ βαρρΙβπίθηΐΪΒ. Εβο. Β. Κ11 1) 1 β γ: 

3 τοίΐ. 
νοί. Ι: αβ 1»θ11θ &8.11Ϊ00. Εά. ιαίη. 
Λ£— .75 1.10. Εά. ιπ8,ϊ. ^ 1.20 1.60. 

— Π: άβ 1»β11θ οίνΐΐΐ. Εά. ππη.# — .60 
—.90. Εά. ιαβ,ϊ. Μ. —.90 1.30. 

— ΙΠ. Ρ. Ι : άβ 1). Αΐβχ., άβ Ι». ΑΪΓ. Εβο. 
Ε. "^ Γ οβ1££1ίη. Εά. πιϊα. Μ. —.60 
1.— Εά. πι&ΐ. Μ. 1.— 1.40. 

— ΓΠ. Ρ. Π: άβ 1». Ηίβρ&η., ίΊ-ϋ^ιιιβηίΗ, 
Ιηάίοββ. Μ. 1.50 1.90. 

οοιηιηβιιΐιΐΓϋ βίο. Εβο. Β. ΌίηΐβΓ 

Αιιββ. ία 1 Ββ,ηά (οΐιηθ ά. ϊχίί. ρΓ&β£9,ΐϊο) 
Μ. 1.50 2.10. 

άβ ϋβΗο β&ΙΙίοο. Εά. ηιίηοΓ. 

Εά. Π. Μ. —.75 1.10. 

άβ Ιτβΐΐο. οίνίϋ. Εά. πιϊηορ. 

Εά. II. Μ. —.60 —.90. 

ϋαΐρππιί ΕΊαοοΙ άβοίαιιι&ίίοιιβδ. Εά, 

&. ΕθΙιηθΓί. «^.1.40. 
0&88ϋ Ρβΐίοίβ άβ ωβάίβϊηα 1. Εά. V. Εοβθ 

Μ. Ζ.— 3.40. 
ϋ&ΐοηί» άβ »§γϊ οαΙίχΐΓ» 1. Εβο. Η. Κβϋ, 

Μ. Ι.— 1.40. 
ϋαίπΐΐϊ 111). Αοο. Γαβτϋ, β,Ηογιιπι τβΐΐ. βί 

ΡΓΐβ,ρβ». Εβο. Ιί. Μ υ. β 11 β γ. Μ. — .45 

—.75. 
— — , Τϊ&ιιΐΐί, ΡγορθγΜϊ οατιηΐηίΐ. Εβο. 

1,. ΜαβΙΙβΓ. Μ. 2.70 3.20. 
Οβίβΐ άβ ιηβάίοΐηα 11. Εά. Ο. θ3,Γβιη1)θΓ8« 

Μ. Ά.— 3.50. 
Οβηδοτίηί άβ άίβ η&ΐαΐΐ 1. Εβο. Ε γ., 

Ηιιΐίδοΐι. Μ. 1.20 1.60. 
0ίθβΓθηί8 δϋϊίρΐ». Εάά. Ε.^ν. ΜϋΙΙβΓ βί 

(τ. ΕτίβάΓΐοΙι. 5 ρ3,Γίβ8. 11 νοΠ. 
ΡίΐΓΒ Ι: ΟρβΓ» ΓΐιβΙΟΓΪΰ», βά. ΕΓΪβά- 
Γΐοΐι. 2 νοΠ. [νοί. Ι. Μ. Ι.βδ 1.80. 
νοί. Π. Μ. 2.10 2.60.] Μ. 3.45 4.40., 

— Π: ΟΓίΐΐΑοηββ, βά. ΜϊϊΙΙθγ. 3 νοΠ. 
Οβ ^#.2.10 2.60.] ^6.30 7.80. 

— ΙΠ: Ερίβίαΐαβ, βά. ΜίΙΙΙβΓ. 2 νοίΐ. 
[νοί. Ι. «Λ. 3.60 4.20. νοί. Π. 
Μ. 4.20 4.80.] Μ. 7.80 9.— 

— IV: 8οι•1ρΐ» ρΜΙοβορΜοα , βά. 
Μαΐίβι•. 3 νοΠ. [ίβ Μ, 2.10 2.60.] 
Μ. 6.30 7.80. 

— V: Ιηάίοββ. [νβΓβΓ., ΝβϊΐΙ)θ3,Γΐ»βϋιιη§ 
ΐη νοΛ6Γβϊ1πιή§.] 

Αυ,οΐι ΐη £ο1ρβιιάοιι βϊηζβΐιΐθΐι ΑΜβϋαιι§6ΐι : 
Νγ. 1. ΕΙΐθίΟΓίοα £ά. ΗβΓβηηίυ.ηι , βά., 
ΕτίβάΓίοΙι. Μ. —.75 1.10. 

— 2. Ώβ ίηνβιιίϊοηθ , βά. ΕτΐβάΓίοΙι. 
Μ. —.75 1.10. Ρίβ Ιβϋεη Ζί£ΓβΓη νβΓ@1;θ1ΐ6ΐι δίοη ίϊίΓ ο^ΙιυηιΙβηβ ΕχβιηρΙαΓβ. 8 Αα9β»1>θΐι βΓίβοηίΒοηβΓ ηηά 1α*βίηΐΒθ1ι.θΓ 8ο1ΐΓΪί*8*θ11θΓ. (ϋοείΌηίδ 8©Γΐρ*&. Η Εάά. Ε. Λν. ΜϋίΙβΓ β* 
Ο. ΕτΐβάΓίοη. ' 
'Νγ. 3. ϋβ οΓ3,*ογθ , βά. ΕΓΪβάΓΪοη. 
Μ.Ι.— 1.40. 

— 4. ΒπιίιΐΒ, θά. ΕτίβάΓίοη. Μ. — .60 
—.90. 

— 5. Ογ&*ογ, βά. ΕτίβάΓίοΙι. Μ.—Λ5 
—.75. 

— Β. Ώβ ορϋπιο ββηθΓθ ΟΓαΐοΓαίιι, ρ&Γ*ί- 
ίίοηθδ β* ΐορϊοα, βά. ΕΓΪβάΓΪοη. 

• ν Λ£ — .45 —.75. 

— 7. ΟΓ&ΐϊοηββ ρτο Ρ. (ϊηίηοίϊο, ρτο 
8βχ. Εοδοϊο Απιθγϊιιο, ργο <^. Βοββίο 
βοπιοβάο, θά ΜϋίΙβΓ. Μ. — .60 —.90. 

— 8. Βίνίη&ΐϊο ϊη <^. Οβ,θοίΐίαιη, αοίίο 
ϊη Ο.ΥθΓΓβπί Ι, βά. ΜϋίΙβΓ. Μ. — .45 
—.70. 

— 9α,. Αοΐίρηίβ ίη Ο. νβιτθίη ΣΕ βίνβ 
9,οοη8α*ίοηί8 11. Ι — ΠΙ, θά. ΜύΙΙβΓ. 
Μ. -τ. 90 1.30. 

— 9Τ>. 11. IV. V, βά. ΜϋίΙβΓ. 

^ — .45 —.75. 

— 10. ΟΓ&ίίοηββ ρΓό Μ. ΤιιΠϊο , ρτο 
Μ. Εοη*βίο, ργο Α. Οαέόΐηά,'άθ ϊηιρθΓΪρ 
Οη. Ρΰπιρβϋ (ρτο 1β£β Μαηίΐία), θά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. —.45 — 7δ. 

— 11. ΟΓαίϊοηβδ ρτρ Α Οίηβηϋο ΗβΜ*ο, 
άβ Ιβ^β »§τ. *ι•β8, ργο Ο. Βαϋϊτίο 
ρθΓάιιβΙΙϊοηίδ γθο, θά. Μ ϋ 1 1 θ γ. Μ. —. . 75 
1.10. 

— 12. θΓ»ίϊοηβ8 ίη Ε. Οαΐϋίη&ιη, ρΓΟ 
ϊι. ΜιΐΓβηα, ,βά. ΜϋίΙβΓ. Μ. — .60 
— 90. 

— 13. θΓ3,ϋοηθ8 ρΓΟ Ρ. δτιΐΐα, ρτο ΑγοΜε 
ρρβ*», ρτο ΕΙ&οοο, βά. ΜϋίΙβΓ. 
Μ. —,45 —.75. 

— 14. θΓ»ίϊοηθ8 ροβ* Γβάίΐιιπι ϊη. Ββηαία 
θ* ροε* Γβάίίμιιι αά (ϊιιίΓΪίθδ , ηαΜίαβ, 
άβ άοπιο 8Τ1», άβ ΙΐΕΓαβρΙοαιη Γββροηβο, 
βά. ΜϋίΙβΓ. Μ. —.60 —.90. 

— 15. θΓ8,ίΐοηθ8 ρΓΟ Ρ. 8β5*ίο, ία Ρ. 
νβΛίηίηηι, ρΓΟ Μ. Ο&βΐΐο, θά. ΜϋίΙβΓ 
Μ. —.60 —.90. ,ν 

— 16. θΓ»ίΐοηθ8 άβ ρΓόνίηοίίδ οοήβιιία- 
ΓΪΙηιβ , ργο ϊι. ΟοΓηβΙίο Β&11>ο, ίη Ε. 
ΟαΙρηΓηίυηι Ρίβοηβπι, ργο Ου. ΡΙ&ηοϊο, 
ρΓΟ Β&Μτίο Ρο8*υ.ηιο , βά. Μϋΐΐβτ. 
Μ. —.60 — 90. 

— 17. ΟΓ&ίίοηβΒ ργο Τ. Αηηϊο Μίίρηβ, 

ΡΓΟ Μ. ΜίϊΓΟθΠο, ρΓΟ <^. Ιιί§&ΓΪΟ, ρΓΟ 

γθ^θ Ι)θ1οί8,Γο, βά. ΜϋίΙβΓ. Μ. — .45 
--.75. 

— 18. θΓ&*ίοηβ8 ίη. Μ. Ααίοηΐΐίπι Ρΐιίΐίρ- 
ρίβίΐθ XIV, βά. ΜϋίΙβΓ. <^.— .90 1.80. 

— 19. Ερίβ**. βά £&ηι. 1. Ι— IV, βά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. — 90 1.30. 

— 20. Ερίβ**. αά ί&ιη. 1. V— VIII, βά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. —.90 1.30. 

— 21. Ερί8**. αά ίβ,ηα. 1. ΣΚ— ΧΠ, βά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. —.90 1.30. 

— 22. Ερίβ**. βά ίβ,ιη. 1. ΧΤΓΤ— XVI, βά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. —.90 1.30. ΟίοβΓΟηίβ βΟΓίρία. Εάά..Ε. Μτ. Μϋΐΐβτ/ 'β* 
β. ΕτίβάΓίοΙι. 

Ντ. 23. Ερίβΐϋΐαβ ίιά (}τιϊη*ιιιη ίΓίΐίΓθΐη, 
^. ΟίββΓοηίβ άβ ρβϋϋριΐθ &Λ Μ. 
ίτίΐίΓβϊη βρΐβΐιιΐ», θίιΐθάθπι νθΓ8τΐ8 
ςμιίάα,ιη άβ βί^πΐβ ΧΠ, βά. ΜϋίΙβΓ. 
Μ. ^.60 —.90. / 

— 24. Ερίβΐ*. »ά Αϊ*. 1. Ι— IV, βά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. 1.— 1.40. 

— 25. Ερίβΐΐ. »ά Αϊ*. 1. V— νΠΙ, βά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. 1.— 1.40. 

-τ- 26. Ερίβ**. »ά Α**. 1. IX— 'ΧΠ, θά. 
ΜϋίΙβΓ. Μ. 1.— 1.40. 

— 27. Ερίβ**. »ά Α**. 1. ΧΠΙ— XVI, θά 
■•' ΜϋίΙβΓ. Μ. 1.— 1.40. 

— 28. Ερίβ**. »ά ΒΓΐιίμιπ θ* βρίβ*. &ά 
Οο*3,νίτιιη, θά. Μϋ 1 1 β γ. Μ — .60 — .85. 

— 29. Αβ3,άθΐηϊθ£ΐ, θά. ΜϋίΙβΓ. Λ£-<— .60 
^-.90. 

— 30. Β-β £ηί1>ϊΐ8, βά. ΜϋίΙβΓ. Μ, — .90 
1.30. 

— 31. Ττΐ8βιι1ίιη8,β άίβρτιίαίϊοιίθβ , βά. 
Μϋΐΐβτ. Μ. —.75 1.10. 

— 32. Ώβ ηαίιϊΓα άβ'οΓαιη, βά- ΜϋίΙβΓ. 
η Μ. —.60 90. " 

^- 33. βθ άίνίηί&*ίοηβ , άβ ία*ο, βά. 

ΜϋίΙβΓ. Μ. — .60 — .90. 
— ; 34. ϋβ γθ ραΜίοα, βά. Μ ϋ 11 β γ. 

Μ. —.60 — 90. 

— 35. 1>θ1θ§ί1)α8, θά.Μϋ11βΓ. Μ/— .60 
—.90. 

— 36. Ώβ οίβοϊίβ, βά. ΜϋίΙβΓ. Λ£ — 60 
—.90. 

— 37. Οα*ο ΜειίοΓ άβ 8θηβο*α*β, Ι/8,θ1ίαΒ 
άβ αιταοϋΐα, Ρ&Γ&άοχα, βά. Μύΐίβι• 

Ιηΐΐίΐΐ* νοη \_Μ. — .45-^.75. 

Νγ. 1. 2 = Ρ»Γ8 Ι, νοί. Ι. 

— 3—6 = Ρ&Γ8 Ι, νοί. Π. 
_ 7— 9 = Ρ3Χ8 Π, νοί. Ι. 

— 10—14 = Ρ&Γ8 Π, νοί. Π. 

— 15—18 == Ρ&Γ8 Π, νοί. ΠΙ. 

— 19—23 — Ρ&Γβ ΠΙ, νοί. Ι. 

— 24—28 = Ρεγ8 ΙΠ, νοί. Π. 

— 29—31 = Ρ&Γ8 IV, νοί. Ι. 

— 32— 35 = Ρ&Γ8 IV, νοί. Π. 
_ 36. 37=: Ρ&Γ8 IV, νοί. ΠΙ. 

—ν- ΟΓίΐίϊοηβ» Βθίθοίίΐθ XXI. Β,ρϋ. 

Ο. Ε. ΛΥ^. ΜϋίΙβΓ. 2 ρ&Γ*θβ. [ίβ •Μ. —.75 

1.10.] ^1.50 2.20. 

Ρβ,Γβ Ι: Ογε**. ργο Εοββίο ΑτηβΓΪιιο, ϊιι 

νβΓΓθάι 11. IV β* V, ρτο 1θ£6 Μ»ιιί1ί», 

ϊιι 0&*ΐϋα»πι, ρΓΟ ΜΪιγθιι£ι. 

— Π: Ογ»**. ργο ΒτιΙΙει, ργο Ατοΐιί», ργο 
8ββ*ίο, ργο ΡΙ&ηβίο, ρΓΟ Μίίρηβ, ργο 
Μβ,ΓββΙΙο, ργο Ι^ί^αΓίο, ρτο Ώβΐοίβχο, 
Ρωΐίρρίοαβ Ι. Π. XIV. 

— θΓίΐϋοηβ8|8θ1βοίίΐθ XIX. Εάά., ίαάίοββ 
αάίβοο. Α. Ε1)βΓΐιαΓά β* 0. ΗϊγβοΙι- 
ίθΙάβΓ. Εά. Π. Μ. 2.— 2.50. 

Ογβ,**. ρτο ΒοΒβίο Αοιθγϊιιρ, ίη νβΓΓβιιι 11 
IV. V, άβ ίπιρθΓίρ Ροιαρβΐ, ία ΟϊΐΛίΙίηϋ,ηι 
IV, ρι•ρ ΜτίΓβίΐβ,, ρΓΟ Ια^&ΓΪο, ρΓΟ γθ§;θ 
Ι)θίο*3ιΓθ, ίη Αηίοηίιιην Ρΐιϋίρρίοίΐθ Ι. Π, 
| άίνϊη&ίΐο ίη θ8.ββϋίιιηι. ϋίθ ίβίΐβη ΖϊίΓθπι νβΓ8Ϊθ1ΐθΐι δίοΐι ϊπγ 96ΐιιιηιΙβη« ΕχβιαρΙ&Γβί 1. ΒίΐΙ^οϋίθΟίΐ βοήρύοπιπι βτ&θοοπιηι βΐ Εοπι&ιιοπιιη 'Γβιι&ηθΓΪαηα. Ιαϊί. 
ϊατί. ΟίϋβΓοηίβ βρίβίοΐ&β. Εθο. Α. 8; ΛνβΒθϊΐ- 
\)βτβ. 2 νοίΐ, Ο Μ: 3 — 3.60.] 
Μ..*.— 7.20. 
- — βρίβίοΐίΐβ ββίβϋίαβ. Εά, Κ. Βίθΐβοη. 
2 ρβ,Γίβδ. [Ρ. Ι. Μ. 1 . — 1.40. Ρ. Π. Μ. 1. 50 
■4& — ] ># 2.50 3,40. , 
; 4τν Μ^¥$$\\§* ©φϊίίίεη• ?ίι駻αί)Ι \. ί>. 
'/'^βίί'.Κβ&ί'ί είπε* (£τιχΙεϋιιτΐ9 *η Με ©φϊίίί* 
■ ;ϊ|βΜΐ»ί ©Ιοβτοδ ιιηί) ίπ ϊ»ίε αΐίε φίιχίοϊορίμβ, 
%:.'$>« §το1φν Ώγ. Ο. 2δείδεηίεί§. 2Κϋ 
'■ &ΚεΙδίίο. Μ. 2.— . 

*— - — — τη είηδείηεη ιπίί ίΒουΒειηει:» 
'ίιιικίεή ιι. \. η», ϋετίε^εηεη ξ>ε|ίεη: 
' ι. φε^ί: •@ίΐΓΐεϋιίη9 ίη Με ©φΐίΪΓί'ίεΙΙεΐεϊ' 
©ίεεϊο§ ιιηί>, Με αΐίε $1)ϊΊοΪΡϊ>ί)ίε. 901ίί 
■ϊίίβΙ&Ηί). ϊαι*. Μ. —.90. 
2. φεϊί: Ββ οίηοϋβ 1ίϊ>Γί ΙΠ. 
Μ. —.60. 

3. φείίΐ Ο&ίΟ Μ»ίθΓ άθ 8Θ».Θ0*ΙΙΪΘ. 

Λί —.30. 

4. §είϊ: Ιιαβίϊιιβ άθ 3,πιϊοί*ΐα. 
Μ.—.30. 

5. φεϊί: Τα8θύ1ΐΗΐ»πιπι άϊΒριιΐαίϊοιιιιηι 
1ίΤ6ή V. ϊαϊί. Μ. — .60. 

6. φε?ί: Ββ παίτΐΓ» άβοπιπι 1ϊΪ>γχ ΠΙ 
ΐιηί) άθ ήηΐϋΐΐδ βοηοπιπι β* πιαίοπφη 
Ι, 9—21. Ιατί. Μ. —.80. 

7. φεΐί: Ι>θ γθ ρυοΚοα. ϊατί. Μ. —.30. 
< — ^είοιίΐ^ί (ε*Γί{ίεη. 2Τιχ§»αήϊ ΐ• ί). 

©φιιΐε πε6|ί ©ϊηΐεϋτπΐβ «. 35οιβεηιετϊηη9εη 
»/θπ $Γοί. Βγ. £>. 33είβεηίεί§. Λ£ 1.80. 

- — - «ι είηδείηεη ιηϋ δδοτδεηιετ» 

ϊαηοεη ιι. \. ι». &εϊ{ε£>εηεη φείίεη: 
ι. φεϊί: ©ϊηίεχίιιπ9 ϊη ίιίε ϊήείοΐίΐφεη 
Φφήίίεϊι (£ίοεπ)§ ηεΒϊϊ έχηεπι 91£α•χ& 
ίιβϊ ΐΚ^είοΓίϊ. ΐανί. μ. ι.— 

2. ξ>ε|ΐ: Ββ ΟΓ&ίοΓβ ιιηί) ΒπιίιΐΒ. 5Κ᧻ 
βεϊϋά^Ιί, ιηϋ 58θΐ6επχετΙιιιΐ8εη ιχπίι 
31ηαΙΐ}(ετι. ϊατί. ^ί. ι.— 

3. §είί: Ογ&ϊογ. ΣδοΚίίαηδχβεΕ ΐεετ.ηεΒίί 
δίπαΐήίε. ϊοΛ. Μ. —.60. 

Οίααάίαηί οαηηίηα. Εθο. 0". Κοοίι. ^3.60 

4.20. 
ΟΙ&ύάϋ ΗβηηοΓΐ ηιαίοιηοάίοίηα ΟΜΓΟηΙβ. 

Εά. Ε. ΟάβΓ. Λ£ 12.— 12.80. 
0οηιηιο«1ίίΐηΐ ϋίΜ-ηιϊηα. Εβο. Ε. ΒϋάΛκτί^. 

2 ρβ,Γΐ*. Λ£ 2.70 3.50. 
{€οηβί&ηίίηιΐ8.] Ιηο. ίΐαοί. άβ €. Μα$ηο 
■ βυΐΒ^ιΐθ πι&ίΓΟ Ξθίβηα Π1)θ11ιΐ8. Εά. 

Ε. Ηθ^άβηΓθίοη. Μ. -^-.60 — .90. 
ίίοχΒβΙϊαβ Νβροβ: 8. Νβροβ. 
ΟιΐΓίϊϊ Βιιϋ Ια»*. ΑΙβχαηάΓί Μα^ηί. Εβο. 

Τΐι. νοββί. Μ. 1.20 1.60. 
Οβ,ηιαβί βρί§Γ&ιηιηαί&. Αοο. Ρδβτκίοάαπιβ,- 

βΪΒ,η,ει,. Εβο. Μ. Ιίχιη. Αάί. ββί ί&1)α1α. 

Μ. 2.40 2.80. 
Οβ,ΐβΙΙβ ΡΙΐΓ^^ϋ άβ θχοϊόίίο ΤγοΙλθ Μ8*. 

Εθο. Ε. ΜθΪ8*θγ. Μ. 1.20 1.60. 
Εΐίοίγβ ΟΓβ1;θη8ΐ8 βρίιβτη. Κ)θ1ϋ ΤΓΟΪ&ηϊ 

11. VI. Εθο. Ε. ΜβϊβίβΓ. Μ. 1.50 2.— 
Οοη»11 οοηιιη. ΤβΓβηϋ. Εά. ΛνβββηθΓ Ι. 

Μ. 10— 10.80. ϋΓΛΟΟηΜί οαηηήι. πιίιί. Εά. Ε γ., ά β Β α Ιι η. 

^1.20 1.60. 
Εοΐο^ββ ροβΙ&Γ. Ι^ίΐϋη. ΕΑ. 3. Βπιιιάί. 

Εά. Π. Μ. 1.— 1.40. 
ΕηίΓορϋ »)Γβτϊ&Γίοιη Μβί. Κομ. Εθο. 

Εγ. ΕπθΙιΙ. Μ. —.45 —.75. 
Εΐηαίοί ΜαίβΓηί ηια,ΐ1ιβ8θ08 11. VIII. Εάά. 

V. ΚγοΙΙ βΐ Ε. Βίειι* βοΙι. Εβ,βο. Ι. 

Μ. 4.— 4.50. 
ΡΙοΗ, 1>. Αηηβ,θί, βρίίοιηίΐβ 11, II θ* Ρ. Αηηϋ 

ΓΙογϊ ΪΓίΐ^ιηβηΙιιηι άβ νβΓ^ΐϋο. Εά. 

Ο» Εθ8βΐ)»ο1ι. .Μ. 2.80 3."20., 
— — βρΐΐοιη&θ 11. II, γθο.Ο.Η Β,ίπι. ^.Αηιρβίϋ 

ΙΐΛβΓ ηΐθΏΐΟΓΪΒ,Ιΐδ , γθο. Ε. Τνοθΐίίΐίη,., 

Μ. 1,— 1.40., 
ΓΓΟηΜηΙ κίΓηΙβ^βηΐίΐίοη 11. IV. Εά. Ο 

© ιι η ά ο γ πι α, η. η. Μ. 1.50 1.90. 
Ρυ1^6ηΐϋ, Ρ»Ι>ϋ ΡΐΕΐιοίϋ<5)8, οροτα. Αοο. 

&0Γάί»η1 Ειι1§οηΐϋ άο 8,θί&*ΐ1)α8 πιια.ηάί θ* 

ίιοηιϊηϊδ θ* 8. Ειιΐβθηίϋ ερΐβοορί βιιρθΓ 

Ϊ1ΐθ1)£ΐίάθΐι. Εβο. Ε. Ηθίπι. Λ£ 4.— 4.60. 
βκ,ί ίηκίΐίαίϊοηιπη ίηι-ίβ οίτίΐϊβ οοιηιηβηΐΐ. 

(ΐιΐίΐίίιιοι•. Εθο. Ρ1ι. Ε ά. ΗαβοΙιΙίΘ 

Εά. V. Λ£ 2.70 8^20. 
ββΐϋ ηοοΐΐαηι Αίΐίο. 11. XX. Εβο. Ο 

ΗοβϊιΐΒ. 2 τσίΐ. ^,6.80 8^— 
θθηιΐιιϊ βίβιηθηΐα αβίΓΟηοηιίαβ. Εβο. Ο 

Μαηϊίΐτιβ. Μ. 8.— 8.60. 
6θΓηΐ3ηΪΓΪ ϋ»68%Γΐβ ΑΓαίβα. Εά. Α. ΒΓβ^- 

βίβ. Εά. Π. Αοο, Ερί§Γ»πιιιι&*α. Μ. 2.-^ 

2.40. 
ΗίθΓοη}ΐηί (1β υΙγ. ΙηΙιικΐΓ. 1. Αοο. Οβηη&άΐ 

οβί&ΐο^αβ τίΐ'ΟΓ. ίιιΙιιβίΓ. Εθο. &. Ηθγ- 

άίη,β. Μ. 2.40 2.80. 
ΗΪ8ΐθΓΪίΐ Αροΐΐοηϋ, Γβ§ίβ ΤγΓί. Εβο. 

Α. Είθ8θ. Εά. Π. Μ. 1.40 1.80. 
Ηϊβίοι-ϊοοπιιιι Βοιηαη,. ίΊϋ^ΜβιιΐΗ. Εά. 

Η. Ρθ*θγ. Μ. 4.50 5.— 
ΗΟΓΛίϋ ίΊ&οοί ορβΓΗ. Εβο. Β. Μ ιι θ 11 β τ 

Εά. πΐ!ΐϊ.Λ£ 1 .— 1.40. Εά. ππη. Μ—Λΐ 1.10. 
Ηγ^ίηί {,τοηΐΛϋοΙ 1. άβ ηιυηΐί. ο&8ϊγ. Εθο 

β. β-βηιοΐΐ. Μ. —.75 1.10. 
ΙιΐΓίκρΓπάβηίϊ&β ίΐΐίΐΘΪιΐ8ΪΐιιίαηΗθ ^ηαο 

8ηρβΓ8ΐιιιΙ. Ιη ηβαηι πίΕίχΙιηβ αοαάθΐηϊοηιη 

γθο., αάηο*. Ρ η. Ε ά. ΗιιβοπΙεθ. Εά. V 

Μ. 6.75 7.40. — Ιηάίοθβ βά. Ε»ΐ>ΓΪοίιΐ8 

[νθΓ^ΓΪΐΡθΙΙ.] 

δτιρρίθπίθη.* : Βηιο1ΐ3*ΰοΐΕθ α. 8οήΓΪί- 

*βη ιό πι. ^αΓ^8ΐθη. Υοη. Ε. Ηιιβοηΐίθ 
Μ. —.75. 

αηίβΐι&άιϊίΐιιαβ ς(πίΐβ 8ΐιρβΓ8ΐιηί. Εά 

Ε. Ρ. Βγθπιθι•. Ρ, Ι. Μ. 5.— 5.60. 

^— Ρ&γβ Π. 8βοϋο Ι. Μ. 8.— 8.60. 

8βο*ΐο Π. Μ. 8.— 8.80. 

Ιηβΐίηίαηί ίη$1ίίυϋοηβδ. Εά. Ρ η. Ε ά. 

Ηιιβοη]£θ. Μ. 1.— 1.40. 
ΙαδΙίηί βρϋοηια Ιιίκί. Ρΐιϋίρρ. Ροιηρβί 

Τγο§;1 θχ γθο. Ε γ. ΕιιθΙιΙ. Αοο. ργοΙο^ϊ 

ϊη Ροπιρβίαπι ϊτο^ηπι &13 Α. άβ βιι*- 

βοηηιϊά Γβο. Μ. 1.50 2. — 
Ιηνβηαΐίβ ΒίΐίίΓΛΓαΒί 11. Εβο. Ο. Ε Ηθγ- 

πΐΒ,πη. Μ. — .45 — .75. Βΐθ ϊ β 11 β η ΖΐϊβΓίι νβΓδίθΙιβη βΐοΐι ΓϋΓ 9«ΐ9ΐιηιΙβηβ ΕχβιηρΙίΐΓθ. 10 ΑΗ8£ά^θΧΓ βΓίθΟηίθΟίΐβΓ «ηά 1&4βίΐΐί8θ1ΐθΓ δοΙιτίίίβίθΙΙήΓ. ΪΗΥβηοί 11. βν&ιΐ8'β1ΐοοι•ιιιη IV. Εβο. 

Ο. Μ&ΓοΙά,. Μ. 1.80 2.40. 

Εαϋΐαηΐίηβ Ρΐίΐίήάυβ: ά. δίαϋτιβ. Υοΐ. ΠΙ. 

Ιιίτΐ' αβ ηΓΐ)β οοηάΐΐ;» ΙΙ&γϊ. Εβοο. 

"ννβΪΒββη οοτη - Μ α 11 β γ. 6 ρ&Γίββ. 

[ί'β Μ. 1. — 1.50; Ρβ,Γίΐ. Ι — IV αηοη ίη ΐ& 

2 £β,8οο. ζιι Μ. — 60 1.—] Μ. &.— 9. — 

Ρ»Γ8 Ι £?ί,80. Ι: Τ-.ΪΙ». 1— 3. Εά. Π. 

— Ι £»βο. Π: Ιάο> 4— 6. 

— Π £&80. Ι: -Μ\>. 7—10. Εά. II. 

— II £3,80. Π: Ιλ&. 21— 23. Εά. Π. 

— ΓΗ £&80. Ι: ΙάΙ>. 24—26. Εά. II. 

— ΙΠ £&δθ. Π: ΙΛΙι. 27—30. Εά. Π. 

— ΐνΐα,δο. Ι: 1ιϋ>. 31— 35. Ε ά. Π. 

— IV £&80. Π: Ιάϋ. 36—38. Εά. Π. 

— V: Ιλ1>. 39—140, 

— VI: ΕΓβ,^πίθηία βΐ ϊηάβχ. 
Ιίΐκ',ίΐηί άβ 1)β11ο οίν. 11. Χ. Εά. Ο. Ηοβίτίδ. 

Μ. 3.60 4.20. 
ΙίΐΐΟΓβίί Οεγϊ άβ ΓβΓπιη ηαίπΓ» 11. VI. Εά. 

Α. ΒΓΐβ^βΓ. Εά. βιηβηά. Μ. Αρρβηάίχ. 

^.2.10 2.40. 

Αρρβηάίχ βίηζβΐη Μ. — -.30. 
Μβ(•ΓθΜη8. Εβο. Ε. Ειρβθηη&Γά*. Εά. Π.. 

Μ. 6.— 6.60. 
ΜάΓΟθΙΙί άβ ιηβάϊοη,ιηβηΐίβ. Εά. &. Ηβίπι- 

Γβίοη. Λ£ 3.60 4.20. 
Μη,ΓΐίίΐΗκ ορί^ΓίΐιιιηΐΗίοη 11. Εβο. "νν. (Η1- 

1)ΘΓΐ. Μ. 2.70 3.20. 
Μ»ΓΪίίΐηιΐ8 Οη,ρβΙΙα. Εβο. Ε. Ε^θββηηαΓάί. 

ΑθΟ. ΒΟΠΟΐίίΙ 111 0&Θ8&ΓΪ8 (χβπηα,ηίοί ΑΓΟ,ίβΒ,. 

Λ£ 4.50 δ.— 
Μβίαβ άβ οΙιΟΓΟ^Γβ,ρΜα 11. III. Εοο. 

Ο. ΕγιοΙε. Μ. 1.20 1.60. 
ΜβΪΓθ1ο§ίοοηιια βοήρίοππη Γβΐίςίτιί&β. 
Εά. Ε. Ηηΐΐδοη. Υοΐ. Π: δοΓΪρίΟΓθβ 
Ι,&ΐίηί. Μ. 2.40 2.80. [νοί. Ι: δοηρΐοΓβδ 
ΟΓ&βοϊ. Λ£ 2.70 3.20.] 2 νοΠ. Μ. 5.10 6.— 
Μίητιοϋ Εβίίοίδ Οοΐϋ,τΐπβ. Εά. Αβια- 

ΒαβηΓβηβ. Μ. 1.35 1.75. 
Νβροίίβ τΐίαβ. Εάά. Η&ίπι-Είβοΐνβίδθη. 
Μ. —.30 — 60. 

τ . ία. δοηηΐνν'δτίβτΐηιοΐι ν. Η. Η α β, ο ί: θ. 

13. Αιιηαβθ. Λ£ 1. — 1.30. 
Ογο8π 1ιΐ8ΐί. αάτ. ρα^αηόδ 11. ΥΠ. Εβό. Ο. 

Ζή,η^βπιβϊδίθΓ. 4ί• 3. — 3.50. 
Ονΐάίιΐδ Ν»80. Εβο. Ε. Μβτ^βΐ. 3 ΐοπιί. 
„& 2.90 4.10. 

Τόπι. Ι: ΑκιΟΓβΒ. ΗβΓοίάβδ. Ερίθΐηΐ&β. 

Μβάίθ8,πιϊη& £αοίβί ίβιηίηβα,θ. Ατβ 

3,ιη&ίθΓΪ3,. Ββιαβάί» απιοΓίδ. Εά. Π 

οιιγ. Ε. Εη^ταΐά. Μ. 1.— 1.40. 

Τόπι. Π: Μβΐ»πΐ0Γρ1ΐ08θ8. Εά. Π. 

Μ. —.90 1.30. 
Τόπι. ΠΙ: ΤγΪ8*Ϊ8,. ΙΜβ. Εχ Ροηΐο ΙϊΤϊγχ. 
Ε&8ΪΪ. Η&ΐίβηϋο».. Εά.Π. Λ£1.— 1.40. 

ΐΓίδΐΐιιιιι 11. V. Μ. —.45 —.75. 

. ϊαβΐοπιιη 11. ΤΙ. Μ. —.60 —.90. 

ηιβΐίΐιη0Γρ1ΐ08Θ0η άβίβοΐυβ δίβϋβΐίδΐ- 

»,ηιΐ8. Εά. Ρ ο 11 β. Μίΐ Ιηάβχ. Μ —.60 
— 90. Ραΐΐαάϋ οριιβ α^ΓίβηΙίιΐΓ»©. Εοο. «Γ. Ο. 

8οηπιίΐΐ. Μ. 5.20 5•60. - 
Ρβ,ηβ&νΓίβΙ ϋαΐ,ίηΐ XII. Εβο. Α β πι. 

ΒαβηΓβηβ. Μ. 3.60 4.20. 
Ραΐταιη Μο&,βΑοπιηι ηοιηίηα, ςτ&βϋβ, 1&- 

ΐίηβ, 8ΥΓΪΗ,ββ, ΰορΐίββ, Β,ΓίΐΜοβ, η,πηβ• 

ηίαύβ. Εάά. Η. &β1ζβΓ, Η. Ηϋ^βη- 

ίβΐά, Ο. Οπηίζ. «^.6.-6.60. ' 
Ρβία^οηϋ »Γβ νβΐβηηαΓίίΐ. Εά. Μ. Ι η πι, 

Μ. 2.40 2.90. 
Ρβΐ'βϋ βαΐΪΓ&,Γηηι 1. Εβο"; Ο. Ηβπηαιιη. 

Μ. —.30 —.60. 
Ρΐιαβάτί ϊ»1)χι1ίΐβΑβ8θρίαβ. Εβο.Ιι. Μη β 11 β γ. 

Μ. —.30 —.60. 
— ■■ — — τ- πιϊί 8ο1ιπ1^δΓΐβΓΐ>ιιοη νοη Α. 

δ,οΐιαιίΐαοΐΐί Μ. — .90. 
Ρ1ιγ8Ϊθ£ηοΐί!θηί(π 8οιΐρ1θΓ68 βηιβοΐ βί 

Εαΐίηί. Εβο. Ε. ΕοβΓβΐβΐ. 2 νοίΐ. 

[νοί. Ι. Μ.%.— 8.60. νοί. Π. Μ. 6.— 

6.60.] Μ. 14.— 15.20. 
Ρΐαηϋ οοηιοβ<1Ϊ3β. Εβοο. Ε. ©οβίζ <βΐ 

Εγ. δοηοΐΐ. 7 £&8θο. 

Ε&80. 1. Απιρίιίίηιο, Αβίιι&Γΐα, ΑαΙτιΙαΓΪ^. 
Ρί&βο. άβ Ρίαιιϋ νΐίει »ο ροββΐ ίββίίπιιη. 
Μ. 1.50 2.— 

— Π. Β&οοΜάββ, Οαρΐίνί, Οαβίιΐίΐ,. 
Μ. 1.20 1.60. 

— ΠΙ. ΟίδίβΙΙαΓΪα, ΟιιγοιιΙϊο, Ερίάίοιίδ- 
Μ, 1.— 1.40. , 

■ — IV. * Μβηίΐ,βοΐιπιί, ΜβΓΟ&ίοΓ, * Μϋβδ 

^Ιογ. Μ. 1.50 2.— 
ι— V. * Μο-8ίβ11&ΓΪ8,, ΡβΓβα, *Ρθθητι1η8. 

Μ. 1.50 2 — 

— VI. *Ρ8βτιάο1τΐ8, *Βκιάβιΐ8, δΐϊοαηβ. 
, Μ. 1.50 2.— 

— νΠ. *Τι•ϊηαπιπιιΐ8, Τηιοπ1βιιίιΐ3, £γ&§- 
πιβηί». Αοο. οοηΒρθοίϊΐβ πιθϊγοϊ?ϊιπι. 
Μ. 1.50 2.— 

Εϊηζβΐιι άϊβ πιίί * 1>Θζβϊο]ιηΘΪβη . δίϋο^β ^β 
Μ. — .60 — .90, άϊβ ϋΙ>:π£βιι ίβ ^.—.45 
— .75. διιρρίβιηοηίτπη (Όβ ΡΪαΐιΙϊ νΐΐα 
3,0, ροβδΐ ΐββίίπιοιιία,. Οοπβροοίιΐδ πιβίΓΟ- 
γτιπι) Μ. — .45 — .75. 

Εβο. Α. Εΐβοίεβϊδβιι. Τόπι. Ι. II. 

Μ. 2.70*. .'• 

Τοχπ. Ι. ΑπιρΙιίΙΐΓπο, Οαρίΐνϊ, Μίΐββ §1ογ., 
Ετιάβηδ, ΤΓΐηππιπηΐ8. Μ. 1 . 50. 

— Π• Αδίη&Γία, ΒαοοΙιίάβΒ, ΟιιγοιιΙϊο, 
Ρββαάαΐαδ, 8ΐϊο1ιιΐ8. Μ. 1.20. 

Είηζβΐη ίβάβδ 8*|ϊο1ε Μ. — .45. [Εογϊ- 
ββΐζτιη^ βΓΒοηβϊιιί ηϊοΐιΐ;.] 
Ρΐίηί ηα,ΙιΐΓβ,Ιίβ ΙιίδίΟΓΪ». 6 νοίΐ. Εβο. 

Ο. Μ»3-ηο££. νοί. Π. ' Μ. 3.— 3.50. 

νοί. ΠΙ. Μ.Λ-— 4.50. νοΠ. XV V άβ 

Μ. 6.— 6.60. νοί. VI. (Ιηάβχ.) Εά. σ&η. 

Μ.%.— 3.50^ [νοί. Ι νβΓ^Γ.; ηβηβ Αη£1. 

ϊη νοΛθΓβίίηηδ•] 
11. άπΜΙ 8βΓηιοηί8 ΤΙΠ Γβΐΐ. ΟοΗ. Ι 

ν/. Ββοΐε. Μ. 1.40 1.80. 
(ϊιιιι.) βρίβΐηίαβ. Εβο. Ο. Ε.ν. Μη 11 β γ. 

Μ. 2.80 3.40. Ώίβ ϊεΐίβη Ζί£Γβπι νθΤδΐβΙιβη δίοη ϊϊϊγ ^βΐιιιηιίβηβ ΕχβπιρΙβ,Γβ. 1. Βϊ1)1ίοί1ιβ03, Βοϊίρύοπιαι &Γ9,βόοηιΐϊΐ βί Βοχηαηοηιιη ΤβιΛηβΓΪ&ηα. 11 ΡΙΙηϋ δββηηάί φΐ&β ίβΓΐυτ υηα οτιπι. βατ- 

£ϋϋ Μαι-ίίαϋβ πιβάίοίιια. Εά. V. Βοββ. 

Μ. 2.70 3.10. 
Ρΰθίαβ ΙιΆΐϊηί ιηίιιΟΓβΒ. Εβο. Α θ πι. 

ΒαβΙΐΓΘηβ. .6 νοΠ. Μ. 20,. 10 23.40. 
Ροβίβπιηι Βοπίίΐη. Γγ&^ιιιιιι. Εά. Α 6 πι. 

Β»βητβη8. ^ 4.20 4,80. 
ΡΟΓρΗίΉοηϊβ οοηιιηβηίαΓϋ ϊη Ηοπιΐίαηι. 

Κβο. β. ΜβγβΓ. Μ. 4.20 4.80. 
Ρώβοίαπί βιιρθΓΐ8ΐοη 11. III. Εά. V. Βοβθ. 

Αοο. ΥΐικΗοίαηί ΑίΓΪ φΐ&β ίβΓαηί,ιΐΓ Γβΐΐ. 

Μ. 5.— 5.60. 
ΡΓΟρβΓίϋ βίβ^ΐαβ. Εβο. Ιι. ΜαβΙΙβΓ. 

Μ. — .60 —.90. * ν 

^πΐηίϋίαηΐ ΙιιβίίΙ. ΟΓ&ί. 11. XII. Εβο. 

Εά. ΒοηηβΠ. 2 νοΠ. Λ£ 2.40 3.25. . 
Η1)θΓ άο«ϊιηπ8. Εβο. Ο. Η&ΐια. 

Μ. — .30 —.60. 

•« Αβοίαιηαίΐοηββ. Εβο. Ο. ΒϋίβΓ. 

1 Μ. 4.80 5.40. 

Ββιηΐξϋ ΑιιίίδδϊοάΟΓ. ίη βτί. Βοηαίΐ ηιίη. 

οοηιιηβηίιπη. Εά. ΛΥ. Ε ο χ. Λ£'1.80 2.20. 
Βηίϊΐίί Καπιαίί&ιιΐ άβ τβάίία βαο 11. II. 

Εβο. Ιι. ΜιιβΙΙβΓ. Μ. —.75 1.10. 
δ&ΙΙηβίί Οαίίΐίηα, Ιιι^ιιγϊΙιιι, βχ ΗίβίΟΓΠβ 

οταίίοηββ βί βρίβίηίαβ. Εά. Α. Ε α β 8 ιιβ γ. 

Μ. — .45 —.75. 
δϋ&βηίοαβ ΚοπίίΐηοΓπηι ροβκίδ 1ΐα§ηιβηί&. 

Εβο. Ο. Εΐ1>1)6θ1ε. Εά. ΠΙ. νοί. Ι. 

Τϊ»8Ϊοοπιιη ίΓ&^πιπι. ΜΛ. — 4*60. νοί. Η. 

Οοιηΐοοπιπι ίΓ&^πιπι. Μ. 5. — 5.60. 
8θΓΪ))θηϋ Ιι&Γ£ί βοίιροκϊίΐοηβ». Εά. β-. 

ΗθΙπίΓβίοΙι. Λ 1.80 2.20. 
δβΓΪρίΟΓββ ΜκΐΟΓΪΛβ Αιι^αβίαβ. Ιήθηιηα 

ιβο. Η. ΡβίθΓ. 2 νοΠ. Λ£ 7.50 8.60. 
8βη6ϋ&θ (ρηΐΐοβορηί) ορβΓα. Εβο. Ε γ. Η α α β θ. 

3 νοίΐ. νοί. Ι. ^-2.10 2.60. νοί. Π. 

Μ. 2.40 3.20. [Υοΐ. ΠΙ. τογ^γ.] 8ιιρρ1. 

Λ£ 1.80 2.40. 
- — γ- ορβηι. νοί. 

Ε. ΗθΓΠΙΘΒ. 

^- νοί. Ι. 

Όβ β1βιηβηΐϊ&. 

2.80. 
νοίι Π. ({παββίίοηη. ηαίηταΐ. 11. 

Εά. Α. (ιθΓοΙεθ. [Ιη. νοΛβΐίτιη.^.] 
_-_ γοΐ. πι. Αά Ιιιοίΐίοηι βρίβίί. 

ηιοταΐ. Εά. Ο. Ξθπβθ. Μ. 5.60 6.20.. 
ίι*α§θββίαβ. Ββοο. Ε. Ρβίρβτ βί 

Ο-.ΕΐοΙιίθΓ. Εά. Π. Μ. 5.60 6.20. 
— ι (Γΐΐθί0ΓΪ8) ΟΓίΐίοιυιη βί Γΐιβίοπιηι 8811* 

ίθΐιΐίαβ, άΜδΐοηβε , οοΐοΐ'ββ. Εά. Α. 
. . Κΐβββίΐιι^. Μ 4.50 5. — 
δίάοηίηδ Αρο11ϊηίΐΓΐ8. Εβο. Ρ. Μοητ. 

Μ. 4.— 4.60. 
8111 Ιί&ϋβί Ρπηίοη. Εά. Ιι. Βο,τιθγ. 2 νοΠ. 

Μ. 4.80 5.60. 
8θΓ&η1 ^γηαβοίοπιι» τβίιιβ ΐΓαηβΙαίϊο 

Ιιαίίηα οιιπι βάά. &γ&θοϊ ίβχίιιβ γθΙΙ., Εά. 

V. Εοδβ. Μ. 4.80 5.40. Ι. Ε&δο. Ι. ΟΜο^ί. Εά. 
[Ιη. νθΓΐ>ΘΓβίίιιη§.] 
Ε»8β. Π. Ββ ϋβηβΑοϋβ. 
Εά. 0. Ηθ8ίϊΐ8 Μ. 2.40 δίαίίπβ. Εάά. Α. ΚΙοίζ, αϊ. 
νοί. Ι: 8Πν&β. Εβο. Α. ΚΙ οι ζ. 'Μ. 2.— 
2.50, 

— Π. Ε&βο. Ι: ΑοηΠΙβίβ. Εβο. Α.Κ1ο*ζ. 
Μ. —.75. 

— Π. Ε&80. Π: Τ1ΐθ1)αΐ8. Εββ. Ρ η. ΚοΜ- 
ιη&ηη. Μ. 4.80 5.40. 

— ΠΙ: Ιίαοί&ηίϋ ΡΙ&οΐάί 8θ1ιο1Ϊ3, ΐη 
Αοηϋΐβίάβπι. Εά. Ε. ^^^11η1£θ. Μ. 8. — 
8.60. 

δηβίοηί Γβΐΐ. Εβο. Ο. Ιι,Βοϋι. ^.1.50 2.— 
Ταοίίυδ. Εβο. Ο. Ηαΐηι. Εά. IV. 2 ΐοηαΐ. 
Μ. 2.40 8.20. 

ΤοπινίΒ Ι. ΙίίΐΙ). &1) βχοββδτι άΐνΐ Αα^τιβϋ- 
Μ. 1.20 1.60. [Ρ&βο. -Ι: ΊΑΚ Ι— VI. 
Μ.-Τ-.Ί5 1.10. Ρλβο.Π: ΕΐΤι.ΧΪ— XVI. 
Μ. —.75 1.10.] 

— Π. ΗΐθίΟΓίβ,β βΐ Η1>13. πιϊηοΓθΒ. Μ. 1.20 
1.60. [Ε»8β. Ι: Ηί8ΐθΓί»θ. Μ, -^-.75 
1.10. Ε»βο. Π: Οθπααιά». Α^γιοοΙ». 
ΒίδΙο^ΰΒ. Μ. —.45 —.75.] 

ΤβΓβηΜ οοιηοβάΪΛβ. Εβο. Α. Εΐβοΐεθΐ&βη.. 

Εά. Π. Λ£ 2.10 2.60. 

^θάθ3 8Μο1ε (Ηβο^Γίΐ, Ρΐιοπηίο, Αάθΐρΐιοβ, 

Αηάτία, Ηβ,ηΐαη Τϊιηοι-αηίθηο^, ΕπηιιοΙιιΐΒ) 

Μ. —.45 —.75. 
[ ] 8ο1ιθΗ}ΐΤβΓβηϋ&ιιη. Εά. Ε γ. Βοηΐββ 

Μ. 2.— 2.40. 
Τίΐιπίΐΐ 11. IV. Εβο. Ιι. ΜιιβΙΙβΓ, Μ. — .30. 

—.60. 
υΐρίαηί ίΐ3£ΐηβηίϊΐ. Εά. Ε. ΗαβοΙίΒίβ. 

Εά. V. Μ. — .75 1.10. 
ΤαΙβΓί Μίιχίπιί ΪΛοΙοΓαιη βί άΙϋΙΟΓπηι 

ηιβηιΟΓίΐΙ). 11. IX. Οαπι Ιηΐϊί ΡαΓίάίδ β^ 

ΙαηααΓϋ Νβροίΐηηί βρίίοιηΐβ. Εβο. Ο. 

Κβπιρί. Εά. II. Λί• 4.50 5.— 
Τ»1βη ΑΙβχαηάΓΐ Ροΐβιηΐ Γββ ^ββίαβ 

ΑΙβχη,ηάΓΪ Μίΐοβιΐοηίδ. Εβο. Β. ΚηβΜβι-- 

Μ. 2.70 3.20. 
ΤΛίβΓΪί Ρΐαοοΐ ΑΓ^οηαηίίϋ». Εβο. Α β πι 

ΒαβΙΐΓβηΒ. Μ. 1.50 2. — 
ΤβΓΓΟηίβ ΓβΓ. ηΐδίΐϋ. ΓβΗ. Εβο. Η. Κβίΐ. 

Μ. 1.50 2.— 
Υβ^βίΐ Εβηαίί βρίΐοηια Γβΐ ιηίΐίΐ. Εβο 

Ο. Ι,»η§. Εά. Π. Μ. 3.90 4.40. 
Υθΐΐβί Ρβ,ϊβΓοαΙί Ιιίβΐ. Κοιηαυ. γθΙΙ. Εά. 

0. Ηβ,ίπι. Μ. 1.— 1.40. 

— Εβο. Εγ. Η&αβ-β. Μ: — .60 — .90- 

ΥβΓ^ίΙί ΜιίΓοηίβ ΟρβΓα. Εβο. Ο. Βϊ1>ϊ>θο1£. 

Εά. Π. Μ. 1.50 2.— 

Αοηβίδ. Μ. —.90 1.30. 

Βυοοίίοα βί ββΟΓ^ίο». Μ. — .45 

— 75. 
— — Βιΐϋοΐίϋα, ββΟΓ&ίβίΐ," Αβηβίβ. Εβο. 

Ο. αΐΐίηΐΐη^. 2 ίοπιί. Μ. 1.35 2.— 
Τοηι. Ι: ΒιιοοΙϊοβ,. 6θογ§ϊο&. ^ί. — .4» 
— 75. 

— Π: Αβηβΐ8. Μ. —.90 1.30. 
ΥΪΓ^Ιϋ ΟΓ&ηιιιιαίίοΙ ορβΓα. Εά. Ηιιβηιβτ. 

Μ. 2.40 2.80. 
Υΐίπιτϋ άβ &Γθ1ιΐίββίιΐΓ8, 11. Χ. Εά.ν. Ε ο β β. 
Εά. II. 41 5 .— 5.60. ϋίθ ΙβΗβη Ζϊπ'θγιι νβΓ3ίβ!ιβιι βΐοη ϊϊϊγ ββΐιυηιΐβη® ΕχβπιρΙαΓβ. 12 ΑιΐΒ&αϋθΏ βΓίθοηΐβοηβΓ ηηά Ι&ίθίηΪΒοηβΓ δοηΓΪΛβΐβΙΙβΓ. 11), ΒιΜχοϋιβοα δοηρίοπιπι ιηβίϋι αβνί ΤβπΒηβηαηα. [8.] Α11)βΓ« δίαάβηβϊβ Τγοϊ1π8. Εά. Τη. Μβτζ- 

άοτί. Μ. 3.— 8.40. 
ΑιηίίΓοϋ 8θΓΐηοηιιηι 11. IV. Εά. Μ. Μαηί- 

,ϋιΐΒ. Λ£ 2.25 2.60. 
€αηίΐ1)πίζίΐθ 1η Μοηνδίαηι Ηβΐίβ. οοηιιη. 

Εά. Μ. Ι^θηηβΓά*. Μ. 1.80 2.20. 
Οηιΐβίηβ ραΐίβηδ. ΤΓ&κοβάία 6τθ80γϊο 

Ναζϊαηζθηο ΐαίδο αΐίτΐοαΐα. Εβο. Ι. (τ. 

Βγ»πιΤ)8: «^2.25 2.60. 
Οοηιοβάίαβ ΗοΓαϋαηαβ ίΓβδ.Εά. Ε. Ζ & η η & β. 

«&.1.20 1.60. Οηΐΐθΐιηί Βίβββηβΐβ Αΐάαβ οοηιοβάΐα. Εά. 

Ο. Ι^οηιηβνθΓ. Μ. —.80 1.20. 
Ηί1άβ^ίΐΓ(1Ϊ8 οαπδίΐΘ βί οπγβθ. Εά. Ρ. Καί- 

8βΓ. Μ. 4.40 4.80. 
Οάοηΐβ αΜαΐΙβ ϋΐηηίαοβηβίβ οοοηραϋο. 

Εά. Α. 8^οοοάΛ. Λ£ 4.— 4.60. 
Τηίοή-ίάί ΕρίβΓηαοβηβΙβ νίία ΤνϊΗΙΒϊΟΓάί 

ηΐθΐποα. Εά.Κ.ΕθΒβΙ>6Γ£. Λ£ 1.80 2.20. 
Υΐίαβ δίΐηοΙΟΓπηι ηονβιη πίθΐχίοαβ. Εά; 

βηΐΐ. ΗατβΐβΓ. Μ. 8 — 3.50. Ιο. ΒΐΜοίΙίθοα δοπρίοηιπι Ιιεώίηοηιπι ι-βοβηίίο^ίδ εθ^ϊβ. 
Εάίάΐί; Ιοδβρίιπδ Ϊ'γθυ. [8.] Ιϋρίβΐόΐαβ ββΐ. τϊγογ. οΐβτ. κάβο. XVI. XVII. 

Εά. Ε. νΓθΙ>θΓ. Μ. 2.40 2.80. 
Ηίιηπΐϋ, Ραιιΐΐ, βρίβΐηίαβ 8β1. Εά. Μ. 
ΕϊοίΕβΙβοΙίθΓβΓ. Μ- 1.50 2.— ΜπΓβίί βοΓϊρΐα ββΐ. Ε&.Ί. Έτβγ. 2 τοίΐ. 

Μ. 2.40 3.20. 
Βηηηΐϊβηϋ βίοξίηιη ΤϊΙ>. ΗβηΐΒίθΓίπιβΙΐ. 

Εά. Ι. Εγθυ. Μ. —.45 —.70. 2. '8ειιηιη1πη^ ννίβδβηδοΙίΒίΐΙίοΙιβΓ ΚοιηπιβηΐΐΕΐ'β ζπ ^τίβοΐι. 
τι. τόπι. 8ο1ιτί£Ϊ8ίθ11βπι. [^τ. 8.] Αθίηα. νοη 8. δηάη&ηβ. Μ. 6. — 7. — 
ΕηοΓβίία» άβ γθγ. ηαί. Βποΐι III. νοη 

Β. Ηβίηζβ. Μ. 4. — 5. — 
ΥθΓ^ΙΙΙιιβ Αβηβίδ Βιιοΐι VI. νοη Ε. Ν ο τα β η. 

Μ. 12.— 13.— 
δορηο&ΐββ ΕΙβΙιίΓα. Υοη &. Καΐοβί. 

Μ. 6.— 7.— Ιη νοΛθΓβίΐτΗΐΒ βίηά: 

ΑΙίοηΓΪδΙΙ. Αροΐο^βίβη. νοη <Γ. Ο- β £ £ ο 1ε 6 η. 
0ΐ6πΐθΐΐ8 Αΐβχ. Ρίΐί(Ιίΐ£0£08.νοη8ο1ι\νίΐΓίζ. 
Ιαΐίΐαη Ρΐιίίορδβιιάθδ. νοη Β. ΛΥϋηβοη. 
Ονίά ΗβΓΟίάβη. νοη Ε. ΕηΛ^&Ιά. 
Ρϊη<3»Γ Ρνίηίβη. Υοη Ο. δοητόάβΓ. ΡίαπΙηβ Βηάβηβ. νοη Ε. Ματχ. 
ΤαοίΙυβ ββηηαηϊ». νοη &. ΥΡΊββστπ^ 

Μίΐ άθΐη Ρ1»η, βίηβ βη,ταναίαΏ.^ νηΒΒβητ 
ΒοηαίώϊοΙίθΓ ΚοπιιηθηίαΓθ ζα ςήθοΜβοηβία. 
υηά ΓθηιΐΒοηβη ΕϊίβΓαίαΓ^βΓίίβη βΓβοηβίήβη 
ζη Ιθ,Ββθη , ηοδϊ (ϋβ νβΓία^ΒΐιηοηηαηάΙάη^ 
θίηθηι /νήΓΜΐοηβη ΕβΑΰτίηίβ ζη ΐ)6£β£ηβη. 
Ό&β ϋηΐβηίθηιηθη βοΐΐ ζη βίηβΓ ηπιίαβββη- 
άθΓβη ιιη<1 τβΓ8ί Μ,ηάηΐβτοΙΙβΓθη Έβ8θηίϋΊ;Ϊ£ΐιη£ 
ηιίί άθη Η&τιρί-ννθΓΐίθη άβτ αηΐίίεβη Σιϋ,βτ&ίητ 
&1β άβη νοηχβηηΐΒίθη ΑαβθΓΐιη§βη άββ Μ»β- 
8Ϊ8θ1ιβη ΑΙΐβΓίιιηΐΒ αυβ'ΟΓίΙθΓη αηά. Εΐηΐθϊίθη, 
ζιιηι Νιχίζβη £ύΓ άίθ Ρήθ^θ ΛβΓ ρηΠοΙο^ΪΒοηβη 
"νΥίβΒβηβοηβ,ίί ΰ.Ι>θΓηατιρί 'νήβ £11γ άβη θίηζθΐ- 
ηβη Ρηϋοίοςβη. 3, Εϊηζβΐη βΓβοΙιίβηβηβ Αυ8^&1>βη ιιηά δοΐιπίΐβιι ζα βίηζθΐηβη 
ΑιιΐοΓβη πη(1 8ο1ιη£ΐγ^θΓΐ£βιι [§γ. 8, γγβιιη ηίοΜβ ΕηάΘΓβδ ΐ)θΐηβΓ]ίί]. 

Ρίβ ηΐθϊδίθη άβτ ηαοηβΐθηθηά ατιίροίϋηΓίβη Αιιβ^αϋβη βϊηά 1>β8ίΐηι:πι*, ντΪΒ8θη8ο绣1- 
Ιϊοΐίθη Ζτνβοΐίθη ζη άίθηβη. 8ίθ βηίηαΐΐβη άαηβτ πιΐΐ τνβηϊ§βη ΑαΒηαηηίθη άβη νοίΐβΐαηάϊςβη 
ΐΕΓΪίΐβοΙίθη Αρρδ,Γ&ί αηίθΓ άβηι Τβχΐβ ; ζαιη £ρ:ο£βη Τβίΐ βϊηά βΐθ — τήβ αίθβ άαηη ίη άβΓ 
Τίΐβίαηςαοβ ϊ)θπΐθΓΐί1; ίβΐ — ηιίί; ΐΕτίίίεοΙίθία ηηά οχθ^θϋβοηβητ ΚοηιιηθηίαΓ ΥθΓΒβηβη. α. Οτίθοίιϊβοΐιβ 8ο1ΐΓΪ£ΐ8ίβ1ΐ6Γ. 
Αοΐα ηροδΐοΙοΓπηι : β. Ιϋΐο&β. 
Αβ8θΜηΪ8 ΟΓ&ΙΙοηβδ. Εά., βοηοΐία &άϊ. Ε. 

δοΐιτιΐΐζ. Μ. 8.— 
ογ&Ι. ίη Οίβδίρΐιοιιίθΐη. Εβο., βχρί. Α. 

^ΥΘΪάηβΓ. Μ. 3.60 
Αββοα^ΐί Α^ίΐιηβηιηο. ΕΛ. Ε. Η. ΚΙ&ηββη. 

Εά. &1ΐ. οηΓ. Ε. Εη^θΓ. Μ. 8.7ό. Αβδοηγϋ ΟγΘ811θ ηιίί βΓΜΜ,Γθηά. ΑηηιβΓ^. 
νοη Ν. ΥΓβοΙεΙθίη. Μ- 6. — 
ΒαταηΒ βίηζβΐη ίβ Μ. 2. — : 
Ι. Α^Β,πιβιηηοη. 
II. Ώίθ ΟηοβρηοΓβη. 
ΠΙ. Ώίβ Εηηιβηίάβη. ' 

£»1>π1αβ βϋΐΆ^ταχα.. Εβο. 0-. Βϊηάοτί 

4. Μ 4.— Βΐθ ίβϋβη ΖΐϊθΓΐι νβΓδίβΙΐθΐι βΐοΐι Γπγ ^βΐιυηιίβηβ ΕχβπιρΙαΓθ. 3. Είηζβΐη θΓβοΜβηβηθ Αιΐ8@αΙ)βη ιι. β. \ν. 13 ΑββϋΙΐΥΐί Α^ίΐηιβιαηοιι. θτΐβοη. π. άβηΐΒοη πι. 

Κοιηπι. νοη Κ. Η. Κ β οι. Μ, 9. — 
8βρΐθΐη αά Τηβηαβ. Εβο. Ε γ. Εϋ- 

βοηβΐίηβ. Εά. Π. Μ. 3.~- Τ) ί η ά ο γ ί, Ιβχϊοοη Αββοηνίβιιπι. Μ. 16. — 

Βίοηΐβχ, ζ. Ί)τ&ΧΆΆ,ϊατ%ί& ά.. Δ. Λ£ 6.50. 

^ΓββίρΙι&Ι, ΡΓοΙββοπίθηΛ ζιι Α.' Τγ&§5- 
άίβη. Μ. 5. — 
ΑΙοίρΙίΓοηίβ γΙιθΙ. βρίβίοΐαβ. Εά. Α. Μβϊ- 

ηβκβ. Μ. 4. — 
ΙΑλφάβητοξ %τ\ς άγάτΐης. Όα,α ΑΒΟ άβτ 

ϊάβοβ. Ε. 8απιπι1τιη£ ιτηοά. Ιάβοοβίίβάβι:. 

Ηγβ?. ν. \ν. Λν»8ηβΓ. Μ. 2.40. 
Αηίηο1θ£Ϊίΐθ ΡΙ&ηηάβαβ ίρρβηάΐχ Β&γοθ- 

Γίηο - ν&ΐΐοαηα. Εβο. Ιι. δΐβχηοαοή. 

Μ. 4.— 
ΑροΗοΏ!^* τοη Κίίΐαηι Πΐιιβίι•. Κοηιιηοη- 

*»Γ ζ. ά. ΗϊρροΙϊΓ&ΐ. δοηΓίίΐ Λ. ίίο&υων. 

Ητββ. ν. Η. δοηδηβ. Μίΐ 31 Ταίβΐη ία 

ΙάοηΐάΓ. 4. ΛΚ 10.— 
Αροΐίοιιϋ Βηοάϋ ΑΓ§οηαηϋοα. ΕΑ. Κ. 

ΜογΙιθΙ. δοηοΠυ, βά. Η. Κβίΐ. Λ£15.— 
[ΑΓΪβί&ΓϋΙιιιβ.] Ιιηά-νιτΐοη, Α.Β ΗοπίβΓ. 

Τοχί^ήίΟε. 2 Τβϋθ, Λ£ 28.— 
Αϊΐβίορηαηΐβ Γαοπίαβ βί ίΓ&£πιπι. Εβο. 

&. ΡϊηάοΓί". 4. Μ. 6.— 
βαπίΐθβ. Εβο. Α. νοη νβίββη. Εά. II 

οιιγ. Κ. Ζ&οηβτ. Μ. 3. — 

Γ&ηαβ. Εβο. Α. νοη νβίββη. 0&3. — 

& Ρΐιζία». Εθο. Α. νοη νβίΒβη. Μ. 2. — 

<*" θθθ1θ8ΐαζιΐ8»β. Εβο. Α. νοη νβίββη. 

Μ. 2.40. 
ϋιοβιηορΚοΓίαζαβαβ. Εβο. Α. ν.οη 

ΥβίΒΘη. Εά. Π. Μ. 2.— ΜϋΙΐΘΓ-δίΓΐΐοίηβ, Α. η. ά. Μβ*.Κγ1<;Πε. 
Μ. 16.— 

Ε ο β πι β τ , ΑΓίδίορηαηθΒβίαάίβη. Ι. Μ. 8 . : — 

ΖαοηβΓ, ά• ηαηάβοΙίΓΐίίβη η. Μαββοη. ά. 
ΑΓΪ8ίορ1ΐ£ΐηθ88οηο1ίθη. Μ. β. — 
ΑΗβΐοΙβΙϊ» αΓβ ΓΐιβΙ. οηηι ^άηοΐαϋοηβ 

Ιι. δροηςβί. Αοο. νβί. ΐΓ&ηβΙαίϊο Ιι&ίίη». 

2 νοίΐ. Μ. 16,— 
— — ροΐϊΐίοα οηηι νβ*. ϋτοηβίαϋοηβ &. άβ 

Μοθγ ΰβίεα. Εθο.Εγ. δηββπιίΐιΐ. «Λ£18. — 
— τ- βίίπο» Νίοοιη&οηβιι. Εά. β* οοπιπίθηΐ. 

ίηβΐΓ. &. Β&ΠΙΒΗ,ΙΙΘΓ. Αάί. β8ί Εγ. δαββ- 

πιίηΐϋ βρΪΒΐ;. οή*. Λ&12. — Η β ί ΐ ζ , άΐβ νβΓίοΓ. δοη,ΓΪίίβη ά. Α. Μ. 6 . — 

Ε ο β β , ΑτϊβίοΙίθΙθΒ ρ8βιιάθρΐ8ΐ•&ρηη8. 
Μ. 14.— 
Ατίβιαΐάοι! οιιΪΓθθΓΪΙίο&. Εοο. Ε. Η β γ ο η β γ. 
- Μ. 8,— 
Βίοηίβ βρίΐιιρίιϊηκ Αάοηίάΐβ. Εά. Η. Ιι. 

Αητβηβ. Μ. 1.50, 
Βαοοϋοοππη Θγλθο. ΤηθΟΟΓϋί, Βίοηΐδ 0* 
, ΜοβοΜ Γβΐΐ. Εά. Η. Ιι. Αητβηβ. 2 ΐοπιί. 

Μ. 21.60 ΗϊΙΙθγ, Ββϋτ. ζτιγ Τβχίβββοη. ά. %τ. Βηΐεο- 
ΙΐΙΐΘΓ. Οί. 3 20. ΟαΙΜπιαοηβ». Εά. Ο. δοηηβίάβΓ 2 νοίΐ. 
Μ. 33.— 

νοί. Ι. Ηνηιηΐ οιιηι βοηοΐϋβ νβΐ. ^11. — 

— Π. Εγλ^ 111611 * 8 " ΙηάίοβΒ. Μ. 22.— 

[ΟΛίΙίβΙΚθηθβ.] ΡββΗάο-0. , ηΓβ^ε• νοη 

Η. ΜθιιβθΙ. 'Μ. 2.40. 
ϋίΐΓΐιιϊιια Οταβοα ηιβάϋ αβνί. Εά. Οτ. ΥΤά^- 
ηβτ. Μ. 9. — ■ 

ροριιίαιίϋ Οταβοΐαβ ΓβοβηϋοΓίβ. Εά. Α. Ρ 8,8 8 ΛΥ. Μ. 14. 

0ηνϊ8ΐίίΐηοι•. οαηηηι. ΑηΙηο1ο§ϊΛ Οταβϋ». 

Εάά. "νν. ΟΚχίβϊ β* Μ. ΡαΓαηίΙκαβ. 

Μ. 10.— 
Οοηιίοοηιιη Αΐϋοοηιιιι ΐνΆ%ν&βηί,Ά. Εά, 

Τη. Κοοϋ. 2 νοΠ. ^48.— 
νοί. Ι. Αηϋφίαο βοπιοβάΐαβ ίΓ»βΐηβηί£ΐ. 
. Μ. 18.— 
— II. Νόν&β οοπιοβά^Εθ ίΓ9£ΐη6η1>&. 

Ρ»Γ8 Ι. Μ 14.— 

— > II. Νόν$.θ οοπιοβάΐαβ ίτα^πίθηία. 

Ρεγ8 II. ΟοπιΐοΟΓαπν ϊηοβΓίΕΐθ »β*&ί1» 

ίτ&£ΐιιβηΙ&. ΕΓα^ηιβηία ίηοθΓΐοΓηπι ροβ- 

ΐαπιτα. Ιηάίοββ. δτιρρίβηίθηί». Μ.\&.-<— 

ϋβιηθ8ΐ1ιβηΪ8 οΐίΐΐΐ. άβ οογοπλ θ* άβ ίαΐβ» 

Ιβ^αϋοηβ. Οηηι 3,Γ§ιιηιβηϋ8 βΓΛβοβ β* 

Ιίβ,ΐϊηβ βά. Ι. Τη. νοθηιβίϊηβ. Μ. 16. — 

ογλΙ. »άν. Ι.βρίίιιβηι. Οηηι αΓ^απιβηίϊβ 

&Γ8,βοβ βί Ε&ίϊηο βά. Ι. Τη. νοβηιβίίηβ. 
Μ. 4.— 

Λβ οοΓοηα ΟΓαίίο. Ιη τιειιπι βοηοΐ, βά, Ι. Η. Ιίίρβίηβ. Εά. Π. Μ. 1.60. Ε ο χ, άΐβ ΚΓ8,ηζι•θάβ ά. Ώ., πι. Κΐι^]ε8^^η^ 
α. ά. Αη1ύ.α£θ ά. Αβ&οηίαθδ αηαΙ^δϊβΓί ιι. 
8βΛνϋΓάί§ί. Μ.. 5.60. . 

Ρ γ β η β 8 , ϊηάβχ Ώβηιοβίΐίθηΐο-αβ. Μ. 10 . — 

Βοη&βίθΓ, Ι), η. β. Ζβϊί. 3Βάβ. 2. Αιχβ. 

• Μ. 30.— ( 
Π εφ Ι ό' ιαλεχχων βχοβΓρίηπι βά. Ε. 

δοηηβίάβΓ. Οί. — .60. 
Οίάνηιί 01ΐίΐ1οθηΙβι•ί ϊι&^ηιβηία. Εά. 

Μ. 8οηηιίάί. Μ. 9.— 
Οίοηνβϋ Τΐιιαΐϊ» αΓβ §Γ&ηιιηαϋΰΑ. Εά. 

Ο. ϋηϋβ. Μ. 8.— 
ΕΓ»ίθ8ίΚβηί8 ΟίΐΓΐϊΐΐηιιηι γθΙΙ. Ώίβρ. β» 

βχρί! Ε ά. Ε. Ηίΐΐβτ. Μ. 8.~ 

ββο^Γ&ρηΐβοηθ Εγ&κ 131611 * 8 ) βχββ. νοη, 

Βθγ§θγ. ^8.40. 

ΈηιΊρΙάίδ ίαοηΐΛθ β* £γ&^ιππι. Εβο. Ο. 
ΏϊηάοΓί. 4. Μ 9.— 

Εάά. Ε. Ρτΐηζ β* Ν.ΤνβοχΙείη 

Μ. 46.60* 

νοί. Ι. Ρ&Γ8 Ι. Μβάβϋ. Εά. Π. «^2.40 

— Ι. — II. ΑΙοββίΪΒ.Εά.Π.^.1.80 

— Ι. —ΠΙ. Ηβοηοη,.Εά.Π.^.2.40 

— Ι. — IV. Ε1βο*Γ&. Μ. 2.— 

— Ι. — V. Ιοη. Μ. 2.80. 

— Ι. — VI. Ηβίβη». Μ. 3.— 

— Ι. — νπ. ΟνβΙορΒ. Οί. 1.40. 

— Π. — Ι. Ιρηίββηία Ταητίοα. 

^2.40. 

— Π. — Π. δηρρϋϋθΒ. Μ. 2 — 

— Π. —ΠΙ. Β&οοηΛβ. Μ. 2.— 14 Λτιβςαϋβιι ^Γΐβοηϊδοΐΐθΐ• αηά ΐ3.ίβίπίδο1ιβι• δοητϊ&δίθΙΙβΓ. ίΕυτΙρίάϋβ ίαΙ)ΐι1αβ. Εάά. Β. Ρι•ίπζ θί 
Κ, λνβοΐΕίβϊη. 
νο!.Π.Ρ3,Γ8Γν. Ηβι-Λοΐΐά&β. Μ. 2.— 

— Π. — V. ΗθΓοαΙθβ. Μ. 2.40. 

■ — II. — VI. ΙραίΒβηίίΐ, Αα1ίάοη> 
8Ϊ8. Μ. 2,80. 

— ΙΠ. — Ι. Α η. ά γ ο 1113,(311.3,. *#.2.40. 

— ΙΠ. — Π. Ηϊρροΐ^αδ. Μ. 2.80. 

— ΠΙ. — ΙΠ. ΟΓββΐββ. Λ£ 2.80. 

— ΙΠ. — IV. Ρηοβηΐββιιβ. Μ. 2.80. 

— ΙΠ. — V. Τι-οαάββ. Λ£ 2.80. 

— ΠΙ. — VI: Εϊιβ'Βΐιβ. Λ£ 3.60. 

> Ιΐα^Οθάίάϋ. Εάά. ΡΠη^Ιε-ΚΙοίζ - 

\νθθϋβίη. (Μΐί Ιβ,ίβϊπ. Κοηιπιβηίβ,ΐ".) 
Μβάβ». Εά. ΠΙ. Μ. 1.50. — Ηβοΐφ» 
Εά ΠΙ. Μ. 1 . 20. — ΑηάΐΌπι&οΙιβ,. Εά. Π. 
Μ. 1.20. — ΗβΓβ,οΙΐάδ,β* Εά. Π. Μ. 1.20. 

— Ηβίβη». Εά. Π. Μ. 1.20. — Αίοβδίίβ. 
Εά. Π. Μ. 1.20. — ΗθΓΟτιΙββ ίάι-βαβ. 
Εά. Π. Μ. 1.80. — ΡηοβηΐΒβαβ. Εά. Π. 
Μ. 2.25.— Οι•θ8ίβ3. Μ. 1 . 20. — ΙρΜββηΐα 
Τβ,τίΓΪοα. <Λ£ 1 . 20. — ΙρπΪ£βηΪ3, ςηβ,Θ ββί 
Ααΐϊάθ. Μ. 1.20. 

[ΕΙ^ηιοΙο&Ιοα.] ΕβίίζθηΒίβίη, Οθβοπιοπίβ 

ά. 8ΓΪβο1ι. Ε. Μι* 2 Ταίβΐη. ^18.— 
ΕιιββΜΙ οαηοηυιη βρϊίοηιβ βχ Ε-ίοη^ΒΗ 
Τβ1αΐ8ΐΐ3,Γβη8ΐ8 οπγοιιιοο ρθϋία. νθΓΐβπιη* 
ηοίΐΒααβ ϋΙτιβίΓαΓίιηί 0. ΒΐββίΓΪθά θί 
Η. &β1ζβ Γ . 4. Μ. 6.-- 
Οαίβηί άβ ρΐηοϋϊβ ΗϊρροοΓ»ΙΪ8 εύ Ρΐαίοηίδ. 
Εβο. Ι. ΜτϊΙΙθγ. νοί• Ι- ΡγοΙθ^., *θχ*• 
(ΪΓβ,θο., »άηΌί. ογϊ*., νβΓ8. Ε&ΐ. Μ. 20. — 
(ίηοιηίοΕ Ι. δβχίί Ρϊΐηα&οιίοί, ΟΙϊΙ&γοΜ, 
ΕηΗ^ΓΪί Ροηίίοί 8θΐιίοηίί&β. Εά. Α Ε 1 ΐ β γ. 
§1•. 4. Μ. 2.40. 

II. Ερίοΐβίϊ βί Μθ8θ1ιΐοηΪ8 ββιιίβηϋαβ. 

Εά. Α. ΕΙίθΓ. 8Γ• 4. Μ. 1.60. 

βηιιιιιηαίίοΐ (ίταβοί ι-θοο§ηίϋ βΐ αρραιβ,ίπι 

βπϋοο ϊπΒίηιοίϊ. 8 ρ&τίβδ. 15 νοίΐ. Εβχ.-8. 

Ρβ,Γβ Π. νοί. Ι. Ει. 8. *.: Αροΐίρηϋ 

Β^ΒΟοΙί φΐαβ δΐιρθΓδίιηί. Εβοο. Ε. 

8οηπθΐάβΓ βΐ &. ΤΤαΙΐ^• Εβ,δο. Ι. 

Αροΐΐοηϋ δοήρία πιϊαοΓα α Ε. 8 ο π η © ΐ - 

άβτο βάΐίβ,. Μ. 10. — 

ΡΒ,Γδίν. Ει. 8. ΐ. :Τπβοάθ6ϋΑ1θΧ3,η- 

άΓΪη,ί 08,1101168, &ΘΟΓ§ϋ ΟΙΐΟβΓΟ- 

οοβοϊ βοΐιοΐίβι, 8ορ1ΐΓοηϋ ρβ,ίι-ί- 
ϋτοΐΐϋβ Α1θχ3,ηάι•ΐπϊ βχοβΓρί^. 
Εβο. Α. Ηϋ§3,Γά. 

νοί. Ι. Τπβοάοβϋ οαποπβδ βί Οποθγο- 
1)08οϊ εοΙιοΙΪΒ, ία οα,ποηβΒ ηοπα- 
η»1βδ. Μ. 14. — 
— - Π. ΟήοβΓΟ&οβοϊ Βοΐιοϋβ, ία ο&ηο- 

1168 νβΛ&Ιβδ 6ί 8θρ]ΐΓΟΙΐϋ ΘΧΟΘΓρί» 

θ ΟΙΐΒ,Γβ,ΟΪδ οοιαπιβιιί&Γΐο. Μ. 22.— 
[ΕοΓίδβΙζϊΐιι^ ία νοΛβΓ.] 
ΗβΓΟάαβ' Μίιηίαιη1)θΐι, ηι-δ^. ν. Ε. ΜβΐδίοΓ. 
Εβχ.-8. Μ 5: — γ υ β ίιι 8, ΤΤηί&ΓδηοΙι. ζ. ά. Μίπιααιϊ)θα ά. 
ΗθΓΟϋάβ,δ. Μ. 6. — 
ΗβΓΟάΐαηί αΙ> βχοοββα ά. ΜαΓοί 11. VIII. 
Εά. Ε. Μβηάθΐβδοΐιιι. Μ. 6.80. ΗθΓΟάίαηί ίβοΐΐηϊοί ΓβΙΙ. Εά., βχρί,' Α. 

Ιιθίιίζ. 2 ίοπιϊ. Εβχ.-8. Μ. 54. — 
ΗθΓΟάοΐβ II. Βη&ΐι πι. ββοΜ. ΕΓΐ»α*. 1ιτ8@. 

^. Α. "ν^ίβάθίηαιιιι. Μ. 12. — 
Ησιόδου τα ατίανία ίς ερμηνείας Κ. 

Σίχνί., μ να.— . , 

Ηββίοβΐ ςιιαβ £θγ. ο&Γΐηίηα. Εβο. Ε. Εζαοη. 

[Ια νοΓίΐθΓβϋηιι^.] 
Εβο. Α. ΚδοΙιΧχ, Ιβοί. νο,Γ. 8ΐιΙ)8<3Γ. 

β. Κΐηΐίθΐ. Ρ&Γ8 Ι. Μ. 5.— 

[ΕοΓίββίζιιιικ βΓΒοηβΐιιΙ; ηίοΐιί.] 
Εβο, β* Ϊ11..0. &06ίί1ίη8. Εά. ΠΙ 

οτιγ. Ι. Ε1»οη. Μ. 6.60- 
[ ] 610886η πηά Βοηοϋβη ζαϊ Ηββϊοάί- 

. βοΐιβη ΤΙίθο^οιιίΘ . πιϊΐ ΡΓΟΙοςοχαθηο. τοη 

3. ΕΙ&οη. Μ. 8.— Όϊιηΐ1ίΓΪ36νϊο, Βΐιιάϊ» Η68ίοάθ3,. Μ.&. — 

δΐβίίζ, ά. "νν«Λβ η. Τ»8θ ά. Η. ηβ,οΐι 

ϋΐΓθΓ Οοιαροβ. ββρι. α. οιΜ. Μ. Α. — . , 

Ηββ^ϋΜί Μΐββίί οηοηιαίοΐο^ί ΓβΙΙ. Εά. Ι. 

Ε Ια. ο η. Αοο. αρρθίιάϊχ Ρδβτιάοΐιββ^οΐιίαήα, 

ίιιάά., βρβο. ρηοίοϋίΙιο^Γ. οοά. Α• Μ. Γ9. — ■ 
ΗίρραΓϋΙι, ^θοςτάρη. ΕΓα^ηίθηίβ, \>χ&%. νοη 

Β6Γ§,θϊ. ,#2,40. 
Ηοηιβί'ί οκπηΐηα. Εβο. Α. Ε ιι ά^τ ϊ ο η. Ρλγβ Ι. 

1113,8. 2 νοίίτ νοί. Ι. -Λ£16 .— 18.—. Ρ»τβ Π. 

Οά^δδθα. 2 νοΠ. ^16.-20.— 
Οά}'88βα. Εά. Ι. Ε» Εοοηβ. 2 ρατΐ*. 

Λ 13.— • - •■ 
— - ΙΙίαβ. Εά. Ι. Ε & Εοοηβ. 2 ραι-ίΐ. 

Μ. 22.— ' 

^-^-^ Ηϊ&άίβ οαΓηιίηίΐ βΒΪιιηόΙ;» ^ άΙβοΓβία, 

βιηβιιάαΐα, ρτοΐβ^• βί »ρρ. βΓΪί. ίηδίηιοί», 

βά. θ. ΟΙΐΓΐβί. 2 ρο,Γί*. Μ. 16.— 
[ — —] ϋ. Ηοιιιθγ. Ηχιηηοη Ιιγβ^. ιζ. 'βτ1.'"Ίτ. 

Α. &θπιοΐί. Μ. 6.80. 
[ ] Ώ. Ηοιηβΐ'. ΒαίΓίΐϋΙιοηΐίιοηίίΐ άββ 

Ρϊ^Γβδ ηβίοί δοΐιοΙίβιι τι. ΡαΓ3,ρ1ΐΓ8.βθ 1ΐΓ8§. 

ιι. βΓΐ. ν. Α. Ειιά-ντΐοη. Μ. 20. — ΑιιΐθΐΐΓίθΐιι, "ν^βΓΐβΛ. ζ. ά. Ηοιιιθγ. ββ- 

άΐοΜβη. 8. Ατώ. Μ. Ζ.— 3.60, 
Εΐ)6ΐϊιι§, Ιβχίοοή ΗοιαθΓίοτιιά.' 2 νοίΐ. 

Μ. 60.— ' ■ ',. 

Ε γ ο Ιι \ν β ί ιι , νβι-Ιπιπι Ηοπαθήομπι. Μ. 3 .60. 
Οθ1ιι•ϊιι§, ΐηάβχ ΗοιηβΓίοπβ. Μ. 16. — 
Οΐβ,άδίοιίθ'δ Ηόπιθγ. *8ΐιιάΪ6ΐι, 1>β3,Γΐ). ν. 

8ο1ιτΐ8ίθΓ. Μ. 9. — . '■;{,/ 

Κ ά ία πι β γ , ά. Εϊηΐιβιί ά. Οά^δββθ. Μ. 16:—- 
Ε 3, Ε ο οΐι β , άΐθ Ηοπι. ΤοχίΙίΓΪίιίΣ. ί. ΑΙίβΓί.• 

Μ. 10.— 
Εαά-ννίοΐι, ά. ΗοπΐθΓνχι1§3,1;3, β,ΐδ - νοι•-- 

8,1οχαηάι•ίαΪ8ο1ι θΓ\νίθ6βη. Μ.^. — 
ΝηίζΙιοΓΠ,ά. Εαΐδ^θΙιτια^Β'ντθϊδβ ά. Ηοπι. 

Οθάίοΐιίθ. Μ.'ό.— 
νοΙΙεπι&αα, &Θ8θ1ι. π. Κτίΐ;. ά. "ννΌΙίβοΙίθΐι 

ΡΓοΙβδοπίθηβ,. Μ. 8. — 
ΙηοβΓΐΐ αιιοΐθΓΪ8 βρϋοηιβ ΓβΓηια ^βδΐαταια 
Αίθχαηάϊί Μα^ηί. Εά. Ο. ^να.^π'βΓ. 
Μ. 3.— ϋίβ ϊβΐίβη ΖϊίΓβΓίι νβΓδίθηβη δϊοη ϊίίΓ οβΙ^ηιΙβηβ ΕχβιηρΙάΓβ. 3. Εϊηζβΐιι θΓΒοΜθηβιΐθ Άαβ^αϋβιι τι. £. ντ. 15 ΓήβΰΓΪρϋοηβΒ βΐαβοαβ ιηβίΓίοΕβ βχ βοΓίρ- 

ί0ΓΪΙ)118 ρΓΕθίθΓ Αθ.ί1ΐθ1θ§Ϊ3,Π1 οοΐΐβϋίβ,β. 

Εά. Τι. ΡΓθ^βΓ. Μ. 8.— 
Ιηνβηϊίο β&ηοίαβ οπιοίβ. Εά. Α. ΗοΙάβΓ. 

ιΜ. 2,80. 
[Ιοίιαηίΐβδ.] Εγ&η&βϋπιιι ββο. Ιοίιαηιΐθΐη. 

Εά. Ε. ΒΙαββ. Λ£ 5.60. 
Ιυΐίαηΐ 11. <ϊοηΪΓ» ϋΙΐΓίκΙΐαηο» : β. 8θΓΪρ- 

ΪΟΓΤ1Π1 Ογβ,θοογιιπι θ.. 0[. 8. 
|^- — ,— — ' άβαίδοΐι ν. Ζ. Ν β τι ηι α η ηΐ ' Μ. 1 . — 
ΚϊτϋΙΟίΐ, ά. Η. Τΐιβοάοδίοδ : β. Τΐιβοάοδΐοδ. 

Ιιβ£68 ΟΓ&βΟΟΠΙΗΙ δ&ΟΓΒ,β β ΐϊίΐΐ1Ϊ3 Οθ11. 

Εάά. Ζ. άβ Ρ'γοϊ* β* Ιι. Ζίβΐίθη. 2 ί&βοό. 
ΕίΐΒΟ. Ι. Εβ,βίϊ βίΐΟΓΪ. Εά. 3. άβ Ρτοΐί. 
; '^;-2:80.λ ' '" '' ' 

ΐώχΐ60§1'άρΜ βΐΏθόί ΓβΟΟ^ίΐϊίΐ θ'ΐ Είρρ&Γ&ΐΐΙ 

οπ.ίϊοο,ίιΐΒίπιοίϊ. Είτνα 10 Βϋιιάθ. £Γ. 8. 
[II. ά. Ργθββθ, \>βζ. ϊω. νοΛβΓβίίιιιι^.] 
Ι. Ιίβχϋα ζα άβή ζβίαχ Ββάηβπι (6. 

ΐνοηίζβΐ). 
Π. Ρ1ΐΓ}Γαϊο1ια8, Αθϋτιβ Ώίοη^βΐαδ, Ρβ,αδα- 
ηΪ8ι8 Ηΐιά &ιιά. ΑίΐίοΪΒίβη. (Ιί. Οοΐιη). 
ΙΠ. ΗοπίβΓίθχϋαι (Α. Βηάντΐοΐι). 
IV. 8*βρ1ι&ηιΐ8 νοη Β^ζ&ηζ. ' 
V. Ο^ΓϋΙ, Βαο1ιπιαιιιΐ8θ1ΐθ8 Ι^χϊΐεοιι ιιηά 
νβΓΛ^&ΙιάίΘβ, ϊη.8Ϊ>Θ3ριιά. Βίΐ>θΐ£ΐθ£ΓΒατβ 
(Ο•, "ννβηίζβΐ.) 
VI. Ρΐιοίϊοβ. 

νπ. 8υίά&8 (β. ^νβηίζθΐ). 
νίΠ. Ηβδ^οΐι. 
IX. Ροϊΐιιχ. Εά. Ε. Ββΐηβ. ,Ρ»βο, Ι 
Μ. 14.—.; ; . 
Χ. νβΓβοΙιΐθάθηβ 8ρθοϊαΐ8ΐθ88&Γθ, Π&- 
ηΐθπΐΐϊοΐι βοίαπίβοηβ, οΐΐθΐηϊδοΐΐθ, ιιΐθάΐ- 
οϊηΐδοΐιβ α. άβΓβΙ. 
[Ν&ΙΐθΓββ 8. ΤοϊφηβΓβ Μίίίβιΐιυι^θΐι 1897 
Νο.1 8.2.] 
[Ιιΐιοίί».] Αο*α αρο&ίοΙΟΓαιη. Εά. Ε. Β Ια, β. 
"Μ2.— '- 

[ } Εναη^οΐίαιη ββο. Ιιαο&ιη. Εά. 

Ρ;. ΒΓββ. 14.- 
Ι^&ορΗΓΟίι'β ΑΙβχαιιάΓα. Ηι-8§., ϋΙΐθΓδ. η. 
βΓΜέΐΓί ^οη. Ο. ν. Ηο1ζΐη§θΐ•. Μ. 15. — 
[Ιγβίαβ.] Ρββηάοΐ. ΟΓ&ίίο ίιιηοί)Γΐ8. Εά. 

Μ. Ετάπιαιίη. Μ. —.80. 
[ΜαΙΙιβιηαΙίΐίϊ.] Η θ ΐ 1) β τ £ , ρηϋοΐοβ. δίιιάϊβη. 
' ζ. 8γιθο1ι. Μ&ίΙΐθΐιΐίΐΐίΙιβΏΐ. Ι — IV. Μ. Ά. — 
[Μ»ΐίΙΐίΐβιΐ8.] Εναη^βΐίηηι ββο. Μαΐϋι&βιιιη. 

Εά. Ε. ΒΙαβ. Μ. 3.60. 
ΚβΙτοάοΓΐ Ερίΰΐιΐ'θί ίΐίΐ§ιηηι. ςοΐΐ., 8<3ΓΪρΐ. 
ΐηο. Ερΐοαι•βί οοιαιιιβιιΐ. ιιιογλΙομι δτιΐά. 
Α. Κοβι-ΐθ. ο%. 2.40. 
Μαβαοβ, Ηθγο ιι. ΕβαιιάβΓ. Εϊη§ε1. η. ϊΙ&θγβ. 

ν. Η. Οβΐ8θίι1&8θΓ. 16. Μ. 1.— 
Νϊο&ηάι•©» ϋιοΓΐαοα «% άΙβχίρΙϊ&Γηιαοα. 
Κβα Ο. 8ο1ιιΐθίάθΓ. Αοο. δφοίΐβ,. .Μ.9. — 
[Οΐ'»ΐΟΓΘ8.] 
ΒΙαβ, ά. «,ίίίδοΐιβ ΒβΓβάδ&πιίΕΘΪΙ;. 3 Α&ί. 

Μ. 56.— " 
\Ογθγιιρ, ίΐΐ). ά. 1). ά. &ϋ. Βοάη'θτη' βΐη^θΐ. 

υΛαιιάβη. Μ. 5.20. 
ΤνθδΐβΓπι&ιιιι, ΤΤηίβι-Β. ύΐ). ά. ϊ. ά. &**. 
ΚβάηθΓ βϊη§β1. ϋτίεαιιάθη. Μ: % . — ΙΧΐΟι πα&ων βχοβΓρία βά. Ε. ΒοΙιηβϊάβΓ. 

Μ. —.80 
Ρ»ρ}τυ8 ηια^ίοα ιπαβ. Ιηι^ά. Βαΐ. α 0.- 

Ιι β θ πι» η 8 θά. Βοιηιο βά. Α. ϋίΘίθΓΪοΙι. 

Μ 2.— 
ΡΜΙοάβιηΙ ΕρίοιίΓβί άθ 1γ» 1. Εά. Τΐι. 

&οιηρθϊζ. Εβχ.-8. Μ. 10.80. 

ΛΒρΊ ηοιημάΐών Ιι1ΙΐχΆ§ιθ.να. Εά. 

Α. ΗαιίδΓαΐΙι. Μ. 2. — 

Ρϊηάίΐχΐ οαηηίηα τβο. Ο. βοΙιτοβάθΓ. (Ροοί. 
Ι^τ.' 6γ&60. οοΙΙ. Τΐι. Β6Γ8&. Εά. ,ήαΐηία. 
' Ι, 1.) Μ. 14.— 

δίθ^βδϋβάΟΓ, θγΜ. V. Ε γ. Μθζ^θγ. 

<4, 8 •— 
— — ΰαΐ'ΐηΐηα ργοΙθ^. βί ύοηιπίθηίί. ϊίΐ8ίΓΐιο(;ίΐ 
οά. Λν. ΟΙΐΓΐβΐ. Μ. 14 — 

ΐθΓΒΘΖθίβϊ ΙίΓΪΙΐΙί&ί 68 Μ&^ΕΙΓ&ζό 3687« 

. , ζβίθΙείΕβΙ ίίειάία Ηόταάηη Ο ί ί ό. Ι. Κόίοί. 
"■Μ. 4 — < [Ό]ιιιθ ΕοΓίδβίζαη^.] ,. Βιιχα'ρβί, Ιθχίοοη Ρΐηά&ΓΪοτιιη. 'Μ.,ϊ%,'.— 

Ρΐαΐοηίβ ορβΓα οιηηία. Ββο., ρΓοΙβ^β• βί 

οοιαπιβιιΐΐ. ϊιΐ8ΪΓ. 6•. 8*3,1 11» 8. ιιιϊι. 10 νοίΐ- 

(21 8θοϋοιΐ68.) (ΜίΙ Ιβ,ίβΐιι. ΚοιαιιΐθΐιίΑΓ.) 

Ι)ίθ ηϊοΐιΐ 'ίΐιιίβθίϋΙΐΓίβη 8ο1ΐΓΪίίθΐι βϊιιά 

νβΓ^ΓΪδθη. 
Αρρίο^ϊα δοοταϋδ βί Ογϊϊο. Εά. V οιιγ. 
Μ. ^οΙιίΓαΙ). 'Μ. 2.40. — Ρΐια,θάο. 
Εά. V όιιϊ. Μ. νΤοΙιΐΓίΐΐ). Μ. 2.70. — 
ΡΓοί&^ΟΓ&δ. Εά. ΐνοτίΓ. Ι.,8.Κγ0801ι61. 
Μ. 2.40. — Ρ1ι»6άΓΐΐ8. Εά.Π. Μ.%.4&. — 
Μβιΐθχβηιιβ, 1^3^818, ΙΙίρρΪ3,8 μίβΓςμβ, Ιο. 
Εά. Ή.. "Μ. 2. 70. — ; Ι^3,οΙΐθ8, 01ΐ£ΐπώ.άββ, 
ΑΙοΐΜβ,άββ Ι. Π. Έά. Π. ^ 2.70. — 
Μβηο θί ΕιιίΙιΤρΙίΓΟ 1ίθΐης[ΐΐθ ίϋΟθΓίϊ 80ΓΪρ- 
ίθΓΪ8 Τΐίθα^θδ, ΕΓ&δίϊίθ βί Ηίρραιοίπιβ. 
Εά. II οαΓ. Α. Β. ΕΓΪίζβοΙίθ. Μ. 6.^- 
— Τΐιβαβΐβίίΐδ. Εά.Μ.ν/Ό1ιΐΓ»Τ>. Εά.Π. 
Μ 3.60. — δορΜδΐ». Εά, Π οτιτ. Ο. 
Αρβίί. Μ. 5.60. — Ροΐίίϊοαβ βί ϊηοβι^ϊ 
β,ιιοίΟΓίδ ΜΙαοδ. Μ.%.10. -^- ΡΜΙβΙπίδ. 
α& 2.70. — Ιιθ^ββ. 3 νοΠ. [ΐβ ^.3.60.] 
Μ. 10.80. [νοί, Ι. ΊΛΤα. Ι— IV. νοί. Π. 
Μ1>. V— νΠΙ. νοί. III. ΙάΙ>. IX— XII 
βί ΕρίηοπιΐΒ.] 
— ■ — Τίηΐίΐβιΐδ ίιιΐθΓρΓΒίο Οΐιαίοϊάΐο οιιίαι 
6Ϊ118άβ1Ι1 00Π1Π1β1ΐί3,ΓΪ0. Εά. Ι. νν^ΓθΙ)β1. 
■■Μ. 11 20. Ι πι ιη ί 8 ο Ιι , ρΐιϋοΐο^. δίυ,άίοή ζ. Ρ. Ι. Ηβίί : 
Αχ1θ(ϊ1ηΐ8. Μ. 3. — . Π. Ηβ£ί : ,Ι)θ Γβοθΐΐδβ. 
Ρΐίΐί. ρΓαβδίάϋδ &ίς[ΐΐθ ΓαίΐοηίΙιιΐδ. Μ. 3 . 60. 

ΡθΐρβΓδ, ΤΙιιίθΓδ. ύΙ)θϊ ά»8 83Γ8ΪΘΠ1 Ρ.δ. 
Ι. Τβίΐ : Β. ΕίλΙιβηιιΐϊιΐΒΐϊίθΟΓΐβ Ρ.δ. Μ. 16 . 80. 

οιιΐοΐο^ΐει Ρ1&(;οιιΐόα. Μ. 14'.— ^ 

Β,ϊΐίθΓ, Ρ.8 Ο-θδβίζβ. ΒίΐΓΒΐίβΙΙ^; ά. Ιηΐιαϋβ 

Μ, 3.20. - .., ; ; 

— — -" ΚΟΠΜΙΙΘΙΐίέΙΓ Ζ> §ΓΪ6θ1ΐ. Τθχί. 

^.10.— •< ' 
8 ο Ιι πι ΐ ά ΐ , Ιίΐτΐΐ;. Οοπιιηθηί&Γ ζ. Ρ.8'Τ1ΐθ»θ1;θί 

Μ. 4. — ; θχθ^βί• Οοπιιηθηίβ,Γ Μ. 3.20. 
διίδθπιϊΐιΐ, ά. @6Π6ί. Εηί-ννϊοΐύ.^. ά. Ρ1»ί. 

-ΡΜΙοδορΜθ. 2 Τβϊΐβ. - Μ. 2ί Χ *' 16 ΑιΐΒ&αϋβιι £τϊβοηΪ3οηθΐ τιηά ΙαίθΐηίΒοΙίθΓ δοΙίΓίίίβίθΙΙθΓ. Ρΐυί »Γ οΜ άθ ιηηβΐΰα. Εά. Β. V ο 1 ]ε να α η η. 

Μ, 3.60. 
,- άβ ρΓονβτΜΐβ ΑΙβχίΐηάΓΐηΟΓίιιη. Εβο. 

Ο. ΟπιβίιΐΒ. Γ&80. Ι. 4 ,Λ 2.80., 
Εαβο. Π. ΟοιηιηΘηίβ,ΓΪπδ. 4. 

Λί.8.— 
ΤΙιβιηίδίο&Ιθβ. Ε. φιβίΐθΐι&χϋ. ϋοιιηβ η 

οοπιιη. ιι. 1ΐΓ8§. ν. Δ. ΒαιίθΓ. Μ. 2. — 
~— ίο ίν ΜλφοΙς & Εά. &. Ν. Βθγ- 

ηαηίαΐϋίβ. Μ. 1.50. 
Ροβί&β Ι^ΓΪοΙ θΓ&βϋΐ. Εθο. Τϋ. ΒθΓδϊ:. 

Έά. IV. 3 νοΗ. Ϋοΐ. ΠΙ: Ροθίαβ πίθΐϊοΐ. 

Μ. 13.60. [ΎοΠ. Ι, Π ΥΘΓβΓ.] 

Εά. V. 2 νοίΐ. 

Υοΐ. Ι. 1. Ρϊηά&π οαπηίηίΐ. Εβοβηβ. 
Ο. 8οηΓόάβΓ. Μ. 14,.— 
■ — II. Ροβΐαβ θΐββ. βί ϊ&πιΙιοβΓ. Εθο. 
0. Ο γ τι 8Ϊ ιι β. [Ιη νοΛβτ.] 
ΡοβΐαΓπιη βοθήίοοηιιη βΓ&βροπιιη ΑββΰΗγϋ, 

8ορ1ιοο1Ϊ8, ΕιΐΓίρίΛΐβ βί ΑΉδΐορΙιαηΙβ 

ΐαϋυΐαβ βΐ ίΓ»8πιβη1:&. Εθο. βιιίΐ. ϊ)ϊη- 

άοτί. Εά. V. 4. Λ£ 20.— 
Ρόΐΐαοίβ οηοιοαβϋοόη. Εβο. Ε. Β β ΐη β. 

(ΕοχίοοΒΓ&ρΜ βταβοί IX.) Ε&βο. ϊ. Μ. 14. — 
ΡΟΓρ&ϊτϋ αααβδίί. ΗοιαβΓ. »ά' Ώίαάβπι 

ρθΓίίη. γθΙΙ. Έά. Ξ. δοηταάθΓ. 2 ΐαβοο. 

§ϊ. Ιίβχ.-8. Λ£ 16.— 
— — αά Οά.788βαιη ρθΓΐϊη. τβΐΐ. Εά. 

Η. δοηΓ&άβτ. £Γ. Ιιβχ.-8. Μ. ίο.'— 
Ρίοίβηΐίΐθί «ίο* κριτηρίου και ηγεμονικού 

Ιίΐ». Εθο. Εγ• Ξαης-ντ. §γ. 4, Μ. 1. — 

Β 11, δίιιάΐβη ϋο. Οΐβ,αά. Ρίοΐ. Μ 5.60. 

[(^αίηίιΐΒ διηνπιαβιΐδ.] 

Ζίπιιηθπη&ηη, &τίΐ. ΤΓηΐβΓβ. ζη <2. δ. 

Λί. 4. — ; ϊεπ*. Ν&οΜθββ ζιι φ. 8. Μ. Α. — 

[8ον1ίΐχ.] Αιιοηγηιί ναΐ^ο δονίαοϊβ Ο&Γν&η- 

άβηβίβ ρβτίρίαβ ιη&ΓΪ8 Ιηΐβηιί οιιπι αρρβη- 

άίοθ. Εθο, Β. Ε»1>ΓΪοίιΐΒ/ Εά. Π. Μ. 1 . 20. 

8θΓΪρΐθΓπηι βΓαβοοτηιη ςριί οΙΐΓΪΒί. ίηιριΐ£η. 

χθΗ£. φΐ&θ βτιρθΓβ. Εαβο. III: Ιιιΐίαηί 

ϊιαρ. οοηίΓ» Οητίβΐίαηοβ φΐαο βηρβΓβ. Εά. 

Ο. Ι. Ν θ η ώι α η η. Ιηβηιιΐ ΟγΓΪΙΙί Αΐβχ. 

ϋταςιαια. δντϊαοα αϋ Ε., Νθβΐΐβ οάϋα. 

' Μ. 6.— 

δορίιοϋϋβ ΐΓα^οβάΙαβ β* ΐταςιηιη. Εβο. β. 
ΟϊηάοΓί. 4. Μ. 5. — 

Εβοο. β! βχρίαηη. "νΤΊιηάθΓηΒ- 

Τνρρίείθΐη. 2 νοίΐ. Μ. 10.80. 

Ρηΐ1οοίβίθ8. Εά,ΐν. Λ£ΐ.50. — Οβάίρυ.8 
Εβχ. Εά. V. Λ£1.50. — Οθάϊριΐ8 Οοΐο- 
ηθΐΐδ. Εά.ν. «^1.80. — Αηίι§οιι». Εά.ν. 
Μ. 1.50. — ΕΙβοίΓ». Εά. IV. Μ. 1.80. — 
Αί&χ. Εά. ΠΙ. ^1.20. — ΤΓ&οΙιϊηΐ&β. 
Εά. ΠΙ. Μ. 1.50. 

Κδηί£ Οίάίρηβ. ΘήβοΜβοΙι ιι. άοιιίβοΐι 

ία. Κοπιιηθηί&Γ νοη Ε. Είΐίβτ. Μ. 5. — 

Αηϋξοηβ. ΘγϊθοΙι. ιι. άθΐιίβοΐι Ιιτη^. ν. 

Α. Βδοϋι. Νβΐβΐ 2 Αϋηαηάΐ. ύΐ>. άίθββ 
ΤΓ8,8δάΐβ (Μϊί ΡθΓ*Γδ.1; Αιιβ- ΒοοΙεΙι'β.) 
Μ. 4.40. Ρ 1 ϋ & , 8.' Έΐο^ΐτα. Εϊηβ Αυβίββηιηβ. Μ.*.— 8ΐααί8ΥθΓΪΓα^β άββ ΑΙϊθτϊτιιιιβ. Ηγβ§. ν; 

νοη δο,αΐ». Ι. Τθϋ. Μ. 8. — 
81οϊοθΓπικι νβίοΓίπη ίΓα^ϊηθηία. Εά. 

3. ν. Α Γη ί πι. νοί, Π. Μ. 14.— 
[Τ1ι©00ΓΪΙιΐ8.] Ειιπιρθΐ, Ιβχϊορη ΤΙιθοογϊ- 

ΐθίιπι. 'Μ. 8. — 
ΤηβοάΟΓΟβ, 1 άβχ Ιι. Τ^θοάοΒίοβ: β. Τΐιβο- 

άοΒΪΟΒ. 

[Τ1ιβ0(ΐ08Ϊ08.] , Τ), ϊίβύ. ΤηβοάοΒίρβ. 8θΠΓΪί- 

ΐβη ά. ΤηβοάοΓΟβ μ. ΚτγϊΙΙιιβ, ηγη^• νοη 

'ϋββηβΓ.'Λ 4.— '"'''' " '•'•.' 

Τΐιβορίιαηί» οΙΐΓόηο^ΓαρΙιία. Εβο. Ο. άβ 

Β όο γ. 2 νοίΐ. Μ. 50.— 
Τ1ιβθρ1ΐΓ&8Ϊ8 ΟΙιαΓίΐΜβΓβ. Ηγββ•, θγΙςΙ. 11. 
Ή.1)θΓΒθίζΐ ν. ά, ΡΙιϊΙοΐΌβ. ©©Βθ^ΐβοΐιαί* ζιι 
Ιιβίρζί^. Μ. 6. — , 
Τΐιιιογάίάίβ ϊιϊκίΟΓίΕβ. Εβοβηβ. Ο. Ηιιάβ 
Τοηι. Ι: ΙίϊΟΓΪ Ι— IV. .^ 10,•— 
— Π: Ι,ίΟΓΐν— νΠΙ. Ιηάΐβθβ. ,^12.— 
άβ 1)θ11ο ΡθΙοροηιΐθΒΐίΐΰΟ 11. VIII. Εχρίαηη. Ε. Ε. Ρ ορρό θί Ι. Μ. 8ί»η1 
4 νοίΐ.. [8 Ββοϋαηββ.] ^.22.80. 

Η3ί. 1. Εά. ΙΠ. Μ. 4.50. — ΜΙ». 2. 

Εά. ΠΙ. Μ. 3.-Κ-— Ίλ!ο. 3. Εά. Π Μ.2. 40. 

— Ιίΐο. 4. Εά• Π. Μ. 2.70. — ΊΜ, 5. 
Εά. Π. Μ. 2 . 40. — ΙλΙ». 6. Εά. Π. Μ. 2 . 40. 

— ϊιί\>. 7. Εά. Π. ^.2.70. — Ιάο. δ. 
Εά. Π. Μ. 2.70. ' Ηθγοβϊ, ζιι Τηιι^ΓάϊάβΒ. Ι α. Π. Μ. 6.40. 
8ΐ&η1, ςιιαβΒίϊοηθβ ξτα,τηιη. αά Τη. ρβτ- 
ΐϊηβηίθΒ. Εά. Π. ^1.60. 

ΤΓΒ,^ίοοΓαηι (ΪΓ&θθθΓΐιηι ΪΓ&^ιηβιιΐα. Εθο. 

Α. Ν α α ο 1ε. Εά. Π. Μ. 26.— " 
Χβηο1ϊΐ•αίθ8. Ϊ>αχ8ΐ;θ11@. ά. Π^θπγθ η. δαφηιΐς;. 

ά. ΕΓα^ιιιβηίθ ν. Ηβίηζβ. ^5.60. 
Χβηορηοηϋδ ηίδΐ. βιταβϋα. Εθο. Ο. Κ β 1 1 θ γ. 

Εά. πι&ΐοΓ. Μ. 10. — , 
Χοηορ1ιοηΙΪ8 ορβι•α οηιηΐα,, ΓβοθηΒΪΦα, θ* 

οοπιηιβηί&ΓΠΒ ίηβ,ΐηιοί;». 

Ώβ Ονχί ΜίηοΓΪΒ βχρθάϋΐοηβ 11. νπ 

(Αηα,οαβΪΒ) , γθο. ΚϋηηθΓ. ^3.60. 

ΟβοοηοπιϊοιίΒ , γθ6. Ία. ΒΓθϊΐθηΙ)3θ1ι. 
Μ. 1.50. 

ΗθΠβηϊοά, γθο. Ιλ. Βτθίΐθηο.αοΐι. 2 ρατί*. 

^6.60. ; 

Ρ»Γ8 Ι. -ΙίΆή. Ι θ* Π Εά. Π. Μ. 1.80. 
— Π. Ι^ϊοίϊ ΠΙ— νΠ. ^4.80 
Ζοδίιηί ΜδΐοΓΪα ηοτα. Εά. Γι. Μβηάθΐβ- 
βοηη. Μ. 10. — 

Ι). Χιαΐβΐηϊδοΐιβ δοϊιηίύβίβΐΐ,βί. 

Αηβοάοία Ηθίνβΐίοα. Εθο. Η. Η & 8 β η.. 

Εβχ.-8. Μ. 19.— 
ΑπΓθΙίϋηιρ. βρϊδίΐ. : β. Ετοηίο, βά. Νη,οθγ. 
ΑτβΓΓΟϊδ ρ»ΓΗρ1ΐΓίΐ8Ϊ8 ίη 1. ροβϋοαβ ΑΓΪ8ΪΟ• 

ίβΐϊβ. Εά.Ε.Ηβϊάθη1ΐ3.ϊη. Εά.Π,,^Ι.— 
Ατίαιιΐ ί'αϋιιίΑβ. Εά. 6. Ε γ ο β η η ο τ. £Γ. 12. 

Μ. 1.20. 3. Εϊηζβΐη βχΒοΜβηθηο Αυ8£3Λ>6η η. β. ^ 17 [0λθ8»γ.] Ροϋοηίβ άβ Ι». Αϊγϊοο οοιηιη. 
8. Ροϋο. Ε1>8ΐίη&, ΒοηιιΙνόΓ,ΙθΓΟ. ζιι Ο α β 8 α γ. 

4. Αηη. Μ.Ι.— 1.80. 
Μθη^θθίΡΓβαΒδ , Ιβχίοοη Ο&θβαπ&ηιιιη. 
Μ. 18.— 
Οαββϋ Βαβδί, Αίϋϋ ΓοΓίιπίίΐΙί&ηί άβ ηιβίΓίβ 

11. Εβο. Η. Κβίΐ. βΐ. 4. Μ. 1.60. 
ϋαΐοηίβ ρΓ8θίβΓ Ιΐϋτ. άβ γθ πιβί. <^ιιαβ βχ- 
Ιίΐιιΐ. Εβο. Η. «Γοτάαη. Μ. 5. — 

άβ Λ£ΓΪ βιιΐΐ. 1., ΤαΓίοηίβ Γβι*. γηβ*. 

11. III. Εβο. Η. Κβΐΐ. 3 νοίΐ. Μ. 33.40. 
νοί. Ι. Ε&βο.Ι. Ο&ίό, Μ. 2.40. 

— Ι. — Π. ν&ΓΓΟ. Μ.&.— 

— II — Ι. Οοιηιη. ϊη Οαί. Μ. 6 . — 

— II. — Π. Οοχαπι. ϊηνο,ΓΓ. Μ. 8. — 
-4-• ΠΙ. — Ι. Ιηά. ίη Οαί. Μ. 3 — 
,— ΙΠ. — Π. Ιηά. ϊη ν&ΓΓ. Μ. 8.— 

ϋήΐπΐΐί 1. Βθοβηβηίί βί ίηίβΓρΓβίαίηΒ "βδί 
Αβπι. ΒαβηΓθηβ. 2 νοίΐ. Μ. 16.40. 
Υοΐ. Ι. Εά. II οητ. Κ. Ρ. 8 ο ϊπι 1 ζ θ. Μ. 4 . — 

— Π. Οοιηιηθηί&ΓΗΐΒ. 2 £»βοο. Μ 12.40. 

; Ηγβ£. τι. θγΙςΙ. ν. Α. Ε ΐ θ 8 θ. Μ. 4 . — 

ΟίοβΓΟηίδ, Μ. ΤιιΙΙΗ, βρίβΐαίαι-αηι 11. XVI. 

ΒΛ. Ιι. Μβηάβίββοΐιη. Αοο. ί&βιιΐίΐθ 

οπΓοηο1ο§. &1> Αβίη. ΚοβΓηβΐΌ βί Ο. 

Ε. Βοηηϊίάίίο οοηϊβοίαθ. Μ. 12. — 
:-^- »ά Μ. Επί*. ΟΓίΐίΟΓ. Εβο. Β. Ηββι•- 

άθβθη. Μ. 3.20. 
[ ] »ά ΗθΓβηιπηιιι 11. VI: β. Οογιιϊ£ϊ- 

οίΐΐΒ τιηά [ΗβΓβηηίυΒ]. 
- — Ο. Τιιΐΐίί, ΓβΠ. Εβο. Β γ. ΒιιβοηβΙβΓ. 

Μ. 1.60. Βοηηιίάί, ά. ΒΓΪβίΛνθοηββΙ ά. Οϊοθγο νοη 
Β. Ρτοοοηδηίαί ϊη Οίΐίοίβη 1)18 ζιι Ο&θβ&γβ 
ΕπηθΓά£. Νθ1>8ί Νβηάπιοΐί ά. ΧΠ. υ. XIII. 
Βιιοπθβ ά. Βγϊθ£θ &η ΑίίίοιίΒ. Μ. 12. — 

ά. η&ηάβοηΓίίίΙ. ϋΐ)θΓΐίθ£. ά. Βήβίβ 0.8 

»η ΑίίίοιίΒ, (ϊ. Οϊοθγο, Μ. ΒπιίιΐΒ ίη 
Ιίαΐίβη. Μϊί 4 Τ&£. Μ. 6.— 
Ζϊβΐίήβΐίϊ, Οϊοθγο ϊιη Λναηάβΐ ά. ^ηι•- 
Ιϊαηάβτίθ. Ιελγϊ. Μ. 2.40. 
Οίαιιάίίΐηΐ βαηιιΐηα. Εβο. 31 ίββρ. 2το11. 

Μ. 20.40. 
ΟοιηιιιβηίιΐΓϋ ηοίΛΓίιιιι ΤίΓΟηίαηαπιηι. Οτιιη 
ρτοΐβ^δ-, αάηοίί. οηί. βί βχβκβί. ηοΐαπιπίφΐθ 
ϊηάϊοβ &1ρ1ΐ8,ί)θΐ. Εά. Ο ιι ϊ 1. 8 ρ η ηι ί ί ζ. 
[182 αιιίοβΓ&ρΙι. ϊ&ίθΐη.] Βοΐίο. Ιη Μα,ρρβ 
Μ. 40— ! 
Οοηιίβοί Γΐιβίοιίοοτιιηι αάΟ. ΗθΓθηηίιιιη 11. 
VIII. Εβο. β* ίηίθΓρΓβ*. θβ! 0. Ιι. Κα γ β θ γ. 
Μ. 8.— 
ΟοΓρακ @1θ8δ8χίοτ. Εβάίηοι*. α &. Ι^οβτνθ 
ίηοοηαίηπι αιιβρίοϋΒ 8οοίβίαίί8 ΙίίίβΓαπιιη 
γθ§[Ϊ8,θ 8&χοηϊο8,θ οοχαρ., γθο., βά. θ. β ό β ΐ ζ. 
7 νοίΐ. Ιιβχ.-8. 
νοί. Π. β1θ85£ΐβ Εαΐΐηο^ΓΒ,βοαθ βίΟ-Γ&βοο- 
Ιο,ίίηβ,β. Εά.ά.β.βοθΐζθ1;&.&ηη(1θΓ- 
ηιαηη. Αοο. ηιϊηΟΓ£ΐ υ.ίΐ'ϊτΐ30[ΐΐθ Ιϊη^χια,β 
βΙοΒΒα,Γία. Αάίθοΐαβ βηηΐ 3 ίαΙΛ. ρηοίο- 
*7Ρ• Μ, 20.— - Οοιφηβ §1θθβαΓίθΓ. Εαΐίηοτ. & Θ. Ιιοβ\?β 

ίηοοηαΐίΐιηι ατιβρίοϋΒ δοβίθί&ϋβ ΙϋΛθΓ&πιπι 

ΓββΪΒ,θ δαχοηίοαβ οοπιρ., γθο., βά. β. & ο β ΐ ζ. 

νοί. ΠΙ. Ηθπηβηβιίηϊαί» ΡΒθΐιάοάοΒΪίηθαηα. 

Βά. &. βόθΐζ. Αοο. ηβπηβηβηπιαία 

ηιβάίοοϋοΐαηϊοβ, νβίιιβίίοΓ». Μ. 22. — 

— ' IV. βΙοΒΒ&β οοιϋοιιηι ν»ϋο»ηϊ 3321, 

8αη^α11βη8Ϊ8 912, Ι^θΐάοηδίΒ 67 Β. Εά. 

&. αοβΐζ. Μ. 20.— 

— V. ΡΙ&οΐάΐ ΙΐϋβΓ §1θ8Βαιιιηι, βΙοβδαΓί» 
Γβ11ς.η». Εά. &. ϋοβίζ. Μ. 22. — 

— VI. Τ1ΐθ8£ΗΐπΐΒ §1θ88αηιπι θηιβηιία- 
ίαπιπι. Οοηί. &. &οβίζ. Ρλγβ ργϊογ 
2 ίαδοο. ϊβ Μ. 18. — 

— νπ. ΤηβΒαιιηΐΒ §1ο88»Γαηι θηιβηάα- 
Ίαηιιη. Οοηί. β•. 6 ο β ί ζ. Ρατβ ροβίο- 
γϊογ. Αοο. ίηάβχ βτχαβοηδ β-. Η β γ & β ί. 

'Β»8ο. Ι. Μ. 24.— 
ϋί&ΐβοίοηιηι ΙΐαΙϊοαΓηηι &θνϊ νβΐαβ*. βχβιη- 

ρΐβ, ββΐ. Εά. Ε. δοηηβϊάθΓ.; 
νοί. Ι. Ώίαΐβοίί Ε»ΐ. ργϊβο. βί ΒαϋΒΟ. 
βχβιηρίίΐ. Ρ&γβ Ι. Μ. 3.60. 
ϋίάαδϋαΐίαβ αροΒίοΙοππη ΓΓίΐ^ιηβηΙίΐνβΐ'Ο- 

ιιβηκίίΐ Ι/αΙίιι». Αοο. οαηοηηίη ςηΐ άίο. 

ΕίροδίοΙοΓίιηι βί. Αθ^γρίίοΓίιηι Γθΐΐςαΐαθ. 

ΡΓΐηι. βά. Ε. Η » ιι 1 β γ. Βαβο. Ι. Ργεθ- 

£»ίίο, ίΓ&βΐηβηία. Μϋ 2 Τ&ίβΐη. Μ. 4. — 
ΕχηρβΓίΐηΗιΐδ, Ερϊΐοηιβ. Ηγβ^. ν. &. Ιι λ η ά - 

£Γ&£ ιι. Ο. ν^θγπιαη. Μ. — .60. 
ΒΓίΐ^ιηβηΐιιιη άθ ίιΐΓβ ββοί. Εά. Ρ. Κ γ ιι θ % β γ. 

Μ. 1.60. 
ΓγοιιΙοιιΪ8 βί Μ. Ααι-βΐϋ ίιηρ. βρίκΐιιΐίΐβ. 

Εβο. 8. Α. ΝαΐθΓ. Μ 8. — 
θθώίοΜθ, ιιηβάίβΓίθ 1&ίβίηΪ8θ1ΐθ , ητβ^. νοη 

Ε. Β&βηΓβηΒ. Μ. 1.20, 
61088&Θ ηοιηίηιιηι. Ε ά. β. Ιιοβντβ. Αοο. 

βίιΐδάθπι ορτίΒοηΙα ^ΙοδΒΟβτ&ρΙιίοίΐ όοΐΐ. α 

&. Οοβίζ. Μ. 6.— 6 ο θ ί ζ , άβΓ Ι;ϊΙ>θγ 0τ1θ88αηιηι. Μ. 1 Βϋοβ. 
Μ. 3.— 

βταιηιηαΐϊοί Σίΐίΐιιΐ βχ γθο. Η. Κβϊΐϋ. 

7 τοΠ. Ι^βχ.-8. Μ. 139.2σ. 

νοί. Ι. Ββ,θο. 1. Οη&ΓΪβϋ &γβ βΓ&ιηηι. βχ 
γθο. Η. Κβΐΐϋ- ο%. 9.— 

— Ι. Β&80. 2. ΒϊοηΐθάΪΒ αΓ8 ^Γΐιηιηι. βχ 
ΟΙιαΓίβϋ ίΐΓίβ §Γ&ιαηι. θχοθΓρία βχ γθο. 
Η. Κβϋϋ. Μ. 10.— 

-^ Π. Βη,βο. 1 βί 2* ΡΓίβοί&ηί ίηθίίίηίίόηββ 
8Γ&ιηπι. βχ γθο. Μ. Ηβχίζϋ. νοί; Ι. 
Μ. 19.— 

— ΠΙ. Β&80. 1. ΡΓίβοΐ&ηί ϊηΒίίίηίίοηβΒ 
^Γ&ιηιη. βχ γθο. Μ, Η β γ ί ζ ϋ. νοί. Π. 
Λ£12.— 

-τ- ΠΙ. Β&80. 2. ΡΓΪΒοί&ηϊ άβ β§ηΓΪ3 
ητιιηθΓΟΓηιη , άβ ηΐθίπ.8 ΤβΓβηίϋ, άβ- 

ρΓΕΙΘΘΧβΓΟίίϊΙΠΙβηίίΒ ΓΐΐθίΟΓΐοΪΒ 1Π>ΓΪ, 

ίηθίϋιιίϊο άβ ηοπιίηβ.βί ρΓοηοητίηβ βί 
τβΛο, ρ&Γίίίΐοηθβ άηοάβοϊιη νβΓΒΐιμηι 
ΑβηθΐάοΒ ρΓίηοίρ&Πιιηι , »οοβάΐί Ργϊ- 
Βοίαηΐ ςιιιϊ άίο, ΙΛθγ άθ ΛοοβηίΛηβ βχ 
Γβο^ Η. Κβίΐϋ. Μ 7.— ϋίθ Ιβϋβη ΖίίΓθΓΐι νβτβΐβΙιβΕ βίοΐι ίϋΓ οβίίυηιίβηβ ΕχβπιρΙ&Εβ. 18 Αη&8ταΐ>θη £γϊ8οΜ9ο1ιθγ κπά 1αΐβϊπί8ο1ΐθΓ 8ο1ιΐ'ϊ:Γΐ8*β11θΓ. (τΓαιηηΐίΐίίοί Ιι&ΐϊηί θχ γθο. Η. Κβίΐϋ. 
νοί. IV. Εαβο. 1. ΡγοΜ οαίηοΐίοα, ίηείί- 
*ιϊ*α &Γ*ΐιιπι, άβ ηοπιίπθ βχοβΓρ*α, άβ 
τιΐϋιηίβ βνΗαΜΒ ΙιββΓ αά Οαβ1θ8*ίηηιη 
θχ Γβο. Η. Κβΐΐϋ. — Νοίαταπι ΙαίβΓ- 
οιιϋ βάβηίβ Τ 1ι. Μ ο πι πι 8 β η. Μ.\\. — ' 

— IV. Εαδο. 2. Ώοη»*! »Γδ §Γαπιπιαΐίοα, 
Ματϋ 8θΓνϋ Ηοποΐα*ΐ οοχηιπβηίαΓίΛΐΒ 
ϊη αΓίβπι Εοηαΐΐ, άβ ηπαΙϊΙπίΒ , άβ 
οβηΐηπι ιπβίΓΪΒ, άβ ιηβίΓΪβ ΗθΓ»*ϋ, 
8βΓ§ί1 άβ 1ϋ*βΓα, άβ δγΐΐ&οα, άβ ρβάί- 
1)τΐ8, άβ αοοβηϋίπΐΒ , άβ άΪΒίΐποίΐοπβ 
οοπιπιβπίίΙΓίΐΐΒ , βχρΙαηαίίοπθΒ ατϋβ 
Ι)οηα*ι, άβ ίάίοιη&ίιοιίδ βχ Γβο. Η. 
Κβίΐϋ. Μ. 8.— 

— V- Ε&βο. 1. Οΐβάοπϋ »γβ £ταπιπι., 
Ροιπρθϋ οοπππβπΐιιιπ ατΐΐβ Ι)οηα*ί, 
βχοβτρία βχ οοπηϊίβηΐαΓϋβ ϊη Ώοηα- 
*ηπι βχ Γβο. Η. Κβΐΐϋ. Μ. 9. — 

• — V. Ε»βο. 2. ΟοπΒβηΐΐαδ, Ρηοοαβ, Εα*ν- 
οπθβ, Αιι§ιΐ8ΐ;ίπα8 , Ραΐαβπιοη, ΑβρβΓ, 
άβ ποπιϊηβ β* ρΓοηοπιϊηβ, άβ άτϊβϋβ 
ηοιηϊηΐοιιβ, ΜαθΓθΙ>ϋ βχοβΓρΐα βχ Γβο. 
Η. Κβίΐϋ. Μ. 10.— 

— VI. Εαβο. 1. ΜάΓΐπδ νϊοίοΓΪηιΐΒ, Μαχί- 
πιηβ νίοίθΓίη.118, Οαβδϊιΐδ ΒαδβιΐΒ, Αΐί- 
Ιΐτΐδ ΕθΓ*ιιπα*ιαηιΐδ βχ Γβο. Η. Κβΐΐϋ. 
Μ. 9.— 

— VI. Εαδο. 2. ΤβΓβπΐϊαηιΐδ Ματιπιβ, 
Μαητίδ Ρίοίϊιΐδ 8αοβΓάθΒ, ΒπίΊηιΐΒ, 
Μα11ίιΐ8 Τ1ΐθοάοπΐ8, ίτα^ιηβπΐα β* βχ- 
οβτρία πιβίΓΪοει βχ Γβο. Η. Κβΐΐϋ. 
Μ. 14.— 

— VII. Εαδο. 1. 8θΓΪρ*θΓβ8 άθ ογ*πο- 
^ταρηΐα ΤβΓβηίίτΐδ 8θΕτζΓΐΐ8, νβΐίτΐδ 

, Εοπ^ιΐδ, ΟαρβΓ, Α^ΓΟβοϊιΐΒ, Οαβδίοάο- 

ΓΪΤΙΒ, Μ&Γ*νΓ111Β, Ββά»,Α11>ϊηΐ18. Μ. 10 . — 

— VII. Εαβο. 2. Ατιάαοϊβ άβ Βο&ηγϊ βΐ 
Ράΐίαάϋ Ιϊΐ>ΓΪδ βχοβϊρία, ϋοδίίΐιβϊ &γβ 
£Γαπιπι., Απίδϊαΐϋ. Μβββϋ θχθτηρία βίο- 
οπϋοπηπι, ΟογπθΙϊϊ Εγοπ*οπϊβ ΠοβΓ άβ 
άίίϊθΓβιιΐϋ8, ίΐα§πΐθπία £Γαιππι., ϊηάβχ 
ΒΟΓΪρίοηιηι. Μ. 11.20. 

8ιιρρ1βιηβη*ιιπι οοπΐιηβη8 αηβοάοία Ηβΐ- 

νβΐίοα βχ γθο. Η. Ηα^θηϊ. Εβχ.-8. 

«^19.— 

[ΚβΓβη'ηίιιβ.] ΙηοβΓίί ατιοίοήβ άβ Γϋϊίοιιβ 

άίββηΑί »ά 0. Η. 11. ΙΥ. [Μ. ΤτιΠΐ Οϊοθ- 

γοιιϊβ αά ΞβΓβηηίΐπη 1ϊϊ>γϊ VI.] Βθοβηδ. 

Ε. Μο,γχ. Μ. 14.— 

ΗϊκΙΟΓΪοοηιιη Κοιηαηοπιηι ΓβϋοιαίΗβ. Εά. 

Η. ΡβΐθΓ. νοί. Ι. «Λ 16.— 
ΗΟΓ&ΐϋ ΟρβΓ». ΚβοβηδτίθΓΐΐηΐ Ο.ΚβΙΙβΓβί 
Α. ΗοΙάβΓ. 2 νοίΐ. %ΐ. 8. 
.νοί. Ι. Ο&ηαϊιια, βροάϊ, βαπηβιι βδ,βο. 
ΙίβΓηπι γθο. Ο. Κ β 11 θ γ. Μ.ν&. — 

— II. 8βΓΐιιοηβ8, βρίδίυΐ&β, άβ α,Γίβ ροβί. 
Μ. 10.— 

Εάϋΐο ιηίΐιοΓ. Μ. 4. — 

— ϋαηηίηα. Εβο. Ιι. Μ υ. β 11 β γ. 16. 
Μ. 2 40, θΐβ^. 8β1>. πι. &ο1άβο1ιη.ίί1; Μ. 3.60. 

8α1ΪΓβη. Κτϋ. ηβΓ^βδίβΠί, πιθϊγ. ύ!>θΓ- 

ββίζί χι. πι. Κοπιπιβηΐα,Γ γβΓβ. ν. Ο. ΚΪΓοη- 
πβτ ιι. "νν. 8. Τθΐιίίβΐ. 2 νοίΐ. Μ. 16.40. ΗοΓίΐίϋ δαάΐτβη. Ιι»*. ιι. άθιιίΒοΙι πι. Εγ- 
ΙέίτιίβΓ. νοη Ιι. Ι)6άβΓΐθϊη. Μ. 7. — 

— — Βίβηβ αιιοη: 8ϋίιΐΓ&, ν. Β Ιϋ πι η β γ. 

Ερίβΐβΐη. Γι»*, π. άθΐιΐΒβΙι πι. ΕγΙ&τιΙ;. νοπ Ιι. ΒοάθΓΐβίη. [Β. Ι νβΓ§Γ.] Β. II 
Μ. 3.— 

— 5Βπφ, ίηι $8ετ§ητα§ ί)6ΐ ■ Ιΐτϊφϊίίί ϋευ= 
ίιειιίί^ί ϋοη 3ί. 85οεηιεϊίΙεηι. Ο. ^εΐϊεϊ. 
8. Μ. 2.40 8.20. ΕτίθάΓΐοίι, (}. Ηογ. Εΐ&οοιΐ8. Ρΐιϋοΐ. 
Ί7ηΐβΓ8. Μ. 6. — 

ΚθΙΙθΓ,ΕρϊΙβ^οπίΘηαζιιΗ. 3Τ1θ.^.24.— 

ΜτιβΙΙβΓ, ^. Ηογ. Ε1»οοιΐ3. Ε. 1ϊ*.-1ιΐ8ΐ. 
Βίο^Γ&ρηίβ. ιΛί- 2.40. 

ΡΙίϊΒΒ, Ηο.ΓΗ,ζΒΐιιάϊθη. Α1*β τι. πθτιθ Ατι£β: 
ϋΙ>. Ηογ»ζ. Ιί^ΓΪΙε. Μ. 6. — 
[Ϊ11ΓΪ8 οοηδίιΐίΐ.] Κ »11), Βοπίδ ,ΓιΐΓΐδΐβιι 

ηα,οη ίηΓθΓ 8ρΓ»οηβ. Μ. 4. — 
Ιηνβηαΐίδ βαΐιίΓαβ. ΕγΜ. ν. Α. Λνβΐάηβι•. 

2. Ατιη. Μ. 4.40. , • 

ΒΪβΠθ β,τιοη: 8»*ιΐΓ3,,,ν. Β Ιΰ. πι ή β γ. 

[Εηοαηιΐδ.] δοΐιοΐία ίη Ε. Τχβΐΐιϊπι οΐνϊΐβ 

βά. Η. ΤΙββηβΓ. Ρο,Γδ Ι. Μ. 8.— [ΕοΛ- 

Ββΐζπη^ βΓΒοηβϊηΐ ηίοπί.] 
Ιιιοίΐί 8!ΐΐπι•αι•ιιιη Γβΐΐ. Ββοθία.8., βηα,ΓΓανϊΐ; 

Ε. Μ» γ χ. [Ιη νοι•ΐ)βΓ.] ΜτιβΙΙβΓ, Εβίιβπ ιι. "ννβΓίεθ ά. Ε. ^.1.20. 
Νβροίίβ «ϊΐιαβ 8ΐιρβΓ8ΐιηί. Εά. Ο. Η αϊ πι. 

Μ. 2 40. 
Νοηϋ Μβΐ'οοίΐΐ οοηιρβιιάίοβίΐ άοοίΓΐηα. 

Επίθηά. β* »άηοΐ. Ε. Μ π β 11 β γ. 2 ραΓΐββ 

Μ. 32.— 
Νονίΐΐί»η8 βρίδΐ. άβ οΐΚ)Ϊ8 Ιικίίΐίοί». Ηγβ§. 

ν. ΐτ.Ι/»ηά?Γ»ία. Ο. "ννβ7Πΐ»π. Μ. 1.20. 

ΟρΐΗΐϊίΙΙΐί ΡΟΓΪ^Γΐί 08Γ1ΙΙΪΠ3. Ββο. Ε. 

ΜτϊΙΙθγ. Μ. 3.60. 
ΟΓΘ8Μ8 ίΓΛ^Οοάϊα. Εά. Ι. Μα β π 1 γ., 16. 

Μ. 1.20. 
Ονϊάϋ βχ Ροηΐο 11. Εά. Ο. Κοιη. ' Μ. 5 .— 
Έΐβ^ίβη άβΓ 1άβ1)β. Εθτι*80π νοπ 

Η. Οθΐ8θπ1α§βΓ. 2. Απίΐ. Μίη.-Ατιβ^. 

Μ. 2.40, βίβ§, 8θΤ5. 3.20. @ ί ε 6 ε Ι ί § ^«β ο Π ε , 35δδΓίεϊ6ιχ^ 5• 0.§ 9Κεία= 

τηοΜ36. 5. 8ίιι(ϊ. Μ. 2.70 3.10. 
βίβηβε, ϊίείηεδ 2δδΠετΙι. δ• 0•§ 33ΐεία« 
πιοτρ^. Μ. 2.50. 
ΡβΓΒΪιιβ, δΐβηβ: 8α*μΓα, ν. Β 1 π πι η β γ. 
[Ρβί^ΟIι^π8.^ 8θ£θΙ>αάθθ1;Εοπιηια*ζ8θ]ι, 

Ιβχίοοη ΡβΐΓοπίαηιιπι. Μ. 14. — 
ΡϊιαθάΓΪ Γαίιιιΐίίθ Αββορίαβ. Εά. Ε. Μ11Ϊ 1 β γ. 
Μ.%.—. 

ΡΙίΙΟίάί ^1θ88»6. ΒβΟ. θί ΪΠΐ18*Γ. Α. ΰβΙΙβΓ- 

Ιίηκ. Μ. 2.80. 
Ρίαιιϋ βοιηοβΑΐαβ. ΕβοβπΒΐιίΐ, 1πδ*Γαπΐθπ*ο 
ΟΓΐίΐοο β* ρΓΟΙβ^οπιβπίβ ατιχί* Ε. Β,ί*- 
Βοηβΐϊιιβ βοοϊΙβ ορβΓαβ αάβτιπιρϋβ Ο-. 
Εοθήτθ, &. &θθ*ζ, Ε. 8οΚοθ11. 4 ίοιπί 
Μ. 91.20. 

Τοπιϊ Ι ίαδο. Ι. Τγϊπιιπιπιιιβ. Ββο. Ε. 
Εϋβοπί. Εά. ΠΙ οπγ. Ε. δοποβίΐ. 
Μ. 5.60. ϋϊθ ΐεϋβη ΖϋΓβΓη νβΓδίβΙιβη βϊοΐι ϊϋΓ ββΐιυηιίβηβ ΕχβιαρΙαΓβ. 3. Εϊηζβΐή βΓδοηίθηβηβ Ααδ8α1)θη μ. 3. \ν. 19 ΡΙαπΙί ϋοιηοβάίαβ. 

Τοπιΐ Ι £3,80. Π. Ερίάίοιίδ. Εβο. 6.&0θ*ζ. 
Μ. 3.— 

— Ι £»δΟ. ΙΠ. ΟΐΙΓΟΤίΙΐΟ. ΕθΟ. (χ. (τ Ο θ ί Ζ. 

Μ. 2.40. 

— Ι ί»βο. IV. ΑδίηαΓΪά. Εβοο. 6. Θ ο β ί ζ 
βί β, Ι;οβτνβ. Μ. 3,60. 

-#- Ι Ϊ9.80. V, Τπιοη1βηΐΐΐ8. Εβο, Ε. 
8οηοβ11. Μ. 4.80. 

— Π £380. 1. ΑτιΙτιΙ&γϊβ,. Ββο.Ο. (χοβΐζ. 
Μ. 2.40. 

— II ίβ,δο. II. ΑηρΜΐταο. Εβεο- β - • 
Οοβίζ β* 6. ϊιοβντβ. Μ. 3.60. 

— II £3,8(3. ΠΙ. ΜβΓο&ίοΓ. Εθο. Γ. 
Είίδοΐιΐ. Εά. II οπγ. β. βοβΐζ. 

■• Μ. 3.60, 

— II £8,80. IV. 8ίΐοητΐ8. Ββο.Ε.ΕϊίβοηΙ. 
Εά. Π-οώι. &. β-οβίζ. Μ. 3.60. 

— II £α,80. V. Ροβηη1α8. Εβοο. Ε. Εϊί- 
8 ο 1ι β 1 ϋ βοϊΐθάίδ &άΜΐ>ίίΪ8 Ο•. & ο θ ί ζ 
βί &. Ιιοβνο, Μ. 5. — 

— III £380.' Ι. Ββ,οοηίάβδ. Εβο; Ε. 
Εΐί8 ο Μ. Εά.Η οτιγ. 6. &ο β*ζ. ΜΑ.— 

— ΙΠ £3,80. Π. Ο&ρϋνΐ. Εθο. Ε. 8 ο 1ι ο θ 1 1. 
Μ. 4.— . ' 

— ΠΙ £»80. ΠΙ. Εηάβηδ. Εβο Ε. 
8οηοβ11. Μ. 5.60. 

— ΠΙ £3,80. IV. Ρδβυάοίηδ, Εβο. Ε. 
Εϊΐβοΐιΐ. Εά.ΗοιίΓ.&.&οβΐζ. 15.60. 

— ΙΠ £3,80. V. Μβηαβοηιηΐ. Εθο. Ε. 
Ή,ϊίδοηΐ. Εά. II οϊιγ. Ε. βοηοβίΐ. 
Μ. 5.60. 

— IV £α80.Ι. Οβ,δίηβ,. Εβο. Ε. 8ο1ιοθ11. 
Μ. 5.60. 

IV £&80. Π. Μΐ1θ8 £ΐθΓΪ08Τ1Β* Εβο. 

Ε. Είΐίδοηΐ. Εά. Π οτιγ..&. βοβίζ. 
,. . 1 6..— 
γ^- IV £ο,3θ. ΠΙ. Ρθγβ». Εβο. Ε.ΒϋδοηΙ. 

Εά. Π.οτιγ. Ε. δοΐιοβίΐ. 1 5.60. 

— IV £380. IV. Μθδΐθ1ΐ3ΓΪ3. Εβο. Ε. 

Εΐίδοηΐ. Εά. Π οϊιγ. Ε. 8ο1ιοβ11. 

Μ. 6.— 

— IV £380. V. 0Ϊ8ίβ1ΐ3ΓΪ3,. Εβο. Ε. 

8 ο η ο β 1 1. Αοο. άβρβχάΐίβτχιιη £3βηΐ3- 
πιιη £τα0πΐθηΐ3, α &. & ο β ί ζ Γβοβηδϋ;». 
1 5.60. 

Εχ γθο. βί ομπι αρρ. ΟΓΪί. Ε. Είί- 

β ο 1ι β 1 ϋ. [νβΓ§ΓΪ£Γθη αιιβ θγ :] 

Τοπιυ.8 Ι. Ρεγβ 3. ΒαΒοηίάβΒ. 1 3. — 

— ΙΠ. Ρβ,ΓΒ 2. ]\ΙθΓ03,ΐΟΓ. 1 3. — 

δοηοΐ&,ηιπι ίη τΐδΐιηι γθο. Ε. Εϋ- ΒοηβΙίηΒ. [νβΓ^ΓΪΐΡβιι δ,ιιββΓ:] 
, ΒαοοΜάββ, 8ίίο1ιιΐ8, Ρβθηάοΐιΐθ, Ρθγβ», ΜβΓ- 

οβ,ίΟΓ. Εϊηζβΐη ίθ 1 — .50. 
ιηϊΐθβ ^1ογϊ08118. Εά. Ο. ΕίΙ&οβοΐΕ. 

1 2.80. Αηαΐβοί», Ρίαιιΐ. δΟΓίρβ. Ε. δοΐιοβίΐ, 

Ο•, βοβίζ, Ο. Ι(θθ\»•θ. 1 6.— 
Εϊϋϋθοίε, ΐΠ)βΓ8. ά. Μϋβδ ^ΙοΓΪΟΒηβ, ϊη: 

Ε., Αία,ζοη. 1 4.40. 
ΕίίοηΙ, ρτοΐβ^οηίθη» άβ Γβ,ϋοηΐ&ΐΐΒ ογϊ*., 

βΓΒ,ππμ., ρΓΟδοά., ιηβΐΓ. βπιβηάαϋοηϊβ 

ΡΙολι*. 14- Ροΐβιηϋ δίΐτϋ Ι&ίβΓΟπΙπβ. Εά. Τ 1ι. Μ ο ιη ία - 

δβη. Ιιθχ.-8. 1 — .80. 
Ροϋοήΐβ άβ 1>β11ο Αϊγιοο οοπιια. Εάά. Ε. 

Τνθίϊίΐίη βΐ Α. Μΐοάοήβίεί. Λάί. ββΐ 

ίαΐ). ρηοίο1ϋηθ8Γ3ρη. 1 6.80. 
[Ροηιρβίαβ Τγο§π8•1 τ. Οηίβοΐιηιίά, ϋ&. 

ά. ΕΓ3§πιιη. ά. Ρ. Τ. η. ά. &ΐ3τιΙ)-ντ&Γάΐ§1εθϊ(; 

ΪΙΐΓβΓ ββνΐτέΙΙίΓδΠΙ&ΙΐηβΓ. 1 2.70. 

[ΡγοΪ)ιι8.] Όίβ Αρρβηάίχ ΡγοΙ)!. Ηγβ^. ν. 
Τν. ΗβΓ3βτΐδ. Μ. 1.20. 

ΡΓΟρβΓίϊί θΐβ^ΐίΐβ. ΕβΟ. Α. Ε&θ1ΐΓΘη8. 

Μ. 5.60. 

ΡβαΙΐβΓΐιιηι , ά&8 ίίτοηίδοΐιβ, άβτ ^νΌΚβη- 
ΜίίβΙβΓ ΒϊΜϊοΐΙιβΙε. Ηγβ§. ν. Κ^Ι. δΐβηο- 
£Γ&ρ1ι. Ιηδίϋηιί ζτι Βιβδάβη. Μίί Εΐηΐβΐίτιη^ 
υιιά ΪΓ1)βΓίΓ&^τιιΐ3 άθ8 ΐίτοη. Τβχίβδ, νοη 
Ο. Ιιθ1ιιιΐ3,ηη. Μ. 10. — 

^π^η1;^1^^ιI1^ ίηκίϋπϋοηί» 0Γ«α1;0Γ, 11. XII. 
Εβο. Ο. Η&1Π1 2 ράΓίβδ. [Ρβ,Γβ Ι νβτ§Γ.] 
Ρ&Γ8 Π: ίί\>\}. νΠ— XII. Μ. 9.— 

ΒΙιβΐΟΓββ Ινίΐϋιιϊ ΐϊΐΐιιΟΓβδ. Εά. Ο. Ηάΐηι. 
Ι^βχ.-8. Μ. 17.— 

8ίΐ1ίηΓΪηιη οαππίππηι τβΐΐ. Εά. Β.Μ&πΓβιι- 

1)Γβθ1ΐθΓ. Μ. 1. — 

8«11ιΐ8ΐϊ ΟΓΪβρί ςυαβ 8«ρβΓ8πηΙ. Εβο. 

Ε τι ά. Ώ ί β * 8 ο 1ι. 2 'νοΐΐ, \ΎόΙ. Ι νβΓβτ.]. 

νοί. Π : ΗΪ8ίοι•ί3Γΐιπι γθΙΙ. Ιηάβχ. Μ. 1 . 20. 
ΙιίκίοιΐίΐΓπηι ΪΓα^Μβιίΐα. Εά. Ε γ. 

Κγϊϊζϊιιβ. Μ. 9.— 

ΙιίβΐΟΓίαηιιιι γθΙΙ. Εά. Β. Μλϊιγθιι- I) Γ θ ο 1ΐ β Γ. 

Εαβο. Ι. ΡγοΙθ^οπιθιι». Μ. 2 — 
Ε&80. Π. Ετα^ 131611 -*». αΓ§ιιπιβαιΊ;Ϊ8, ϋοίΗ- 
πίβηίαΓϋβ, 3ρρ&Γ3ίτι οπί. ϊαδίπιοί». 
Αοο. ϊαάϊοβδ. Μ. 8. — 
ΒαίηΓίΐ. Ατΐ8^βΛ>(Γ. δαίΪΓβη ά. ΗοΓαζ, ΡβΓδίαβ 
η. ^νβηαΐ ία £ΓβίβΓ ιηθίτ. ΧΓΙϊθΓίΓβ,^ιιίι^ νοη 
Η. ΒΙύιαιίθΓ. Μ. 5.— 5.80. 
δΰα,βηίοαβ Κοιηηιιοπιιη ροββίδ ΪΓη^ιηβΗίη. 
Εβο. Ο. Είΐ)Ιΐθο1ε. 2 νοΠ. Εά. Π. 123.— 
νοί. Ι. Τγ3^ϊοογϊιπι £Γ3§πΐθηί3. Μ. 9. — 
— Π. Οοπηορηιιμ ίν&^πχβηίΆ. Μ. 14. — 
[8βηβο» (ρΜ1θ8θρ!ιιΐ8).] (τβΓο^β, Ββηβοα- 

δίαάϊβη. 19. — 
8βΓτίί &τ&ιητηΆαϊ>ι ψιϊ ίβτ. ίη ΤβΓ^ίϊίί 
ϋίίπηϊηίΐ οοηιιιΐ6«ΐ»Γϋ. Εβοο. β. Τΐιϋθ 
βί Η. Η&8 ΘΙ1 • 3 νοΠ. 

νοί. Ι £αβο. Ι. Ιη Αβη. Ι — ΠΙ οοιηιιι. 
Εβο. &. Τϋΐο. Μ. 14.— 

— Ι £&80. Π. Ιη. Αβη. Γν^-ν οοιιιηι. 
Εθο. &. Τηίΐο. Μ. 10 — 

— Π £380. Ι. Ιη Αβη. VI — νίΠ οοπιπι. 
Εθο. β. Τηίΐο. Μ 10.— 

— Π £»80. Π. Ιη Αβη. ΙΧ-^ΧΤΤ οοηιιη. 
Εβο. Ο. Τηϊΐο. Μ. 10 — 

— ΓΠ £3,80. Ι. Ιη Βαο. βί (ΐθθΐ•£. οοηπη. 
Εβο. Ο. Τηϊΐο. Μ. 10.40. 

— ΠΙ £&80. Π. Αρρ. δθΓνΐ&ηβ,. Μ. 20. — 
[ — ΙΠ £α.8ο. ΠΙ (Ιηάίοββ) ίη νοΛβτ.] 

8ίαίΐί8νβΓΐΓ»5β άβδ ΑΙίθΓίιιιαβ. Ηγ3§. ν. 

νοη 8ο»1ε. Ι. Τβΐΐ. Μ, 8. — 
8ί&ίπ βίΐταβ. ΗΓδ^. νοη Ε γ. νοΙΙηιβΓ. 

Μ. 16.— Ρίθ ίβΐίβη ΖίϊβΓίι νβΓ8Ϊθ1ιβη. βίο! ϊ&γ ββΐιιιηιίβηβ ΕχβιηρΙαΓβ; 20 Αιιβ§αΙ>θη £ΓΪθοηϊβοηθτ ηηά ΙαίβίηίβοηθΓ 8οηΓΪ£ί8ίθ11θΓ. 8ΐ8ΐϋ Τλβϋαΐβ β* ΑϋΜΗβϊβ οηπι βοηοίηβ. 

Ββο. Ο. Μϋ 11 β γ. νοί. Ι: ΊΊίθοβαάοβ 11. 

Ι— ΥΙ. Μ.9,.— 
δνικιιιιαβΜ Γβίαΐίοηβδ. Ββο. Θ-ηΐΙ. Μθτθγ. 

Μ. 1.60. 
ΒϊγΙ ββηΐβηϋαβ. Εθο. β η 11. Μ β γ β γ. Μ. 2 . 40. 

Εθο. Ε. Ύνοβίίίΐίη. Μ. 3.60. 

Τ&οϊίϊ άβ ογΪ£ιιιο βί βϋη ββπιιαηοπιπι 1. 

Εθο. Α. Ηοΐάβτ. Μ. 2.— 
άΐαΐο^ηβ άβ 0Γ»ί0ΓίΙηΐ8. Ββο. Α θ πι. 

Βαβητοηβ. Μ. 2. — ΒΓ&βββτ,ίΠ). 8νηΐαχ η. 8*ϋ ά. Τ. 3. Αηη. 
Λ£ 2.80. 

€τθγ1)θγ, &γθθ£ θ* «Γοηη, Ιβχϊοοη Ταοί- 
ίβιπη. Μ. 57.60. 
[ΤβΓίιιΙΙΐαηπδ.] Η ο ρ ρ β , δνηΐβχ η. 8ίΐ1 ά. Τ. 

Μ 8.— 
[ΤΪΓρ.] Οοπιπι. ηοΐ. Τϊτ. βά. δοηπιϋζ, 

βϊθΙιθ: Οοπι.πίΘηΐ&Γϋ. 
[ -] Β. Μτοη. ΡδαΙίθΓΪιιπι , βΐβηο: Ρβ&Ι- 

ΐβτίηπι. 
ν&ΓΓοηΐβ βαίππιπιηι Μβηίρρβηιυηι γθΙΙ. 

Εθο. Α. Εΐθ8θ. Μ. 6. — 

Γβπιιη Γΐι&ίϊοαπιηι 11. III, γθο. ΚθϊΙ, 

βίβηβ: Ο & ίο. 

αηϋ^ιιίΐ&ΐιιιη γθγ. άίνίη. 11. Ι. ΧΙΥ. 

ΧΤ. ΧΤΙ. ΡΓ&βπαββαο βηηί φΐ&βδΐ*. Ύ&τχ. 
Εά. Ε. Αββ,ηά. Μ. 9.20. ΥθΓ^ΪΙϋ Μ&ΓΟΠΪ8 0ρβΓ& &ρρ. Οΐίϊ. ΪΠ ΛΓίίΐΙΒ 

οοηΐΓβ,οίο ΐίθηιηι γθο. Ο. Βϊοΐίθοίε. 4 νοίΐ. 
Λ£ 22.40. 
Υοΐ. Ι. Βηοοίίοβ β* (τθΟΓ^ίοα. Μ. 5. — 

— II. Αβηθίάοβ 1Π>γϊ Ι— VI. Μ. 7.20. 

— ΙΠ. Αθηβίάοβ Π1)Γί νπ— ΧΠ. Μ. 7 . 20. 

— IV. Αρρβηάϊχ νθΓ^ί1ΐ&η&. Μ. 8. — 
Εά. Ι. [νθΓ£ΓΪ£ίβιι. ατιβθΓ:] 

νοΙ,ΙΠ. Αβηθΐάο8ϋ1).νΠ— XII. Μ.%.—., 

— IV. Αρρβικϋχ νθΓ0ΐ1Ϊ3,η8,. Μ. 5.— 
[— — ] δοΐιοΐία ΒβΓηβηβία αά νοτ^ϋϋ Βαθ. 

β* &θογ£. Εά Η. Ηα£θη. Μ. 6. — Οοιαρ»Γθΐΐί, V. ϊιιι Μϋίθ1»1ίθΓ, άβηΐβοη 
νοη Ι)ϋΐ8θ1ιΐ£θ. Μ. 6:— [14.— 

Ηβίηζβ, ν.8 θρΐβοηβ ΤβόΙιηίΐΣ. Μ. 12. — 
Ρ1ίΐ88, V. τι. ά. βρίβοηβ Κυηβΐ. Μ. 8. : — 
8 ο η ϊΐίίΐυ, V• &ΐ8 οη&οΐ. ΒϊοΜθγ. Μ. 5.— 
\ΓβΐάηβΓ, Οοπιπίθΐιί&Γ ζιι ν.β Αβη. Β Γ Ι 
τι. II. Μ. 8.— 

ΥίίΓπνπ άβ β,ΓοηίΐβοΐιΐΓ» 11. Χ. Εάά. 
V. Εοβθ β* Η. Μύ11βΓ-8ίΓύ1)ϊιΐ8. 
Μ. 7.— 

, Εβο. βΐ ΐη βθΓΐϊΐΕη. ββπη. νβΓΜΐ 

(ϋ&ΟΓθηίζθη. Υοΐ. Ι. Ρ&Γ3 Ι. ,#4.50. Νο 1ι 1 , ϊηάβχ νίΐΓανϊ&ηηβ. Μ. 5. — 
Τοίακϋ Μα,βϋίαηί άίβΐΓΪ&ιιίίο ραΓίίιιιη. 

Εά. Τΐι. ΜοπιπίΒβη. Μ. —.30. 4. ΜβϊβίβΓΤΥβΓίίβ άθΓ Οτίβοηβη ιιηά Εοπιθγ ίιι ΙίοιηιπβηίίβΓίθη 

Απ8§£ΐΙ)βη. [§γ. 8.] 

Ι)ΐθ ΑηΒ^αοβη οβαοβϊοηϋ^θη, ηϊοηί ηητ άβη 8ο1τα1θΓη άθΓ οϋθΓβη (χνπιηίιβίδΙΜαΒΒθη, 
βοηάθτη αιιοΐι 8,η§θ1ΐθηάθη Ρηϋο1θ£θη- βοντϊθ ΕΓθτιηάθΐι άβ8 Ιεΐαββΐβοΐίθη 
Α1*θΓΐτιιη8, ζτιηδ,οΙίΒί ζτι ΖΛΤβοΙίθΐι ρΓίναίθΐ; Ι^θΜϊγθ, τθΓίδ,βΙϊοΙίθ, η&οΐι ^βπΐθΐιι.8£ΐηι νθΓθϊα- 
Ββτίβη βηιικίΒ&ίζβιι νθΓί&Βίθ τιιιά άϊβ η,βτίθΒίθΐι ΕοτίΒοΙίΓϋίθ άθΓ ρΜ1ο1ο§Ϊ8θ1ιβη. ΕθΓ8θ1ιιιη§ 
νβΓΛνθΓίθη,άθ Τβχΐθ ηηά ΕοιαιαβηΐαΓθ ^γϊθοΜβοΙιθγ ιιηά. ΙαίβίηίβοΙίθΓ, νοιιάθΓ(ι3ηηη8,8Ϊ3 1 1- 
ΙβΙιίίίΓθ βθΐΐθη. οάθΓ 8 &Γ πίοΐι* ΐβΓΐϊοΙίΒίοΙιίί^ΐθΓ ΜθίβίθΓντθΓίεθ 'ά&τζηΜβίβη. Ι. Αίβοΐιχίοβ' ΡβΓδθΓ, νοη <ί ιι γ β η 1ε α. 

2 Ηβίίθ. Μ. 1.40. 

Π. ΙδΟ&Γαΐβδ' Ρ»ηβ§νΓϋ;08, τοη ΜθβΙ^. 

2 Η&ΐΐθ. Μ. 1.40. 

ΠΙ. Αηδή Έλΐ α. ά. γοιιι. £ ΥΓϋβπι (πι. ^γϊθοΙι. 

Ρ»Γ&11β1.), ν.ΙιΐΓβπ^&. 2 Ηβίίθ. Μ. 1 .60. IV. Ινβίίΐβ'.. Ββάβη ?»&• ΕΓβ,ΐοδίΙιβηθβ ηηά 
ϋϋ. ά. 011)ίΐιιιη, νοη 8θυγθγ». 2 Ηβίΐβ. 
«^.1.20. 

V. Αιιβ^β^&ηΐίθ ΒΓΪβϊβ ϋίοβΓΟβ, νοη 

&8θ1ΐΛγίηά 2 Ηβίίβ. ^.1.20. 5. Β. 6γ. ΤβιιΒηβΓβ 8ό1ιπ1απ8§3,ΐ3βη ^τίβοΙιίβοΙιβΓ ιιηά Ι&ίβίηίβοηβΓ 
ΚΙ&δβί^θΓ ιηϋ; άθΐιίδοηβη βΓΐίΙΜ,Γβηάβη ΑηπίθΓΐίΐιη^βη. [§τ. 81] 

Ββ^&ηηΐΐΐοη ζθϊοηηβη βϊοη άϊβδθ Ατΐ8§3,1}θη άαάιίΓοΙι &τιβ, άο,β βϊθ άβ,β Ββάητίπιβ 
άθΓ δοηηΐβ ίηβ Αιι§β £8,88βη, οηηθ ά8,ί)βί άΐβ Απερτϋοηβ άβτ "ννΊ8 8βπ8θη&£ί ιιη- 
1>βΓύο]£8Ϊο1ι1;Ϊ8* ζα Ια,Βδθη. Ώίβ 8απιπι1ιιη£ βηΐηϋΐΐ; ίαΒΪ αΐΐβ ϊη δοηιιΐβη 8 6 ! 68611611 
ΜΓβΓ^β άβτ ]£ΐ»88Ϊ8οηθη δοηΓΪίίδίθΙΙθΓ. 8,. <3•Γίβθ1ΐί8θ1ΐθ 8(}]ΐΠ.ίΪΒΪ6ΐΐΘΓ. 
Αββοηνίοβ' Α^Ληιβιηιιοη. νοη Ε Εη^βτ. 

3. Αηβ., νοη Τη. ΡΙϋΒ. Μ. 2.25 2.75. 
ΡβΓ8βΓ. νοη IV. 8. Τβη££β1. 4. Αιιη., 

νοη 1ί. "ννβοϋβίη. Μ. 1.50 2.—. Αβ8β1ιν1θ8' ΡΓΟΜβίΙιοιιβ. νοη Ν. τνβοΐε- 

Ιθίη. 3. Αηη. ,^1.80 2.20. 

— νοη Ιί. δοΐιπιΐάί. Μ. 1.20. - 

άίβ 8ίο1ίθη §β5• Τ1ιβ1)βη. νοη Ν 

νΤθοΙεΙβϊη. Μ. 1.20 1.50. Βίθ ϊβΜβη Ζϊ£ΓθΓη νβΓβίθΙιβη βίοΐι ίίΪΓ ^βΐιιιηιίβηβ Εχβιηρΐ3,Γθ. 5. 8οηη1αηΒ£αοβη ίηίί άοηΐδοηβη οτίεΐατβηάθη ΑηπίθΓ&ηη&θη. 21 ΑββοΙινΙοΒ' άίβ 8ο1ιπ1ζΗθ1ΐθη(1θΐι. νοη Ν. 

Λνβοϋβϊη, «^.1,60 2.— 
ΑΓΪ8ίορ1ΐίΐηβ8' ΤΓοϋβιι. νοη^Γ. 8, Τ β η ί ί βΐ. 
2. Αηή., νοη Ο. Κα β ηΐ β γ. Μ. 2.70 3.20. 

ΐνββρβη. νρη. Ο. Κ α β 1ι 1 β γ. [Ιη νοΛβΓ.] 

Αι-ίκΐοίβίββ, άβΓ δίη,αΐ; ΛθΓ ΑίΙίθΙΙβΓ. Ώθγ 
ηΪΒΐοΐΊ8οηθ ΗαηρΐΐθίΊ (Καρρ. Ι — ΧΒΙ). 
νοηΚΗμάβ. Μ. —.60 — 85. 
Αιτΐαη8ΑηΗΐ>Η8Ϊ8. νοηΚ.ΑΜοηί. 2Ηθίΐθ. 
[Ι. Ηβίί. Μ. Και-ίβ. Λ£ 1.80 2.25. Π. Ηβίΐ. 
.Μ. 2.25 2.75,] «Λ. 4.05 5.— 
Ρβηιοδίΐΐθΐιββ' απδ^βϊναηΐίθ Κβάβη. νοη 
Ο. Ββηάαηΐζ η. Ε γ. ΒΙαβ. 2 Τβϊΐβ. 
Μ. 6.60. 
Ι. Τθϋ. Α. τι. ά. Τ.: IX Ρηϋίρρ. Εβάβη. 

2 Ηβίΐβ. Μ. 4.50. 
Ηβίί Ι: Ι— ΠΙ. ΟΙνηΐηΪΒΟηβ Εβάβη. 
IV. Εγβϊθ Εθάβ βθΒ• Ρηϊΐίρροβ. 8. Αηη., 
νοη Εγ. ΒΙαΒ. Μ. 1,20 1.70. 

— IX Α&ΐ. 1 : V. Ββάβ ΰηβΓ άβη Εήθάβη. 

VI. Ζντβϊΐβ Βθάθ ββ^βη Ρηΐΐΐρροβ. 

VII. Ηβ§θ8Ϊρρο8' Εθάβ ΙιΙιθγ Ηαΐοηηββ. 

VIII. Βθάθ ΐΙΙ)θΓ άΐβ Αη£β1β§θη1ΐθΐΐθη 
ΐπι ΟΙιβΡΓΟήθβ. IX. Ώνίϊίβ Εθάβ §β^βη 
Ρηϊΐΐρροβ. 5. Αιιη., νοη Ε γ. Βίαΰ. 
Μ. 1.50 2.— 

τ— II. Αοΐ. 2: Ιηάϊοθβ. 4. Αιιη., νοη 

Ε γ. ΒΙαΒ. Λ£ 1.80 2.25. 
II. ΤβίΊ. Ί)ΐβ Ββάθ νοηι Κτβ,ηζβ. νοη 

Γ γ. Β Γα Β. Μ. 2.10 2.60. 
Εΐϋ-ϊρΐΑβδ' αιΐ8^β^τ»1ι11θ Τνα^δάίβη νοη 
Ν. "ννοο&ΐθϊη. 
Ι. Βάθη. Μβάβα. 3. Αηη. Λ£ 1.80 2.25. 
II. Βάοη. ΙρηΪ£θηϊα ΐηι ΤαηΓΪβΓίαηά. 

2. Αιιη. Μ. 1.50 2.— 
ΠΙ. Βάοη. Βΐβ Βαοοηβη. Μ. 1.50 2.— 

IV. Βάοη. Ηΐρροΐνΐοβ. Μ. 1.50 2.— 

V. Βάοη. ΡηδηίΒΒβη. Μ. 1.80 2.2ό. 
ΗθΓΟάοίοβ. νοη Κ. ΑΜοΙιΐ. 5 Βαηάβ. 

Μ 11.70. 
Βαηά Ι. Ηβίΐ 1. Βηοΐι Ι ηβσβΐ Εϊη- 
1θϊΐηη£ τι. ϋοθΓβϊοηί η&θΓ άβη Ώιαίθίεΐ. 
4. Αιιη. Λ£ 1.80 2.25. 

— Ι. Ηβίΐ 2. Βηοη Π. 3. Αιιη. 
Μ. 1.50 2 — 

— Π. Ηθίΐ 1. Βηοη ΠΙ. 3. Αηη. 
Μ. 1.50 2.— 

— Π. Ηβίΐ 2. Βηοη IV. 3. Αιιη. 
Μ. 1.50 2.— 

— ΠΙ. Βηοη V ηηά VI. 3. Αιιη. 
Μ. 1.80 2.30. 

— IV. Βηοη νπ. Μίΐ 2 Κατΐβη. 4. Αηη. 
-ΛΚ1.80 2.30. 

— V. Βηοη νίΠ -η. IX. Μΐΐ 2 Κατΐβη. 
4. Αηη. «Λ£ 1.80 2.30. 

ΗοιηΟΓβ ΙΗ&8, θγΜ&γϊ νοη Ζ. Β α Εοοηβ. 
6 Τθϋθ. 
Τβϋ Ι. (χβ8αη£ 1 — 4. 3. Αηί1α£θ. 
Μ. 1.50 2.— 

— Π. 6βδ£ΐη£ 5 — 8. 8. Αηηα£β. 
Μ. 1.50 2.— 

— ΠΙ. βθβ»η8 9 — 12. 3. Αηηα^β. 
Μ. 1.50 2.— 3. Αη继β. 
2. Αηηα£β. 
2. Ααηα&θ. ΗοιηβΓβ Ι1Ϊ88, θγΙεΙ&τϊ νοη «Γ. Β» Εοοηβ. 
Τθϋ IV. βββαηβ 13 — 16. 
Μ. 1.50 2— 

— V. &θ8αη£ 17 — 20. 
' Μ. 1.50 2.— 

— VI. &θ8αη8 21 — 24. , 
[νθΓ^ΓΪΗ'Θη.] 

-^ — νοη Κ.Εγ. Απιοϊβ τι. Ο.Ηβηίζβ. 

2 Βαηάβ. 
Βαηά Ι. Ηβίΐ 1. &β8αη§ 1—3. 5. Αηη. 
Μ. —.90 1.30. 

— Ι. Ηβίΐ 2. Οθβ3,η£ 4—6. 5. Αηβ. 
Μ. 1.20 1.70. 

— Ι. Ηθίΐ 1/2 ζηβαππηθη ίη 1 Βαηά 
Μ. 2.60. 

— Ι. Ηβίΐ 3. βθδαη^ 7- 
^.1.50 2.— 

— Ι. Ηβίΐ 4. Οθ8&η^ 10—12. 
Μ. 1.20 1.70. 

— Ι. Ηβίΐ 3/4 ζηβ&ππηβη ΐη 1 Βαηά 
Μ- 3.30. 

— Π. Ηθίΐ 1. Οβ8αη§ 13—15. 
Μ. 1.20 1.70. 

— Π. Ηβίΐ 2. &βδαη£ 16—18. 
Μ. 1.20 1.70. 

— Π. Ηβίΐ 1/2 ζηβαππηβη ίη 1 Βαηά 
Μ. 3.— 

— Π. Ηβίί 3. &θ8αη§ 19—21. 
λ% 1.20 1.70. 

— II. Ηθίΐ 4. βθ8αη§ 22—24. 
Μ. 1.50 2. — 

— Π. Ηβίΐ 3/4 ζηβαιηιηβη ϊη 1 Βαηά 
Λ£ 3.30. 

Αηηαη^: 

Ηβίΐΐ. &β3. 1—3. 3. Αηη. «^.2.10 2.60. 
2. &Θ8. 4—6. 2. Αηη. Μ. 1.50 2.— 
2. Αηη. 
2. Αηη. 
2. Αηη. -9. 4. Αηή. 4. ΑηΛ. 3. Αηϋ. 
3. Αηά. 3. Αηη, 
8. Αηη &Θ8. 4—6. 

&Θ8. 7—9. 

&Θ8. 10—12 

βθ8. 13—15 

&β8. 16—18. 2. Αηη, 

βθ8. 19—21. 

&Θ8. 22—24. 

νοη ^.1.80 2.30. 

Μ. 1.20 1.70. 

^.1.80 2.30. 

«//£ 2.10 2.60. 
Μ. 1.50 2.-^- 
Μ. 1.80 2.30. 
Κ. Εγ. Απιβϊβ — 3. 

— - 4. 

— 5. 

— 6. 

— 7. 

— 8. 
— Οάγβδθβ 

Ο. Ηοηΐζβ. 2 Βαηάβ. 
Βαηά Ι. Ηβίί 1. Οββαη^ 1 — 6. 
Μ. 1.50 2.— 

— Ι. Ηβίΐ 2. Οβ8αη£ 7—12. 
Μ. 1.35 1.80. 

— Π. Ηβίί 1. Οθ8αη8 13—18. 
Λ£ 1.35 1.80. 

— Π. Ηθίΐ 2. βββαη^ 19—24. 
^1,40 1.80. 

Αηηαη§: 

&Θ8. 1—6. 4. Αηη. Μ. 1 ηηά 11. Αηη. 
10. Αηη. 

8. Αηη. 

9. Αηη. 50 2.— 
1.70. — 3. 

— 4. Ηθίΐΐ 
— 2. Οθβ. 7—12. 3. Αηη. ^.1.20 

Οθ8. 13— 18. 3. Αηη. Μ. 1.20 1.70. 

&Θ8. 19— 24. 3. Αηη. Λ£ 2.10 2.60. 

ΙδΟΪΓαΐθβ' &χΐ8§:βτίΛΐι11;θ Κβάβη. νοη Ο. 

8ο1ιηθϊάθΓ. 2 Β^^άοηβη. Μ. 3. — 3.95. 

Ι. Βαηάοηβη. ϋθηιοηϊοηΒ , ΕηαςοΓαβ, 

ΑΓθΟρα^ϋϊοιίΒ. 3. Αηη., ν. Μ. 8 ο η η β ί - 

άβΓ. Μ. 1.20 1-70. 

Π. Βαηάοηβη. Ραΰθ^ντίοηβ η. ΡΜΙίρρηβ. 

3. Αηη. ^1,80 2.25. Ώίβ ίβ**βη ΖίΔΌπι νβΓδίβηθη δΐοΐι ΓϋΓ ^βΕιυηιΙβηβ Εχβηιρί&τθ. 22 Ατΐ83&1>6ΐι 8ΓίβοηΪ8θηθΓ ηηά ΙαίθίηΐΒοΗβΓ 8θηι•ΐ£*8*6Ηβι: ΙτΒΰΙαηβ • &Η8£6>νϊί,1ι1ΐβ ΗΰΙΐΓΪΪΐβη. νοη 

(υ&οοΜίζ. 3 Β&ηάοηβη. Μ. 3.60 δ.ΐϋ. 
Ι. Β&ιιάοηβη. ΪΓβ,τιια. Τίηιοη. ΡΓοηΐθΐηβηθ. 
όηαχοη. 3. Αΐιίΐ., νοη Χ. Β1ϊΓ§βΓ. 
^ 1.20 1.70. 
Η. Βαηάοηβη. Βΐβ Τοΐβη^βδρΓβ,οηβ. Αηδ- 
8θ\?3.Μίθ Ο-δΚθΓ^ββρχ&οηθ. ϋβΓ Ηαηη. 
2. Ατιη. Μ. 1.201.70. 
ΠΙ. Βδ,ηάοΐιβη. Ώβιηοη&χ. Ώθγ ΕΪ3θ1ιοι•. 
Αη&οΙίίΐΓβίδ. υϋ. 1.20 1.70. 
Ι»ν3ίΠΓ&08' Εβάβ £β£βη ΙβοΙίΓ&ίββ. νοη 

Ο. Ββηάα,ηίζ. Μ. 2.25 2.75. 
[Ι^Γί&βΓ.] Αηϋιοΐο^ίβ α. <!. £ΓΪ6θ1ι. Ιυγ. 
νοη Ε. Β α ο η η ο 1 ζ. 2 Βάοηη. „& 4 . 20 5.20. 
Ι. Β&ηάοηβη. ΕΙβ^ίΙίβΓ τι. Ι3,πι1)0§ι•&ρηθη. 
5. Ατιίΐ. , τοη Β. Ρ θ ρ ρ ιηϋΐΐ 8 γ. 
Μ. 2.10 2.60. 
II. Β&ηάοηβη. Βΐβ πιβϋεοηβη ιιηά οΐιο- 
Γΐβοηβη ϋΐοΙιίβΓ αηά άϊθ Βα&οΙΠϊΟΓ. 
2. Ατιη., τοη ΒϋζΙθΓ. Μ 2^.0 2.60. 
Ιί,νκί&δ' £Π18£6ΛΤ. Ββάβη. νοη, Η. Ετοη- 
1>θΓ§βΓ. 2 ΗβίΙθ. Μ. 3.60. 

Ι. ; Ηβίί. ΡΓοΙβ^οιηβη»,. — Β. §β§βη 
ΕΓ8,*08*ηβηθ8. — Β. £θ£. Α&ΟΓ&.Ϊ08. — 
νοτΐθίάίσιιηίί §β§. άϊβ ΑηΜ&^β ντβ^βη 
"ϋπΙΒΐΐΙΓΖΘδ άβτ άβιηοΙίΓαΐϊδοηβη νβΓ- 
£3.83ΐιη8. — Β. £. Μ&ηίϊ(;ηβ08. — Β. 
8θ§. Ρηϊΐοη. 3. Αιιη., τ. Τη. Τ η 3,1- 
ηβϊιη. Μ. 1.80 2.2δ. 
Π. ΗθίΙ;. Β,βάβη §ο§βη Α1ΜΙ>Ϊ3,άθ8. — 
Β. £β£. ΝΠεοηίδ,οηοδ. — Β. ϋϋ. ά. νβΓ- 
ηιο^βη ά. ΑΓΪδΐορηο,ηθδ. — Β. ϊΠ>. ά. 
Οίοαιιιη. — - Β. £β%. άϊβ ΚοΓηηέύηάΙθΓ. 
— *■ Β. £θ£. ΤηβοηιηβδίΟΒ. — Β. £. ά. 
(χβϋΓβοηΙϊοηβη. — Β. 8觕 Ι)ϊο§βϊίοη. 

2. Αιι£1&8β , νοη Τη. Τηαΐηβϊηι. 
Μ. 1.80 2.2δ. 

. ΟΓδΰθΐ-θ Αηδ^ρβ. 3 Βάβ. [Βά. II 

υ. III νοΓ^ΓίΚθη.] 
Ι. Βά. Β. §β8. ΕΓβ,ίοβΐηοηβδ, Α^οι-β,ΐοδ. 
νβΓΐβϊάί§υ.η§ 8β§. άϊθ Αηΐ£ΐ3,§θ τγθ§. 
ΤΤπΐ8ίΐΐΓζβ8 ά. νβι•ία88ΐιη§. 2. Αηΰ., 
τοη β. &βο&τΐθΓ. Μ. 4.50. 
Ρΐ3ί«η8»Η8£βττ.8θπι•ϊϊΐβΗ.νοηΟηΓ. Οτοη, 
<Γ. Ββηβοηΐθ τι. &. 

Ι. ΤβΠ. Βΐθνβι•(;ΘΪ<ϋ§ιιη§8ΓθάΘ ά. δοΐπταΐοδ. 
Κϊϊίοη. νοη Ο η γ. Οτοη. 11. Αιιη., 
τοη Η. υΐιΐθ. Μ. 1.— ΙΛΟ. 
II. ΤβΠ. Οοΐ'^ΐα,δ. νοη <Γ. Ώβηδοΐιΐβ. 

4. Ατιη., τοη Ο η γ. Ο γό η. Μ. 2 . 10 2.60. 
ΠΙ. ΤβΠ. 1. Ηθίί. Ε&οΙιθβ. νοη Οτοη. 

5. Αηπ. Μ. —.75 1.20. 

ΙΠ. ΤβΠ. 2. Ηβίί. ΕηίηγρΙιΐΌη. νοη Μ. 
Λνοηΐι-αΐ). 4. Ατιη. Λ£— .60— .90. 

IV. ΤβΠ. Ργοϊη,§ογ3,8. νοη Ββιΐδοηΐθ 
ιι. Οτοη. 5. Ατιη., τ. Ε. Βοοηιη&ηη. 
Μ. 1.20 1.70. 

V. ΤβΠ. δνπιροδϊοη. νοη Α. Η ιι £. 2. Αηη. 
Μ. 3.— 3.ό0. 

VI. ΤβΠ. Ρηαβάοη. νοη Μ. ν^οηΐι-αΐ). 

3. Αηη. Μ. 1.5» 2.— 

\ Τ Π. ΤθΠ. ϊ)βι• 8*3,3,* Ι. Βηοΐι. νοη Μ 
^νοηίΓο,ο. Μ. —.60 —.90. ΡΙπίαϊΌΐιβ »π8§β>ν. Βΐο§ί-£ΐρΙιίβη. νοη Ο ΐ \ ο 
δϊβίθΓί ιιηά Ε γ. ΒΙ&ώ. 6 Βϋηάοηθη. 
Ι. Βαηαοηβή. ΡΜΙοροβπίθη η. Εΐο,ηιίηί- 
ητΐ8. νοη Ο. δίβΓβΓί. 2. Αιιη., τοη 
Εγ. Βΐ3,Β. Μ. —.90 1.30. 
Π. ΒέΙηάοηβη. Τίπιοΐβοη η. ΡτΓΓηοΒ. νοη 
Ο 8ΐβ£θΓί. 2. Ατιη., τοη Ε γ. Β ΙαΒ. 
Μ. 1.50 2.— 
ΙΠ. Β&ηάοΐιβη. ΤηβπιίβΐοΜββ η. ΡβΓίΜββ. 
νοη Ε γ. Βία,ΰ. 2. Ατιίΐ. ^.1.50 2.— 
• IV. ΒέΙηάοηβη. ΑΓίΒΐΐάθβ τι.' Ο&*ο. νοη 
Εγ. ΒΙ&β. 2. Αηη. Μ. ,1.20,1.70. 

V. ΒέΙηάοηβη. Α^ίβ α. ΚΙβοηίΘηββ. νοη 
Εγ. Βία,ΰ. Μ. — 90 1.30, 

VI. Β&ηάβηβη. ΤίοβΓΪιιβ ιιηά β^ιιβ 
βι•α,οοηιΐ8. νοηΕι•. Β 1 &&. Μ.— . 90 1.30. 

8ορ1ιοΐ£ΐβ8. νοη α τι 8*. Τνόΐϊί ηηά 1^. 
ΒθΙΙβΓπιαηη. 

Ι. ΤβΠ. ΑΪ&8. 5. Αηΰ. οίί. 1.50 2.— 

Π. — Ε1θ]ε*γ&. 4. Αιιη. Μ. 1.50 2.— 

ΠΙ. — Αηΐί^οηθ. 6. Ατιη. Λ£ 1 . 50 2.— 

IV. — ΚδηΙ^Οίάΐριιβ. 4.Αηή. ^.1.50 2.— 

V. — Οίάίριιβ 3,υ£ Κοίοηοβ. ^.1.20 2.— 

διιρρίθΐηβιιίιιηι Ιβοί. ΟΓίΐβο&β. νοη 0. Α. 

«Γ. ΗοίίπίΕΐ,ηη. Μ. 1.50 2.— 
Τ^8ίίΐΜΐβηΙιιιιι ηονηιη (ΪΓίΐβοβ. Ώαβ ϊίοαβ 
Τββίαιηθηί. νοη Ε γ. Ζ β 11 θ. 
Ι. Ετ&η§β1Ηιπι ά. Μαΐΐη&ιιβ. νοη Ει•. 
Ζβΐΐβ. 1.80 2.2δ. 

IV. Ετ&η§θΗιιιη ά. Τοη3,ηηβ8. νοη Β. 
ν^οηΙϊαηΓί. Μ. 1.50 2.— 

V. ΑροδίβΙ^βδοΜοΜθ. νόη Β. "\νοη1- 
£3,ηΓ*. Μ. 1.80 2,25. 

ΤΙιιιΙίγάίάΘΒ. νοη α. Βδηηιβ α, 8,Τνϊά- 
ηι&ηη. 9 Βϋηάοηβη. υθ Μ. 1.20 1.70.] 
Μ. 10.80 15.30. 

1. ΒίΙηάοηβη. 1. Βιιοη. 6. ΑηίΙ.3,3'6. 

2. — 2.-6. — 

3. — 3. — 5. . — 

4. — 4. — ; Γ 5. , — 

5. — 5. — δ. 1. -τ. 

6. — 6. — 5. , — 

7. . — 7. — ' 5. - — 

8. — 8. — 5. — 

9. Βάοηη. Είη1βΗιιη§ α. Εβ^ίδΐθΓ. 5. Αηίΐ. 
Χβηορίιοηβ Αη»1>ίΐ8Ϊ8. νοη Ε. V ο 11 1) γ β ο η ί. 

. 9. (1>θζ. 8., 7.) Αηη.- 

Αιΐδ8&1)θ ηι. ΚοιηιηοϊΐΙίΐΓ ιιηΐβΓ <3. Τβχί. 

Ι. Βάοηη. Β. Ι. Π. Μ. 2 Εϊ^ιΐΓβηΐϊίΐί. 

η. 1 Κ8,γ*θ. Μ. 1.35 1.80. 

Π. — Β. ΠΙ. IV. Μ. —.90 1.20. 

ΠΙ. — Β. V— VII. -Μ. 1.20 1.50. 

— ά»δδθ11>θ. Βηοΐι Ι — IV. Τβχί ιι. 

ΚοιηιηβηίϋΓ ^βΐΓβιίηΙι. 
Τβχΐ. Μ.β.ϋοθΓΒΪοηί8]ε&Γί;6.Λ£— 90 1.20. 
Κοιηιιΐθΐιΐ»Γ. Μϋ ΗόΙζβοηηϊίίΘη τπιά 
Εΐ§ητβη*&,ίβ1η. Μ. 1,35 1.80. 

ΚνΓΟρϋΛίβ. νοη Ι;. Β*βίίθηΙ>Εΐοη. 

2 Ηβ£Ι;β. Ηβ Μ. 1.50 2.—] Μ. 3.-4.— 

- Ι. Ηβ£(;. Βιιοη Ι— IV. 4. Αηίΐα^β, τοη 

Β. Βΰ.οη8θη8θηϋ;ίζ. 
Π. — Βιιοη V— νΠΙ. 3. Αιιη. Βίβ 16**611 Ζί^βηι νβΓΒΐβΙιβιι 8ΐο1ι ϊϊγ ββΐιιιηιίβηβ ΕχβιηρΙίΐΓβ. δ. 8οηη1ίΐηΒ§3,ΐ}θη πήΐ εϊθηΐΒοΙίθη θΐΜίΐΓθηάθη ΑηυιβΛυη^θΐι. 23 Χβηορηοηβ ^Γΐβοΐι. ΟβκβΜΰΜθ. Υοη Β. 

ΒηοΙίΒθηβοηηΐζ. 2 Η£*. ΰβ•Λ£1.50 2.— ] 

Ι. Ηθί*.' Βηοη Ι— IV. 6. Αηη. 
Π. — Βηοη Υ— VII. 4. Αηη. 

ΜβΗΙΟΓίΐΙπΙϊβη. νοη Β & ρ η. Κ η η η β γ. 

6. ΑηΗ., νοη Β η ά. Κ η η η θ γ. Μ. 1.60 2.20. 
— Α£68Π»θ8.νοηΟ.αηίηΙΐη0. </ #.1.5θ2.- 

1>. ΙιΒ,ίβϊηϊδοΙίθ ΒοΙιχϊίΐδίβΙΙβΓ. 

€αβ8»ΓΪ8 Ιίβΐΐΐ βαΐΐίοϊ 1Η>γ1 VII ηη<1 Ηΐτΐϋ 
1ΐϊ»βΓ VIII. νοη Α. ΏοοβΓβηζ. 9. Αηϋ., 
νοη Β. ΏίηίβΓ. 3 Ηβ£ίβ. Μ. 2.55 4.— 
Ι. Ηβί* Βηοη Ι— ΠΙ. Μ. Είηΐθϊί. η. Κβ,Γίβ 
ν. β-β,Πίθη. Μ. — .90 1.40: 
Π. — Βηοη IV— VI. ^.—.75 1.20. 
ΙΠ. — Βηοη νπ ιι. ΥΙΗ υ. Αηηει,η§. 
Μ. —.90 1.40. 
- — - οοηπη. 4β ΙϊοΙΙο οΐνϋΐ. νοη Α. Ώοοβ- 
Γβηζ. 5.Αυπ.,ν. Β.ΒϊηΐβΓ. .Λ 2.40 2.90. 
€ίοβΓθ Λβ ΟΓίΐΐΟΓβ. νοη Κ. ΛΥ. ΡϊάθΓΐΐ. 
6. Αηη., νοη Ο. Η&ΓηβοΙίβΓ. 3 Ηβίΐβ. 
^4.80 6^25. 

Ι. Ηβίί. Εϊηΐβϋ. η. Βηοη Ι Μ. 1.80 2.2δ. 

II. — Βηοη II. Μ. 1.50 2 

III. — Βηοΐι ΠΙ. Μ. Ιηάϊοββ η. Ββ^ϊβΙβΓ 
ζ ά. ΑηπΐΘΓ]ίηη§βη. Μ. 1 . 50 2. — 
Αα8 Ηβίί ΙΠ 1)β8θηάΘΓ8 &1>8βάΓυ.οΜ : 
ΕιΙίΙαΓ. Ιηάάοθδ η. Ββ^ίβίβΓ ά. ΑηηιβΓ^η. 
Μ. —.45. 

^— 5. ΑηΠα^'θ} νοη Αάΐβτ. Ιη 

1 Ββ,ηά. 4& 4.50. 
- — Βηιΐιΐδ ά© οΙ&ΓΪδ ΟΓαίΟΓΪΪΗΐβ. νοη Κ. ΛΥΡΐάθΐ-ϋι. 3. Αηή., νοη ΛΥ Ετίβά- 
Γϊοη. Μ. 2.25 2.75. 
— - ογ&ϊογ. νοη Κ. Λν. Ρίάθτϋ. 2. Αηη. 
^.2.-2.60. 

ραΓΪίΐϊθηβ8 ΟΓϊΐίΟΓΪίΐο. νοη Κ. Λν. 

ΡίάβΓΪ*. Μ. 1.— 1.40. 

— τ- Β,βάβ ϊ. 8. Βθ8<5Ϊιΐ8. νοη Εγ. Εϊοηίβι•. 
3.Αηη.,ν. Α. Εΐβοΐίβΐδβη. Μ.— 90 1.80. 

άίν. ίη Οαβοίΐίαιη. νοη Ε γ. Βϊοηίβι•. 

2. Αηη., νοη Α. Ε 1> β γ η α ι• ά. Μ. — . 45 — . 80 . 

Ββαβη ξβςβη νβπ'β». IV. Βηοη. νοη 

Εγ. ΕϊοηίθΓ. 3. Αηίΐ., νοη Α. Εοθγ- 
η»τά. Μ, 1.50 2.— 

V. Βηοη. νοη Εγ. ΒίοηίβΓ. 

2.Αηη., νοη Α. Ε1)θΓη3,Γά. «Λ1.20 1.70. 
- Εβάβ δι», ιΐ. ΙιηρβΓίηιη (1. 0η. Ροιηρβ^ιΐδ. νοη Ε γ. Βίο η ΐ θ γ. 5. Αηή., νοη Α. Ε ΐ> β τ- 
η ατά. Μ. — .75 1.20. 

— Ββάβιι £. Οίΐίίΐίη». νοη Ε γ. Βϊοηίβι•. 
6. Αηη., νοη Α. ΕοβΓηαι-ά. ΜΛ.— 1.40. 

— Ββάβ ί. ΜαΓοη». νοη Η. Α. Κ ο ο η. 
2. Αηη., νοη&.Ε&ηά£ΓΕΐ£. Μ.— .90 1.30. 

— Ββάθ ϊ. 8ιι11α. νοη Ε γ. Β ίο η ί θ γ. 
2.Αηη.,νοηΟ.Ιι»ηά§Γ3,£. <//£— .75 1.20. 

— Ββάβ ϊ. δβδίΐιΐδ. νοη Η. Α. Κοοη. 
2. Αηη., νοη Α.ΕοβΓηβ,ηΙ. Μ.Ι.— 1.40. ΟίοβΓΟβ Ββάβ ί. Ρΐα,ηβίηβ. νοη Ε. Κδρ&β. 

3. Αηΰ., νοη&.Εβ,ηά^ι-αί. Μ. 1.20 ,1.70. 
— ■. — Ββάβ ί. Μίΐο. νοη ΒϊοηΐβΓ-Εοθΐ-- 

ηατά. 4. Αηη., νοηΗ.ΝοηΙ. Μ.Ι.— 1.40. 

1, α. II. Ρηίΐίρρ. Ββάβ. νοη Η. Α. Κ ο ο η. 

3. Αηή<, ν. Α. ΕοβΓηβ,Γά. Μ. 1.20 1,70. 

Ι., IV. η. ΧΙΥ. ΡΜΙίρρ. Ββάβ. νοη 

Ε. Ε. &88*. Μ. , — .60 —.90. 

Ββάβη ί. ΜίϊΓϋβΠιικ, ΐ. Εί$αΓίιΐ3 α. ΐ. 

ΟβίοΐίΐΓϊΐίί. νοη Ε γ. Βίο Ιιί β γ. 3. Αηή., 
νοη Α. Ε1)θΓη£ΐΓά. Μ. —.90 1.30. 

Ββάβ ί. ΑΓϋ1ιί&8. νοη Ει•. ΒΐοηίβΓ 

4. Αηη., νοη Η. Νοίιΐ. Μ. -^.45 —.80. 

ΒβΛθ ΐ. Ρΐαβϋηδ. Λ'Όη Α. άη ίΙβΒηΠ. 

Μ. 3.60 4.10. 

αηβ^βΛΤ. ΒΓΪβΓβ. νοη ί. Ε γ β ν. 6. Αηη . Μ. 2.20 3.— 

— Τηδοηίαηαο (Ιίβμαίϋϋοιιβκ. ' νοη Ο. 
Ηθΐηθ. 2 Ηθ£*β. ■ Λ£ 2.85 3.30. 

Ι.Ηβ£ί. Είο.Ι. II. 4. Αηη. Μ. 1,20 1.70. 
Π. — Ι^ΐο,ΠΙ— V. 4.Αηί1. ^ 1.65 2.15. 

— Οαΐο ΐϊΐαίοΓ. νοη Ο. ΜβΐΒηθΓ. 4. Ααϋ. 
Μ. —=60 1.— 

- — 80ΐηηίΐ!ϊΐι 8ΰίρίοηΪ8. Λ'Όη 0. ΜβΐΒηθΓ. 
4. Αηη. Μ. —.45 —.80. 

— Ι^ιβ1πΐ8. νοη Ο. ΜθίΒηβΓ. 2. Αιιϋ: 
Μ. —.75 1.20. 

— άβ ϋηί1)ΐΐ8 βοιι. βί ιη»1. νοη Η. Η ο 1 - 
βίθΐη. Μ. 2.70 3.20. • 

— ώβ 1β§ίΙ)υ8. νοη Α. ά η Μ β 8 η ϊΙγ Μ. 3 . 90. 
Λθ η&ΐιίΓα Λιόπιμ. Λ Γ οη Α. &0Θί1ιβ. Μ. 2.40 2.90. 
[ ] . ΟΙίΓοκίοιηίΐίΙιϊίΐ υίοβΓΟίιίαηα. Είη ΕθββΙιηοη £. ηΐϊΐΐΙβΓβ η. οοθγθ (τνηιηίΐδϊαΐ^ 
Μαδβεη. νοη Ο. Ε. Εηάβι-8. 3. Αύίΐ., 
ϋβαΛ. ν. Ο. ΛνβϊΒβη£θΐ8. Μίί Τΐΐθίοϋά. 
Μ. 2.80. 

[ ] Βΐ'ίβϊβ 0Ϊ06Γ08 ΤΙ. 8. Ζβί1:^611088€11. 

νοη Ο. Ε. Βοηπιίάί. Ι.Ηβ£ί. Μ. 1.— 1.40. 
Οοΐ'ηβΐίκδ ϊίβροδ, δϊβηβ: Νβροδ. 
Οηιΐίαδ ΕηΓαβ. νοη Τΐι. νο§β1. 2 Βδηά- 
οΐιβη. Μ. 4.35 5.3δ. 
Ι. ΒαηάοΙίΘη. Βηοη ΙΠ— V. 3. Αηίΐαββ 

Μ. 2.10 2.60. 
Π. — Βηοη VI— Χ. Μί* Κ^γΙο. 

2. Αηη. Λ£ 2.25 2.7δ. 
[ΕΙβ^ϋβΓ.] Αηίΐιοΐο^ίβ «α. ά. ΕΙ. άβΓ Βδιαβι•. 
νοη (υ β, ο ο 1ϊ γ. 2. Αηίΐ. 4 Η£ί. Μ. 3 . 50 δ. 10. 

1. Ηβ£ί: Οαίηΐΐ. Μ —.90 1.30. 

2. Ηθ£ΐ: ϊϊοηΐΐ. Μ —.60 1.— 

3. Ηο£(;: Ρτοροτζ. Μ. 1.— 1.40. 

4. Η6£ί: Ονΐά. Μ. 1.— 1.40. 
ΗοΓϋζ, ΟΛβη ιι. ΕροΛβη. νοη Ο. ΛΥ. Ν α α ο Ιι. 

15. Αηη., ν. 0.\νβϊββη£βΐ8. Μ. 2.25 2.75. 
[ — ] Αη8\ν&η1 3,. ά. ^ΓΪθοη. Ι^γηΐε ζ. βΐΟΓααοη 
σ. ά. ΕιΜέΐΓ^. Ηογ&ζ. Οάθη, νοη (χΐ•οβ- 
πιαηη. Μ. — 15. 

δ&ΙΐΓβη ιιικί Ερϊβίβΐη. νοη (χ. Τ. 

Α. Κτύ^βΓ. 2 Αΐ)ΐ. υβ Μ. 1.80 2.30;] 
Μ. 3.60 4.60. 

Ι. Αϋΐ. δίΐΐίΐ'βη. 14.Αηη., ν. (τ. Κτη^βΓ. 
Π. — - Ερΐδίβΐη. 14.Αηή., ν. Ο. Κτη^βΓ Βίβ ΐβΐϊβη Ζϊη'βΓη νβΓδίβΙιβη §1ο1ι ϊπγ ςξβΐιυηάβηβ ΕχβιηρΙ&Γθ. 24 Απβ£3,1)6η βΓίβοηίβοηθΓ ηηά Ιαΐθίηϊβοηθτ 8οη:τί£*8ίθ11βΓ. ΗΟΓίΐζ, 8θηηοηβη. νοη Α. ΤΗ. ΕΓΐίζβοηβ. 
2 Β&ηάβ. Μ. 4.40 5.40. 

Ι. Βά. ϊ)βΓ 8βΓηιοηθηΒηοηΙ. Μ. 2 . 40 2.90. 
Π. — Β-θγ ΒβηηοηβηΒηοηΠ. Μ.2.— 2.50. 
[Λνΐυβ, αϊ» υΓ»β ϋοηάίΐίΐ ΙίϋΓΪ. 
ΙαΙ>. 1. νοηΜ.ΜϋΙΙθΓ. 2. Αηη. Μ 1.50 2.— 
ΜΤί. 2. νοη Μ. ΜηΙΙβΓ Μ. 1.50 2.— 
ΙήΤ). 3. νοηΕ.ίίΐίΐθΓΪ>8,ο1ιβΓ.*#.1. 201.70. 
ΧίίΙ>. 4. νοηΕ.ΙϋΐίθΓΗ&οηθΓ. ^.1.201.70. 
'ΙιϊΙ>. δ.νοηΕ.ΒηΐβΓΟβ,οηθΓ. Λ£1.201.70. 
14». 6.νοηΕ.Βηίθΐ•1>£ΐοηβΓ. Λ£ΐ.201.70. 
ΒίΙ>. 7.νοηΕ.Ι/ηίβΓΐ>&οηθΓ. Λίίΐ.201.70. 
ΙίίΙ». 8.νοηΕ.ΒηίθΓθ8,οηβΓ.Λ£1. 201.70. 
ΕϊΙ>. 9.νοηΕ.Βηίβι:1>£ΐοηβΓ. ί #.1.201.70. 
Μ1).10.νοηΙ , .Ιϋΐ1;βΓΐ)8,ο1ΐθΓ.^.1.201.70. 
Μι) 21. .νοηΕ.Λ^οΙίίΙΐη. 5. Αηη. .#.1.20 

1.70. 
ΙήΙ>.22. νοηΕ.^δΙίίΙίη. 3. Αηη. ΛΚ1.20 

1.70. 
Μο.23. νοη Ε.Λν01£ί1ϊη η. Ε. ΒηίθΓ- 

Τί&οηβΓ. Μ. 1.20 1.70. 
ΙΛΙ> 24. νοηΗ.,Γ. ΜηΙΙβΓ. 2. Αηη. Μ. 1.35 

1.80. 
Ιίίΐι. 25. νοη Η. ί. Μηΐΐβτ. «Λ 1.20 1.70. 
ϊάϋ.26. νοη Ε. ΕΓΪβάβΓβάοτίί. Λ£ 1.20 

1.70. 
Ιίί1>. 27* νοη Ε. ΕΓίβάβΓβάοΓίί. Λ£1.20 

1.70. 
ΙΛΐ>.28. νοη Ε. ΕΓίβάβτδάοΓίί. Λ£1.20 

1.70» 

Ιήο ^.νοηΕ.ΙιηΐβΓΟβ,οηβΓ. «Λ1.201.70. 

1ιί1).30.νοηΕ.^ηίθΓθαοηβΓ.«^.1.201.70. 

Νβρθ8. νοη ΒϊβΟθΙίΒ-.ΓΒ,ηο ο_ν ί α 8. 

12. Αηη., νοη Ο. 8ίαη§θ. Μΐί 3 Κ&Γίοη. 

Μ. 1.20 1.70. 

νοη Η. Έ-Ί>6ΐϊη£. •Μ. —.75. 

Αά ηίδΐοΓίαθ βάβιη γθο. θ* ηβηί βοΙοΙβ,- 

πιώι αοοοιηιη. Ε ά. Οτίιαίΐηη. Εάίΐίο V. 
„.& ι._ 1.40. 

ΟνίΛϋ ιίιβΐίΐιιιΟΓρηοβββ. νοη «Γ. 8ΐθΐ>β1ΐ8 
η. Ε γ. Ροΐΐθ. 2 Ηθίίθ. βο Μ. 1.50 2.—] 
Μ. 3.— 4.— 
Ι. Ηβϊί. Βηοη Ι— IX. 10. Αηη. 
Π. — Βηοη Χ— XV. 14. Αηη. 

ίίΐκίΟΓίιηι Ιί&Γΐ VI. νοη Η. Ρ β* β γ. 

2 Αοίβίΐηηββη. «Λ£ 3.60 4.50. 

Ι. ΑΜ. Τβχί η. ΚοπιπίθΐιίαΓ. 3 Αηη. 
«^2.70 3.20. 
Π. — Ετι*, η. βχβ§θ*. Αη8ίϋηταη§βη. 
3. Αηη. Μ. — .90 1.30. 

ατίδ^θΎΤ. ββάίοΐιΐβ πχ. ΕΓΐ&ηΐ. £ϊϊγ άβη 

8οΗηΐ8θ^Γ. νοη Η. & η η ί η β γ. Μ. 1 . 50 2.— 

Ρ1ι&6<ΐΓί Γαουΐαβ. νοη 8ίβοβϋ9 η. ΕοΙε- 
βίβίη. 6. Αηη., ν. Ροΐΐβ Λ£— .75 1.20. Ρΐβ,ιιίπβ' »π8^β>ν»1ι1ίθ Κοιηδάίβη. νοη 

Ε. 3. Βγϊχ. 4 Βάοηη: Μ. 5.— 6.80. 

Ι. Βάοηη. ΤΓΐηηηιιαηβ. 4. Αηη., νοη 

Μ.Νϊθηΐ6 5ΓθΓ.«^1.201.40. 

Π. — Ο&ρίίνΐ. 5. Αηη. Μ. 1 . — 1,40. 

ΙΠ. — Μθη&θοηιηΐ 4. Αηηα^β, νοη 

Μ.Νϊβιηβγβγ.Μ.1. — 1.40. 

IV. — Μϋθβ βΙοΓΪοβηΒ.. 3. Αηηα^ο. 

«Λ 1.80 2.30. 

Ρΐΐηίηβ' ά. 3. αιιβ^θΛν&ηΙίβ ΒΓΪθίθ. νοη 

Α. ΚΓβηββΓ. «Λ 1.50 2.— 
({αίηΐίΐίαηί ίηκίίίαί. οπιά. ΙϊΙϊογ Χ. νοη 
0•. Τ. Α. Κ γ ϋ § θ γ. 3. Αηη., νοη Ο. Κ γ η £ β γ. 
Μ. 1.— 1.40. 
δαίΐηβΐί ΟΓίβρΐ &θ11. Ο&ίΟ., &«11. Ιβ^πΓίη., 

ΟΓίΐΐί. βί βρΪ8ΐ1. 6Χ 1ΐΪ8ΐθΓϋ8 ΘΧΟβΓρΐ&β. 

νοη Τη. Ορΐΐζ. 3 Ηβίΐβ. «Λ 2.05 3.20. 

Ι. Ηβ£ί: ΒβΠιιιη Οαϋΐίηαβ. Λ£— .601.— 

II. — Βθΐΐηιη Ιυ^ιΐΓίΜηιιηι. Λ£1.•=~ 

[1.40. 
ΠΙ. — Ββάβη π. ΒΓΐβΓβ α. ά. Ηίβίοι-ίθη. 
Μ. —.45 —.80, 
Τ&οϊΐπβ' ΗίβίοΓΪβιι. νοη Κ. ΗβΓ&βηβ. 
2 Τβϋβ. Μ. 3.90 4.85. 
Ι. Τβίΐ. Βηοη Ι η. Π. 4. ΚνΑ. Μ. 1 . 80 2.25. 
Π. — Βηοη III— V. 4. Αηίΐ&^β, νοη 
Λν. ΗβιαβιΐΒ. Μ. 2.10 2.00. 

Αηηαίθη. νοη Α. Ί) χ ά θ ^ θ γ. 2 Β&ηάθ. 

«^5.70 7.50. 

Ι. Β»ηά. 2 Ηβίίβ : Βηοη Ι. Π. Βηοη ΙΠ— VI. 

6.Αηη., ν. Β β ο η β ί•. ]βΜ:1 . 50 2.— 

Π. — 2Ηθ£ί;θ: Βηοη XI— ΧΠΕ. Βηοη 

XIV— XVI. 4. Αηη , ν. Β β ο η β γ 

3& Μ. 1.35 1.75. 

Α§ιίοο1α. νοη Α. ΒΓαβ^βΓ 5. Αηη. 

Μ. —.60 —.90. 

Αΐα1θ£ΐΐ8 άβ θΓίΐίθΓΪ1)ΐΐ8. νοη &. Αη- 

ιΐΓβ8βη. 3. Αηη. Μ. —.90. 

©θΓΜΕηϊ». νοη Ε.^ο1££. ^1.851.75. 

ΤβΓβηΐίπβ, ίΐιΐ8£ΘΛνϋ1ι11θ ΚοιηδΑίβη. νοη 
Ο. Βζϊαίζΐϊο. 
Ι. Βαηάοηβη. ΡηοΓηιίο. 3. Αηβ., νοη 
ΉαηΙθΓ. Μ. 2.40. 2.90. 
Π — Αάθ1ρηοθ.2.Αυϋ.,ν.ΚαηθΓ. 
Μ. 2.40 2.90. 
ΤβΓ§τϊΐ8 Αβηβίάθ. νοη Κ. Κα ρ ρ β β. 4 Ηθ£*β. 
Ι. Ηθ£ΐ. ΒηοηΙ— ΠΙ. 5. Αηή. ΜΙ . 20 1.70. 
Π. — 3Αοί. Βηοη IV, V, VI. 4. Αηη., νοη 
Ε. ^ογιιθγ. 3β Μ. —.50 —.80. 
Π. — Βηοη IV— VI (4. Αηη.) ϊη 1 Ββ,ηά 

Μ. 2.— 
ΠΙ. ,— Βηοη νπ— IX. 3. Αηη. «^1.20 

1.70. 
IV• — 3 Αο*. Βηοη Χ, XI, ΧΠ, 3. Αηη., 
νοη Μ. Εΐο£:βΐ8οηθΓ6Γ. 
3β Μ. —.50 —.80. 
IV. — Βηοη Χ— ΧΠ (3. Αηη.) ίη 1 Βαηά. 
Μ. 2.— ΰίβ ϊβ«βη ΖίίθΓη νθΡβίβΙΐθΐι βίοι Γ&γ ^βΐιυηιΐβπβ ΕχβιηρΙαΓθ. 6. 8οηη1ίβχίθ. — 7. 8οΜ1θΓ3,η3£αοβη. 25 6. Βοΐιιιϋβχίβ άβΐ" „ΒίΒ1ίοί1ιβθ3. ΤβιΛηβπο,ηει". [§γ. 8. £βΙ>.] 

τ-- ί)ίθ Βόηηΐίβχίθ άβΓ „ΒίΙ)1ίοίηβο& ΤθηοηθΓίαη»" Μβίβη ίη άβη&ϋαϊ 
1)θΒ*βΐ ΑτίδβΙαίΐτιιΐΒ ζη \νοη1£βί1θπι Ργθϊβθ άβη Ζ^τββίίβη άβΓ δοηηίβ οβδοηάβΓΒ 
θηίβρΓβοηβηάθ, ΐη ΐΣβίηβΓ Λ¥θΪ8θ βοθγ άβΓ Ί'άϊΐ^ΐίβϊϊ άβ8 ΒβΙΐΓβΓΒ νθΓ§Γβί£βηάβ, ήηνβΓίϊηΓζΙθ 
ηηά ζηβ&ίζΙοΒθ Τθχίβ. 8ίθ §θ1οθη ά&ΙΐθΓ βίηβη ατιί ΙεΓίϋΒοηθΓ (τγιιικΠβ,^θ Γηηθηάβη, &1)ΘΓ 
αΙΙβΓ ΐΕΓΪίίβοΙιβη Ζβίοηβη βίοη βηΐη&ΙΙίβηάθη , ίη εβίηβΓ ίηηβΓβη τνίθ ϋτιΰθΓβη Οβδίαΐΐτιη^ 
νΐβΙπίθηΓ ίηη&ΐίΐίοΐΐθ (ϊθΒίοηίΒρηηΐΕίθ ζηπι ΑηΒάπιοΙϊ υηη^βηάβη Ί θ 8 \> ά γ β η ' Τθχί. 
Ώϊβ δοηηΐίβχΐθ βηΐη&ΐίθη »1β Ββί^αΐβη βίηβ Είη1βϋ;ΐΐη§, άίβ ία &1>τϊ&Β,χΙΪ£βτ Εογπι 
ά£ΐ8 ΥΓίοΜίβΒίθ ΰ!)θΓ Ι;βΒβη ηηά ΤΥθγΙεθ άββ 8οηι•ί£ΐ8ίθ11θΓ8, βοτπβ ϊιοθγ βαοΐι- 
Ιίοη ΐτη Ζηβ&πι.πΐθηη£ΐη8θ "νΥίβββηΒΛνθΓΐβ 8 Μβΐβί; £θγπθγ 8β8θθβηβη£3,1ΐ8 βίηβ Ιηη&11β<- 
ΰβθΓΒίοϊιί οάθΓ Ζβίΐί&£β1 (ίβάοοίι Ιεβίηβ ΒίβροΒίίίοηβη) ΒΟΛνΙβ βίη Ν&πίθηνθΓΖθίοΙι- 
ηί8, ά&8 αηβθΓ §βθ8Γ8,ρ1ιΪ8θ1ΐθΐι ηηά ΡθΓδοηβηηαπιβη αηοΐι Βαοϊιΐϊοΐι -ντίοΐιίΐββ 
Αη&άτηοΐεθ βηίΜΙί, ΐ)βζ. Ιπιγζ θγΜ&γΙ;. Οαββαχ άο ϋ)β1Γο β 3,1Ίίοο.νοη Χ Η. 8 ο η πι α 1 ζ. 
Μ. 1.20. 

ΟίοβΓΟβ €»1ίϋιΐ8,Γ. Ββαθ». ΥΌη Ο. Ε. ΤΥ. 
ΜύΙΙβΓ. Μ. —.55. 

Ββάβ ϋΊ&. ά. 0»βΓΪ)βϊβ1ιΤ άββ Οη. Ρομ• 

ρβίηβ. Υοη Ο.Ε.ΛΥ. ΜπΙΙθγ. ^.—.50. 

Ββάβ Ϊπγ Μνίο. νοη Ο. Ρ. ΤΥ. ΜϋΙΙβΓ. 

Μ. — .55. 

ΕβάβίίΪΓΑι^ηϊαδ.νοηΟ.Ε.ΛΥτΜηΙΙβΓ. 

Μ. —.40. 

-^ Ββάβη &⣕ ΤβΓΓθβ. ΙΥ. Τ. νοη Ο. Ε. 

'ΛΥ. ΜϋΙΙβΓ. Μ. 1.— 
Ηογϊιζ. νοη β. Κγτ1§θγ. Μ. 1.80. 

ΕΜιιβ Β. XXI— XXIII. νοη Μ. Μ η 11 θ γ. 

Μ. 1.60. 
8β.11ιι818 Ο&ϋϋηαΓ. Υβι-βοίηνδπιη^. νοη 

Τη. Ορίΐζ. Μ. —.55. δαίΐυβΐβ ίιΐΓ§τΐΓί1ιίη. Κχίο^. νοη Τη. 

Ορίΐζ. Μ. —.80. 
Ββίάθβ ζηΒαπιιαθη^ΘΟ. Μ. 1.20. Ββιηοβίΐιβηββ' ηβιιη Ρηίΐίρρ. Ββάβη. νοη 

Τη. Τη&ΐηθίπι. Μ. 1.— 
Ηβι-οάοΐΒ.Υ— ΙΧ.νοηΑΕΓίίβοη. Μ.Ζ.— 
Ι^'κίαβ' »ιΐ8§:βΜ'. Ββάβη. νοη Τη. Τΐιαί- 

ηβίπι. Μ. 1. — 
Τ1πι1^άίάθ8 Β. Ι-τΙΠ. νοη 8."*Υίάηΐίΐηη. 

Μ. 1.80. 
Είηζβΐη: Βηβη Ι, Βποη Π. ^β Μ. 1. — 

Β. ΥΙ— ΥΠΙ. νοη 8. ^ίάπι&ηη, 

Μ. 1.80. 

Χβηορηοηβ Αηη1)»8Ϊ8. νοη "ντ. 6 β πι ο 11. 

2. Αηΰ. Μ. 1.60. 
Βηοη Ι— IV. Μ. 1.10. 

ΜοιηθΓ.ΊΜ1ίβη. νοη "νν. ΟίΙοβΓ*. 

Μ. 1.10. 7. Β. "θ•. Τβπ1)ηβΓ8 δοΙιπΙβΓ&πδ^ο,Ιίθη ^γιθοΙι. π. Ιεώ. 8ο1ΐΓί£Ϊ8ίβ11βΓ. 

Ιββθβ ΒαηάβΚβη ζθγϊ»1Ι* ίη 3 Ηθ£Ιθ: 

1» Τβχΐ βηίΜΙΐ άϊθβθη ίη ηοθΓβίοΜΙΐοηβΓ (τΙίθαβΓηη^, ηή* Ιηηαΐΐβαη^αρβη 
ηΙ>θΓ άβη ίΙ&ηρΐαοΒοηηϋίβη ηηά 3,πι Ε&ηάθ, ηοϋβΐ άθη Κβ,τίθη ηηά ΡΙ&ηβη; 

2. Ηϋίδΐιβϊί βηίΐιέίϊΐ άΐβ Ζη8»πιπΐθη8ίβ11ηη§βη, άίβ άΐθ νβΓΛνθΓίηη^ άβτ 
Τύβΐίϋίτβ ηηίθΐ•8ίϋ1;ζβη βοΐίθη, ηβοδί άβη βΓΐ&ηίβΓηώθη 8Μζζθπ ηηά. Αο οίΐάηη^βη ; 

3. ΚοηιηιβηΐίΐΓ βηίΜΙί άίθ ίοτϋαιχίοπάβη ΕτΙΜ,ηΐβΓηη^θη, άίβ άϊβ νοΓοβΓβχΐαηβ 
βΓΐθϊοηίθΓΠ βουβή. 

2/3. »1β ΕΓλΙαηιιι^βη αηοη ζηδ&πιπίθη^θοηηάΘη βΓηαΙίΙίοη. 

Βΐβ δαπιπιΐηη^ βοΐΐ •ντΪΓ]£ΐίοηθ „ 8οηη1θΓ£ΐη8§8,1)βη" ΟΓΪη^βη, άίθ άβη Ββ- 
άΰΓίηίβδθη άθΓ δοηηΐβ ίη άίβδθΓ ΒΐοηΐηηΒ ίη άθί ΕίπΓίοηΐηη^ ^ίθ άβΓ Αηβ- 
8ΐ»ΐίηη§ θηί^θβθηΐεοπιπιβη ντοΐΐβη, ίη <1ογ βθβΐβ,ΙίηηΒ άββ ,,Τβχΐθβ", ντίβ άβΓ Ε&Ββηηβ 
άβΓ- ,,ΕτΙιΙ&Γΐΐη^θη", άίβ 8θ\νοΜ ΑηιηβΓίεηη^θη &1δ Ζη8αηιπΐθη££ΐ88ηη§θη 
Μθΐβη, £θγπ6γ άηι•οη 08,8 νβΓβΐαηάηίΒ ίδτάβΓήάβ Ββί§αοβη, λ^ϊθ Κ&Γίβη ηηά 
Ρΐαηβ, ΑοΊ>ί1άηη§βη ηηά 8Μζζβη. 

ΰ&δ ΟηΕΓ&ΙείθΓίδίίΒοηθ άβτ Β&πιπιΙηηΒ ίβ* άα8 ζίβΙοβΛνηβΐθ ΒίΓβοβη ηαοη 
θΓ8»ηί8θηβπι Αη£1)&η άβτ ΙιβΙιΐηΓθ άυ,Γοη β,Πβ Κ1»88βη ηηά η&οη Ηβοηπ^ ηηά 
νθΓΛΥθΓίηηβ άβτ ΒθΙείΙϊΓθ η&οη άβΓ ίηη&ΐΐΐίοΐίθη ηηά ΒρΓ&οΙιΙίοηθη 8βίίθηΐη, άηΓΟη 
Εϊηηβί* άβτ Ββίίηη^, Είηπιηίί^ίίθίΐ άβτ ΗθΓ&η8§βΙ»βΓ ίητ. 6-αηζβη οβί »11θγ 
δθΙ&Βΐ&ηάίβ&οίί ίπι Είηζβΐηβη, ντίβ βίβ άβι-βη Ν&πιβη νβχΜΓ§βη, ηηά θΓηΒΐββ Ββ- 
ηιίχηβη, •ννίΓΐί1ίοη &ηΐβ8 ζη Μθΐβη, βθίίβηΒ άβ8 νβΓίβ^θΓΒ. 

ϋίθ ΙβΗβη ΖίΐΤθΓη νβΓβίβΙΐθΐι Βίοΐι ϊϋΓ οβίιυηιίβηβ ΕχβπιρΙαΓβ. 26 Αα5§3,ΐ)θη βΓΐβοηΐδοηθΓ ηιιά ΙαίβΐηίδοηβΓ δοηήίίΒίθΙΙβΓ. ΖΐθΙηικΙΖΛνθο^ <1θγ Αη8£3,,Ι)ίΘη Βίηά, βο^οΜ ^ηΡοΓίΒΟΙιχίϋ άβτ ΙτβΙϊίηΓΟ 
ώιΐΓϋΙι Λνβ8Γ£ΐυ.ιη.τιη8 <1θγ ζβΐίΓίΐηΙιβηάβη ηηά ηηίζίοββη ΗϊηάβΓηΐβΒθ ζ α βΓΐθΐοηίβΓη, 
&1β <ϋβ ΕΓΓβΐο]ιτιη.8 άβ8 Εηάζΐβΐθβ άατοη Είηΐιβϊίΐίοΐιΐϊθΐί άβι* Μβίηοάβ ηηά 

ρ1βτΙ111ϊ&βί§θ ΥθΓΥΓΘΓΐηη^ άβΓ ΕΓ^ΘϋηίΒδθ Ζ118Ϊθ1ΐθΓΙ1. Νβροβ' Ιιβ1)βη8ΐ)β80•1ιι•βϊΙ)ηιΐ8:Βΐι ίη Αιιβιτ&ΙιΙ 

Υοη Ε ϋ § η β γ. 

1. Τβχΐ. 4. Αηβ. Μ. 3 Κ&Γίβη. Μ.Ι.— 

2. ΗΠίβΙιβίΐ. 4. Αηβ, 
Μι* Αϊ>1)ί1ά. ϊ. Τθχ*. 
Μ. 1,— 

3. Κοππηβηΐ, 3. Ατιβ. 

Μ. —.90. 

€ίϊβ83Γ8 €ία11Ϊ86ΐΐβΓ Κι•ίβ£ 2/3. Ει•Ιί1»πιιΐ£6ΐι. 
3. Αηβ. Μ. 1.40. Υοη Εη^ηβτ. Μ. 3 Και-ίβη, 80•ν?ίθ 8 ΡΙ&ηβη τι. 
Μ. 1.80. 2/3. Ετ1ί1»Γΐιιι?βιι. 
3. Αηβ. Μ. 2.40. 1. Τβχΐ. 

3 Α1>1>. ΐ. Τβχΐ. 5. Αηβ 

2. ΗΠϊδΙιβίΐ. 4 Αηβ. 
Μίί-ΑΙ>Ί>. }ιη ΤθχΙ;, 

,■ Μ 1.20. 

3. Κοιηιιιβιιί. 4. Αηβ 
"Μ. 1.60. 
[| Τβχΐ Β. Μ. Εΐιιΐβί^. 5. Αηβ. Λ£ 2.— 

Β•»ζη ΚοιιιιηΘϊΐίαι•. 4. Αηβ. Μ. 1.60. 
— ^- ΒΒΓ£βΓΐα"ίθ£. Υοή.,Εη£ηθΓ. 

1. Τβχΐ. Μϋ 2 ΚαΓίβη. Μ. 1.60. ν 

ϋΐίπκ, Βδηιίδοΐιβ ββββίιίοΐιΐβ ΐιη Αιΐδζιι^β. 

νοη Εϋ^ηθΓ. 

Ι. ϋβΓ ζτνθϊίβ ρτιηΐβοΙίΘ Κγιθ§. 

ί. Τβχΐ. 2. Αηβ.'Μϊΐ 3Κ3Γί;θη. Λί 2.— 

2. ΗίΊίβΙιβίΐ. 4ί- 2.— 

3. Κοίηηιβιιΐβχ. 2 ΗβίΙβ. }έ „'/<£ 1.20. 
II. Αη3Λ\τ&η1 ά η 8 άβΓ 1. ϋβίε&άθ 
1. Τβχΐ. Μ. 1.40. 

νβΓΐ£.ϋ.ι•ζΐβ Αιΐδνναηΐ επιβ άθΓ 1. τι. 

3. Ώθίεαάθ. 
1. Τβχΐ. Μ. 2.— 
Ονϊάβ ΜβΐαηιΟΓρΙιόββη ίη ΑιΐδπίΐΜ. νοη 

. Ε ί Ο 1ΐ θ 1 8 Π θ Γ Θ Γ. 1. 

ο Μ. 1.20. 2/3. Ει•£1Ηγηιι£Θιι. 

Αηβ. .,#.2.20. .50. Τβχΐ. 3. Ατι£ΐ8§β. 
Ηίΐίδΐιβϊΐ. 2. Αηβ. 
Μ.ΑϋοϊΙβ. ιηιΤθχί. 
'Μ. 1.40. 
3. Κοηιιαβιιΐ. 3. Αηβ. 
Μ. 1.40. 

ΤΪΟΓΐβΓ&ιιβΙι. 2. Αηβ. %\χΜ%ι$α..Μ. 

|| Τβχΐ Β. Μ.Εΐηΐ6Ϊί;§. 3. Αηθ. .#.1.35. 

Β&ζη ΚοιιιιηβηΐίΐΓ. 3. Αηβ. .,#.1.40. 

€ίοβΓθβ Ο&ΐΠίηαΓ. Ββάβη χι. Εβάβ Λβ ίικι- 
ρβΓΪΟ. Τοη 8ΐβ§ιη3,ηη. 

1. Τβχΐ. 2. Αηίΐ^θ. Μαΐ ΤΙίθΙΜΙά ιι. 
3 Κ&Γίβη. Μ. 1.10. 

2. Ηϋϊ8ΐι. Μ. 1.10. ν 00 ., .... 

3. Κοηιιηβηϋ». 2,3. ΕΓΜιιχπιΐϊβη. 
3. Αηβ. Μ. -.80. \ Μ • ϊ• 60 • 

|| Τβχΐ Β. Μ. Είηΐβΐί. 2. Αηβ. Μ. 1.35. 

Ι)ίΐζα ΚοιηΐΜβηΐαι•. 3. Ααβ. Μ. — .80. 

- — Ββάβ Γ. 8. Εοββίιιβ ιι. ΚβΛβ ϊ. ΑγοΜ?.8. 

Υοη Η&ηβθΐ. 

1. Τβχΐ. Μ. —.80. 

3. ΚοιηΒϊβηΐ&ι•. Μϊΐ Είη1βίίιτη§. Μ. — .60. ΟίοβΓΟβ Οίΐΐο τηαίοΓ Λβ ββηβοΐαΐβ. νοη 

Τνθΐ£θη£θΐ8. 

1. Τβχΐ. β*θ1£ §6ΐι. Μ. — .50. 

3. ΚοηιηιβηΐίΐΓ. βίβίί §βη. Μ.. — .50. 
Αιι«>τίΐ1ι1 α. ά. ρΐιίΐοβορίι. ΗοΙίΓίίΐβη. 

νοη ^θί,βΘηίθΙβ. 

1. Τβχΐ. Μ. 1.60. 
[^-] Αιιβ^β^τ. ΒΓΪβϊβ α. ΟίββΓΟΙίϊβΟΐΐβΓ Ζβίΐ. 

νοη Ο. Β&Γάΐ. 

1. Τβχΐ. Μίΐ Καϊ-ΐθ. Μ. 1.80. 

2. ΗΠΓκΙιβίΐ. βίβίί §β3ι. Μ. — .60. 
2/3. Εοιαιηβηΐαΐ'. Μϊί ΕίηΙβϊΐηηΒ'.' " 

Ι. Ηθίί: Βγϊθ£ 1—61. Μ. 1.80 2.20. 
Π. Ηβίΐ: ΒΓΐβί 62—114, Μ. 1.60 2.— 
8α11ιΐ8Ϊ8 ΟίΐΐίΙίιΐίΐΓ. ΥβΓ8θ1ιτνδι•αιι§. νοη 
8ίθ§πΐ3,ηη. 

1. Τβχΐ. Μϊΐ Κατίθ. Μ. —.70. 
2/3. ΕΓΜϊπιη^βη. ιΛ-— -.60. 
Ταοίΐιιβ' Αηιΐϋΐθΐι ί. Αιιβττ. ιι. ά. ΒάΐανβΓ- 
ααΓ8Ϊ£ΐηά Λ. 0ίνί1ί8. Υοη 8ΐθ§ηΐ8,ηη. 

1. Τβχΐ. Μίί 4 ΚαΓΐθη τι. 1 8ίαιηιη1;&ίθ1. 
Μ. 2.20. 

3. Κοηιιηθηΐαν. Μ. 1.40. 
Αυ.8§£ΐ1>Θ ϊη 2 Τθίΐβη: 

Ι. Αηη. Β. Ι— VI. ά. Τθχ*. Μ. 1.— 
16. Κοιηιη.βηί &γ. Μ. 1. — 
Π. Αηη. Β. XI— XVI. Ηϊδίοχίβη Β. Ιν/Υ/ 
8,. Τβχί. Μ. — .80. \>. ΚοηιπίθηίείΓ. 
Μ. —.80. 
III. Ζθϋίαίθΐ, ΝαηίθηνθΓζ. ιζ. ΚαΓί., ζ. ββΐά, 
ΤβΠθη. Μ. —.80. 
ΥβΓ§•ίΐ8 ΑβιιβίίΙβ ί. ΑιιβνΫ. Υοη Εϊο&:θ1- 

8 ο η θ Γ θ Γ. 

•1. Τβχΐ. 2. Αηβ. Μί* ΚμΙθ. Μ. 1.40. 

2. Ηίΐίδϊι. Μ. —.60. 1 2/3. ΕΓΜαιπη^βη. 

3. Κοιιιηι. Μ: 1.60. / Μ. 2.— 

|| Τβχΐ Β. Μι* Εΐη1θϋΐΐη§. Μίΐ Κεγϊθ. 
Μ. 1.60. 
ΗΟΓ&ΪΪΚ8, ββάϊοΐιΐβ. V. δοηϊιηηιβΓρίθη^. 
1. Τβχΐ. Μί'ί Κ&Γίβ π. ΡΙ&η. Μ. 2.— 
3. ΚόϋΐκιβήΐϋΓ. Μ. 1.60. ΧβηορΙιοηΒ Αιΐ3ΐΐίΐ8Ϊ8 ί. Αιΐ8«τ. Υοη 8 ο γ ο Γ. 
1. Τβχΐ. 4. Αηβ. Μί* Κ&γϊθ ιι•. ΡΙ&ηβη 

ίηι Τβχΐ. Μ. 1.80.- 
2.ΗΠί8ΐιβίΐ. 2. Αηβ. 

Μϊί; Αθ&. ίηι Τβχΐ. 

Μ. — 80. 
3. Εοιηιαβιιΐ. 3. Αηβ. 

Μ. 1.40. 

|| Τβχΐ Β. 'Μίΐ Εϊηΐθϊΐ. 4. Αηβ. Μ. 2.— 
Ώαζη Κοηιηιβηΐ&ΐ'. 3. Αηβ. ,Μ.ΙΛΟ. 
>ν0ΓΪβΓΐ>Η0ΐι. Μ. 1.20. ,2/3. ΕϊΜαηιη^βη. 
2. Αηβ. Μ. 1.80. Βίβ ίείίεη Ζίϊβπι νβτδίβΐιβιι 8ΐο1ι ίϋΓ 9<εΐ3Μηι5βη© ΕχβηιρΙίΐΓβ. 7. 8ο1ιΰ1θΓατΐ8§αΐ}6η. 27 ΧβιιορΗοηβ ΙϊβΗβηί&», ίη ΑπΒΛΤίΐϊιΙ. Υοη 

80Γθί. 

1. Τβχΐ. 2. Αηβ. Μίί Κ&Γίβ τι. ΡΙ&ηβη 

ϊια Τβχί. . Μ. 1.80. 
2/3. ΚΟηιιηβιιί&Γ. Μίί Είη1θίίηη§. Μ. 1. — 
- — ■ ΜβιιιοΓ&ΜΙίβη ίη Ααδίναίιΐ. νοη 

Βθ81£ΘΓ. ν 

1. Τβχΐ. Μ. 1.— 

3. Κοιηιηβηΐβ,τ. βΐθίί §β1ι. Μ. — .80. . 
ίίοιηβΓ. Ι: Οΰ^88ββ. νοη Ηθιι^θ. 

1. Τβχΐ* 2 Βάοηη: Β. 1—12. 3. Αηβ. — 
Β. 13— 24. 2. Αηβ. Μίί 3 Κ&Γίβη. 3β 
Μ. Ι.βΟ. -^ Β. 1—24 ίίχ 1 Β&ηά Μ. 3.20. 

2. Ηϋίβηβί*. 2. Αηβ. Μϊΐ ζαηΐτ. ΑΜ>. 
Μ. 2.— • 

3. Κοκιηιβηΐαχ. 3 Αηβ. 2 Ηβίίθ. βίθίί ^βϊι. 
ίβ Μ. 1.—. Ζιιβ. ίη 1 Βά. £βο. Μ. 1.80. 
Ιηη&ΙίβηοοΓδίοηί (ητΐΓ αΪΓθ^ί) Μ. — .05. 

II: Ι1Ϊ!18. Υοη ΗθπΙιθ. 

1. Τβχΐ. 3 Βάοηη.: Β. 1—13. 2. Αηβ. — 
Β. 14—24. Μίί 3 ΚαΓίΘη. ]θ Μ. 2.—. — 
Β. 1— 24 ίη 1 Βαηά Μ. Α.— 

2. Ηϋίκΐΐθί*. Μίί ζ&ΙιΙγ. Αο1>. Μ. 2.— 

3. ΚοιηηΐθΐιίίΐΓ. 2. Αηβ. 2 Ηβίΐβ. 8ίβί£ £βη. 
Μ. 1.60 η. Μ. 1.20. Ζηββ,ιηπίθη ίη 1 Βά. 
&&}}. Μ. 2.40. 

ΗβΓΟαοΐ ί. Αϊιβντ. νοη Α ο ίο η ΐ. 

1. Τβχΐ. 2. Αηΰ. Μ. ΚαΓίθ η. 4 Ρΐαηοη 
, ϊπι Τβχΐ. Μ. 1.80. 

2. ΗΠΪβΙι. Μ. ΑΙοΤ), ί 

τβχί. μ. —.80. 

3. Κοιηηι. Μ. 1.80. 
II Τβχΐ Β. Μίΐ Είηΐβίίηη^. 2. Αηβ. Μ. 2.— 

Β&ζη ΚοηιηκιιίίΐΓ. Μ 1.80. 2/3. Ετίίΐϋπιιι^βιι. 
Μ. 2.40. 2/3. ΕΓΜ»ΓΠΜ§βιι. 
Μ. 2.20. ϋβιηθ8ίΙιβηβ8, αηβ^βϊν. ροϋΐίββ&β ΚβιϋβΗ. 

νοη Βθίοΐι. 

1. Τβχΐ. Μ. 1.20. 

2. ΗϋίβΙιβΓΐ. Μ. 1. 

3. ΚοιιιηιβηΐϋΓ. Ι. II. 

βίβίί §θη. 5 θ Μ. — . 80. 
Ζηβ. ϋι 1 Βά. §β\3. 
Μ. 1.40. 
Τ]ι«1ΐγι1ΐ(1β8 ί. Αηβττ. νοη Εαη§β. 

1. Τβχΐ. Μίί Τϋβΐΐήΐά η. 3 Κ&Γίβη. Μ. 2.20. 

2. ΗΠΪβϊι. Μίΐ ΑΜ>. ί. ) 

Τβχί. Μ. —.70. \ 2 / 3 • ΕΓΜαι-ηη^βη. 
3.Κοιηπιβηΐ.Λϋ:ΐ.60. .1 Μ - 2 •— 

II Τβχΐ Β. Μίί Είη1βίίηη&. Μ: 2.60. 
Βαζη Κοιηιηβιιΐαΐ'. Μ. 1.60. 
Αηββαοβ ίη 2 Τθίίθη: 

Ι. Β. Ι— V. α,. Τβχί. Μ. 1.40. ΰ. Κ ο πι- 
ΰίθηΐ&Γ. Λ£ 1. — 
Β. VI— νΠΙ. ά. Τβχί. Μ. 1.— 
ϋ. Κοιηιηθηί&ι•. <#. 1. — 
Ζθίίί&ίβΐ, Ιί&πίΘηνθΓζ. η. Κ&Γίβη, ζ. 
οβίά, Τβίΐ. <#. — .50. 
Ρΐβ,ΐοηβ Αρο1ο§ϊβ η. ΚΓϋοη ηβΐϊβί Αΐίβοΐιη. 
α. ά. Ρϊιειίάοη ή. δγπιροβίοή. νοη Β ο 8 ί.§ θ γ. 

1. Τβχΐ. 8ίβί£ §βη. Μ. —.80. 

3. ΚοίϊΐίηβηΐαΓ. 'βΐβίϊ £βη. Μ. —.80. 
8ορ1ιθϊ1β8' ΤΓαξδάίβη. Υοη ΟοηΓ&άΐ. 

Ι.Τβχΐ : Ι. Αιιΐί^οηβ. Μ.ΤϊίθΙΜά. Μ.— .70. 

Π. Κδηί^ Οθ(1ϊι)ιι8. Μ. — .80. III. Αϊ»8. 

,-#.—.80. Τβχί Ι ή. Π ζη8.-§θ1). Μ. 1.10. 

2. Ηίΐϊδίιβίΐ. Μ. —.70. 

3. ΚοηιηιβηΐίΐΓ : Ι. Αηΐί^οηβ. Μ. — .70. 
II. Κ8ηί£ Οβαϊριΐδ. ,#—.70. III. Αϊ»». 
Μ. —.80. 

2/3. ΕΓΐίΐΕΓάη^βΒί (Ηίΐίβΐιβίί η. Κοηιιηθηί&Γ 
Ι η. Π ζιΐ8.-§β1>.). Μ. 1.60, Π. ΠΙ. -»θ<^ ^| < ϋίβ ΐεϋβη ΖΐΙβΓη ν6ί8ΐβ1ιβη βίοΐι ϊπγ 9 6 ^ υη( Ι 6Β1& ΕχβιρρΙβ,Γβ. 1Υίο1ιϋ§θ Η&ηάΜώΐθΓ ηηά ηβηβΓβ ΕΓδοηβίηηη^βη αηβ 
άβιη (χβΜβίθ ΛβΓ Μ&δδίδβηβη Ρηίΐοΐο^ίβ. 

Όίβ αιιΓ βίηζβΐηβ δοΙίΓίΓΜβΙΙθΓ (οάθΓ ΙίίίβΓαίηΐΓ^αΐίπιη^βη) ββζΰ^ΐίοΐιβη 

βοΙιηΉΘη 8. ο. 8. 12 #. ΑνΰΙΐίΤ ϊϋΓ Ρ8ρνΠ18ΓθΓ6θ1ΐ1Π1§ ηηά νβτ- 
νταηάΐβ (ϊβΜβίθ, ΙίΓδς. νοη 17. "ντϋοίεβη. 
ίαηΓίίοη 4 Ηβίίθ. <Λ£ 20.— 

ΑγοΜλ' ΓΚγ Ιαΐβίηίβοηβ Ι.βχϋθ5Γ&ρΜθ η. 
&Γ&ιηιη&11ΐΕ, ητββ. ν. Ε. νΤδ1££1ϊη. Ργθϊβ 
£. ά. Βαηά νοη 4 ΗβΛβη Λ£ 12.— 
Βαηά 1 — 7 αη£ οίηηιαΐ ϊ>6Ζ0£θη Μ. 42. — 

Βνζίΐηΐϊηΐβοηθ Ζβϋδοπι-ίΏ, ηβΓααβς. νοη 
Ε. ΚτηπιοαοηβΓ. ΡτβίΒ £. ά. Βαηά νοη 
3&ητ1ΐοη 4 Ηθίίθη Μ. 20.— 

Νβηβ ^ΙΐΓ&ϋοΙιβΓ ί. άαβ ϋ&ββ. ΑΙίθΓίαπι, 
βββοηίοηΐβ α. άβυΐβοηβ ΪΛΙθγ&Ιιιγ υ. Γ. 
Ραά&£0§1&, ηβΓαηβ^. ν. «Γ. Ι11>θΓβ ηηά 
Β. ββτίΐι. «Γαητίίοη 10 Ηβίίβ. Λ£ 30.— Π. — 
ΠΙ. — 

ΠΙ. — Ββηάβτ, (ϊηιηάπβ ά. τδιηΪ3οηβη ΙάΙθταΐηχ- 
ςβδοΜοΜβ £. βνηιη&ΒΪθη. Μ. 1. — 

Ββίηθ, Ηοπιθγ α. άΐθ Ηθΐάθηβαββ. Μ. — .80. 

Βίαβ, άΐθ αίϋβοηθ ΒβΓθάδαιη^οϋ;. 2. Αηη. 
Λ£ 56.— 64.— 

Ι. ΔΜ. [νοη (τΟΓ£ί&8 1>Ϊ3 Ζη ΙινΒί&8.] 

Μ. 14.— 16.— 

[ΙβοΙεγ. η. Ιδαίοδ.] οΚ 14. — 16. — 

1. Αϊ>8οηηίί1;. [ΏθΐηοΒίηβηθΒ.] 
Μ, 16.— 18.— 

2. Αοδοηηϊϋ. [Ώβπιοδίηβηθδ' Οβ- 
ηο38βηιι.&β£ηβΓ.] Μ 12 . — 14. — 

»Ιοφ, ί). ρηίηϊφεη α. ΐοδΐαΐεη ίϊδηψίε ίη 81οηι 

δ. 3εϋ ϊ>• Κερηοϋϊ. Μ. 1.— 1.85. 

Α1^θ8ίΪ88ίιΐ(ϋθη. Μ. 2. — 

ΒΙ&ιηηβΓ, ΤβοηηοΙοΒίβ α. Τβπηϊηο1θ8ίβ ά. 

ΟτβνβΓΟβ η. ΚηηβΙβ 1>θΐ βήβοηβη α. Βδιηβχη. 

Μϊί ζαηΐΓ. ΑΜ). 4 Βαηάβ. Μ. 50.40. 
ΒοβοΙνΚ, ΕηοτΜοραάΐβ η. ΜβΙ;ηοάο1θ£Ϊθ ά. 

ρηϋο1θ£. ΥΡίδδοηβοηαΛβη. ΗθΓαηδ£βςθ1>θη 

νοη Ε. Βγ»ϊτι8ο1ιθο^. 2. Ααη., νοη 

Β. ΚΙηΒπιαηη. Μ. 14.— 
[ ] ΙίβΙ)θη8ΐ)θ8οηΓβϊ1)ηη8ί α.Απδ^αηΙ α. β. 

\ά88βη8θηα£ϋ. Βήβίννβοηδθΐ. ΥοηΜ. Η ο ££- 

χηαηη. Λ£ 12. — 

©οίΐ'ίίοι•, ©ίοετο α. ?- δ«ιιηί>ε. @ίιιί>ΐε ϊιί. &. 
Γδιη. ©είεαϊ^αίί 5« δδίατδ 8ύί. Φειιίίφ 
Βεατδ. ». Φδήίετ. Μ. 4.50 6.— Βοΐΐ, δρηαβτα. Τθχίβ ηηά ΤΤηΐθΓβιιοητιη^θη 
ζ. Οθβοηίοηΐβ ά. 8*θΓη1)ϋάβΓ. Μϊί; 6 Τα£θ1η 
ηηά 19 Τβχία1>1>ϊ1άιυΐ£θη. Λ£ 24. — 
ΒγθΪζΙ, βοΐ&η. ΕοΓβοηιιηςβη άββ ΑΙβχαηάθΓ- 

ζηςββ. Λ£ 12. — 14. — 
Βηιηη'β ϋθίηβ 8οητί£ΐ;θη. 3 Βαηάβ. 

Ι. Βαηά. Βδιη. Ώβη&ηαΙθΓ. Αΐίϋαΐ. η. 
βίταβ^. ϋβηΪΏίαΙθΓ. Μ. ά. Βϋάη. ά. 
νβι£. η. 65 Αϋο. Μ 10.— 
Π. η. ΠΙ. Βαηά ίη νοΛβΓβίίτιη^. 
Βητβίαη, Οβο^αρηίθ νοη €Ρτίβοηβη1αηά. 
2 Β&ηάβ Μ. 18.— 
Ι. Βαηά. Ώ. ηδΓάΙ. Οΐίθοηβηίαηά. Μϋ 

7 Ιϊΐη. Τ&£β1η. Μ. 6.— 

Π. Βαηά. Ρθίοροηηββοβ α. Ιηββίη. Μϋ 

8 Ιίίη. Τ»£β1η η. 1 νοη Η. Ιι&η^β ^β- 
ζβϊοηη. Κ»Γίβ ν. ϋττίθοηοηίαηά. Μ.\%. — 

Ώβχ Π. Βαηά αιιοη ίη 3 Αΐ)1;οί1υιι§βη : 

1. Α1>{. Ατ^οΐίβ, Χαΐεοηΐβη, Μθδδβηίθη. 

Μϊί 6 Ιϊίη. Τα£β1ρ, Μ. 3.60. 

2. — Αχ^αάίθη, Εΐίδ, Αοΐιαία. Μί* 

3 Ιίΐη. Τα£β1η. Μ. 3.— 

3. — Ώίβ Ιηββίη. Μϊί Κ&τΐβ νοη 

βτίββηβηίαηά, ^βζ. ν. Η. Ιι α η β β. 
Μ. 5.60. 
ΟαηΙΟΓ, ΥοΓίθΒΐιηβθη ϋϊ>βΓ &β8οηίοΙι(:θ άβΓ 

Μαΐηοηταΐί^. Ι. Βαηά: Υοη άβη αΐίββίθη 

Ζβϊίβη Μβ 1200 η. Οητ. 2. Δαή. «^22. — 
ΟηΓΪβΐ, Μβίτϊΐε άβΓ (χήβοηβη ηηά ΒδηιβΓ. 

2. Αηη. Μ. 11.60. 
Οαηιοηί., άΐβ ΜνβίθΓίβη άβ8 Μΐΐητα, άοηίβοη 

ν. βθηΓΪοη. Μ. 5.— 5.60. 
ΦίΙοπηε, (ϊ&ϊατ η. \. 3ήίβζηο*!\εη. δείτοφίαηβ 

ί>. τδηι. ©ίίίεη 8ββεη *>■ ©ηί>ε 1>• 8ϋερ«6ϊίΕ 

®ειιίϊφ Βεαχδ. ϋ. ®3^Ιετ. ^3.75 6.40. 
ϋίθΐδ, Έΐβπιβηΐιηχη. Μ. 3. — 
ϋϊθΐβΓίοη, Μϋητα8ΐϋπιτ£ί6. Μ. 6. — 7. — 
Βταβ^βΓ, Μ8*0Γ. δνηίαχ ά. ΙαΙβίη. δρτ&οηβ.. 

2. Αηη. 2 Βαηάβ. ^26.— 
Βζί&ΐζ&ο, υηΐβτβαοηηηςθη ΰοοτ αηΒ£θν. 

Καρϊίθΐ ά. αηϋΐτθη Βηοη'ητβδβηδ. Μ. 6. — ϋίθ ϊβ**βη Ζϊϊθγιι νθΓβίθΙΐθΐι βίοι ϊϋΓ οβίιιιηιίβηβ ΕχβπιρΙ&Γθ. Λνίοηϋ£β ΗαηάΜοΙιβτ ιιηά ηβιιβΓβ ΕΓβοηβίηιιηββη. 29 ϊ>α§ 3βϋα»« *>® φβτίΠββ. ©βηέΐφ 
. Ί&εαιδ. υ. -2>5ϊ>Ιε «.- 2:33&ηί>έ. Μ 12.— 
βατΔϋιαυββη , βπ,βοη. Ρ&ΙδοβΓ&ρηϊθ, Μΐΐ 
12 Τ&ίθΐη α. νίβίβη ΤβχίϋΙτιβίΓ»*. *#. 18 . 40. , 
■«ί-τ— ΑιιβιΐΒΐηβ ιι. Ββΐηβ Ζβίΐ. 2 Τβίΐβ. 

Χ Τοίϊ. 1. Βυ,ηά ΛάΟ ; — 2,Β»ηά Λ 12 . — 
Π. — (ΑηηΐΘΓΐηιηκβη). 1. Βαηά Μ.%. — 
2. Ββ,ηά. Μ. 9.— 
[Ι, 3 ιι. Π, 3 (Βοΐιΐιυβ) ίη νοΛθΓθίίτιηβ.] 

δάηιηιΐιιηββη τι. Καίαΐο^θ 8Γίθόηί8θηβΓ 

. ΗαηάβοΙίΓί&θη. Μ. 6.— 
©ϋ&βτΐ;, ©Π8Ϊ8τ,Η&ηάΙ>ιιοη ά-βηοοη. 8ί&»ΐ8- 
ΛΐίθΓίϋϋΐθΓ. 2 Βάθ. Μ. 13.60. 
Ι. Βαηά. Β. 8ΐααί ά. ΒαΙεβάαίπιοηϊθΓ ιι. 
ά. ΑΐηβηβΓ. 2. Ακη. Μ.Β.— 
Π. — Μ. 5.60. 

Οίίο, ββδοΐιίοηΐθ ιι. Τορο§ΓαρΜβ άβΓ 

8*αά* Βοπι ί. Α1ίθΓ*τιιη. 3 ΑΜ. Μ. 24.— 
6ι•αηιιη&1ϊ1ί, ηϊβίοΓίδοηθ, ά; Ιαΐβίη. 8ρΓαοηβ• 
Ββ»Γΐ)θϊ1;θ4*νοιι Η. ΒΙαβο, Α. ΒίίίηιαΓ, 
0", ΟοΙΙίηΒ, &. ΗθγΜβ, Θ-. ΒαηάβΓα£, 
Ο. Ε. V. ΜύΙΙθΓ, ί. Η: δοηπιαίζ, 
Ε γ. 8ίο1ζ, «Γοβ. ΤηϋΒΒίη^α. Α.^βίη- 
ηοΐά. Ιη ιηθηΓθΓβη Βαηάθη. Γ. Βαηά. 
Υοη Ε γ. 8*ο1ζ. 1. Η&ΐίίβ: Είηΐβίΐτιηβ η. 
Ι^αιιϋβηΓθ. 2. ΗαΚίθ : 8ΐαππη.οί1άιιη88ΐθ1ΐΓθ. 

]β Μ.Ί . — [ΕθΓ<ί8ΘΪΖ11Ι18 ΙΙΙΐΐβΓ άθΓ ΡΓΘ88Θ.] 

Ηβ1Μ£, ά. ΗοιηβΓ. Ερθ8 α. ά. Β-βηΙαηαΙθΓη θγ- 

ΙαιιίθΓΐ;. ΑΓΟπαοΙο^ίΒΟηθ ΤΤηίθΓβιιοΙπιηβθη. 

[Ζιιγ Ζθίί νβΓ^ΓϋΤβη. 3.Ατιύ. ίηνοΓΟθΓθίίιιη^.] 

— -^- ΕϊΟιγθγ άτίΓοη άίβ δ&ηΐΐ. δαπιιηΐιιη^θη 

ά. Μαββ. ΑΙΐβΓίύπιβΓ ίη Βοηι. 2 Βαηά©. 

2. Αιιη. Μ. 15. — [Βίβ Βαηάβ \τθΐάβη 

ηίοηΐ βΐηζβΐη αϋ^β^θΊΐθΐι.] 

— ^ — « — - αιι£ οχίΓ&άϋηηββ ΡαρίβΓ ςτβΑηιοΙεΐ 

ιιηά ιηΐί 8ο1ΐΓθί1>ραρίθΓ άηΓοηΒοηοΒββη, ζιιπι 

Ηαιϊά8θΐ>Γαηοη ί^ 1 ΕαοηβθΙθηΓίβ. Μ. 17. — 

ΗθγζΟ£, βοβοηίοηΐθ ιι. βγΒΐΘΐη ά. Γδιηίβοηβη 

8*ααΐ8νβϊ£α88ΐιηβ. 2 Βαηάβ. Μ. 33. — 

Ι. Βαηά. Κδήί^δζθίΐ η. Ββριιΐΐϋ:. Μ. 15 . — 

Π. — Βίβ ΚαίβθΓζβίΐ νοη άβΓ Βϋ^αίατ 

0&8&Γ8 ΐ>. Ζ. Εβ8ΪΘΓ11Ι1888,Β.ίΓϋί 

ΒίοοΙβΐίαηΒ. 

1. ΑΜ. ΟθβοΜοηίΙ. ϋοβΓβίοηί. Μ. 10 — 

2. — Βυβϊθπι ά. νβΓ£α83ηη8 ά. ΚαίβθΓ- 

ζβίΐ. Μ. 8. — 
ΗοΙάβΓ, αϊ* - οθΙϊϊβοΙιθγ 8ρΓαο1ιβ<3ΐιαίζ. Ιη 
ηη^βίαίπτ 18 νίβπηοηαίΐίοηβη ΙιΐβίθΓηη^βη 
ζα ]β βΒο^βη. Γ. Βαηά. (Α— Η.) Λ£64.— 

-Τ 1 - 9• — 14. Ιίϊβ£θηιιΐ8. (Ι— δθχΐηβ.) 

Τβάθ Βίβ£βΓΐιη8 ιΜ 8. — 

Ηορρβ, ΒίΙάβΓ ζ. Μ^ΐηοΐοβΐβ τι. &β8θΜοηΐθ 
ά. (χήθοηβη τι. Βοπιθγ. 30 ΒΙ&ί* Βΐοηΐ- 
άηιο^, 39/53 οιη. Κοπιρίθίί ίη 8οηιι1πι&ρρθ 
ιιιϋ Τβχί (Τβχί αρ&Γ* Μ. 1.—) Μ.12—, 
ίη βθβοηβη^πιαρρθ (Σθίη-ννβηά) Μ. 16~. — 

Ιτηηοοί'-ΒΙιιιιΐθΓ, ΡθΓ*Γ8,ί1:δρίβ αιι£ γοπι. 
Μύηζβη άβΓ ΒβριιΙ)1ίΪ£ τιηά άβΓ Κ&ίβθΓζβΐ*. 
2. Αιιίΐ. ϊ;ιιγ*. «^3.20. 

ΡοΓΐΓ&ΐ&δρΓθ »τιί &ηίϋίθη Μΰηζβη 

ΙιβΙΙβηίδοηβΓ ιιηά ηβΠθηίβίβΓΐθΓ νδΙΙεβΓ. 
ί»Γ*. Μ. 10.— ΙιηηοοΓ-ΒΙιιιηβΓ ιιηά ΚθΙΙθγ, ΤίβΓ- ιιηά 
ΡηαηζβηϋίΙάβΓ αιιί Μηηζβη ιιηά Οβηιητβη 
άβ3 Μαβ3. ΑΙΐθΓίιιπιβ. ΙεαΓ*. Μ. 24.— 
Κ&ΘΓ8Ϊ, &β8θΜοηΐθ άββ ηβΐίβηίβϋβοηθη Ζβίί- 
αΙίθΓΒ. Ιη 3 Β&ηάβη. Ι. Βαηά : Βίβ Οτιιηά- 
Ιθ^τιηβ 4θβ Ηβ11βηΪ8πηΐ8. Μ. 12.— 14. — 

άίβ αηίϋίθ Ιάββ άθΓ Οθ^ιιηίθηθ. Μ. 1 . 20. 

ΚθΙΙβΓ, Ι&ίθίη. ΥοΒΣ8β*7ΐηο1θ8ίβ τίή<1 νβΓ- 

νναηάίθ8. Μ 10. — 

ΚΙοίζ, ΗαηάΜοΙι ά., Ιαΐ. δΐίΐίβίϋί. Μ. 4.80. 

Εβ1ΐΓ8 , ροριιΙο,Γθ Αηίβ&ίζθ α. Α. ΑΙίβΓίτιπι, 

νοΓζτΐ8 8 ^ β ΐ 8β ΖΙΙΓ Είηϋ π. Ββΐΐβΐοη άβϊ 

&ΓΪβοηβη. 2. Ατιη. Μ. 11.— 

ίβο, άίβ 8ΓΪθοη.-Γδιη. Βίο^Γ&ρηίβ ηαοη ϊηΓβιτ 

ΙίίθϊαΓίδοηβη Εοπη. Μ. 7. — 
Εβχίΐίοη, αιΐ8Μ1ΐΓΐίοηΘ3, ά. §γϊθο1ι. α. γοπι. 
Μγίηοΐο^ίβ. Ιιη νβΓβίη ηιίί τίβίβη ββ- 
ΙβπΓίβη ηβΓ3,η88• νοη ΛΥ". Η. ΒοβοηθΓ. 
Μίΐ ζαΜΓβίοηβη Αΐϊΐιίΐιΐιιη^θη. 3 Β&ηάθ. 

Ι. Βαηά (Α— Η.) Μ. 34.— 
•Π. — (Ι— Μ.) ,#38.— 
ΠΙ. — [Ιηι ΕΓβοηβϊηβηΟ 37. — 46.Βίθ£β- 
ηιη^. (Ν3,1)3,ίοΐηβ8 — Ρλγϊβ.) Ιθάθ 
Βίθ£βΓαη@ Μ. 2. — 
διιρρίθιηθηΐθ : Ι. Βτηοηηιαηη, βρί- 
ϊηβί» άίΒΟΓίιπι ς[ΐιαβ αρηά ροβί&3 (γγλο- 
008 Ιβ^τιηίιΐΓ. Μ. 10. -^• 
II. ΟατΐβΓ, βρίίηθ*» άβοπιπι. Μ. 7. — 

8δΒϊίΐ'3 ξΚεαίίερϊοη ί>ε§ ϊΐαϊί- δΐΐίεϊίηιηδ \να 
@ΐ)ΐηηαίίεη. 7. ΰετδ. δίιιίΐαβε, ^ταύ^ο,ώΐη 
ΰοη δτίετ. 30ΉΙ δαήϊτεί^εη δϊΒΒίΙδαηβεΛ. 
Μ. 14.— 16.50. 

Μαρίνο, %Μ$ίζη ιιηί) δΐϊ^ϊίεη. ©εί^ί^ίΐίφε 
©ϋδαήϊαηβεη ί• ©φκΐε μ. £αη3. Φεκίίφ ΰοπ 
33ίτηδαιιτπ. 90ϊίί 190 2166. ηαά) Β^"• 
υ. δαιιφετ = ©ιχί)ΐη. 2δοδΙϊ• 2Ιιι§8• ^ 3 : — 

Μΐΐίθίβ, α. βΓΪθοη. ΡαργηΐΒτιτίΕμηάβη. «^ 1 . 20. 
ΝθΓ(1θΐι, ά.Εηΐϋθ ΚτιηΒίρΓΟβανοπι VI. ^&ηΓ11. 

γ. ΟηΓ. ΐ)Ϊ8 ίη άβΓ Ζβϋ άβτ Βθηαίβδβαιοθ. 

2 Βϋηάβ. ^.28.— 
ΡθίβΓ, ά. βΟΒοΙιίοηίΙ. Βϋθτ&ίιΐΓ 61>. ά. γοπι. 

Κ&ίδθΓζβίΐ 1)ί8 Τ1ιθοΛο8ϊιι8 Ι. ιιηά Οιγθ 

(ϊτιβΗβη. 2 ΒΜ,ηάβ. ^24.— 
άβτ Βγιθ£ ίη άβτ τδπιϊδοηβη ΒΙΐβΓαίιιϊ. 

Μ. 6.— 
ΡϊβίΛ'βΓ, β,ηίίΐΕβ ΜϋηζΙ>ί1άθΓ £ύΓ άβη δοητιΐ- 

§βΤ9ΓΛΐιο1ι. «Λ 1.60. 
(^πβΐίβη&ποΐι ζτιγ Β,ΐίβη βββοΐιίοηίβ £. οϋβΓβ 

€τ7ΐηη8,8ί8,1]£ΐ£ΐ88θη. Βθ»γΙ». νοη ΗβτΙίΒί, 

ΒαηιηβίβΙίθΓ ιιηά "νΤβίάηβΓ. 2 ΑΜΙβ. 

5 Ηβ£ΐβ. Μ. 10.20. 
Ι. Αβίοίΐιιη^. &ΓίβοηΪ8θ1ΐθ Οθβοηίοΐιίθ. 

1. Ηθ£& Ββ&Λ. τοπ ΗβΓΐ)8ί η. Β&η- 
ηι θ ί 8 ΐ β γ. 3. Αηά. Μ. 1 . 50. [νοΓ§Γ.] 

2. Ηβ£ί. Βθ&ΛθίίθΙ; νοη Β&τιπιβίΒίθΓ. 
3. Αηη.~ Μ. 1.80 2.30. 

ΣΕ. ΑϊίθΠιιηβ. ΒδηιίβοηΘ βθ8οηίοΜβ. Ββ- 
Η,ΓΟθίίθί νόη ΛϊνβίάηθΓ. 

1. Ηβ£ΐ. 2. Αιιίΐ. Μ. 1.80 2.30. 

2. — 2. Αιιη. ^2.40 3.— 

3. — 2. Αιιη. Μ 2. 70 3.30. Βίβ ίβΜβη Ζϊβ'θΓη νθΓΒΐθΙΐθΐι 8ίβ1 ίΰΓ β«Ι>υηιΐ6ηβ ΙχβπιρίΕΓβ. 30 "ννΐοΐιίϊ^β Ηίΐη(1ΐ)ϋο1ΐθΓ ιιηά ηβαβΓβ Εγ80&θϊιπιιϊ.£Θιι. ϊί. — 

ΗΪ/' ΒΐΜββΚ, ΒθΔθή μ. Ύοτίτ&ββ. •Μ. 6 . — 8.— 
ίίίεδΘ, ά. Γηθϊηίβοΐΐθ β-θΏηαηϊθΐι ί. ά. αηϋΙεΘίι 

ΙιΐΐθΓ»ίίΐΓ, Μ. 14. — 
Κοβίίίΐοΐι τιηά. ΎΓββίρΙιαΙ , Τηβοήβ άβτ 
ππίδΐδοΐΐθΐι Κϋηβίβ - άβΓ Ηθΐίθηθη. (Αΐδ 
3. Ατιβ. ά. Εοβ1)3,ο1ι-"νν Γ β8ίρ1ΐ3,ΐ8ο1ΐθΐι ΜβίτϊΐΣ.) 
3 Βέίη<1β. Μ. 36. — 

Ι. Βαηά. (Οτίθοίι. Βηγΐηιηϊΐϊ: ν. "ννβδ*^ 
ρ ΙιλΙ.) Μ. 7.20. 
(&Γίβο1ι. Ξαχηιοηιΐε τι. Μβίο- 
,•.- ροϊθ ν. "ννββΐρΙΐΒ,Ι.) Μ. 6.80. 
ί. ΑΜ. (ΑΙΙ^θΐη. Τηβοχίθ ά. £ηβο1ι. 
ΜθΜΙε νοη "ννββίρΐιβ,ΐ ηηά 
ΘΊθάίίδοη.) Μ. 8.— 
Ϊ1Τ — Π. ΑΜ. (Οτΐβοη. ΜθίΓΐΐΕ πι. 1>βΒοη<1. 
Βτϊοϊιβΐοΐιί Β,ιιί άϊθ ΒίΓΟρπβη- 
^αίίτιη^βη η. ά. ϊιβχΐ^θη πιβίί- 
βοΐιβη ΜβίΓ» ν. Ε, ο £ \> ά ο π τι. 
^βδΐρηαΐ.) Μ. 14.— 

8βΐ38,βϊβΓ, ϋθΠΙΟβΐΙίβηβΒ 11. 8. Ζθΐί. 2. ΑΠ83• 

3 Β&ηάο. Μ. 30.— 

8οΙΐΓΐΐί(11, βνηοηγπιϋ: άθχ ^ΓΪβοϊι. 8ρΓ3.οηθ. 

4 Βαηάθ. «Λ£ 54. — 

> ΗΒ,ιιάΙίτιοΙι ά. Ιαί. τι. βΓΪβοη. 8 νηοηνπιί]*:. 

■Μ. 12.— ' 

8οϊιηβί(1βΓ, άβ,β αΐίθ Εοπι. Εηίντίοΐίβίτιηβ 
8θϊηθ8 ΟηιηάΓίδΒθβ τιηά (χθδοΜοηίθ δθίηβχ 
Β&τιΐβη. 12 8θϊίβη Τθχΐ, 12 Κβ,τίβη, 14 Τ&ίβΐη 
ιηίί 287 ΑΜ>ϊ1<1ιιη£βη τι. 1 Ρΐαη ά. ηβιιίΐ^βη 
βίαάί αα£ ΕΙβ,Γίοη. (^αβΓ-Εοϋο. Μ. 16. — 

©Φ11Ι3Ρ, ©ταηί)τί& ί>. δο^ίϊ η. ίί&εϊίϊφί ϊΐδ. δ. 
δτίεφ. φ)ϊίφφ)Κ. Μ. 1.60 2 — 

8θ1ι>Τ8Γίζ , Οη&Γ&ΜβΓΪιορίθ α. ά.. α,ηίίΙεΘη 
ΙιϋβΓβΛπίΓ. Μ.2.— 2.60. 

8ϋζ1βΓ, Αβίϊβ ά. 8ΓΪ60ΐΐ.Ι;ίίθΓ8,ίΐ1Γ§63θ1ΐΪ0ηΪ6. 

Ι. Β&ηά. Ώ. η&ίίοη&ΐθ Μ&Βδ. ΙάίβΓ&ίιΐΓ 
νοη. άθΓ αΐίθδίβη. Ζβϊϊ Ιοϊβ ζιιπι Τοάθ 
Αίθχ&ηάθΐβ ά.68 Θτοΰβη. </£ 4. — = 
8£ο11, Η&ηάΐπκϊΐι ά. Ββΐϊ^ΐοη ιι. Μνίηοΐο^ϊβ 
Δ. βτΐθοηοη τι. ΒοιηβΓ. Μ. 2 . 25. 

ί). ©Βίίετ ιι. φεΓοεη ί>. «αΐ?. 9ίίίεΠιιιπ§. 

ξβοραίίϊϊε ΪΟΙ^οΙοβϊε δ. ©πεφεη ιι. 3ϊοιηετ. 
«Βο^Ιϊ•- 21α§8. Μ. 8.60. ©ίοϊί, ί). ©αοεη ί). ϊΙαίΊ.δϊίίεϊίιιιηδ. ©τ^&^ϊηηοετι 

α. ί). αΐίεη 2δείί. 28οί)Ιΐ. δΐϋδοαΐιε. 2 84«Λ. 

5. «αρ. Λ£ 4.50. . ■ -; 

ΚΙιιάιιϊοζΙί», <1ίθ βίΘ^θΒβδΐΙΐη. ΕηΐΛκτίΓί Λ. 

βββοΜοηίβ θ. αηίϋοη Ιάβαΐ&βάΐαΐΐ. Μϊί 

12 Τ&ίθΐη. Μ. 2.— 
8ιΐ80ΐηίϊι1, (τββοπίοΐιΐθ ά. ^ιίοοίιίδοηθη 1ΛΧ&- 

Γ&ίυ.Γ ίη άβΓ ΑΐβχαπάΓίιιβΓζβϊΙ;. 2 Βδ,ηάβ. 

Μ. 30.— 34.— 
Τβηΐϊβΐ, (τββοΜοΜθ ά. τόπι. Ι^ΐίθΓαίιΐΓ. 2 Βαβ. 

5. Αιιί1.,1)βαΓΐ). ν. 8 οη-κν αϊ) β. Μ. 14.40 18. — 
8ίτΐ(1ί6ΐι ιι. Οη&ΓακίθΓίθίιίθΐι ζ. %ίνζ,ν\χ. 

ιι. τόπι. ΕϊίβΓ8ίαΓ§βδθΜο1ι4;β. 2. Αιιίΐ&^β- 

#.12.— - 
ΊΊιβ8&ιιπΐ8 Ιΐη^ααβ Γαΐϊιΐίΐβ βάΐίτίβ αιιοίοΓί- 

ΐβ,ίθ βί οοπβΠΙο β,ο&άβπιίαΓαπι ς[ΐιίη.ς[πβ 
. &θΓΐιΐ8,ηΐθ3,Γΐιηι ΒβΓΟΙϊηβπδΐδ, Οοίίίη^θΐΐ8Ϊ8, 

Βΐρβίβηδίβ, Μοηαρθη8Ϊ8, νΐηάο1)θΐιβη8Ϊ8. 

§τ. 4. ^β(1θ^ Εβ,δϋϋίΐθΐ , Μ. 7.20. 

(ΕΓβοηϊβηβη δϊηά. Μ8 ΐοΐζί: Ύοΐ, Ι 
Ε&80. Ι— Υ. νοί. Π. Ε&βο. Ι— V.) 
ΙΙ^ίε, φΐύϊανφζ £εΒεηΙδείφτεί6ιιη9εη 9ΐο§εΐ 

§είί)εη @τίεφεηΙάηί)& απϊ) 9ϊοιη§. 8Βο$ΐϊ. 

«ιιβ'β. 2 83αηί>ε. ίε Λ 3.— 
Υαηίέβί, ^Γΐβοΐι.-ΐαΐ;. θίνπιο1ο§. ΛνδΓίΘΛιιοΙι 

2 Β&ιιάβ. Μ- 24.— , 
θίνπιο1ο§. "ννοΓίβΛτιοΙι ά. Ιαΐ. 8ρΓ»ο1ιβ. 

2. Αιιίΐ. Μ. 6.— 
Υοΐΐνΐηίΐηη, ά. ΒπβίοΓΪΙί ά. βήΘΰηΘίι ιι. Εοιιιθγ. 

2. Ατιβ.. Μ. 12.— 
ΤΤ"αοίΐ8ΐηιιί1ι, άϊβ 8ία3.ί Αΐπβη ΐπι Αΐίθΐ-ίκιιί. 
Ι. Βο,ηά. Μ. 20.— 
Π. — Ι. Α1>*. «Λ: 12.— 
ΤΥβίϋίΕβΓ, ά. 8βθ1θηνΟ£8ΐ ί. ά. »1ίβη. ΙάίθΓ»- 

ίιΐΓ,ιι. Κτιιιβϊ. Μίΐ 103 ΑΜ>. ^ 28.— 
2δεί}ε, ©^αταϊίετίίϋί ί). ία*. @4»αφε. 2. δίαρ. 

^. 2.40 3.— 
ΙΥβηβΙαηά, Οΐιήδίβιιίιιια ιι. Ηβ11θηΐ8ΐηιΐ8 ίιι 

ϋΐΓθη ΙίίβΓαΓ. Βθζϊθ]ιιιη.§θη. Μ. -^-;60. 
ΐνϊβΐίοβηιΐδ, 88ΐΓθηοπι. ΟΙίΓοηοΙο^ΐφ. Μ. 5. — 

£βοήΐΓΛδ, ί)ίε αϊί!ία?Κί$εη ΙΚεαΚεπ ίη @^«ιπα-- 
Γιιιιπ. 5. δίιιϊΐ. Μ. 1.£0. ■«;*^ϊ•«»-4— Βϊθ ΙβΗβη Ζΐ£Γβπι νθΓβίβΙιβιι 8ΐο1ι ίΐϊΓ ^βΐιιιηβίβηθ ΕχθΜρίΕΓθ. 
ΐβ'νΐ Β. α. ΤΒϋϋηβΓ. Τίΐβ Αηιοο+ηί+ηΐΜ/Ί ^βίάβτ 'ΐνδνίβτΜβΤιβτ ίβΐ άκτόη ΤΓαΤιΙ βίηβ8 
υ Ιό ^ιΐοοίνίνο ΙΙΐΙ'ίβ ρτοββτβη Ροντηαίβ, ινβίΐβτβη ΒαΙζβ8, 
ίΙΙ>βν8ίβΜΙί€ηβνβν ΏνηφβίηνίϋΜηη^ βίηβ αΙΙβη Αηίονάβνηηρβη ρβ- 
ηύρβηάβ, άίβ άίβ τηβί8ΐβη αηάβτβη ββηηΙινδτϊβνϋϋοΤίβν ι ωβίΙΌΧ)βνΙΉίΤΐ* 

Τ)οητ ΤαιΤιηΊΊ' ™^ α ^ β * η άηνόΗ άίβ Νατηβη άβν ϋβανύβϋβτ άίβ 
-ί/6ί ΧιΙιιΙΙΙΐ ύ βη Εν0β$ηί88βη άβν ΤΓί88βη8βΙια/'6 ιηίβ άβη Ββ- 
άίίτ/ηί88βη άβν βοΊνιιΙβ βηίβρί'ββίιβηά ρβιοάΐιτΐβίβίβί βΥ8βηβίηβη. 

ΗΒίηΐοΙιβη-νυαβΒηβπ Ια1βΐηΐ8θΙι. δοΙιυΙννοΓίβΓίιυοΙι. 

7.Ατιΰ. [ΧΧΥΙτι.937 8.] £βχ.-8. Οβίι. Μ. 6.30, άαηβτΐι. ϊη ΗαΓΜτ. §β\). Λ 7.50. 

Ώίβ ,,ΒηάινβδίάβηίββΜη βόΗηΙοΙάϋβτ" 1898, 1 ητίβίΐβη: ,,ΤΨΪν ιοβτάβη 
άίβ Έταρβ „ ΉΓβΙβΗβ8 Ιαίβίηί8βΊιβ 8βϊιιιΙινδνίβνδιΐ€7ι 8θΙΙβη ζνίν ΐΜΐ8βνη 
ββΤιίΙΙβνη β7η,ρ/βΜβη? (< άάΐιίη οβαηίυοοτίβη: ,,ΈνηρΤβΚΙηηρ νβνάίβηί 
ηην βίη ββηηΙινδτίβτοΜβΗ, ΐοβίόΐιββ τηίΐ αΙΙβηι ηΙ>βνβίί88ί&βη Βα11α8ί 
βνϋηάΙίβΤι αη/νάιιιηΐ, βοηιϋ 8ίόΗ αη? άα$ Νδϋρβ οβββΙντάηΜ ηηά άίβδ 
ίη βίηβν Αηονάηιιη& ηηά βίηβν Ι)αν8ϊβ11ιιηρ οίβίβΐ, ιηβΙβΗβ άβτη, 
ΒόΗηϊβτ άίβ ρβ8ΜβΜβ Ηίϊ/β απβΤι ιαίνΜίβΗ μη άίβ Ήα/ηά ρίΜ ψιά 
ίΤιη ρβί8ΐίρ /'δνάβνί." . . . Ββϋάβήι άίβ νοη ΤΓαρβηβν ΐ>β8ον&Ιβ ΝβΜ- 
1>βανϋβϋιιηρ άβ8 ΗβίηίβΤιβη8βΗβη Σιβχ,ίΊζοη8 βνββΜβηβη ί8ΐ, ίταρβ 
ίβΤι Ίίβίη Ββάβηΐίβη, άίβ8β8 Βιιβίι ζιι βηιρ/βηίβη. . . . Ώίβ Υβτ\αρ8- 
ΘΐΛϋΜαηάΙηηρ ϊιαί άα.8 ΒηβΗ αν,οΗ άκββνΐίβΐι νονύνββΊίβΗ αιΐ80β8ίαί£βΙ ! , 
80 άαβ β8 βίηβ Ζίβτάβ άβν αηρβηβηάβη ΒίοΙίοΙηβΤϊ $βάβ8 8βΤναηάαηβΤ8 
οίϊάβη Ίίαηη." ' ' 

ββηδΒίΒΓ-ΚΗΒοΐ: ΟΓϊβοΙιϊδοΙίΒδ δοΙικΙννοΜυοΙί 

11. Ακ&. [ΥΠΙτι. 916 8.] Εθχ,-8. Οβίι. ^.'6.75, άατίθΓί.ίη ΈκΥύΐτ. %βΐΐ. Μ.%.— 

Νβηβ8 ΚοίΎβδροηάβηζοΙαΜ /". ά. ρβϊ. ηηά Ββαΐ8βηηΙβη ΙΥηταβΜΟβτρδ 1900, 
Ντ. 12: ,,ΝαβΉ νίβτ ΙΦ,τβη %8ΐ αη^ άίβ ζβΐιηΐβ, 8βηοη νοη Καβρί οβδοτρίβ 
Αηβαρβ άίβ βϊββ ρββίρί, ηηά βίβ άατΐ 8ίόΗ ηιϋ άβτηββίοβη οάβτ ηοβϊι Μΐιβτβνη 
ΒββΜ αΪ8 ββηβ αη( άβψ, ΤϋβΙ αΪ8 ,,νίβΐ/αβίι νβτ1>β88βνί" οβζβίβΗηβη. Ώβτ 
Ατϊ>βίύ8Ϊ&να/ν ιιηά άβτη, ρναΜί8θΤιβη €Γ€8ϋϊιί€7ΰ άβ8 ηιη άβη ρτίβοΗί8βΤιβη 
ϋηίβττίόΗί 80 ΤιοόΗ νβτάίβηίβη Ηβταιΐ80βοβτ8 8ίβϊΙί άίβ8β Λιοβα^β ινίβάβηίΐη 
βίη 0ΐάηζβηάβ8 Ζβιι&ηί8 αί*8> ιψά 8ίβ ΐ8ί βίη ηβΜβν Ββιοβίδ, άαβ άίβ 
ΒβατϊβίίίΜί^ άβ8 ΤΓδτίβτοηόΗβδ ίη Ίζβίηβ 1>β88βνβη Ηαηάβ Μϋβ ρβίβρί 
ικβτάβη Μηηβη. Βοηοη αιιββνΙίβΚ βιηρββΜί 8ίόΗ άίβδβ Αη^Ιαρβ άπτβη 
ινβ8βηίΙίβΤι νβν!>β88βνΙβ Αή88ΐα11ιιη0 : ρτοββνβ8 Ρονηιαύ, ιυβίΐβτβη 
8αΙζ, ίϊϋβνβίβΊιΙΙίβηβνβη Όνηβϊ^ (ίη άβτ ΗαΐΛρΐ8αόΗβ ηαβΉ άβτη ΜυιΜβτ 
άβ8 Ιαΐβίήί8βΙιβη ΐνοτϊβτοιιβΜ νοη Ήβίηίβηβη-νΤαρβηβτ, 6. Ααβ.); άα% ΒηόΗ 
ί8ΐ αοβτ άάδβί 8βΗν ΗαηάΙίβΗ ρβοϊίβοβη ηιίί 916 ΒβίΙβη 0β0βη 929 άβτ 
10. Αηβαρβ. - - 

Μ ι υυΌΌιΛ/ΌΐιΙ/ρνΙΙΐ Ό β 0βή νοτϊιβτβίηδβηάκηί} νοη Μ. Β.— ΐϋτ άαβ 
ρβΗβββίβ ν,ηά νοη Μ. 4. — ΐϋ/τ άα8 ρβοηηάβηβ ΕχβνηρΙατ ζητ Υβ^βρ^ηρ 
αίβ νβνίαρδοηϋηηαηάΐηηρ νοη Β. Ο. ΤβιιϋηβΓ ίη Χ&ίρζίβ, Ρθ8ί8ίταββ 3. ΝΕϋΕ ΜΗΒΒϋΟΗΕΒ ρΟβ οα3 κΐΑδδίδΟΗΕ 

ΑΙΤΕΒΤϋΜ, ΒΕδΟΗΙΟΗΤΕ ϋΝϋ ΟΕϋΤδϋΗΕ ΙΙΤΕΒΑΤϋΒ 
υ. ΡϋΒ ΡΑ0Α808ΙΚ ^ ΗΒ8ΘΕ6. ν. Ι ΙΙ.ΒΕΒ6 υ. Β. ΒΕΒΤΗ. 

ΥβΓΐ&9 νοη Β. 6. ΤΕϋΒΝΕΒ ίη Ι-βϊρζίο. ^ΊαΗΗίοΗ ΙΟ Ηβίίβ ζυ 8 Βοαβή; 

Βΐβ βΓβίθ ΑΜβϋπη^ άβΓ ,,ΪΓθτιβη ^ΙιγΜοΙιθγ" βοΙΙ £ΰτ άϊ? άτβί ίπι Τιΐβί 
βθηαηηίβιι ΛνίββθΐΐΒοΙιβίίββθΜθΐθ , άίβ άτιτοΐι ζηΜΙοβθ. ΕΜβη ιηίίβϊηαιίίΙβΓ τθγ ; 
ϋμηάβη άίβ βηιικίΐ&^θ ιιμθγθγ ΙηβΙοΓίδοΙίθη ΒϊΙάτιηΒ; ϊηι ^βίίβΓθΐι τιήά ίϊβΐβτ^η 
8ίηηβ 8,τΐ8πΐ8,ο1ΐθη, βίηθίη ββί άβτ ζτιηβΐιπίθηάθΐι Αιΐ8(1θ1ιιπιη§ λΙΙθγ ΕοΓβοΚιιηβδ- 
ζντβϊβθ ίιηιαβΓ άιΐη^βικΙβΓ \\τθΓάβηάθη Ββάϋτίηίβ άϊθηβη. Εβ βοΙΙ άβπι Έίηζβΐηβη, 
άθΓ ϋ1)βΓΐιατιρ* ηίοΐιΐ οάβΓ ήιιτ αιι£ Μθίηβπι ΟβΜθίθ ββΐϋβ^οτβοΐιβηά - Ι3άί£ ββίη 
Ιτ&ηη, άίβ Μδ^ίϊοΐιίεθΐΐ βΓΐθίοΙιίβΓ* \τθΓάθη, άβη Ιι&τιρίβ&οΐιΐίοΐίθη ΕοτίβοΙίΓίΐίθη άβί 
"^Γίβββηβοΐιαίΐ; αυ£ Λθη ϋχαι <1ηγο1ι άβη Βοπι£ ηηά βί^θηβ δίικϋθΐι ηαίιβίίθ^θΐκΐβιι 
©6Ϊ>ΐβίθη ζτι ίοΐββη. 

Βίθ ζ^τθίΐβ ΑΤ>ίβί1ιιη£ ^ϋΐ Έχά^θω άβτ ίΙίθΟΓβϋβοΙίθη ιιηά ρΓβΜίβοΙιβιι 
ΡΜα£ο§ϊ]£ &η Ιιδίΐθτβη Βοίηιίθη βΓδΓίβπι τιινΙ ά©Γ ΕΓίο^βοΙιμηΒ ϊΙιγθγ &6βο1ιίο1ιΐθ 
«ϋθηβη. 

ΤΤίβ άϊβ ,,ί&ΙΐΓΒΰοΙίθΓ" ΜβΙιθγ άβΓ ΜθΓΐηίί ^θΒίθΙΙίβη Αη£8&ΐ)θ ηαο1ι$;θ&οιηιιΐβη 
«ίηά, ζθϊ§ΐ \νοΜ απι ϋββίβη £ο1§θηάθ Μίίΐβίΐαηβ 

αιΐ8 ίΐβιη ΙηΗαΙΙ ιΙβΓ Ιβίζίβη Ηβίίβ: 

1. ΑϋΙβϋυηα: 0. ΒίΐΐβΓ, αίθ 5ρΓ&οΗ8ί&ΐΪ8ίϊΙί. Ιη Αηννβη- 
ύιιηδ βϋί ΡΙ&ίοη υηά ΟοβίΙιβ. 

1. Τ ο Ι Κ. ϊ β 1ι η , ΟνΐιΐΒ ΙϊβσββΙωιιβΙ. 

Ι. δοΗπΗαΐ, άϊθ ϋΓδ&οΙιβη ιΙβΓ νδΙΙίθΓ- 

ναηάβηιηό. 
0. ΙαάβηιΙοΓί', νΐίΐβίβηύδ δοηηβηΗγπιηθ. 
Μ. δοΐιαηζ, άβΓ ΙϋΟΓβζϋϋβΓββίζβΡ Μαχ 

ν. δβγάβΙ. 
% ΒοθΙκτιθγ - Κοηιυηάΐ, βίη ηβαββ 

«βι* άβ3 »υΙ«ΐ8? Η. δοίιννβΓζ, Ιϊηαη&Γ3 ΒββοΜοΜβρΙιϊΙο- 
βορίιΐθ. 

Α. Οβίβπιαηη, αίθ ΗθΙΙθηΐβίθΓύηο ίθδ 
βθηιϊΐίδοίιβη ΜοηοΐΙιβίδπΐϋβ. 

V. ΝθβΐΙβ, Κπϋ33. Είπβ δΐυάίβ. 

Α. ΜίαΗΙ, θϊηίοβδ ϋ&βΓ ηι'3ΐθΓϊ5θΙΐθ 06- 
[β&ΰνϋαΐ. 

Β. Ρ β ί 5 ο Ιι , Ργ. ΗβοϋθΙβ αταπιαΐίβοΐιβ 
ΡΓΒοηιβηίβ. 2. ΑϋίβϊΙυηα: Α. Β&υβοΙι, αίθ δίο&. ΕΊη ΒβϋΓ&π. ζιιγ 
ρΐιΐίοδορίιίβοΐιβη ΡΓοραΰθυϋΚ. 

Μ. δίβοουτο, ύίθ ΡηίΙοδορΗίθ Ιηι βγηι- 
ηαβϊαΐυηΐθίτίοΐιΐ. 

Ρ. ΟαιιβΓ, αΊθ ΚαβββΙβΓ νβΓδ&πιηιΙυηο 
ύβρ ΚβΓοΓίπδοΙίϋΙηιαηηθΡ υηύ ναβ &υ3 
ϊΙιγ ζυ ΙβΓηβη Ϊ8ί. 

0. ΠίοίιΐθΓ, ΕΙθπιβηΙαηιιαΐΙιβπιαίίΚ. Β. ΗοΙΊηαηη, ]υ3ίυ3 ΜοβθΓβ ΒθάβηΚβη 
ΙϊΙιβΓ ΕΓζίβΗυηο υηι! υηίβΓΗοΚί. 

0. νν θϊ3 β, δοΗϋΙβΓΚοηιιιιβηί&Γβ ζυ {ίβυ^ 
βοΗβη ΚΙαδβϊΙίβΓπ. 

Η. ΜθΓ8θί», αίθ Βθί£βρΓϋίυη0 αη άβη 
ΗδΗθΓβη δοΗυΙβη ΟβυΐβοΙιΙαικΙβ υηά 

ΟβΐθΓΓβίΟίΐβ. 

V. Ηβηζβ, (ϋβ ηβυβη ΙβΙίΓρΙαηβ αβρ 
ΓΓβηζδ3Ϊ30ΐιβη ηοηβΓβη ΚηαοβηβοηυΙβη. ΑυδΙϋΗΓίΐοΗβ ΡΓΟδρβΚίβ υηα ΡΓθΙ)βΗβίΐβ υη&βΓβοΗηβΙ αυΓοΗ ]βύβ ΒυεΗΗαηύΙυης «ϊβ 

ρηο4ΐι•ηι ν0η (] 6Γ \ΙμΙ* ^οΙιοηΗΙιιη^ V ρζί§. ΕϋΙΤν8 ΑνΟΤΟΕΙΤΑΤ , Γ ΟΟΝ8ΙΙΙΟ 

ΑΟΑϋΕΜΙΑΕνΜ (}νΐΝ<3νΕ Ο-ΕΕΜΑΝΙΟΑΕνΜ 

ΒΕΕΟΙ;ΙΝΕΝ8Ι8 αθΤΤΙΝ£ΕΝ8Ι8 ΠΡ8ΙΕΝ8Ι8 

ΜΟΝΑΟΕΝ8Ι8 νΐΝϋΟΒΟΝΕΝ8Ι8. 

νοί. Ι. ΙήβίβΓαη^ 1 — 6. νοί. II. Ιάβίβπιη^ 1 — 5. 

ϋ&$ ^6Γ(ί ννϊΓί! νοΙΙδΐαηύϊο ιη 12 Β&ηύβη ζυ 125 Βθ0βη ίη 15 ϋ&ίΐΓβη νοιΊΐβββη. — 
ΕΓδο(ιβΐηυη03\Λ/βϊδβ: Ε$ θΓδοηθίηβη ϊιη ΒΐΙβθΐηβΐηβη ]β 2 ΒΜηϋβ ηβϋβηβίηαηα'βΓ ίη 
ϋβΓβπιηαβη ζυ 15 Βοα,βη, ϊιτι ϋειίΐΓβ ίηδοβδαιηΐ 100 Βοςβη. — Ρτβϊδ : ϋβΓ ΡΓβίδ ϋβίΓβοΊ: 
ίϋτ ύβη Βοαβη ζυηαοηδΐ 48 ΡΓ., ίϋτ ιΐϊβ ϋβΓβηιηα &Ι$ο ΜΚ. 7.20. Οϊβ ϊαηΜιοηβη 
ΑυΓννβηαΊιηα,βη οβίαυΐβη $ΐοη βοηιΗ ηυτ &υΐ ΜΚ. 43.—. Ρϋτ ίβύβη ίβιΊίαβη Βαηύ ννίτϋ 
ύβΓ Ρτβϊδ υηι βίννα 20% 9θ0βη (Ιβη διι6δΚΓΪρίίοηδρΓβϊ5 βι-ηδηΐ. 

ΑυδίϋηΗίοηβ ΡτοδρεΜβ υηϋ Ρι-οοβοοαβη νβΓδβηΰβί υηβηΐοθΐΐΐίοη υηύ ροδΐίΥβϊ ά'ιβ 
νβΓίααδΟυοηηαηάΙυηα Β. θ. ΤβυοηβΓ Ίη Ιβίρζία., Ροδΐδίι*. 3. 8&ηιιη1ιιη§ \νΐ88θΐΐ8(Μ1Μ6ΐ• ΚοηιηιβηΙέΐΓΘ 
ζυ §πβ€ΐιΐ8θΙΐ6η ιιηά Γδιηί8θ1ιβη ΚοΙίΓϋί^ίβΙΙβΓίι. 

8ορ1ιθΐ£ΐθ8 ΕΙβΜι-3,. νοη β. Καίββί. £βη. Μ. 6. — , ίη Ιιβππν. 

£θβ. Μ. 7.— 
ΙίΐΐϋΓβζ Βαοη III. νοη Ε. Ηθίηζβ. £βη. Μ. 4. — , ίη Ι^βΐηνν. 

£βΙ). Λ£ 5. — 

ΑθΙιιβ,. νοη 8. 8ηάηαη8. §βη. Μ. 6.—, ίη Ι^ίη^ν. §60. Μ 7. — 

νβΓ^ϋ Αθηβίβ VI. νοη Ε. Νοτάβη. £βΙι. Μ, 12. — , ίη Εβίητν. 
§βο. <Κ 13. — 

ϋβιηη'άοηδί; βίηά ίη ΑηβδίοΜ ^βηοιηηιβη: 

ΑΙΙοΙίΓίβΙΙίβΙιβ Αροΐο^βίβϋο νοη ^. Οτβίϊοΐϊβη. 
Οΐβιιΐθΐι» Αΐβχ. Ραίάα^οσοβ. νοη Ε. δοη^νατίζ. 
ΙιΐιΜαη Ρηίίορδβαάββ. νοη Ε. "ν^ϋηδοη. 
Ονί(1 ΗβΓοίάθη. νοη Ε. Εην?•&,1(1. 
Ρίη<1»Γ Ργίΐιίθη. νοη Ο. δοητοθάβΓ. 
_Ρ1ίΐπΙα8 Εηάβηδ. νοη Ε. Ματ χ. 

-3ΓβΐΊΐΐ8,ηΪ3η νοη Ο. "ννίβθοννει. βΟο. ' 
ΝΕ\ΑΥ ΥΟΗΚ